Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu - Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun 20.09.1999 tarihli kararı ile Çarşamba Meslek Yüksekokulunun açılmasının kabulü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilmesine karar verilmiştir.
Yüksek Öğretim Kurulunun 19.10.2000 tarihli yazısı ile Çarşamba Meslek Yüksekokulunun açılması uygun bulunmuş ve 22.02.2001 tarihinde ilk kez Müdür ataması yapılan Yüksekokulumuz resmen açılmıştır.

Kazanılan Derece

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ alanında ön lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılı olmak gereklidir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir. Kayıt için gerekli belgeler; 1- Lise veya dengi okul diploması, 2- ÖSYM’ ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Her akademik dönem başında öğrencilerin İngilizce Muafiyet sınavına girme hakkı vardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Program Profili

Programın amacı; Türkiye’de hızla büyümekte olan çağrı merkezi sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, faaliyet ve etki alanını genişletmek için, gerekli deneyimi kazanmış, ikna kabiliyeti güçlü, iletişim becerisi yüksek, nitelikli işgücü yetiştirmektir. Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı birinci öğretimde hizmet veren bir program olup, 50 öğrenci kontenjanına sahiptir. Mezun öğrencilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak çağrı merkezleridir. Ayrıca bu programdan mezun olacak öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışabilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda; tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki çağrı merkezlerinde çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince uygun görülen lisans programına yerleştirilmeleri halinde lisans programlarında öğrenim görebilirler.
DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) SONUCU İLE, GEÇİŞ YAPILABİLECEK ÖRGÜN ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI:
1. Çağrı Merkezi Hizmetleri Halkla İlişkiler
2. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
3. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
4. İletişim
5. İletişim Bilimleri
6. İletişim Sanatları
7. İletişim Tasarımı ve Medya
8. İnsan Kaynakları Yönetimi
9. İşletme
10. İşletme Bilgi Yönetimi
11. Lojistik Yönetimi
12. Medya ve İletişim
13. Medya ve İletişim Sistemleri
14. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
15. Yeni Medya ve Gazetecilik
16. Yeni Medya
17. Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
18. Yönetim Bilişim Sistemleri

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) SONUCU İLE, FARK DERSLERİ ALMADAN GEÇİŞ YAPILABİLECEK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI:
1. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) SONUCU İLE, FARK DERSLERİ ALARAK GEÇİŞ YAPILABİLECEK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM
LİSANS PROGRAMLARI:
1. İktisat
2. İşletme
3. Kamu Yönetimi
4. Maliye
5. Uluslararası İlişkiler
6. Konaklama İşletmeciliği
7. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
8. Yönetim Bilişim Sistemleri

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı yapılmasına öğretim elemanının önerisi ile birim akademik kurulu karar verir. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı katılımıyla yapılır. Öğrenci, bir günde o döneme/yıla ait en fazla iki dersin sınavına alınabilir; uzaktan eğitim programları ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yabancı Dil dersleri ile mazeret sınavları için bu şart aranmaz. Sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde yapılacak sınavların sayısı, ilanı, uygulama ve değerlendirme usulleri Senato tarafından ayrıca belirlenir. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri ile istenen diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının %40’ı ile dönem sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın %60’ının toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için dönem/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50 olması gerekir.

Başarı notu, öğrencilerin dönem/yıl içi etkinlikler ile dönem/yılsonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Birimlerde mutlak ve bağıl değerlendirme sistemlerinden hangisinin kullanılacağı birim kurulunun önerisi ve Senato onayı belirlenir. Bağıl ve mutlak değerlendirme sistemlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme esasları, bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma koşul ve sınırları ile başarı dereceleri hakkındaki esaslar Senato tarafından belirlenir. Her iki değerlendirme sisteminde de herhangi bir dersten dönem/yılsonu sınavına girmeyen ve bu sınavda 100 üzerinden en az 50 alamayan öğrenciler başarısız sayılır; bu sınır ilgili birim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile yükseltilebilir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 günlük zorunlu öğrenci stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası M.Y.O ÇARŞAMBA/SAMSUN
Tel Santral:834 01 79-pbx Fax:834 27 99 e-mail: cmyo@omu.edu.tr
Program Başkanı
Öğr.Gör.SERKAN VARAN

