Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Kavak Meslek Yüksekokulu - Mimari Restorasyon Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü – Mimari Restorasyon programı ; YÖK Yürütme Kurulunun , 20.03.2013 tarihinde 2547 sayılı kanunun 2080 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi gereğince YÖK'ün Onay yazısı ile kurulmuştur. 2015-2016 öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bu program, yüksek öğretimde Mimarlık ve Şehir Planlama alanında 120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Mimari Restorasyon alanında Ön lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Meslek Lisesi mezunları sınavsız geçişle, Lise mezunları ise YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mimarlık ve Şehir Planlama bölümü –Mimarı Restorasyon Programında ön lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri ( toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması , 30 iş günü Kamu yada Özel sektörde staj Öğretim çalışmasını yapması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü-Mimarı Restorasyon Programının eğitim amacı; Mimarlıkve İnşaat sektöründe mal/hizmet üreten, İnşaat firmalarında, Mimari bürolarda, Şantiyede uygulama yapan firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında proje üretip uygulama yapabilen , Restorasyonla ilgili her türlü işlemi yapabilen bilgi ve beceriye sahip teknik eleman yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü -Mimarı Restorasyon programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilik doğrultusunda ; Mimarlık ve İnşaat Sektöründe hizmet üreten, İnşaat Firmalarında , Mimari bürolarda, şantiyede uygulama yapan firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS ( Dikey Geçiş Sınavı ) sınavından geçerli not almaları ve ÖSYM tarafından yerleştirildikleri taktirde Lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten en az 60 alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve Endüstriye Dayalı Öğretimi ( staj) başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniveristesi, Kavak Meslek Yüksekokulu 55850 Kavak / SAMSUN Öğr. Gör. Suat YAZICI Bölüm Başkanı / AKTS Koordinatörü

Bölüm Olanakları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulunda Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü / Mimarı Restorasyon Programı bulunmakta ve örgün eğitim vermektedir. Programda kadrolu 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Mimarı Restorasyon programına; Bilgisayar destekli çizim ve tasarımlarla ilgili bilgisayar programları öğretilmekle birlikte arazi uygulamaları yaptırılmakta, Mimarlıkla ilgili aletlerin kullanımı sağlanmakta, Özel ve Resmi Kurumlara teknik geziler düzenlenmekte ve Mimarlık ve Şehir planlama konularında seminer ve konferanslara iştirak edilmektedir.

Program Çıktıları

 1. Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma
 2. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, bilim ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olma
 3. Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma
 4. Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme
 5. Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme
 6. Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme
 7. Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama
 8. Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olma
 9. Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilme
 10. Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme
 11. Mesleki süreçleri planlama ve uygulama
 12. Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 13. Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, bilim ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olma
 • Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme
 • Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme
 • Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme
 • Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olma
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mesleki süreçleri planlama ve uygulama
 • Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MRSEÇ-ISeçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0.0 0.0
RST101Meslek Resim-I Zorunlu 1 2 0 3.0 4.0
RST103Koruma Kavramları Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
RST105İnce Yapı-I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
RST111Rölöve-I Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
RST121Bilgisayarda Çizim Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 14 5 0 18.0 15.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MRSEÇ-IISeçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0.0 0.0
RST102Meslek Resim-II Zorunlu 1 2 0 2.0 2.0
RST104İnce Yapı-II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
RST108Rölöve-II Zorunlu 1 2 0 2.0 2.0
RST110Mimarlık ve Sanat Tarihi-I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
RST118Geleneksel El Sanatları-I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
RST120Geleneksel El Sanatları Uygulamaları-I Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
STJ102Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 8.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 14 6 0 17.0 20.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MRSEÇ-IIISeçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0.0 0.0
RST203Restorasyon Projesi Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
RST205Ahşap ve Metal Malzeme Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
RST213Restorasyon Kimyası Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
RST217Mimarlık ve Sanat Tarihi-II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
RST225Geleneksel Yapı Türleri ve Elemanları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
RST227Geleneksel El Sanatları-II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
RST229Geleneksel El Sanatları Uygulamaları-II Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
Toplam 11 6 0 14.0 12.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MRSEÇ-IVSeçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0.0 0.0
RST212Meslek Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
RST222Bitirme Projesi Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
RST224Beton Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
RST226Beton Teknolojisi Uygulamaları Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
RST228Konservasyon Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
RST230Restorasyon Metraj Keşif Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
Toplam 10 6 0 13.0 2.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

MRSEÇ-I / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RST115 Güzel Sanatlar 2 1 0 3.0 3.0
RST119 Çevre Koruma 2 0 0 2.0 3.0
RST123 Mimari Süsleme ve Onarım 2 0 0 2.0 0.0
RST125 Temel Sanat Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
RST127 Geometri 2 0 0 2.0 0.0
RST129 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 1 2 0 2.0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
MRSEÇ-II / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RST114 Taş Teknolojisi 3 0 0 3.0 3.0
RST116 İletişim 2 0 0 2.0 3.0
RST122 Fotoğrafla Belgeleme 2 0 0 2.0 0.0
RST126 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2.0 0.0
RST130 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 1 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
MRSEÇ-III / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RST219 Tarihi Çevre Koruma Bilinci 3 0 0 3.0 3.0
RST223 İşletme Yönetimi I 3 0 0 3.0 3.0
RST231 Ahşabın Bozulma Nedenleri ve Koruma 2 0 0 2.0 0.0
RST233 Kagir Malzeme ve Yapı Teknolojisi 2 0 0 2.0 0.0
RST235 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 0.0
MRSEÇ-IV / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RST218 İşletme Yönetimi II 3 0 0 3.0 3.0
RST220 Müzecilik ve Sergileme 3 0 0 3.0 3.0
RST232 Maket ve Modelleme 2 1 0 3.0 0.0
RST234 Bezeme Teknikleri 1 2 0 2.0 0.0
RST236 Şantiye ve Ofis Organizasyon 2 0 0 2.0 0.0
RST238 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 1 1 0 2.0 0.0