Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Terme Meslek Yüksekokulu - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilk olarak 2001–2002 öğretim yılında ‘Muhasebe Programı’ adı altında başlamıştır. 2009–2010 öğretim yılında programın adı ‘Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı’ olarak değiştirilmiştir

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında ön lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olanlar Yabancı Dil-I ve Yabancı Dil-II derslerinden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının amacı, muhasebe ve vergi uygulamaları alanında hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip, mevzuata hakim olabilen, kendini sürekli geliştiren ve etik değerleri özümsemiş nitelikli muhasebe meslek elemanı yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları muhasebe meslek elemanı olarak özel sektörde ve KPSS’den gereken puanı almaları durumunda kamu kurumlarında görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puan almaları durumunda Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-İktisat, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret bölümlerinde lisans eğitimi alabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 100 üzerinden en az 60
ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Terme/Samsun

Bölüm Başkan Vekili: Öğr. Gör. Bülent Çelebi

Bölüm Akts koordinatörü : Öğr. Gör. Bora Alkan


Tel : 0 362 876 13 18

Bölüm Olanakları

Programda 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla bir tane bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Muhasebe temel alan bilgisine sahiptir.
 2. Alanı ile ilgili etik değerleri bilir.
 3. Ekonomi ile ilgili kavramları bilir ve analiz eder.
 4. Dış ticaret işlemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapar.
 5. İşletmelerde muhasebe kayıtlarını düzenler ve muhasebe raporlarını hazırlar.
 6. Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
 8. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder.
 9. İşletmelerin kuruluş işlemlerini yapar ve yönetim faaliyetlerine katılır.
 10. Finansal analiz yapabilir ve işletme finansını yönetir.
 11. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
 12. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
 13. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
 • Muhasebe temel alan bilgisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili etik değerleri bilir.
 • Ekonomi ile ilgili kavramları bilir ve analiz eder.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
 • Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
 • İşletmelerde muhasebe kayıtlarını düzenler ve muhasebe raporlarını hazırlar.
 • Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
 • Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
 • Dış ticaret işlemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • İşletmelerin kuruluş işlemlerini yapar ve yönetim faaliyetlerine katılır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 • Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
 • Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
 • Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
 • Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Değişime ve yeniliğe açıktır.
 • Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
 • İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
MUV101Genel Muhasebe-I 927001 3 1 0 4.0 4.0
MUV103Genel İşletme 927001 2 1 0 3.0 3.0
MUV105Mikro Ekonomi 927001 3 0 0 4.0 3.0
MUV107Temel Hukuk 927001 2 0 0 4.0 2.0
MUV109Mesleki Matematik 927001 2 0 0 3.0 2.0
MUVSEÇ-1Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 6.0 1.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 2 0 30.0 21.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
MUV102Genel Muhasebe-II 927001 3 1 0 4.0 4.0
MUV104Makro Ekonomi 927001 3 0 0 3.0 3.0
MUV106Ticaret Hukuku 927001 2 0 0 3.0 2.0
MUVSEÇ-2Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 6.0 1.0
STJ102Staj 927001 0 0 0 8.0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 14 1 0 30.0 16.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
MUV201Maliyet Muhasebesi 927001 2 2 0 4.0 3.0
MUV203Şirketler Muhasebesi 927001 2 1 0 3.0 3.0
MUV205Dış Ticaret İşlemleri 927001 2 0 0 2.0 2.0
MUV207Vergi Hukuku 927001 2 0 0 2.0 2.0
MUV209Finansal Yönetim 927001 2 2 0 4.0 3.0
MUV211Paket Programları 927001 2 2 0 5.0 3.0
MUV213Kamu Maliyesi 927001 2 0 0 2.0 2.0
MUVSEÇ-3Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 8.0 1.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 14 7 0 30.0 19.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
MUV202Muhasebe Denetimi 927001 3 0 0 3.0 3.0
MUV204Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 927001 1 1 0 4.0 2.0
MUV206Mali Tablolar Analizi 927001 2 2 0 4.0 3.0
MUV208Türk Vergi Sistemi 927001 1 2 0 3.0 2.0
MUV210İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 2 0 0 2.0 2.0
MUV212Paket Programları II 927001 2 2 0 5.0 3.0
MUVSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 9.0 1.0
Toplam 11 7 0 30.0 16.0
MUVSEÇ-1 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MUV111 İletişim 927001 2 0 0 2.0
MUV113 Ofis Programları-I 927001 1 2 0 4.0
MUV115 E-Ticaret 927001 2 0 0 2.0
MUV117 Bilgi İletişim Teknolojisi 927001 2 1 0 4.0
MUV119 Çevre Koruma 927001 2 0 0 2.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
MUVSEÇ-2 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MUV108 İstatistik 927001 2 0 0 2.0
MUV110 Ticari Matematik 927001 2 0 0 2.0
MUV112 Ofis Programları-II 927001 1 2 0 4.0
MUV114 Meslek Etiği 927001 2 0 0 2.0
MUV116 İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 2 0 0 3.0
MUV118 Finansal Yatırım Araçları 927001 2 0 0 3.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
MUVSEÇ-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MUV215 Mesleki Yabancı Dil I 927001 2 0 0 2.0
MUV217 İşletme Yönetimi I 927001 3 0 0 4.0
MUV219 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927001 2 0 0 2.0
MUV221 İnşaat Muhasebesi 927001 1 1 0 2.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MUVSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MUV214 Mesleki Yabancı Dil-II 927001 1 2 0 2.0
MUV216 İşletme Yönetimi II 927001 3 0 0 5.0
MUV218 Banka Muhasebesi 927001 3 0 0 4.0
MUV220 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği 927001 2 0 0 2.0
MUV222 Kalite Yönetim Sistemleri 927001 2 0 0 2.0
MUV224. Girişimcilik 927001 2 2 0 4.0