Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Samsun Meslek Yüksekokulu - Medya ve İletişim Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Pazarlama ve Reklamcılık Programı, Uzaktan Eğitim Medya ve İletişim Programı 2013-2014 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. Program eğitim-öğretim faaliyetlerine 2014-2015 eğitim-öğretim dönemi, güz yarıyılında başlamıştır.

Kazanılan Derece


Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Medya ve İletişim ön lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak ve sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İletişim Meslek Liselerinin İletişim bölümlerinden mezun olan öğrenciler, Medya ve İletişim uzaktan eğitim ön lisans programını Ösym sınavına girerek ve yeterli puan alarak tercih edebilirler. Öğrenciler, ek yerleştirme ile belirlenen kontenjan dahilinde açık olan programa, isteklerine ve merkezi yerleştirme puanlarına göre yerleştirileceklerdir.

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Küreselleşen dünyada iletişimin önemi her geçen gün artmaktadır. Gelişen iletişim teknolojileri ve rekabet içinde yaşadığımız iletişim çağı, basın ve radyo, tv yayıncılığı işletmelerinin, bu alanda yeterli bilgi, beceri ve donanıma sahip elemanlara olan ihtiyacını giderek artırmaktadır. Bu bağlamda Medya ve İletişim bölümü mezunlarının neredeyse tamamı, kamu kurumları ve özel gazeteler, dergiler, TV’ler, radyolar, reklam şirketleri, film yapımı ve dağıtım şirketleri, halkla ilişkiler kuruluşları, grafik tasarımıyla uğraşan kuruluşlar, kamuoyu araştırma kuruluşları, basımla uğraşan kuruluşlarda görev alabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Bölümü başarılı bir şekilde tamamlayıp mezun olan öğrencilerimiz ÖSYM tarafından her yıl yapılan “Dikey Geçiş Sınavı” ile ilgili bölümlerin 4 yıllık fakültelerine geçiş yaparak eğitimlerini sürdürebilirler. Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz açık öğretim fakültesinden de eğitimlerini tamamlayabilirler.
Medya ve İletişim Programı, Ön Lisans Mezunu Öğrencilerin Dikey Geçiş Sınavı’nda Seçebileceği Lisans Bölümleri:
Basın Ve Yayın
Fotoğraf Ve Video
Gazetecilik
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar Ve Görsel İletişim Tasarımı
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı
İletişim Ve Tasarım
Medya ve İletişim
Medya ve İletişim Sistemleri
Radyo ve Televizyon
Radyo, Sinema ve Televizyon
Sinema ve Televizyon
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Samsun Meslek Yüksekokulu'nda Güz Dönemi ve Bahar dönemi olmak üzere iki ders dönemi içerisinde Vize, Final ve Bütünleme sınavları uygulanmaktadır. Öğrencilerin vize sınav notlarının %20'si, final sınav notlarının %80'i hesaplanarak geçme notu, belirlenmektedir. Öğrencilerin dersi geçebilmeleri için, final ve bütünleme sınav notlarının 50'nin altında olmaması gerekir. Öğrencilerin geçme notu, vize ve final/bütünleme notlarının ortalamalarının Çan Eğrisi sitemine göre hesaplanması ile belirlenecek olup, sınava giren öğrenci sayısı 10'un altında ise vize ve final ortalamalarının 60 ve üzeri olması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilerimiz 30 iş günü stajlarını da tamamladıktan sonra mezuniyet hakkına sahip olur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkan Vekili-Uzaktan Eğitim Medya ve İletişim Program Koordinatörü: Öğr. Gör. Esma GÖKMEN
e-mail: esma.gokmen@omu.edu.tr Güzel Sanatlar Kampüsü, Samsun Meslek Yüksekokulu. Tel: 03623121919/4739

