Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

22 Ekim 1961 yılında 141 öğrencisi ile eğitime başlayan Samsun Eğitim Enstitüsü ve Kız İlköğretmen Okulu, 1982 yılı Temmuz'unda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesine dönüştürüldü. On bölüm içerisindeki yirmi yedi ana bilim dalından biri olan İlköğretim MatematikEğitimi Anabilim dalı, I.öğretimde 313, II. öğretimde 293 olmak üzere toplam 606 öğrenci ile eğitimine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Matematik Öğretmenliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci İşleri Yönetmelikler” bölümünde altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Eğitim programı matematik ve eğitim konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Birinci yıl dersleri farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca Türkçe, matematik temel bilgisayar ve eğitim derslerini içerir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu ve alan seçmeli dersler, mesleki bilgi seçmeli dersler ve zorunlu seçmeli dersler,eğitim, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, bilimsel araştırma yöntemleri, özel öğretim yöntemleri, sınıf yönetim, rehberliktir. Öğrenciler 7. ve 8. yarıyıllarda sırasıyla okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamaları dersleri kapsamında farklı okullarda stajyer öğretmen olarak staj yapmaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm mezunları Matematik Öğretmeni olarak istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Matematik Öğretmenliği lisans programında ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları olmak üzere dönemde üç sınav olmaktadır. Zorunlu ve seçmeli dersler için yarıyılın onuncu haftasında vize sınavları yapılmaktadır. Vize sınavları notları öğrencinin dersteki başarı notunun yüzde kırkını oluşturur. Ayrıca, dönem sonunda öğrencilere final sınavları uygulanır. Dersten başarılı sayılmak için önkoşul olarak öğrencilerin final sınavından en az 60 ya da daha yüksek puan almaları gerekmektedir, aksi takdirde vize notları dikkate alınmaksızın dersten kalırlar. Final sınavında başarılı olan öğrencilerin final sınavı notları, başarı notlarının yüzde altmışını oluşturur. Staj gibi vize ve final sınavı olmayan derslerin değerlendirmesi öğrencinin dönem boyunca yaptığı çalışmaların öğretim elemanı tarafından değerlendirilmesi yoluyla yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Yaklaşık 200 bilgisayardan oluşan 4 laboratuvarımız bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Alanı ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 2. Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 3. Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
 4. İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
 5. Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
 6. Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
 7. Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
 8. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
 9. Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
 10. Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini matematik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
 11. Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
 12. Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
 13. Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
 14. Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 • Alanı ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 • Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
 • İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
 • Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
 • Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
 • Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
 • Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini matematik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
 • Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
 • Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
 • Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 • Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0
EGT101Eğitim Bilimine Giriş 927001 3 0 0 4.0
IMÖ101Genel Matematik 927001 4 2 0 10.0
IMÖ103Bilim Tarihi 927001 2 0 0 10.0
TYA101Türkçe I : Yazılı Anlatım 927001 2 0 0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0
Toplam 15 2 0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0
EGT102Eğitim Psikolojisi 927001 3 0 0 5.0
IMÖ102Soyut Matematik 927001 3 0 0 7.0
IMÖ104Geometri 927001 3 0 0 7.0
İMÖ106Matematik Eğitiminde Bilişim ve Teknoloji 927001 2 2 0 5.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım 927001 2 0 0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0
Toplam 17 2 0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EGT201Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 3 0 0 5.0
IMÖ201Analiz-I 927001 4 2 0 8.0
IMÖ203Lineer Cebir-I 927001 3 0 0 5.0
IMÖ205Fizik-I 927001 4 0 0 6.0
IMÖ209Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 3.0
IMÖ-A1A Seçmeli I 927003 2 0 0 3.0
Toplam 18 2 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EGT202Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 2 2 0 6.0
IMÖ202Analiz-II 927001 4 2 0 8.0
IMÖ204Lineer Cebir-II 927001 3 0 0 5.0
IMÖ206Fizik-II 927001 4 0 0 6.0
IMÖ-GK1Gk Seçmeli I 927003 3 0 0 5.0
Toplam 16 4 0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
IMÖ301Analiz-III 927001 3 0 0 6.0
IMÖ303Analitik Geometri-I 927001 3 0 0 5.0
IMÖ305İstatistik ve Olasılık-I 927001 2 2 0 5.0
IMÖ307Elementer Sayı Kuramı 927001 3 0 0 5.0
IMÖ311Özel Öğretim Yöntemleri-I 927001 2 2 0 6.0
IMÖ-MB1Mb Seçmeli I 927003 2 0 0 3.0
Toplam 15 4 0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EGT302Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 0 0 5.0
IMÖ302Diferansiyel Denklemler 927001 4 0 0 5.0
IMÖ304Analitik Geometri II 927001 3 0 0 4.0
IMÖ306İstatistik ve Olasılık II 927001 2 2 0 5.0
IMÖ308Özel Öğretim Yöntemleri II 927001 2 2 0 5.0
IMÖ310Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 2.0
IMÖ312Cebire Giriş 927001 3 0 0 4.0
Toplam 18 6 0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EGT401Rehberlik 927001 3 0 0 5.0
EGT403Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 4.0
IMÖ405Matematik Tarihi 927001 2 0 0 6.0
IMÖ407Okul Deneyimi 927001 1 4 0 6.0
IMÖ409Türk Eğitim Tarihi 927001 2 0 0 3.0
IMÖ411Sosyoloji 927001 2 0 0 3.0
IMÖ-A2A Seçmeli II 927003 3 0 0 3.0
Toplam 15 4 0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EGT402Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 2 0 0 4.0
IMÖ402Matematik Felsefesi 927001 2 0 0 9.0
IMÖ406Öğretmenlik Uygulaması 927001 2 6 0 9.0
IMÖ-GK2Gk Seçmeli II 927003 3 0 0 5.0
IMÖ-MB2Mb Seçmeli II 927003 3 0 0 3.0
Toplam 12 6 0 30.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 2.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 2.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
IMÖ-A1 / A Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
IMÖ207 A Seçmeli I (Karşılaştırmalı Matematik Eğitimi) 927001 2 0 0 3.0
IMÖ211 A Seçmeli I (Matematiksel Mantık) 927001 2 0 0 3.0
IMÖ-GK1 / Gk Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 927001 3 0 0 2.0
IMÖ208 Gk Seçmeli I (Modüler Origami) 927001 3 0 0 5.0
IMÖ210 Gk Seçmeli I (Yaratıcı Drama) 927001 3 0 0 5.0
IMÖ-MB1 / Mb Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
IMÖ309 Mb Seçmeli I (İlköğretim Programlarında Çağdaş Yaklaşımlar) 927001 2 0 0 3.0
IMÖ313 Mb Seçmeli I (Matematikte Problem Çözme) 927001 2 0 0 3.0
IMÖ-A2 / A Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
IMÖ401 A Seçmeli II (Matematik Öğretiminde Modelleme) 927001 3 0 0 3.0
IMÖ413 A Seçmeli II (Matematik ve Yaşam) 927001 3 0 0 3.0
IMÖ-GK2 / Gk Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
IMÖ404 Gk Seçmeli II (Bilgisayar Destekli Matematik Eğitimi) 927001 3 0 0 5.0
IMÖ410 Gk Seçmeli II (Probleme Dayalı Öğrenme) 927001 3 0 0 5.0
IMÖ-MB2 / Mb Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
IMÖ408 Mb Seçmeli II (Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme) 927001 3 0 0 3.0
IMÖ412 Mb Seçmeli II (Kriptoloji) 927001 3 0 0 3.0