Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Havza Meslek Yüksekokulu - Emlak ve Emlak Yönetimi Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Emlak ve Emlak Yönetimi Programı, 2012-2013 Eğitim-Öğretim döneminde Toptan ve Perakende Satış Bölümüne bağlı olarak, Havza Meslek Yüksek Okulu bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

120 AKTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Emlak ve Emlak Yönetimi Ön Lisans derecesine sahip olunur. Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler “emlak danışmanı” ünvanı ile mezun olmaya hak kazanır.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması ve/veya ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamış olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programa 4702 sayılı Kanun'un 2. Maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanun'un 45. Maddesi çerçevesinde öğrenci kabul edilmektedir. Bu madde; “mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) içinde yer alan veya bölgesi dışındaki meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebileceği" hükmüne bağlamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Emlak ve Emlak Yönetimi alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

Program Profili

Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programının amacı; Emlak Müşavirleri Yasası'nın çıkmasıyla ihtiyacı hissedilecek, uluslararası meslek standartlarına sahip, emlak sektörü ile ilişkili temel işletmecilik bilgi ve becerilerine sahip, emlak işletmelerinde ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak çalışabilecek, teknolojik ve bilimsel değişimi takip edebilen ve uygulayabilen, piyasaların ihtiyaç duyduğu donanımlara sahip ve sosyal ilişkilerde başarılı mezunlar yetiştirmektir.

Emlak ve Emlak Yönetimi Programında okuyan öğrenciler; gayrimenkul mevzuatı, gayrimenkul muhasebesi, gayrimenkul finansmanı ve değerlemesi konularının da içinde bulunduğu ders müfredatından edindikleri mesleki donanımlarını teorik ve uygulamalı eğitimlerle pekiştirerek emlak sektöründe faaliyet gösteren ilgili kurumlarda mesleki eleman olarak istihdam edilmektedirler.

Emlak ve Emlak Yönetimi Programı’nda, I. ve/veya II. Eğitim olarak lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim verilmektedir. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için zorunlu derslerin yanı sıra seçimlik dersleri de alıp başarmaları ve en az 60 not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Emlak ve Emlak Yönetimi Programı’ndan mezun olanlar öğrenciler “emlak danışmanı” unvanına sahip olurlar. Bu unvan ile mezun olan kişilerin çalışma alanları şunlardır;
- Emlak Danışmanlığı,
- Emlak Geliştirme Uzmanlığı,
- Bankalar,
- Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketleri
- Bina-Site-Alışveriş Merkezi Yönetimleri
- Sigorta Şirketleri
- Konut Geliştirme ve Finansmanı Şirketleri
- Toplu Konut İdaresi
- Yerel Yönetimler
- Yapı Denetim Firmaları.
- Kentsel Dönüşüm Firmaları
- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu.
- Sermaye Piyasası Kurulu.
- Rahatlıklı kendi işini kurma.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler yada Açıköğretim programlarına sınavsız olarak devam edebilirler. Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt yaptırılabilen lisans programları şunlardır; - Gayrimenkul ve Varlık Değerleme - İşletme - İşletme Enformatiği - İşletme-Ekonomi - İşletme Bilgi Yönetimi

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az 60 olması gereklidir. Öğrencinin mezun olabilmesi için de genel ağırlıklı not ortalamasının en az 60 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve alanı ile ilgili olarak faaliyet gösteren bir işyerinde 30 iş günü mesleki stajını yapmak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

e-Öğrenme

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Musa KARABACAK
Havza Meslek Yüksekokulu Havza/SAMSUN
musa.karabacak@omu.edu.tr
Dahili Tel: 7490