Bölüm Olanakları

Yüksekokulumuzda Medya ve İletişim Programına destek verebilecek öğretim elemanı mevcuttur. Ayrıca üniversitemizin İletişim Fakültesindeki akademik birimlerinde de program gereksinimini karşılayacak öğretim elemanı mevcuttur.Programda gazetecilik, radyo, tv , sinema, internet alanları ile ilgili dersler bulunmakta ve derslerin içerikleri nitelikli bir medya çalışanı yetiştirmek üzere hazırlanmaktadır. Dersler Öğretim Elemanları tarafından önceden hazırlanan ders dökümanları, video ders ve Canlı Ders şeklinde verilmektedir. Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Uzaktan Eğitim Medya ve İletişim Programı, öğrencilere Medya alanında nitelikli bir eleman olarak yetişebilmeleri ve bu alana dair gerek teorik gerekse pratik tüm bilgileri edinebilmeleri için gereken eğitimi sunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Medya ve İletişim alanındaki temel kavramları, süreçleri ve bu süreçlerin medya ve iletişimin uygulama alanları ile ilgili tüm bilgileri kavrar.
 2. Medya ekonomisi ve İşletmelerinin temel işlevlerini, işletme içi birimleri, toplumsal ve ekonomik çevreyle ve diğer işletmelerle ilişkilerini, kalite yönetim sistemlerini, insan kaynaklarını ve müşteri ilişkilerini öğrenir.
 3. Medya ve iletişim alanındaki tarihsel gelişimi, etik değerleri, medya ile ilişkileri, sosyal medya alanındaki yeni gelişmeleri kavrar.
 4. Reklamcılık kavramları, reklam alanındaki gelişmeler, reklam yapım teknikleri ve reklamın medyada planlanması konusunda bilgi kazanır.
 5. Türk Tarihi ve Türk İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olur.
 6. Medya ve İletişim ile ilgili hukuk kurallarını ve bu alandaki sorunları anlayabilme ve yorumlama becerisi kazanarak Medya ve iletişim ürünlerini eleştirel ve bilimsel bir gözle değerlendirebilir
 7. Gazetecilik, temel fotoğrafcılık, radyo televizyon programcılığı, Sponsorluk, Sosyal Sorumluluk, kamuoyu araştırmaları, imaj yönetimi, siyasal iletişim, propaganda, lobicilik gibi kavram ve faaliyetleri öğrenerek bunları kurumda uygulayabilme becerisi kazanır.
 8. Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
 9. Medya ve iletişim alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 10. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 11. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 12. Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgileri ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
 13. Temel ingilizce kavramlarını öğrenir ve bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 14. Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.
 15. Yazılı ve sözlü anlatımda ana dilini doğru ve güzel kullanma becerisi, etkili iletişim kurma, düzgün diksiyon kullanma, etkili ve başarılı şekilde sunum yapabilme yetkinliğini kazanır

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Medya ve İletişim alanındaki temel kavramları, süreçleri ve bu süreçlerin medya ve iletişimin uygulama alanları ile ilgili tüm bilgileri kavrar.
 • Medya ekonomisi ve İşletmelerinin temel işlevlerini, işletme içi birimleri, toplumsal ve ekonomik çevreyle ve diğer işletmelerle ilişkilerini, kalite yönetim sistemlerini, insan kaynaklarını ve müşteri ilişkilerini öğrenir.
 • Medya ve iletişim alanındaki tarihsel gelişimi, etik değerleri, medya ile ilişkileri, sosyal medya alanındaki yeni gelişmeleri kavrar.
 • Reklamcılık kavramları, reklam alanındaki gelişmeler, reklam yapım teknikleri ve reklamın medyada planlanması konusunda bilgi kazanır.
 • Türk Tarihi ve Türk İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Medya ve İletişim ile ilgili hukuk kurallarını ve bu alandaki sorunları anlayabilme ve yorumlama becerisi kazanarak Medya ve iletişim ürünlerini eleştirel ve bilimsel bir gözle değerlendirebilir
 • Gazetecilik, temel fotoğrafcılık, radyo televizyon programcılığı, Sponsorluk, Sosyal Sorumluluk, kamuoyu araştırmaları, imaj yönetimi, siyasal iletişim, propaganda, lobicilik gibi kavram ve faaliyetleri öğrenerek bunları kurumda uygulayabilme becerisi ka
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olar
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Medya ve iletişim alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgileri ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Temel ingilizce kavramlarını öğrenir ve bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Yazılı ve sözlü anlatımda ana dilini doğru ve güzel kullanma becerisi, etkili iletişim kurma, düzgün diksiyon kullanma, etkili ve başarılı şekilde sunum yapabilme yetkinliğini kazanır
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MİP101İletişime Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MİP103Temel Gazetecilik Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
MİP105Sosyoloji Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MİP107Medya Tarihi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SEÇ-01Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 18 0 0 18.0 21.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Mİ116Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
MİP102Haber Toplama ve Yazma Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
MİP104Temel Fotoğrafçılık Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
MİP106İletişim Hukuku Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
MİP108Reklamcılığa Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
SEÇ-02Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 18 0 0 18.0 16.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MİP201Radyo ve Tv Haberciliği Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MİP203İnternet Gazeteciliği Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MİP205Medya ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MİP207Metin Yazarlığı Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MİP209Mesleki Yabancı Dil-1 Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MİP211Etkili Sunum ve Röpörtaj Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SEÇ-03Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 17 0 0 17.0 20.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MİP202Radyo ve Tv'de Program Yapım Yönetim Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MİP204Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MİP206Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
MİP208Mesleki Yabancı Dil-2 Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MİP210Yönlendirilmiş Çalışmalar Zorunlu 4 0 0 4.0 5.0
MİP212Yeni İletişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SEÇ-04Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 18 0 0 18.0 24.5

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SEÇ-01 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MİP109 Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 0 2.0 0.0
MİP111 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 0 0 2.0 0.0
MİP113 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2.0 4.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
SEÇ-02 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MİP110 Medya Okur Yazarlığı 2 0 0 2.0 2.0
MİP112 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı 2 0 0 2.0 0.0
MİP114 Kurumsal İmaj 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
SEÇ-03 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MİP213 Diksiyon ve Beden Dili 2 0 0 2.0 3.0
MİP215 Sosyal Medya 2 0 0 2.0 0.0
MİP217 Pazarlama 2 0 0 2.0 3.0
SEÇ-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MİP214 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2.0 0.0
MİP216 Siyasal İletişim 2 0 0 2.0 3.0
MİP218 Medya Planlama 2 0 0 2.0 3.0