Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

22 Ekim 1961 yılında 141 öğrencisi ile eğitime başlayan Samsun Eğitim Enstitüsü ve Kız İlköğretmen Okulu, 1982 yılı Temmuz'unda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesine dönüştürüldü. Eğitim Fakültesinde İlköğretim Matematik Eğitimi Programı 1998 yılında kurulmuş ve 1998 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans derecesi ile 'Matematik Öğretmeni' olarak mezun olmaktadır.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise ve dengi okul diplomasına sahip olan ve ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarından yeterli puan alan öğrenciler bölüme kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencilerin lisans eğitimine başlayabilmeleri için formal eğitim ile ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan 142 kredi (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Matematik Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.

Program Profili

Eğitim programı matematik ve eğitim konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Birinci yıl dersleri farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca Türkçe, matematik temel bilgisayar ve eğitim derslerini içerir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu ve alan seçmeli dersler, mesleki bilgi seçmeli dersler ve zorunlu seçmeli dersler,eğitim, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, bilimsel araştırma yöntemleri, özel öğretim yöntemleri, sınıf yönetim, rehberliktir. Öğrenciler 7. ve 8. yarıyıllarda sırasıyla okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamaları dersleri kapsamında farklı okullarda stajyer öğretmen olarak staj yapmaktadırlar. YÖK tarafından belirlenen 4 yıllık program uygulanmakta olup eğitim dili Türkçe' dir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar, MEB' e bağlı devlet ve özel okullarda Matematik Öğretmeni olarak istihdam edilebilmektedir. Ayrıca isteyen öğrenciler yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam ederek akademisyenlik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)' ndan geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 27 (1): Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ı, Diş Hekimliği Fakültesinde dönem içi değerlendirme puanının % 50’si ile yılsonu veya bütünleme sınav puanının %50’sinin toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı puanı dönem içi sınavının % 20’si ile yılsonu sınavı puanının veya bütünleme sınavının %80’inin toplamıdır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan 142 kredi (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Matematik Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı:Doç.Dr. Hamza ÇALIŞICI

Adres: OMÜ Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Atakum/Samsun
Telefon: 0362 3121919-5911

