Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Terme Meslek Yüksekokulu - Gıda Teknolojisi Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu Gıda teknolojisi Programı

Kazanılan Derece

Mezunlar "Gıda Teknikeri" ünvanını kazanmaktadır.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Gıda Teknolojisi Programına, Meslek liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin teknolojisi, Gıda Analizi, Gıda Teknolojisi ve Gıda Kontrol ve Analizleri bölümlerinden sınavsız geçiş ve ÖSYM sınavında MF puanı ile kayıt gerçekleşmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

yok

Program Profili

Bu programda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. Her türlü gıda üretimi yapan küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde, hammaddeden son ürüne kadar üretimin ve kalite kontrolünün her aşamasında ve görev yalabilecek gerekli ara teknik eleman yetiştirilmektedir. Programa her yıl, meslek lisesi ve düz lise çıkışlı 40 öğrenci kayıtlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, gıda maddeleri işleyen tüm işletmelerde, üretim departmamında veya mikrobiyoloji, kalite kontrol ve Ar-ge laboratuvarlarında görev almaktadırlar. Ayrıca, çeşitli kamu ve özel analiz laboratuvarlarında, TÜBİTAK, Tarım İl Müdürlüğü, TSE laboratuvarlarında görev alamaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler, Dikey Geçis Sınavına girerek Mühendislik Fakültelerinin Gıda Mühendisliği Bölümlerine veya Beslenme ve Diyetetik Bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin vize puanının %40'ı ve final puanının %60'ı toplanarak başarı notu belirlenir. Başarı notuna, ödev, proje, rapor ve quiz gibi bazı değerlendirme ölçütleri de etkilidir. Uygulamalı derslerde, uygulamadan başarılı olamayanlar final sınavına girme hakkını elde edememektedirler. Ayrıca, dersi tekrar aldığı zaman uygulamalara ve derslere davam zorunlululuğu da söz konusu olmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Dört yarıyıldan toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak, ayrıca stajını başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Behice YAVUZ ERDOĞAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu, Terme, Samsun, e-mail: behicey@omu.edu.tr, tel: 0 362 8761318-118

Bölüm Olanakları

Gıda Teknolojisi Programı, teorik bilginin yanısıra uygulamalı eğitim de vermektedir. Derslerin uygulamaları, Terme Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan ve gerekli alet, ekipman ve sarf malzemeleri ile donanımlı, Gıda Teknolojisi labotratuvarı, Gıda Mikrobiyolojisi laboratuvarlarında yürütülmektedir

