Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Program Tanımları

Kuruluş

23.08.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca, söz konusu teklif uygun görülmüş ve bu öğretim yılında Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans Programı eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Önlisans (Tekniker)

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM yerleştirme

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans, lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili birim dekanı/müdürü tarafından imzalanır.

Program Profili

Ağız ve diş sağlığı teknikerleri, diş polikliniklerinde diş hekimi klinik yardımcısı olarak diş hekiminin tüm klinik çalışmalarında yardımcı olan sağlık teknikeridir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ağız ve diş sağlığı teknikeri diş hekimi için çalışma ortamını hazırlar,hastayı kabul eder ve tedavisi sırasında hekime ve hastaya yardımcı olur. Ağız ve diş sağlığı teknikerliği programının amacı, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir.

Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ve “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” unvanı verilir. Bu bölümden mezun olanlar bireysel çalışma imkânına sahip olmayıp diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde veya kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

DGS sınavı ile aşağıdaki programlara dikey geçiş yapılabilir.

1.Sağlık İdaresi
2. Sağlık Kurumları İşletmeciliği
3. Sağlık Kurumları Yöneticiliği
4. Sağlık Yönetimi

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yıliçi faaliyetlerden alınan puanın %40'ı ve Yılsonu sınavının %60'ı alınıp toplam 60 ve üzeri olan öğrenci başarılı sayılır

Mezuniyet Koşulları

120 AKTS!lik Dersi 100 üzerinden 60 alarak geçmiş olmak ve 40 iş günü yaz stajı yapmak olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Öğr.Gör.Süleyman Emre KOCACAN
Ondokuz Maysı Üniversitesi
SHMYO
Samsun
03624576089/6344
suleyman.kocacan@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Temel düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir.
 2. Alanı ile ilgili terimleri açıklar.
 3. Temel düzeyde uygulamalı bilgiye sahiptir.
 4. Cihaz arızası ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
 5. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarında sorumluluk alır.
 6. Temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 7. Muayenehane düzenini sağlar, hasta kayıt, randevu takibi ve stok takibi yapar.
 8. Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 9. Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
 10. Meslek ahlâkı bilincini kazanır, mesleği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, sonuçlarının duyurulması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
 11. Hayat boyu öğrenme bilincine sahiptir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
 • Temel düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir.
 • Alanı ile ilgili terimleri açıklar.
 • Temel düzeyde uygulamalı bilgiye sahiptir.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
 • Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 • Cihaz arızası ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
 • Sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarında sorumluluk alır.
 • Temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
 • Muayenehane düzenini sağlar, hasta kayıt, randevu takibi ve stok takibi yapar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
 • Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
 • Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 • Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 • Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
 • Meslek ahlâkı bilincini kazanır, mesleği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, sonuçlarının duyurulması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADS101Meslek Bilgisi ve Klinik İşlemler-I Zorunlu 4 0 0 4.0 9.0
ADS103Mikrobiyoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ADS105Diş Anatomisi Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
ADS107Histoloji Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
ADS113Bilgi ve İletişim Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ADS115Diş Hekimliğine Giriş ve Terminoloji Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 0 0 18.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADS102Strelizasyon ve Dezenfeksiyon Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ADS104Patoloji Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
ADS106Farmakoloji Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
ADS108Fizyoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ADS110Meslek Bilgisi ve Klinik İşlemler-II Zorunlu 4 0 0 4.0 8.0
ADS116Davranış Bilimleri Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SHMY-IISEÇMELİ ORTAK DERS GRUBU SDG 2 0 0 2.0 3.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 0 0 20.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADS201Klinikte Uygulama-I Zorunlu 0 24 0 12.0 19.0
ADS203Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ADS211İlk Yardım Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ADS215Meslek Etiği Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
ADS217Yazışma Teknikleri Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
Toplam 6 26 0 19.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADS-04Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 4.0
Toplam 0 0 0 1.0 4.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
SHMY-II / SEÇMELİ ORTAK DERS GRUBU
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHMY102 İşaret Dili 2 0 0 2.0 3.0
SHMY104 Kitap ve Yorum 2 0 0 2.0 3.0
SHMY106 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 2 0 0 2.0 3.0
SHMY108 Diksiyon ve Hitabet 2 0 0 2.0 3.0
SHMY110 Kariyer ve Liderlik 2 0 0 2.0 3.0
SHMY112 Sosyal Sorumluluk Projeleri 2 0 0 2.0 3.0
SHMY114 Toplumsal Cinsiyet 2 0 0 2.0 3.0
SHMY116 Arapça 2 0 0 2.0 3.0
SHMY118 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 2 0 0 2.0 3.0
SHMY120 Fotoğrafçılık 2 0 0 2.0 3.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 2.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
ADS-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ADS206 İletişim 2 0 0 2.0 3.0
ADS208 Klinikte Uygulama-II 0 24 0 12.0 24.0
ADS210 Muayenehane İşleyiş ve Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
ADS212 Mesleki Saha Uygulamaları 1 30 0 16.0 30.0