Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu - Endüstriyel Kalıpçılık Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde Makine ve Metal Teknolojileri Bölümüne bağlı Endüstriyel Kalıpçılık programı eğitim öğretim faaliyetlerine 2012-2013 eğitim öğretim yılında başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara ENDÜSTRİYEL KALIPÇI TEKNİKERİ ünvanlı önlisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ilgili alanlarından mezun olan adaylar kendi alanlarında sınavsız olarak ilgili programa geçiş hakkı bulunmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Meslek Yüksekokulumuzun tüm programlarında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için eğitim öğretim müfredatında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil (5-i) dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir.

Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili ders ya da derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Endüstrinin gereksinimlerine uygun yeni sistemleri oluşturabilmek için gerekli olan elektriksel yapıların tasarımı, üretimi ve montajını yapabilecek yeteneklere sahip, endüstriyel işletmelerin her türlü bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte elemanlar yetiştirmektir.

Eğitim öğretim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere mesleki dersler ile birlikte kendilerine katkı sağlayacak seçmeli dersler bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Endüstriyel Kalıpçılık programından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda;
•Kalıp sanayisinde,
Makine ve Metal atölyelerinde,
•Makine teknik servislerinde,
•Her türlü CNC işlemlerinin bulunduğu birimlerde,
•Firmalarda Teknik Resim birimlerinde,
•Endüstriyel fabrika ve atölyelerde,
•Firmaların tasarım birimlerinde,
•Yan sanayi işletmelerinde teknik servis, arıza-bakım-onarım birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Program mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İmalat Mühendisliği, Metal Öğretmenliği, Makina Mühendisliği, Üretim Mühendisliği bölümlerine geçiş yapabilir. Mezunlar DGS ile geçiş yaptıkları bölümde okurken aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne de kayıt yaptırabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak; her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme
şekli "Ders Öğretim Planı" nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallarına ek olarak yapılan Endüstriye Dayalı Eğitim adı altında staj uygulamasını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler Alanı 513. Sokak No:6 Tekkeköy/SAMSUN

Tel: 0362 260 51 70
Faks: 0362 260 51 69
E-posta: yesilyurtmyo@omu.edu.tr
Web: http://yesilyurtmyo.omu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Yrd.Doç.Dr.Engin ÖZBAŞ

Bölüm Olanakları

Programa bağlı 2 Öğr. Gör. bulunmaktadır.

Bölümün kullanımında olan Bilgisayar Laboratuarı, ve Teknik Resim Salonu bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Mathematics, basic sciences and the technician to use information in the field of mold.
 2. Using practical and theoretical knowledge acquired vocational field set up the relationship between cause and effect, to use in solving the problem.
 3. Site in accordance with a defined target or process to analyze and present contribution to the solution of problems
 4. Understanding of the importance of lifelong learning, continuous self-improvement following the technological developments being as individuals.
 5. The solution of problems related to mold, Environment, Health, take into account security issues.
 6. Quality-conscious and willingness to solve problems.
 7. Industrial Mould technician profession, ethical, social and legal values ​​to apply in accordance with
 8. The techniques required for the mold and die applications, tools and machines to use.
 9. Independent study decision making, disciplinary and interdisciplinary team work
 10. To have the ability to design programs using a three-dimensional mold design

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
 • İlgili alanlarda ortaöğretimde kazanılan yetkinlikler temelinde kapsamlı, uzmanlaşmış, olgusal ve kavramsal bilgiye sahip olur ve bu bilginin sınırları tanımlar.
 • Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
 • Mathematics, basic sciences and the technician to use information in the field of mold.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
 • Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli mantıksal, sezgisel, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile pratik becerilere sahiptir.
 • Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
 • Sözlü ve yazılı anlatım becerileri ile konvansiyonel ve sayısal ortamlarda görsel/ grafik anlatım ve modelleme becerilerine sahiptir.
 • Teknik resim yapar.
 • Algoritmik düşünür.
 • Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
 • Using practical and theoretical knowledge acquired vocational field set up the relationship between cause and effect, to use in solving the problem.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
 • Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız hareket eder ve sorumluluk alır, bir proje hazırlar ve yürütür.
 • Proje geliştirirken yaratıcılık sergiler.
 • Öğrenme ortamlarında karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Kendi başarımını ve başkalarınınkini değerlendirir ve geliştirir.
 • Site in accordance with a defined target or process to analyze and present contribution to the solution of problems
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
 • Daha ileri düzeyde öğrenme için gerekli öğrenme ihtiyaçlarını belirler.
 • Enformasyonun doğası, teknik altyapısı ve sosyal, kültürel ve ideolojik bağlamı ve etkileri üzerinde eleştirel ve eytişimsel (diyalektik, eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) düşünür (karar verme ve bilgiye dayalı, sorumlu eylem için gerekli öğrenme becerilerine sahip olur, seçenekleri kavrar, tartışır, eldeki seçenekler üstünde sentez üretir, fikir oluşturur.)
 • Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
 • Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Fikirlerini, proje ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilere dayandırarak ve iyi yapılandırılmış ve tutarlı bir biçimde akranlarına, danışmanlarına ve olası kullanıcılara/işverenlere sunar.
 • Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
 • İçselleşmiş, kişisel, geniş kapsamlı bir dünya görüşünü dile getirir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar; dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla birlikte alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
 • Understanding of the importance of lifelong learning, continuous self-improvement following the technological developments being as individuals.
 • Industrial Mould technician profession, ethical, social and legal values ??to apply in accordance with
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
 • Soyut ve somut problemler için yaratıcı yanıtlar/çözümler geliştirir.
 • Alanıyla ilgili süreçlerde, olası toplumsal ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
 • İlgili toplumsal, bilimsel ve etik sorunların bilgisine dayanarak yargıya varır.
 • The solution of problems related to mold, Environment, Health, take into account security issues.
 • The techniques required for the mold and die applications, tools and machines to use.
 • To have the ability to design programs using a three-dimensional mold design