Program Çıktıları

  1. Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık, Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu benimsemiş dil sevgisi ve bilincine sahip okuma zevki ve alışkanlığı olan ve mesleki anlamda ihtiyaç duyacağı yabancı dili yeteri kadar kullanabilme becerisine sahip olur.
  2. Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
  3. Gıdalarda temel işlemleri yapar.
  4. Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
  5. Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
  6. Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
  7. Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
  8. Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.
  9. Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
  10. Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
  11. Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
  12. Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
  13. Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
  14. İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
  15. Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
  16. Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
  17. Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
  18. Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
  19. Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
  20. Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
  21. Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
  22. İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
  23. Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
  24. Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
  25. Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
  26. Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
  27. Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
  28. Gıdalarda temel işlemleri yapar.
  29. Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
  • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
  • Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
  • Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
  • Hayvan türleri ve ırklarını, yapısal ve işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik ve biyokimyasal, vb) temel özelliklerini tanır.
  • Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
  • Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini kavrar ve değerlendirir.
  • Laboratuvarlarda sorumlu hekim nezaretinde kayıt alır, test materyallerini hazırlar ve test eder.
  • Hayvanların yaşamsal belirtilerini yorumlar ve gerekli durumlarda temel ilk yardım uygulamalarını yapar.
  • Asepsi ve antisepsi tekniklerini hatırlar, hospitalize edilen hayvanlar ile pre- ve post-operatif dönemde bakım konusunu işaret eder.
  • Parazit enfestasyonlarını tanır ve enfeksiyöz hastalıkların bulaş modelleri ile hastalıkların kontrolü için yapılacak çalışmalarda (aşı uygulaması, hijyen tedbirleri, ilaçlama vb) veteriner hekime yardımcı olur.
  • Klinik muayene ve görüntüleme cihazları ile cerrahi müdahale aletlerini tanır ve güvenli kullanımları sırasında veteriner hekime destek olur.
  • Resmi yazı ve tıbbı rapor yazar.
  • Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık, Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu benimsemiş dil s
  • Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
  • Gıdalarda temel işlemleri yapar.
  • Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
  • Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
  • Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
  • Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
  • Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.
  • Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
  • Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
  • Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
  • Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
  • Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
  • İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
  • Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
Beceriler
  • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
  • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
  • Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
  • Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
  • Kuramsal olarak belirlenen besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
  • Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
  • Hospitalize edilen hayvanlar ile pre- ve post-operatif dönem bakım verir.
  • Teknik resim yapar.
  • Veteriner hekime klinik muayene, görüntüleme yöntemlerinin uygulanması, cerrahi uygulamalar sırasında talep edilen yardımda bulunur, (hayvanların sevk ve idaresi, anestezi altındaki hastanın monitorizasyonu sağlar vb).
  • Algoritmik düşünür.
  • Hastalıklardan korunma ve kontrolü ile tedavileri konusundaki uygulamalarda (invaziv olmayan ilaç ve aşı uygulamaları) hekime yardımcı olur.
  • Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
  • Laboratuarlarda sorumlu hekim nezaretinde kayıt alma, test materyalinin hazırlanması ve test edilmesi becerilerine sahiptir.
  • Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
  • Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
  • Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
  • Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
  • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
  • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
  • Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
  • Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
  • Veteriner Hekim tarafından planlanan her türlü uygulamayı yürütür.
  • Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
  • Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
  • Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
  • Gıdalarda temel işlemleri yapar.
Öğrenme Yetkinliği
  • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
  • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
  • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
  • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
  • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
  • Bilimsel bilgiyi kullanıma sokar, metotlarını tanır.
  • Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.
  • Sahip olduğu bilgi ve beceriyi eleştirel yolla değerlendirerek, edinmesi gereken yeni bilgi ve beceriler konusunda günceli takip eder, doğru bilgi kaynaklarını belirler ve bilgiye ulaşma yetkinliğine sahip olur.
  • Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
  • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
  • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
  • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
  • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
  • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
  • Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
  • Mesleki yetenek ve yetki-sorumluluklarından yola çıkarak toplum bilinci ile planlanan sosyal projelere katkı sağlar (çiftçi bilgilendirme toplantılarında kuramsal/uygulamalı çalışmalarda yer alır, vb).
  • Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
  • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.
  • Mesleki anlamda kullanacağı/kullanımına yardımcı olacağı cihazlara ilişkin teknolojik yenilikleri izler, bu cihazların kullanımına ilişkin etkinliklere katılır.
  • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
  • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.
  • Mesleki uygulamaları sırasında ihtiyaç duyacağı düzeyde en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyi en az bir yabancı dili kullanır.
  • Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
  • En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır.
  • İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
  • Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
Alana Özgü Yetkinlik
  • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
  • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
  • Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
  • İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu hatırlar, hayvan refahını ve etik ilkeleri tüm uygulamalarda gözetir.
  • İş yeri ve iş güvenliği kavramlarına hâkim olma ve iş güvenliğini tehdit eden durumlarda gerekli sorumluluğu alır.
  • Çalışma alanı ile ilgili mevzuatları tanımlar ve güncellenen mevzuatı takip eder.
  • Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
  • Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
  • Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GDP109Gıda Kimyası Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
GDP151Kimya Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
GDP153Matematik Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
GDP155Genel Mikrobiyoloji Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GDP157Gıdalarda Temel İşlemler-I Zorunlu 1 1 0 2.0 3.0
GDP159İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GDP161Laboratuvar Teknikleri Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
GDPSEÇ-1Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1.0 8.0
Toplam 15 5 0 19.0 32.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GDP152Gıda Mikrobiyolojisi Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GDP154Bitkisel Yağ Teknolojisi Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
GDP156Gıdalarda Temel İşlemler-II Zorunlu 1 1 0 2.0 3.0
GDP158Gıda Katkı Maddeleri Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GDP160Beslenme İlkeleri Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GDP162Ambalajlama Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GDP164Hijyen ve Sanitasyon Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GDPSEÇ-2Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1.0 4.0
Toplam 12 5 0 16.0 28.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GDP251Tahıl Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GDP253Et ve Ürünleri Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GDP255Meyve ve Sebze Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GDP257Süt ve Ürünleri Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
GDPSEÇ-3Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1.0 4.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 14 8 0 19.0 31.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GDP250Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 10.0
GDPSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 4.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 6 0 0 7.0 20.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

GDPSEÇ-1 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GDP163 Gıda Endüstrisi Makinaları 2 0 0 2.0 3.0
GDP165 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 1 2 0 2.0 3.0
GDP167 Meslek Etiği 2 0 0 2.0 3.0
GDP169 İşletme Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
GDPSEÇ-2 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GDP112 Kalite Güvencesi ve Standartları 2 0 0 2.0 3.0
GDP166 İletişim 2 0 0 2.0 3.0
GDP168 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2 0 0 2.0 3.0
GDP170 Gıda Pazarlama Yöntemleri 2 0 0 2.0 3.0
GDPSEÇ-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GDP259 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 3.0
GDP261 Çevre Koruma 2 0 0 2.0 3.0
GDP263 Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 0 2.0 3.0
GDP265 Hazır Yemek Teknolojisi 2 0 0 2.0 3.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
GDPSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GDP220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2.0 3.0
GDP252 İşyeri Uygulaması 0 16 0 8.0 14.0
GDP254 İşyeri Eğitimi 6 4 0 8.0 10.0
GDP256 Özel Gıda Ürünleri ve Analizleri 2 2 0 3.0 6.0
GDP258 Gıda Analizleri 2 2 0 3.0 6.0
GDP260 Fermantasyon Teknolojisi ve Analizleri 2 2 0 3.0 6.0
GDP262 Duyusal Analizler 1 1 0 2.0 3.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0