Bölüm Olanakları

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programında eğitim öğretim faaliyetleri 1 öğretim üyesi 14 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Dersler 2 Anfi, 1 Simülasyon Odası 40 kişilik kapasiteye ve projeksiyona sahip sınıflarda yürütülmekte olup; 3 bilgisayar laboratuarı akademik çalışmalarda etkin olarak kullanılmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
 2. Karar, uygulama ve davranışlarında Çağrı Merkezi Hizmetleri alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
 3. Çağrı Merkezi Hizmetleri alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
 4. Çağrı Merkezi Hizmetleri alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 5. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 6. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
 7. Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 8. Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
 9. Çağrı Merkezi Hizmetleri alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı bilir.
 10. Avrupa Dil Portfoyü A2 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak çağrı merkezi hizmetleri alanındaki bilgileri izleyebilir.
 11. Atatürk İlke ve İnkılâplarını bilir ve bunlara sahip çıkar
 12. Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 13. Temel matematiksel kavramları bilir ve problem çözümlerinde kullanır.
 14. Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
 15. Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
 16. Değişime ve yeniliğe açıktır.
 17. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Karar, uygulama ve davranışlarında Çağrı Merkezi Hizmetleri alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
 • Çağrı Merkezi Hizmetleri alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
 • Çağrı Merkezi Hizmetleri alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 • Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
 • Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
 • Atatürk İlke ve İnkılâplarını bilir ve bunlara sahip çıkar
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Çağrı Merkezi Hizmetleri alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı bilir.
 • Avrupa Dil Portfoyü A2 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak çağrı merkezi hizmetleri alanındaki bilgileri izleyebilir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
ÇM101Genel İşletme 927001 2 0 0 3.0 2.0
ÇM103Ofis Programları I 927001 2 1 0 3.0 3.0
ÇM105Çağrı Merkezi Yönetimi I 927001 2 1 0 4.0 3.0
ÇM109Müşteri İlişkileri Yönetimi 927001 2 1 0 4.0 3.0
ÇMHSEÇ-1Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 7.0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 14 3 0 27.0 17.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
ÇM102Ticaret Hukuku 927001 2 0 0 0.0 2.0
ÇM104Ofis Programları II 927001 2 1 0 3.0 3.0
ÇM106Çağrı Merkezi Yönetimi II 927001 2 1 0 4.0 3.0
ÇMHSEÇ-2Seçmeli Dersler-2 927003 0 0 0 4.0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
STJ102Staj 927001 0 0 0 8.0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 12 2 0 25.0 14.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ÇM201Çağrı Merkezlerinde Öçlme ve Değ. 927001 2 0 0 3.0 2.0
ÇM203Çağrı Alma Teknikleri I 927001 2 1 0 4.0 3.0
ÇM205Halkla İlişkiler 927001 2 0 0 4.0 2.0
ÇM207Klavye Kullanımı 927001 2 1 0 4.0 3.0
ÇM209İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 2 0 0 3.0 2.0
ÇM211Sözel İletişim ve Hitabet 927001 1 1 0 3.0 2.0
ÇMHSEÇ-3Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 7.0 0.0
Toplam 11 3 0 28.0 14.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ÇM202Çağrı Merkezleri İçin Temel Sat.Tek. 927001 3 1 0 4.0 4.0
ÇM204Çağrı Alma Teknikleri II 927001 2 1 0 4.0 3.0
ÇM206İletişim ve İkna 927001 2 0 0 4.0 2.0
ÇM208İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 2 0 0 3.0 2.0
ÇM210Mesleki Yazışmalar ve Hızlı Yazım Tek. 927001 2 1 0 3.0 3.0
ÇM212Çatışma ve Stres Yönetimi 927001 2 0 0 3.0 2.0
ÇMHSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 10.0 0.0
Toplam 13 3 0 31.0 16.0
ÇMHSEÇ-1 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ÇM111 Davranış Bilimleri 927001 2 0 0 0.0
ÇM113 İletişim 927001 2 0 0 3.0
ÇM115 Genel Ekonomi 927001 2 1 0 3.0
ÇM117 Mesleki Yabancı Dil 927001 2 0 0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 2.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 2.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
ÇMHSEÇ-2 / Seçmeli Dersler-2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ÇM108 Kişilerarası İletişim 927001 2 0 0 3.0
ÇM110 Ticari Matematik 927001 2 0 0 3.0
ÇM112 Sosyal Psikoloji 927001 2 0 0 0.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 2.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 2.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
ÇMHSEÇ-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ÇM213 Finansal Yatırım Araçları 927001 2 0 0 3.0
ÇM215 Pazarlama 927001 2 0 0 3.0
ÇM217 Temel Bankacılık ve Sigortacılık Hiz. 927001 2 0 0 3.0
ÇM219 Bilimsel Araştırma Teknikleri 927001 1 1 0 0.0
ÇM221 E Ticaret 927001 2 0 0 0.0
ÇMHSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ÇM214 Bes ve Sosyal Güvenlik 927001 2 0 0 3.0
ÇM216 Finansal Hizmet Pazarlaması 927001 2 0 0 3.0
ÇM218 İletişimde Hedef Kitle 927001 2 0 0 3.0
ÇM220 Meslek Etiği 927001 2 0 0 3.0
ÇM222 Girişimcilik 927001 2 0 0 0.0