Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu - Ormancılık ve Orman Ürünleri

Program Tanımları

Kuruluş

Ormancılık Bölümü, bölüme bağlı Ormancılık ve Orman Ürünleri programı 2013 yılında açılmış ve 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren I. Öğretim ve II. Öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır. Ormancılık ve Orman Ürünleri programı her yıl 100 öğrenci almaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olanlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlüklerde Orman Muhafaza Memuru ve özel sektörde Orman Teknikeri olarak çalışmaktadır.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yarıyıl boyunca öğrenciler öğrenim planlarında belirtilen 120 AKTS kredili zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır.

Program Profili

Ormancılık Bölümü, bölüme bağlı Ormancılık ve Orman Ürünleri programı her yıl 100 öğrenci almaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı’nda yetişecek öğrenciler, her türlü odun ve odun dışı orman ürünlerinin yetiştirilmesi, bakımı, envanteri, hasadı ve pazarlanması konularında uygulama ağırlıklı bir öğrenim göreceklerinden, öncelikle bu konularda ihtiyaç duyulan mesleki teknik eleman ihtiyacını karşılayacaktır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları halinde Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümünde Lisans eğitimi görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı “nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek "Başarılı" olmak ve AGNO 'sunun en az 2.00 olmak zorundadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz eğitimleri sırasında zorunlu olan 1 defa [STAJ102] "30" iş günü işletme stajlarını da tamamlayarak staj sınavından "Başarılı" olmak zorundadırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Öğr. Gör. Mete GÜLSUNAR
Bölüm Başkanı
mete.gulsunar@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bilgisayar laboratuarı
Yeterli ve teknolojik destekli derslikler
Uygun ve güzel bir kampüs ortamı
Kolay ulaşım

