Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Bafra Meslek Yüksekokulu - Bitki Koruma Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Bitki Koruma Teknikerliği

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

YGS-6

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Her akademik dönem başında öğrencilerin İngilizce Muafiyet sınavına girme hakkı vardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

120 AKTS lik derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olmak.

Program Profili

Tarım ürünlerindeki hastalık ve zararlılar, bunların biyoloji ve ekolojileri, konukçu-patojen ilişkileri, pestisitler ve bunların çevreye olan etkileri, mekanik, kültürel, fiziksel, kimyasal, biyolojik, biyoteknik ve entegre savaş yöntemleri konularında önlisans eğitimi vererek kamu ve özel tarım sektörünün ara eleman gereksinimini karşılamaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamu Kuruluşları ( İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri, Belediyelere bağlı Park ve Bahçe Müdürlükleri vb.), Özel Tarımsal İlaç Firmaları, Çevre Sağlığı Hizmetleri, Biyoteknik Mücadele Ürünü Satan ve Uygulayan Firmalar, Tohum Fidan ve Fide Yetiştiren Firmalar, Kalıntı Analiz Laboratuvarları, Organik Tarım İşletmeleri, Biyolojik Mücadele Ürünleri Satan ve Uygulayan Firmalarda istihdam olanakları bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ziraat fakültelerinin değişik bölümlerine geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

(1) Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.
(2) Sınavların tarih ve yerleri yarıyıl başlama tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde veya akademik takvimde belirlenen sınav süresinden en geç bir hafta öncesinde ders sorumlusu öğretim elemanının önerisi üzerine; ilgili bölüm/birim tarafından tespit ve ilan edilir.

Mezuniyet Koşulları

120 AKTS lik derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olan öğrenciler mezuniyete hak kazanır.Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili yüksekokul müdürü tarafından imzalanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç.Dr. Ömer ÇALIŞKAN
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
0362 542 67 62

Bölüm Olanakları

1 sera
10 derslik
2 laboratuvar
11 akademik personel

Program Çıktıları

 1. Bitkisel üretimin her aşamasında ürün kayıplarına neden olan hastalıkların, zararlıların ve yabancı otların sistematik, morfolojik, biyolojik, ekolojik ve epidemiyolojik bilgilerini öğrenebilme
 2. Kültür bitkilerindeki hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlara karşı uygulanabilecek tarımsal savaş yöntemlerini ve kullanımlarını öğrenebilme
 3. Bitki Korumada kullanılan pestisitleri, etkili bir şekilde kullanımını, insanlara ve çevreye olan olumsuz etkilerini öğrenebilme
 4. Organik tarım faaliyetleri içerisinde bitki koruma ürünlerini ve uygulamalarını öğrenebilme
 5. Kamu ve özel tarım sektöründe çalışabilecek gerekli altyapı ve donanıma sahip olabilme, bağımsız/ekip üyesi olarak bir çalışma yürütebilme ve alanıyla ilgili mevzuata hakim olup uygun davranabilme
 6. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; ilgili verileri toplayıp sonuçlarını uygulamaya aktarabilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme
 7. Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
 8. Mesleki konularda sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanır

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Bitkisel üretimin her aşamasında ürün kayıplarına neden olan hastalıkların, zararlıların ve yabancı otların sistematik, morfolojik, biyolojik, ekolojik ve epidemiyolojik bilgilerini öğrenebilme
 • Kültür bitkilerindeki hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlara karşı uygulanabilecek tarımsal savaş yöntemlerini ve kullanımlarını öğrenebilme
 • Bitki Korumada kullanılan pestisitleri, etkili bir şekilde kullanımını, insanlara ve çevreye olan olumsuz etkilerini öğrenebilme
 • Organik tarım faaliyetleri içerisinde bitki koruma ürünlerini ve uygulamalarını öğrenebilme
 • Kamu ve özel tarım sektöründe çalışabilecek gerekli altyapı ve donanıma sahip olabilme, bağımsız/ekip üyesi olarak bir çalışma yürütebilme ve alanıyla ilgili mevzuata hakim olup uygun davranabilme
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; ilgili verileri toplayıp sonuçlarını uygulamaya aktarabilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme
 • Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
 • Mesleki konularda sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanır
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
BKP101Genel Botanik 927001 2 1 0 4.0 3.0
BKP103Tarımsal Ekoloji 927001 2 0 0 4.0 2.0
BKP105Toprak Bilgisi 927001 2 0 0 4.0 2.0
BKP107Entomoloji 927001 3 1 0 6.0 4.0
BKP109Fitopatoloji 927001 3 1 0 6.0 4.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 18 3 0 28.0 21.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
BKP102Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 927001 2 1 0 0.0 3.0
BKP104Bitki Klinikleri-I 927001 2 1 0 3.0 3.0
BKP106Genel Bitki Zararlıları 927001 2 1 0 4.0 3.0
BKP108Tarımsal Savaş Yöntemleri 927001 3 0 0 4.0 3.0
BKPSEÇ-IISeçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 0.0 0.0
STJ102Staj 927001 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 15 3 0 15.0 18.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BKP201Meyve Bağ Zararlıları 927001 2 1 0 3.0 3.0
BKP203Organik Tarımda Bitki Koruma 927001 2 1 0 3.0 3.0
BKP207Sebze Hastalıkları 927001 2 0 0 2.0 2.0
BKP209Sebze Zararlıları 927001 2 0 0 2.0 2.0
BKP211Tarla Bitkileri Hastalıkları 927001 2 0 0 2.0 2.0
BKP213Tarla Bitkileri Zararlıları 927001 2 0 0 2.0 2.0
BKPSEÇ-IIISeçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 12 2 0 14.0 14.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BKP202Proje 927001 1 2 0 2.0 2.0
BKP204Bitki Klinikleri-II 927001 2 1 0 4.0 3.0
BKP206Bitki Koruma İlaçları 927001 3 1 0 4.0 4.0
BKP208Entegre Mücadele 927001 3 0 0 3.0 3.0
BKP210Meyve Bağ Hastalıkları 927001 2 1 0 4.0 3.0
BKP212Yabancı Otlar ve Mücadelesi 927001 2 1 0 3.0 3.0
BKPSEÇ-IVSeçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 13 6 0 20.0 18.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
BKPSEÇ-II / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BKP110 Zooloji 927001 2 0 0 2.0
BKP112 Tarımsal İngilizce 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
BKPSEÇ-III / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BKP215 Süs Bitkileri Hastalıkları ve Zararlıları 927001 2 0 0 4.0
BKP217 Sunum Teknikleri 927001 2 0 0 0.0
BKP219 Topraksız Tarım 927001 2 0 0 4.0
BKP221 Bitki Sistematiği 927001 2 0 0 4.0
BKPSEÇ-IV / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BKP214 Bitki Besleme ve Gübreleme 927001 2 1 0 3.0
BKP216 Tarım ve Çevre 927001 2 0 0 4.0
BKP218 Bitki Koruma Mekanizasyonu 927001 0 0 0 4.0