Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Samsun Meslek Yüksekokulu - Medya ve İletişim Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Pazarlama ve Reklamcılık Programı, Uzaktan Eğitim Medya ve İletişim Programı 2013-2014 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. Program eğitim-öğretim faaliyetlerine 2014-2015 eğitim-öğretim dönemi, güz yarıyılında başlamıştır.

Kazanılan Derece


Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Medya ve İletişim ön lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak ve sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İletişim Meslek Liselerinin İletişim bölümlerinden mezun olan öğrenciler, Medya ve İletişim uzaktan eğitim ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da diğer liselerden mezun olanlar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programa, isteklerine ve merkezi yerleştirme puanlarına göre yerleştirileceklerdir.

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Küreselleşen dünyada iletişimin önemi her geçen gün artmaktadır. Gelişen iletişim teknolojileri ve rekabet içinde yaşadığımız iletişim çağı, basın ve radyo, tv yayıncılığı işletmelerinin, bu alanda yeterli bilgi, beceri ve donanıma sahip elemanlara olan ihtiyacını giderek artırmaktadır. Bu bağlamda Medya ve İletişim bölümü mezunlarının neredeyse tamamı, kamu kurumları ve özel gazeteler, dergiler, TV’ler, radyolar, reklam şirketleri, film yapımı ve dağıtım şirketleri, halkla ilişkiler kuruluşları, grafik tasarımıyla uğraşan kuruluşlar, kamuoyu araştırma kuruluşları, basımla uğraşan kuruluşlarda görev alabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Bölümü başarılı bir şekilde tamamlayıp mezun olan öğrencilerimiz ÖSYM tarafından her yıl yapılan “Dikey Geçiş Sınavı” ile ilgili bölümlerin 4 yıllık fakültelerine geçiş yaparak eğitimlerini sürdürebilirler. Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz açık öğretim fakültesinden de eğitimlerini tamamlayabilirler.
Medya ve İletişim Programı, Ön Lisans Mezunu Öğrencilerin Dikey Geçiş Sınavı’nda Seçebileceği Lisans Bölümleri:
Basın Ve Yayın
Fotoğraf Ve Video
Gazetecilik
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar Ve Görsel İletişim Tasarımı
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı
İletişim Ve Tasarım
Medya ve İletişim
Medya ve İletişim Sistemleri
Radyo ve Televizyon
Radyo, Sinema ve Televizyon
Sinema ve Televizyon
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Samsun Meslek Yüksekokulu'nda Güz Dönemi ve Bahar dönemi olmak üzere iki ders dönemi içerisinde Vize, Final ve Bütünleme sınavları uygulanmaktadır. Öğrencilerin vize sınav notlarının %20'si, final sınav notlarının %80'i hesaplanarak geçme notu, belirlenmektedir. Öğrencilerin dersi geçebilmeleri için, final ve Bütünleme sınav notlarının 50'nin altında olmaması, vize ve final ortalamalarının ise 60 ve üzeri olması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilerimiz 30 iş günü stajlarını da tamamladıktan sonra mezuniyet hakkına sahip olur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkan Vekili-Uzaktan Eğitim Medya ve İletişim Program Koordinatörü: Öğr.Gör. Esma GÖKMEN
e-mail: esma.gokmen@omu.edu.tr Güzel Sanatlar Kampüsü, Samsun Meslek Yüksekokulu.

