Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Bafra Meslek Yüksekokulu - Bitki Koruma Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Bitki Koruma Teknikerliği

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

YGS-6

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Her akademik dönem başında öğrencilerin İngilizce Muafiyet sınavına girme hakkı vardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

120 AKTS lik derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olmak.

Program Profili

Tarım ürünlerindeki hastalık ve zararlılar, bunların biyoloji ve ekolojileri, konukçu-patojen ilişkileri, pestisitler ve bunların çevreye olan etkileri, mekanik, kültürel, fiziksel, kimyasal, biyolojik, biyoteknik ve entegre savaş yöntemleri konularında önlisans eğitimi vererek kamu ve özel tarım sektörünün ara eleman gereksinimini karşılamaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamu Kuruluşları ( İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri, Belediyelere bağlı Park ve Bahçe Müdürlükleri vb.), Özel Tarımsal İlaç Firmaları, Çevre Sağlığı Hizmetleri, Biyoteknik Mücadele Ürünü Satan ve Uygulayan Firmalar, Tohum Fidan ve Fide Yetiştiren Firmalar, Kalıntı Analiz Laboratuvarları, Organik Tarım İşletmeleri, Biyolojik Mücadele Ürünleri Satan ve Uygulayan Firmalarda istihdam olanakları bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ziraat fakültelerinin değişik bölümlerine geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

(1) Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.
(2) Sınavların tarih ve yerleri yarıyıl başlama tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde veya akademik takvimde belirlenen sınav süresinden en geç bir hafta öncesinde ders sorumlusu öğretim elemanının önerisi üzerine; ilgili bölüm/birim tarafından tespit ve ilan edilir.

Mezuniyet Koşulları

120 AKTS lik derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olan öğrenciler mezuniyete hak kazanır.Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili yüksekokul müdürü tarafından imzalanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç.Dr. Ömer ÇALIŞKAN
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
0362 542 67 62

Bölüm Olanakları

1 sera
10 derslik
2 laboratuvar
11 akademik personel

Program Çıktıları

 1. Bitkisel üretimin her aşamasında ürün kayıplarına neden olan hastalıkların, zararlıların ve yabancı otların sistematik, morfolojik, biyolojik, ekolojik ve epidemiyolojik bilgilerini öğrenebilme
 2. Kültür bitkilerindeki hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlara karşı uygulanabilecek tarımsal savaş yöntemlerini ve kullanımlarını öğrenebilme
 3. Bitki Korumada kullanılan pestisitleri, etkili bir şekilde kullanımını, insanlara ve çevreye olan olumsuz etkilerini öğrenebilme
 4. Organik tarım faaliyetleri içerisinde bitki koruma ürünlerini ve uygulamalarını öğrenebilme
 5. Kamu ve özel tarım sektöründe çalışabilecek gerekli altyapı ve donanıma sahip olabilme, bağımsız/ekip üyesi olarak bir çalışma yürütebilme ve alanıyla ilgili mevzuata hakim olup uygun davranabilme
 6. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; ilgili verileri toplayıp sonuçlarını uygulamaya aktarabilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme
 7. Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
 8. Mesleki konularda sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanır

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Bitkisel üretimin her aşamasında ürün kayıplarına neden olan hastalıkların, zararlıların ve yabancı otların sistematik, morfolojik, biyolojik, ekolojik ve epidemiyolojik bilgilerini öğrenebilme
 • Kültür bitkilerindeki hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlara karşı uygulanabilecek tarımsal savaş yöntemlerini ve kullanımlarını öğrenebilme
 • Bitki Korumada kullanılan pestisitleri, etkili bir şekilde kullanımını, insanlara ve çevreye olan olumsuz etkilerini öğrenebilme
 • Organik tarım faaliyetleri içerisinde bitki koruma ürünlerini ve uygulamalarını öğrenebilme
 • Kamu ve özel tarım sektöründe çalışabilecek gerekli altyapı ve donanıma sahip olabilme, bağımsız/ekip üyesi olarak bir çalışma yürütebilme ve alanıyla ilgili mevzuata hakim olup uygun davranabilme
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; ilgili verileri toplayıp sonuçlarını uygulamaya aktarabilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme
 • Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
 • Mesleki konularda sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanır
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
BKP101Genel Botanik Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
BKP103Tarımsal Ekoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
BKP105Toprak Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
BKP107Entomoloji Zorunlu 3 1 0 4.0 6.0
BKP109Fitopatoloji Zorunlu 3 1 0 4.0 6.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 3 0 21.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
BKP102Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 1 0 3.0 6.0
BKP106Genel Bitki Zararlıları Zorunlu 2 1 0 3.0 6.0
BKP108Tarımsal Savaş Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
BKP114İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
BKPSEÇ-IISeçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0.0 4.0
STJ102Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 10.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 15 2 0 17.0 40.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BKP203Organik Tarımda Bitki Koruma Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
BKP207Sebze Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
BKP209Sebze Zararlıları Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
BKP211Tarla Bitkileri Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
BKP213Tarla Bitkileri Zararlıları Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
BKP223Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
BKPSEÇ-IIISeçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0.0 8.0
Toplam 12 1 0 13.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BKP206Bitki Koruma İlaçları Zorunlu 3 1 0 4.0 4.0
BKP208Entegre Mücadele Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
BKP210Meyve Bağ Hastalıkları Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
BKP212Yabancı Otlar ve Mücadelesi Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
BKP220Bitki Klinikleri Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
BKP222Meyve Bağ Zararlıları Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
BKPSEÇ-IVSeçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0.0 8.0
Toplam 14 5 0 19.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
BKPSEÇ-II / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BKP110 Zooloji 2 0 0 2.0 4.0
BKP112 Tarımsal İngilizce 2 0 0 2.0 4.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
BKPSEÇ-III / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BKP215 Süs Bitkileri Hastalıkları ve Zararlıları 2 0 0 2.0 4.0
BKP217 Sunum Teknikleri 2 0 0 2.0 4.0
BKP219 Topraksız Tarım 2 0 0 2.0 4.0
BKP221 Bitki Sistematiği 2 0 0 2.0 4.0
BKP225 Toplam Kalite Yönetimi 2 0 0 2.0 4.0
BKPSEÇ-IV / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BKP214 Bitki Besleme ve Gübreleme 2 1 0 3.0 4.0
BKP218 Bitki Koruma Mekanizasyonu 2 1 0 3.0 4.0
BKP224 Depolanmış Ürün Hastalık ve Zararlıları 2 1 0 3.0 4.0
BKP226 Yazışma Teknikleri 2 1 0 3.0 4.0