Bölüm Olanakları

Yüksekokulda bulunan konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon) sınıflarda eğitim verilmektedir. Ayrıca iş dünyasından uzman ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir. İşletmelerdeki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla teknik geziler de yapılmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Kent planlaması, Kentleşme gibi konularda bilgi sahibi olur.
 2. Taşınmaz hukuku, Kira hukuku gibi konularda bilgi sahibi olur.
 3. İşletme türlerini tanır ve bilgi sahibi olur.
 4. Gayrimenkul mevzuatına ait olan"alım-satım,ifraz,tevhid,kat irtifakı,kat mülkiyeti" gibi konulara hakim olur.
 5. Bir Emlak İşletmeciliği açabilecek düzeyde temel bilgi düzeyine sahip olur
 6. Tarımsal arazi üretimi ve düzenlenmesi, kırsal ve kentsel arazi üretimi ve düzenlenmesi, parselasyon vb. çalışmaların projelendirilmesi ve uygulanması süreçlerinde bilgi sahibi olur.
 7. İmar planı okuyabilmek ve belediye mevzuatı hakkında bilgi sahibi olur.
 8. Emlak pazarlama yönetimini sağlayabilir.
 9. Kamulaştırma ve Kamulaştırma süreçleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
 10. Araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, bilgiye ulaşma, hazırlama ve sunma konusunda bilgiye sahip olur.
 11. Temel ve mesleki matematik bilgisine sahip olur
 12. İnşaat maliyetlerinin ve gelirlerinin muhasebeleştirilmesi ve vergilendirilmesi bilgisine sahi olur.
 13. Genel hukuk, genel ekonomi, meslek hukuku, iş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
 14. Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi konularında bilgi sahibi olur.
 15. Emlak işletmeciliği yönetimiyle ilgili yeterli bilgiye sahibi olur.
 16. Emlak değerlendirme ve Emlak geliştirme konularında bilgi sahibi olabilmek, Emlak Değerlendirme Raporu hazırlayıp okuyabilir.
 17. Taşınmazın yönetimi, alımı-satımı, pazarlaması ve finansmanı ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirebilir.
 18. Taşınmazların konum, yükseklik vb. topoğrafik verilerin ölçümünü yaparak taşınmazın değerlemesini yapabilir.
 19. İşletme muhasebesi ile ilgili uygulamaları yapabilir.
 20. Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri bilir ve uygular.
 21. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilincindedir.
 22. Türk dilini etkili ve güzel bir şekilde kullanabilir, iletişim becerileri yüksektir.
 23. Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve meslek etiği bilincine sahiptir.
 24. Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapar, plan ve proje hazırlar.
 25. Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahiptir.
 26. Şehircilik, Mahalli idareler ve Yerel yönetimler işleyişi hakkında bilgi sahibi olur
 27. Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözümler üretebilir, takımlarda sorumluluk alabilir ve bireysel çalışma becerisine sahiptir.
 28. Etkili iletişim kurabilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
 • Kent planlaması, Kentleşme gibi konularda bilgi sahibi olur.
 • Taşınmaz hukuku, Kira hukuku gibi konularda bilgi sahibi olur.
 • İşletme türlerini tanır ve bilgi sahibi olur.
 • Gayrimenkul mevzuatına ait olan"alım-satım,ifraz,tevhid,kat irtifakı,kat mülkiyeti" gibi konulara hakim olur.
 • Bir Emlak İşletmeciliği açabilecek düzeyde temel bilgi düzeyine sahip olur
 • Tarımsal arazi üretimi ve düzenlenmesi, kırsal ve kentsel arazi üretimi ve düzenlenmesi, parselasyon vb. çalışmaların projelendirilmesi ve uygulanması süreçlerinde bilgi sahibi olur.
 • İmar planı okuyabilmek ve belediye mevzuatı hakkında bilgi sahibi olur.
 • Emlak pazarlama yönetimini sağlayabilir.
 • Kamulaştırma ve Kamulaştırma süreçleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
 • Araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, bilgiye ulaşma, hazırlama ve sunma konusunda bilgiye sahip olur.
 • Temel ve mesleki matematik bilgisine sahip olur
 • İnşaat maliyetlerinin ve gelirlerinin muhasebeleştirilmesi ve vergilendirilmesi bilgisine sahi olur.
 • Genel hukuk, genel ekonomi, meslek hukuku, iş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
 • Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi konularında bilgi sahibi olur.
 • Emlak işletmeciliği yönetimiyle ilgili yeterli bilgiye sahibi olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
 • Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
 • Emlak değerlendirme ve Emlak geliştirme konularında bilgi sahibi olabilmek, Emlak Değerlendirme Raporu hazırlayıp okuyabilir.
 • Taşınmazın yönetimi, alımı-satımı, pazarlaması ve finansmanı ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirebilir.
 • Taşınmazların konum, yükseklik vb. topoğrafik verilerin ölçümünü yaparak taşınmazın değerlemesini yapabilir.
 • İşletme muhasebesi ile ilgili uygulamaları yapabilir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri bilir ve uygular.
 • Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapar, plan ve proje hazırlar.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözümler üretebilir, takımlarda sorumluluk alabilir ve bireysel çalışma becerisine sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 • Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
 • Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilincindedir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
 • Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Türk dilini etkili ve güzel bir şekilde kullanabilir, iletişim becerileri yüksektir.
 • Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahiptir.
 • Etkili iletişim kurabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Değişime ve yeniliğe açıktır.
 • Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve meslek etiği bilincine sahiptir.
 • Şehircilik, Mahalli idareler ve Yerel yönetimler işleyişi hakkında bilgi sahibi olur

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EML101Taşınmaz Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EML103Taşınmaz Ekonomisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EML105Genel Muhasebe Zorunlu 3 1 0 4.0 4.0
EML107Mimarlık ve Bina Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EML111Bilgisayar Büro Programları Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
EML123Mesleki Matematik Zorunlu 3 1 0 4.0 4.0
EMLSEÇ-1Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1.0 3.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 4 0 24.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATI102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EML102Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EML106İşletme Yönetimi ve Girişimcilik Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EML108Emlak Komisyonculuğu Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EML118Emlak Yönetimi ve Sigorta Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EML128Kadastro ve Tapu Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EML130Ölçme Bilgisi ve Arazi Ölçmeleri Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
EMLSEÇ-2Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1.0 3.0
STJ102Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 10.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 19 1 0 21.0 40.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EML201Emlak Finansmanı Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EML207Emlak Alım-Satım ve Vergi Tüzesi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EML211Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
EML223Yerel Yönetimler Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
EML225Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EMLSEÇ-3Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1.0 9.0
Toplam 13 1 0 15.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EML206İmar Mevzuatı Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
EML228Kamulaştırma Tekniği Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
EML230Taşnımaz Değerleme Teknikleri Zorunlu 3 1 0 4.0 7.0
EML232Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
EML236Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EMLSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 6.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 11 3 0 14.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EMLSEÇ-1 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EML113 Genel ve Teknik İletişim 2 0 0 2.0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
EMLSEÇ-2 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EML116 Kooperatifçilik 2 0 0 2.0 3.0
EML132 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 3 0 0 3.0 3.0
EML134 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2.0 3.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
EMLSEÇ-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EML215 Bina Yönetimi ve Site İşletmeciliği 2 0 0 2.0 3.0
EML217 Çevre Koruma 2 0 0 2.0 3.0
EML219 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
EML221 Davranış Bilimleri 2 0 0 2.0 3.0
EMLSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EML214 Şehircilik 2 0 0 2.0 3.0
EML218 Meslek Etiği 2 0 0 2.0 3.0
EML234 İlk Yardım 1 1 0 2.0 3.0
EML238 Tüketici Davranışları 2 0 0 2.0 3.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS