Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Samsun Meslek Yüksekokulu - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü programı olan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. Program eğitim-öğretim faaliyetlerine 2014-2015 eğitim-öğretim dönemi, güz yarıyılında başlamıştır.
Bu program için öğretim süresi 2 yıldır. Öğretim dili Türkçe’dir.

Kazanılan Derece

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak ve sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İletişim Meslek Liselerinin İletişim bölümlerinden mezun olan öğrenciler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da diğer liselerden mezun olanlar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programa, isteklerine ve merkezi yerleştirme puanlarına göre yerleştirileceklerdir.

Program Profili

Günümüzde kurumlar ürettiği ürün ve hizmetleri tanıtmak, pazarlamak, pazardaki paylarını yükseltmek amacıyla çağdaş iletişim tekniklerine ve bu teknikleri kullanıp sürdürebilecek kaliteli bireylere ihtiyaç duymaktadır. Halkla ilişkiler ve Tanıtım Programı bu ihtiyaçlara yanıt verebilecek, bilimsel bilgiye dayalı, nitelikli mesleki bilgi ve mesleki yabancı dil ile donanımlı, mesleki etik duygusuna sahip, değişimleri ve gelişmeleri takip eden kaliteli gençleri yetiştirmeyi amaçlamakta, bu düzeyde bir eğitim profili sunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm mezunları özellikle, özel kuruluşlarda ve kamu kurumlarında halkla ilişkiler elemanı olarak çalışabilirler. Bu bölümün mezunları için sektör sınırlaması yoktur; bütün sektörlerde halkla ilişkiler birimi mevcuttur. Verilen eğitim, bütün sektörleri kapsamaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üst Kademeye Geçiş
Bölümü başarılı bir şekilde tamamlayıp mezun olan öğrencilerimiz ÖSYM tarafından her yıl yapılan “Dikey Geçiş Sınavı” ile ilgili bölümlerin 4 yıllık fakültelerine geçiş yaparak eğitimlerini sürdürebilirler. Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz açık öğretim fakültesinden de eğitimlerini tamamlayabilirler.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ön Lisans Mezunu Öğrencilerin Dikey Geçiş Sınavı’nda Seçebileceği Lisans Bölümleri:
• Halkla İlişkiler
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım
• İletişim
• İletişim Bilimleri
• İletişim Sanatları
• İletişim Tasarımı
• İletişim ve Tasarım
• Reklam Tasarımı ve İletişim
• Reklamcılık
• Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Samsun Meslek Yüksekokulu'nda Güz Dönemi ve Bahar dönemi olmak üzere iki ders dönemi içerisinde Vize, Final ve Bütünleme sınavları uygulanmaktadır. Öğrencilerin vize sınav notlarının %40'ı, final sınav notlarının %60'ı hesaplanarak geçme notu, "Çan Eğrisi" sistemi ile belirlenmektedir. Öğrencilerin dersi geçebilmeleri için, final ve Bütünleme sınav notlarının 50'nin altında olmaması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilerimiz 30 iş günü stajlarını da tamamladıktan sonra mezuniyet hakkına sahip olur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Bölüm Başkan : Yrd.Doç.Dr. Nurhayat YOLOĞLU
e-mail:nurhayat.yologlu@omu.edu.tr

Güzel Sanatlar Kampüsü, Samsun Meslek Yüksekokulu.

Bölüm Olanakları

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, öğrencilere Halkla İlişkiler alanında nitelikli bir eleman olarak yetişebilmeleri ve bu alana dair gerek teorik gerekse pratik tüm bilgileri edinebilmeleri için gereken eğitimi sunmaktadır. Programda öğrencilerin alanları ile ilgili uygulamalar yapabilecekleri dersler de, teorik bilgi elde edebilecekleri dersler de mevcuttur. Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı, öğrencilerin medyayı ve tüm kurum ve kuruluşları kapsayan mesleki bilgileri elde etme imkanına sahiptir.

Program Çıktıları

 1.  Halkla ilişkiler alanındaki temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişleri, halkla ilişkiler uygulama alanları ile ilgili tüm bilgileri kavrar.
 2.  Medya kavramını, tarihi gelişimini, etik değerlerini, medya ile ilişkileri, medya alanındaki yeni gelişmeleri kavrar.
 3.  Reklamcılık kavramları, reklam alanındaki gelişmeler, reklam yapım teknikleri ve reklamın medyada planlanması konusunda bilgi kazanır.
 4.  Türk İnkılap Tarihini kavrar
 5. Medya ve iletişimle ilgili hukuk kurallarını ve bu alandaki sorunları anlayabilme ve yorumlama becerisi kazanarak medya ve iletişim ürünlerini eleştirel bir gözle değerlendirebilir.
 6. Kurumiçi personele, işletme ve pazarlama çevresine yönelik tanıma, tanıtma ve iletişim faaliyetlerini yürütme becerisi kazanır.
 7. Sponsorluk, Sosyal sorumluluk, kamuoyu araştırmaları, imaj yönetimi, siyasal iletişim, propoganda, lobicilik gibi kavram ve faaliyetleri öğrenerek bunları kurumda uygulayabilme becerisi kazanır.
 8. Temel ingilizce kavramlarını öğrenir ve bir yabancı dili (ingilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletrişim kurar.
 9. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket ederek araştırmaları planlar ve yürütür.
 10. Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye7ürüne dönüştürülmesinde risk ve sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
 11. İşletmenin temel işlevlerini, işletme içi birimleri, toplumsal ve ekonomik çevreyle ve diğer işletmelerle ilişkilerini, kalite yönetim sistemlerini, insan kaynaklarını ve müşteri ilişkilerini öğrenir.
 12. Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgileri ve uygulama yöntemlerini öğrenir
 13. Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.
 14. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 15. Yazılı ve sözlü anlatımda ana dilini doğru ve ve güzel kullanma becerisi, etkili iletişim kurma, düzgün diksiyon kullanma, etkili ve başarılı şekilde sunum yapabilme yetkinliğini kazanır.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • ? Halkla ilişkiler alanındaki temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişleri, halkla ilişkiler uygulama alanları ile ilgili tüm bilgileri kavrar.
 • ? Medya kavramını, tarihi gelişimini, etik değerlerini, medya ile ilişkileri, medya alanındaki yeni gelişmeleri kavrar.
 • ? Reklamcılık kavramları, reklam alanındaki gelişmeler, reklam yapım teknikleri ve reklamın medyada planlanması konusunda bilgi kazanır.
 • ? Türk İnkılap Tarihini kavrar
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Medya ve iletişimle ilgili hukuk kurallarını ve bu alandaki sorunları anlayabilme ve yorumlama becerisi kazanarak medya ve iletişim ürünlerini eleştirel bir gözle değerlendirebilir.
 • ?Kurumiçi personele, işletme ve pazarlama çevresine yönelik tanıma, tanıtma ve iletişim faaliyetlerini yürütme becerisi kazanır.
 • ?Sponsorluk, Sosyal sorumluluk, kamuoyu araştırmaları, imaj yönetimi, siyasal iletişim, propoganda, lobicilik gibi kavram ve faaliyetleri öğrenerek bunları kurumda uygulayabilme becerisi kazanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye7ürüne dönüştürülmesinde risk ve sorumluluk alır; bireysel veya ekip üy
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • İşletmenin temel işlevlerini, işletme içi birimleri, toplumsal ve ekonomik çevreyle ve diğer işletmelerle ilişkilerini, kalite yönetim sistemlerini, insan kaynaklarını ve müşteri ilişkilerini öğrenir.
 • Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgileri ve uygulama yöntemlerini öğrenir