Program Çıktıları

 1. Ormancılık ve Orman Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
 2. Ormanların sahip olduğu tüm ekolojik birimleri ve bu birimler arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme
 3. Mevcut ormanların bakımı ve iyileştirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması için ekosistem tabanlı müdahalelerde bulunabilme
 4. Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrayabilme.
 5. Bilişim teknolojileri, ölçüm-hesap ve analiz araçlarının kullanabilme becerisi kazanacak.
 6. Ormancılık alanında yeni teknoloji ve yöntemleri kullanabilme.
 7. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme, sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve sorumluluğu altında çalışanları yönetme bilgi ve becerisini kazanabilme
 8. Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu çerçevesinde çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılık kazanabilme.
 9. Orman kaynaklarının korunması, dengeli kullanımı, süreklilik ilkesi gözetilerek yararlanmanın düzenlenmesi ve bilimsel planlamaya yönelik bazı teknikleri uygulayabilme.
 10. Ulusal ve uluslararası alanda çevre ve ormancılık konularında rekabet edebilme, ortak çalışmalar yapabilme, yerel veya küresel ölçekli sorunlara yeni çözüm önerileri getirebilme
 11. Yaşam boyu öğrenme ilkesinden hareketle, ormancılıkla ilgili ekolojik, ekonomik ve sosyal boyuttaki güncel gelişmeleri takip edebilme ve bu bilgileri ulusal ormancılığın faydası için kullanabilme.
 12. Orman ekosisteminin varlığını ve doğasını biyotik ve abiyotik tehditlere karşı koruma amaçlı teknikleri uygulayabilme.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
 • Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini kavrar ve değerlendirir.
 • Ormancılık ve Orman Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
 • Ormanların sahip olduğu tüm ekolojik birimleri ve bu birimler arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme
 • Mevcut ormanların bakımı ve iyileştirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması için ekosistem tabanlı müdahalelerde bulunabilme
 • Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
 • Bilişim teknolojileri, ölçüm-hesap ve analiz araçlarının kullanabilme becerisi kazanacak.
 • Ormancılık alanında yeni teknoloji ve yöntemleri kullanabilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme, sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve sorumluluğu altında çalışanları yönetme bilgi ve becerisini kazanabilme
 • Yaşam boyu öğrenme ilkesinden hareketle, ormancılıkla ilgili ekolojik, ekonomik ve sosyal boyuttaki güncel gelişmeleri takip edebilme ve bu bilgileri ulusal ormancılığın faydası için kullanabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu çerçevesinde çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılık kazanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/tyyc.php on line 195
 • Orman kaynaklarının korunması, dengeli kullanımı, süreklilik ilkesi gözetilerek yararlanmanın düzenlenmesi ve bilimsel planlamaya yönelik bazı teknikleri uygulayabilme.
 • Orman ekosisteminin varlığını ve doğasını biyotik ve abiyotik tehditlere karşı koruma amaçlı teknikleri uygulayabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
ORP101Matematik Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
ORP107Toprak İlmi Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
ORP111Ormancılık İş Bilgisi Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
ORP117Zooloji Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ORP119Genel Botanik Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
ORP121Harita ve Ölçme Bilgisi Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
ORPSEÇ-ISeçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0.0 6.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 4.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 19 3 0 22.0 32.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
ORP102Ormancılık Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ORP104Orman Botaniği Zorunlu 3 1 0 4.0 5.0
ORP106Orman Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ORP108Mekanizasyon ve Transport Tekniği Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ORP110İstatistik Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ORPSEÇ-IISeçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0.0 4.0
STJ102Staj (30 İş Günü) Zorunlu 0 0 0 0.0 10.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 18 1 0 19.0 38.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ORP201Ormancılık Yönetim Bilgisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ORP203Havza ve Mera Amenajmanı Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ORP205Silvikültürün Temel Esasları Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
ORP207Milli Parklar ve Doğa Turizmi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ORP209Dendrometri Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ORP211Ahşap Malzeme Teknolojisi Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
ORP221Odun Dışı Orman Ürünleri Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ORPSEÇ-IIISeçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0.0 4.0
Toplam 16 2 0 18.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ORP202Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekniği Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
ORP204Orman Amenajmanı Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
ORP206Orman Hasılat Bilgisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ORP208Orman Bakımı ve Koruma Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
ORP210Orman Entomolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ORP214Silvikültür Tekniği Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
ORP222Arazi Tatbikatları Zorunlu 2 2 0 3.0 3.0
ORPSEÇ-IVSeçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0.0 6.0
Toplam 15 6 0 20.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

ORPSEÇ-I / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 0 2.0 3.0
ORP113 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 2 0 0 2.0 3.0
ORP123 Ofis Programları 1 1 0 2.0 3.0
ORP125 Halkla İlişkiler 2 0 0 2.0 3.0
ORP127 Meslek Etiği 2 0 0 2.0 3.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
ORPSEÇ-II / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ORP112 Ormancılıkta Yaban Hayatı 2 1 0 3.0 4.0
ORP114 Bitki Beslenmesi 2 0 0 2.0 4.0
ORP116 Kalite Güvence Standartları 2 0 0 2.0 4.0
ORP118 Ormancılık Bilgisi 2 1 0 3.0 4.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
ORPSEÇ-III / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ORP219 Odun Koruma Teknolojisi 2 0 0 2.0 2.0
ORP223 Seminer 1 2 0 2.0 2.0
ORP225 Tarımsal Ormancılık 2 0 0 2.0 2.0
ORP227 Orman Ürünlerinin Pazarlanması 2 0 0 2.0 2.0
ORP229 Mesleki Yabancı Dil 2 0 0 2.0 2.0
ORP231 Erozyon ve Sel Kontrolü 2 0 0 2.0 2.0
ORPSEÇ-IV / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ORP216 Çevre Kirliliği 2 0 0 2.0 3.0
ORP218 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 1 1 0 2.0 3.0
ORP220 Uzaktan Algılama 1 1 0 2.0 3.0
ORP224 Kent Ormancılığı 2 0 0 2.0 3.0
ORP226 Coğrafi Bilgi Sistemi 1 1 0 2.0 3.0
ORP228 İşletme Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
ORP230 Ormancılık İşletme Ekonomisi 2 0 0 2.0 3.0