Bölüm Olanakları

Dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Bu programda 5 doçent, 6 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Alan bilgilerini geliştiren ve olgunlaştıran mecburi alan derslerinin yanı sıra öğrencilerin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Teorik dersler uygulamalarla desteklenmektedir. Ayrıca öğretmenlik mesleğinde öğrencilerin kendilerini yetiştirmeleri için orta dereceli okullarda staj yapılmaktadır. Program bölümdeki dersliklerden, amfilerden, materyal sınıflarından, drama ve bilgisayar salonlarından faydalanarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
 2. Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 3. Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
 4. İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
 5. Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
 6. Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
 7. Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
 8. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
 9. Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
 10. Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
 11. Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
 12. Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
 13. Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
 14. Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 • Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 • Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
 • İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
 • Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
 • Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
 • Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
 • Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
 • Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
 • Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 • Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGGK105Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGGK107Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK109Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGGK111Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB101Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB102Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGT101Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
IMÖ101Genel Matematik Zorunlu 4 2 0 5.0 10.0
IMÖ103Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 10.0
İMÖAE101Matematiğin Temelleri I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İMÖAE103Analiz I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İMÖAE105Matematik Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TYA101Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 35 2 0 36.0 57.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGGK106Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGGK108Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK110Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB103Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB104Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT102Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IMÖ102Soyut Matematik Zorunlu 3 0 0 3.0 7.0
IMÖ104Geometri Zorunlu 3 0 0 3.0 7.0
İMÖ106Matematik Eğitiminde Bilişim ve Teknoloji Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
İMÖAE102Matematiğin Temelleri II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
İMÖAE104Analiz II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
İMÖAE106Soyut Matematik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 34 2 0 35.0 39.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGKGK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGMBMB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGT201Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IMÖ201Analiz-I Zorunlu 4 2 0 5.0 8.0
IMÖ203Lineer Cebir-I Zorunlu 3 0 0 3.0 9.0
IMÖ205Fizik-I Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
IMÖ209Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
IMÖ-A1A Seçmeli I SDG 2 0 0 2.0 3.0
İMÖAEAE SEÇMELİ (İLK MAT) SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 24 2 0 25.0 34.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK010Kültür ve Dil Ortak 2 0 0 2.0 0.0
EGMB007Eğitimde Drama Ortak 2 0 0 2.0 0.0
EGMB204Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT202Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
IMÖ202Analiz-II Zorunlu 4 2 0 5.0 8.0
IMÖ204Lineer Cebir-II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IMÖ206Fizik-II Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
IMÖ-GK1Gk Seçmeli I SDG 3 0 0 3.0 5.0
İMÖAE204Ortaokul Matematik Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
İMÖAE206Lineer Cebir II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 26 4 0 28.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMÖ301Analiz-III Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
IMÖ303Analitik Geometri-I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IMÖ305İstatistik ve Olasılık-I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
IMÖ307Elementer Sayı Kuramı Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IMÖ311Özel Öğretim Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
IMÖ-MB1Mb Seçmeli I SDG 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 15 4 0 17.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT302Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IMÖ302Diferansiyel Denklemler Zorunlu 4 0 0 4.0 5.0
IMÖ304Analitik Geometri II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
IMÖ306İstatistik ve Olasılık II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
IMÖ308Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
IMÖ310Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2.0 2.0
IMÖ312Cebire Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
Toplam 18 6 0 21.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT401Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGT403Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
IMÖ405Matematik Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 6.0
IMÖ407Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3.0 6.0
IMÖ409Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
IMÖ411Sosyoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
IMÖ-A2A Seçmeli II SDG 3 0 0 3.0 3.0
Toplam 15 4 0 17.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT402Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
IMÖ402Matematik Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 9.0
IMÖ406Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5.0 9.0
IMÖ-GK2Gk Seçmeli II SDG 3 0 0 3.0 5.0
IMÖ-MB2Mb Seçmeli II SDG 3 0 0 3.0 3.0
Toplam 12 6 0 15.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EGGK107 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2.0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
EGGK108 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
EGGK / GK SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2.0 0.0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2.0 0.0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2.0 0.0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2.0 0.0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2.0 0.0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2.0 0.0
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2.0 0.0
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2.0 0.0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2.0 0.0
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB / MB SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2.0 0.0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2.0 0.0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2.0 0.0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2.0 0.0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2.0 0.0
IMÖ-A1 / A Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IMÖ207 A Seçmeli I (Karşılaştırmalı Matematik Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
IMÖ211 A Seçmeli I (Matematiksel Mantık) 2 0 0 2.0 3.0
İMÖAE / AE SEÇMELİ (İLK MAT)
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İMAE001 Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
İMAE002 Kültür ve Matematik 2 0 0 2.0 0.0
İMAE003 İlkokul Matematik Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
İMAE004 Matematik Ders Kitabı İncelem 2 0 0 2.0 0.0
İMAE005 Matematik Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamaları 2 0 0 2.0 0.0
İMAE006 Matematik Eğitiminde Özdüzenleme 2 0 0 2.0 0.0
İMAE007 Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
İMAE008 Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı 2 0 0 2.0 0.0
İMAE009 Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2.0 0.0
İMAE010 Matematik Sınıflarında İletişim 2 0 0 2.0 0.0
İMAE011 Üstün Yetenekli Öğrencilere Matematik Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
İMAE012 Oyunla Matematik Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
İMAE013 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2.0 0.0
IMÖ-GK1 / Gk Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 0 3.0 2.0
IMÖ208 Gk Seçmeli I (Modüler Origami) 3 0 0 3.0 5.0
IMÖ210 Gk Seçmeli I (Yaratıcı Drama) 3 0 0 3.0 5.0
IMÖ-MB1 / Mb Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IMÖ309 Mb Seçmeli I (İlköğretim Programlarında Çağdaş Yaklaşımlar) 2 0 0 2.0 3.0
IMÖ313 Mb Seçmeli I (Matematikte Problem Çözme) 2 0 0 2.0 3.0
IMÖ-A2 / A Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IMÖ401 A Seçmeli II (Matematik Öğretiminde Modelleme) 3 0 0 3.0 3.0
IMÖ413 A Seçmeli II (Matematik ve Yaşam) 3 0 0 3.0 3.0
IMÖ-GK2 / Gk Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IMÖ404 Gk Seçmeli II (Bilgisayar Destekli Matematik Eğitimi) 3 0 0 3.0 5.0
IMÖ410 Gk Seçmeli II (Probleme Dayalı Öğrenme) 3 0 0 3.0 5.0
IMÖ-MB2 / Mb Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IMÖ408 Mb Seçmeli II (Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme) 3 0 0 3.0 3.0
IMÖ412 Mb Seçmeli II (Kriptoloji) 3 0 0 3.0 3.0