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Temel ingilizce kavramlarını öğrenir ve bir yabancı dili (ingilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletrişim kurar.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Yazılı ve sözlü anlatımda ana dilini doğru ve ve güzel kullanma becerisi, etkili iletişim kurma, düzgün diksiyon kullanma, etkili ve başarılı şekilde sunum yapabilme yetkinliğini kazanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket ederek araştırmaları planlar ve yürütür.
 • Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
HIT101İletişime Giriş 927001 3 0 0 4.0 3.0
HIT103Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar 927001 3 0 0 4.0 3.0
HIT105İletişim Tarihi 927001 2 0 0 3.0 2.0
HIT107Pazarlama İlkeleri 927001 3 0 0 4.0 3.0
HIT109Reklama Giriş 927001 2 0 0 3.0 2.0
SEÇ-01Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 19 0 0 22.0 19.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
HIT102Halkla İlişkilerde Planlama ve Uygulama 927001 2 1 0 3.0 3.0
HIT104Kurumsal Reklamcılık 927001 2 0 0 2.0 2.0
HIT106Müşteri İlişkileri Yönetimi 927001 2 0 0 2.0 2.0
HIT108Pazarlama İletişimi 927001 2 0 0 2.0 2.0
HIT118Temel Fotoğrafçılık 927001 2 1 0 3.0 3.0
SEÇ-02Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 0.0 0.0
STAJ102Staj 927001 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 16 2 0 16.0 18.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
HIT201Kamu ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler 927001 2 0 0 3.0 2.0
HIT203Medya İle İlişkiler 927001 2 0 0 3.0 2.0
HIT205İmaj Yönetimi 927001 2 1 0 4.0 3.0
HIT207Metin Yazarlığı 927001 2 1 0 4.0 3.0
HIT209Mesleki Yabancı Dil-1 927001 2 1 0 4.0 3.0
HIT211Siyasal İletişim 927001 2 0 0 3.0 2.0
HIT213İletişim Hukuku 927001 2 0 0 2.0 2.0
SEÇ-03Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 14 3 0 23.0 17.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
HIT202Kurum İçi Halkla İlişkiler 927001 2 0 0 4.0 2.0
HIT204Yeni İletişim Teknolojisi ve Halkla İlişkiler 927001 3 0 0 4.0 3.0
HIT206Medya Planlama 927001 2 0 0 3.0 2.0
HIT208Mesleki Yabancı Dil-2 927001 2 0 0 2.0 2.0
HIT210Yönlendirilmiş Çalışmalar 927001 3 1 0 4.0 4.0
HIT212Kamuoyu Araştırmaları 927001 3 0 0 4.0 3.0
HIT214Meslek Etiği 927001 2 0 0 2.0 2.0
SEÇ-04Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 17 1 0 23.0 18.0
SEÇ-01 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HIT111 Kalite Yönetim Sistemleri 927001 2 0 0 0.0
HIT113 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 927001 2 1 0 0.0
HIT115 Etkili İletişim ve Beden Dili 927001 2 0 0 3.0
HIT117 Sosyoloji 927001 2 0 0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
SEÇ-02 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HIT110 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 927001 2 0 0 0.0
HIT112 İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 2 0 0 4.0
HIT114 Çevre Koruma 927001 2 0 0 0.0
HIT116 İşletme Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
SEÇ-03 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HIT215 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927001 2 0 0 3.0
HIT217 Diksiyon 927001 2 0 0 3.0
HIT219 Medya Okur Yazarlığı 927001 2 0 0 3.0
HIT221 Sponsorluk ve Sosyal Sorumluluk 927001 2 0 0 4.0
SEÇ-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HIT218 Etkili Sunum ve Röportaj Teknikleri 927001 2 0 0 0.0
HIT220 İlk Yardım 927001 2 0 0 0.0
HIT222 Propaganda ve Lobicilik 927001 2 0 0 0.0
HIT224 Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü 927001 2 0 0 3.0