Bölüm Olanakları

Yüksekokulumuzda Medya ve İletişim Programına destek verebilecek öğretim elemanı mevcuttur. Ayrıca üniversitemizin İletişim Fakültesindeki akademik birimlerinde de program gereksinimini karşılayacak öğretim elemanı mevcuttur.Programda gazetecilik, radyo, tv , sinema, internet alanları ile ilgili dersler bulunmakta ve derslerin içerikleri nitelikli bir medya çalışanı yetiştirmek üzere hazırlanmaktadır. Dersler Öğretim Elemanları tarafından önceden hazırlanan ders dökümanları, video ders ve Canlı Ders şeklinde verilmektedir. Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, HUzaktan Eğitim Medya ve İletişim Programı, öğrencilere Medya alanında nitelikli bir eleman olarak yetişebilmeleri ve bu alana dair gerek teorik gerekse pratik tüm bilgileri edinebilmeleri için gereken eğitimi sunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. İletişim alanı ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar.
 2. Medya ve iletişim alanlarında mesleki terminolojiyi tanımlar.
 3. Medya ve iletişim alanında bilimsel araştırma yapabilecek temel bilgileri kazanır.
 4. Medya ve iletişim ürünlerini eleştirel ve bilimsel bir gözle değerlendirir.
 5. İletişim sürecinde seçilecek medya ve iletişim araçlarını belirler.
 6. İletişim alanındaki küresel, bölgesel ve yerel düzeyde güncel gelişmeleri takip ve analiz eder.
 7. Medya ve iletişim sektörlerinde iş süreçlerini planlar.
 8. Medya ve iletişim sektöründeki sorunları tanımlayıp yaratıcı çözümler üretir
 9. Bilimsel bilgiyi üretim sürecine dahil eder.
 10. Medya ve iletişim sektöründe yeni teknolojileri ve uygulamaları kullanır.
 11. Kurumların ve bireylerin iletişim ve medya danışmanlığını yapar, hedef kitleye uygun projeler üretir.
 12. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 13. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 14. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 15. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 16. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 17. Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
 18. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 19. Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.
 20. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
 21. Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 22. Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
 23. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyi’nde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 24. Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
 25. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • İletişim alanı ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar.
 • Medya ve iletişim alanlarında mesleki terminolojiyi tanımlar.
 • Medya ve iletişim alanında bilimsel araştırma yapabilecek temel bilgileri kazanır.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Medya ve iletişim ürünlerini eleştirel ve bilimsel bir gözle değerlendirir.
 • İletişim sürecinde seçilecek medya ve iletişim araçlarını belirler.
 • İletişim alanındaki küresel, bölgesel ve yerel düzeyde güncel gelişmeleri takip ve analiz eder.
 • Medya ve iletişim sektörlerinde iş süreçlerini planlar.
 • Medya ve iletişim sektöründeki sorunları tanımlayıp yaratıcı çözümler üretir
 • Bilimsel bilgiyi üretim sürecine dahil eder.
 • Medya ve iletişim sektöründe yeni teknolojileri ve uygulamaları kullanır.
 • Kurumların ve bireylerin iletişim ve medya danışmanlığını yapar, hedef kitleye uygun projeler üretir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
 • Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
 • Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olar
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyi’nde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 0.0
MİP101İletişime Giriş 927001 3 0 0 4.0
MİP103Temel Gazetecilik 927001 3 0 0 5.0
MİP105Sosyoloji 927001 3 0 0 4.0
MİP107Medya Tarihi 927001 3 0 0 4.0
SEÇ-01Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 0.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0
Toplam 18 0 0 17.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 0.0
Mİ116Staj 927001 0 0 0 0.0
MİP102Haber Toplama ve Yazma Teknikleri 927001 3 0 0 0.0
MİP104Temel Fotoğrafçılık 927001 3 0 0 0.0
MİP106İletişim Hukuku 927001 3 0 0 3.0
MİP108Reklamcılığa Giriş 927001 3 0 0 3.0
SEÇ-02Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 0.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0
Toplam 18 0 0 6.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MİP201Radyo ve Tv Haberciliği 927001 3 0 0 0.0
MİP203İnternet Gazeteciliği 927001 3 0 0 4.0
MİP205Medya ve Etik 927001 3 0 0 0.0
MİP207Metin Yazarlığı 927001 3 0 0 4.0
MİP209Mesleki Yabancı Dil-1 927001 2 0 0 0.0
MİP211Etkili Sunum ve Röpörtaj Teknikleri 927001 3 0 0 4.0
SEÇ-03Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 0.0
Toplam 17 0 0 12.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MİP202Radyo ve Tv'de Program Yapım Yönetim 927001 3 0 0 4.0
MİP204Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 927001 3 0 0 0.0
MİP206Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği 927001 3 0 0 0.0
MİP208Mesleki Yabancı Dil-2 927001 2 0 0 0.0
MİP210Yönlendirilmiş Çalışmalar 927001 4 0 0 2.8
MİP212Yeni İletişim Teknolojileri 927001 3 0 0 4.0
SEÇ-04Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 0.0
Toplam 18 0 0 10.8
SEÇ-01 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MİP109 Kalite Yönetim Sistemleri 927001 2 0 0 0.0
MİP111 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 927001 2 0 0 0.0
MİP113 İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 2 0 0 3.5
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 0.0
SEÇ-02 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MİP110 Medya Okur Yazarlığı 927001 2 0 0 2.0
MİP112 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı 927001 2 0 0 0.0
MİP114 Kurumsal İmaj 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 0.0
SEÇ-03 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MİP213 Diksiyon ve Beden Dili 927001 2 0 0 0.0
MİP215 Sosyal Medya 927001 2 0 0 0.0
MİP217 Pazarlama 927001 2 0 0 0.0
SEÇ-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MİP214 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927001 2 0 0 0.0
MİP216 Siyasal İletişim 927001 2 0 0 3.0
MİP218 Medya Planlama 927001 2 0 0 0.0