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0.0 0.0
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EKP109Malzeme Teknolojisi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EKP117Temel İmalat İşlemleri Zorunlu 2 4 0 4.0 9.0
EKP119Teknik Resim Zorunlu 0 2 0 1.0 2.0
EKP123Fizik Zorunlu 2 2 0 3.0 3.0
EKP125Matematik Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
EKPSEÇ-1Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0.0 4.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 13 10 0 18.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0.0 0.0
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EKP128Ölçme ve Kontrol Zorunlu 0 2 0 1.0 2.0
EKP130Bilgisayar Destekli Çizim-I Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
EKP132Makine Meslek Resmi Zorunlu 0 4 0 2.0 3.0
EKP134Cnc Torna Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
EKP136Matematik-II Zorunlu 1 2 0 2.0 2.0
EKPSEÇ-2Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0.0 8.0
STJ102Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 10.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 10 12 0 16.0 40.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0.0 0.0
EKPSEÇ-3Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0.0 0.0
EKP232Plastik Enjeksiyon Kalıplama Zorunlu 2 6 0 5.0 8.0
EKP234Bilgisayar Destekli Üretim-II Zorunlu 1 2 0 2.0 2.0
EKP236Hidrolik ve Pnömatik Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
EKP238Cnc Elektro Erozyon Zorunlu 1 2 0 2.0 2.0
EKPSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0.0 12.0
Toplam 6 12 0 12.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

ADSDR / Alan Dışı Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EKPSEÇ-1 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EKP113 Çevre Koruma 2 0 0 2.0 4.0
EKP115 Programlama Temelleri 2 0 0 2.0 2.0
EKP121 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 1 2 0 2.0 4.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
EKPSEÇ-2 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EKP114 İletişim 2 0 0 2.0 2.0
EKP116 Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 0 2.0 2.0
EKP118 Metal Enjeksiyon Kalıpçılık Tekniği 4 2 0 5.0 6.0
EKP120 Dövme Kalıpçılığı 3 1 0 4.0 3.0
EKP122 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 3.0
EKP126 İlkyardım 2 0 0 2.0 3.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
EKPSEÇ-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EKP215 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 1 1 0 2.0 3.0
EKP217 Saç Metal Kalıpçılık Tekniği II 4 2 0 5.0 4.0
EKP219 Malzeme Teknolojisi II 3 0 0 3.0 3.0
EKP221 Sıkıştırma ve Transfer Kalıpçılığı 4 2 0 5.0 6.0
EKP223 Tersine Mühendislik ve Kalite Kontrol 2 1 0 3.0 4.0
EKP227 Sac Metal Kalıpçılık Tekniği-I 2 6 0 5.0 8.0
EKP229 Bilgisayar Destekli Çizim-II 1 2 0 2.0 3.0
EKP231 İş Yeri Eğitimi 4 4 0 6.0 10.0
EKP233 İş Yeri Uygulaması 0 32 0 16.0 20.0
EKP235 Bilgisayar Destekli Üretim-I 1 2 0 2.0 2.0
EKP237 Cnc Freze Teknolojisi 2 2 0 3.0 6.0
EKP239 Makine Elemanları 2 2 0 3.0 3.0
EKP241 Kalite Güvencesi ve Standartları 1 2 0 2.0 3.0
EKP243 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 0 2 0 1.0 3.0
EKP245 Mesleki Yabancı Dil-I 2 0 0 2.0 2.0
EKPSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BDN202 Beden Eğitimi-I 2 0 0 2.0 2.0
BDN204 Beden Eğitim-II 2 0 0 2.0 2.0
EKP210 Proje Hazırlama Teknikleri 2 0 0 2.0 2.0
EKP212 Meslek Etiği 2 0 0 2.0 2.0
EKP214 İşletme Yönetimi I 3 0 0 3.0 4.0
EKP216 İş Kalıpları 2 0 0 2.0 4.0
EKP218 Bilgisayar Destekli Üretim III 3 1 0 4.0 3.0
EKP220 İşletme Yönetimi II 3 0 0 3.0 5.0
EKP222 Kauçuk Kalıpçılığı 4 2 0 5.0 6.0
EKP224 Mesleki Yabancı Dil II 2 0 0 2.0 2.0
EKP226 Plastik Şişirme ve Ektürizyon Kalıplama 4 2 0 5.0 4.0
EKP228 Saç Metal Kalıpçılık Tekniği III 6 2 0 7.0 8.0
EKP230 Saç Metal Kalıpçılık Tekniği IV 6 2 0 7.0 8.0
EKP240 Proje Hazırlama Teknikleri 0 2 0 1.0 2.0
EKP242 İşletme Yönetimi-I 1 2 0 2.0 4.0
EKP244 İş Kalıpları 0 2 0 1.0 4.0
GRS202 Girişimcilik-I 2 0 0 2.0 3.0
GRS204 Girişimcilik-II 2 0 0 2.0 3.0