Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Okulöncesi Öğretmenliği programı Eğitim Fakültesi'nin açılan programlarından biridir. Okulöncesi Öğretmenliği İlköğretim bölümüne bağlı beş programdan birisidir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Okulöncesi Öğretmenliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “OMÜ Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Okulöncesi Öğretmenliği programı, okulöncesi eğitimi ve çocuk gelişimi alanında temel bilgi ve becerilere sahip etkili okul öncesi öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla düzenlenmiş bir program yürütmektedir. Program, öğretmenlik mesleği ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçme imkanı sunulmaktadır. Böylece, Okulöncesi Öğretmenliği Programı, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla 0-6 yaş dönemindeki çocukların gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak gerekli eğitimi verebilecek ve mesleki gelişimini devam ettirebilecek nitelikte mezunlar yetiştirmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından Okulöncesi Öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca kişi ve kurumlara bağlı özel okullarda sorumlu müdürlük ve öğretmenliğin yanı sıra, özel gereksinimi olan çocuklara yönelik özel eğitim kurumlarında da öğretmen olarak görev yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl içi çalışma uygulanmadığı takdirde başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program başkanı: Prof. Dr. K. Tuncer Çağlayan

Bölüm Olanakları

Okulöncesi Öğretmenliği programında 3 yardımcı doçent ve 3 öğretim görevlisi bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Okulöncesi öğretim yöntem ve tekniklerini eğitim ortamlarında uygulayabilme
 2. Okulöncesi dönem çocuğunun gelişim düzeylerine uygun biçimde eğitim programını uygulayabilme
 3. Okulöncesi eğitim alanıyla birlikte Türk eğitim sisteminin yapısını bilme
 4. Kendi öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme
 5. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
 6. Problem çözebilme, insiyatif alabilme ve yaratıcılık becerisi
 7. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve uygulayabilme
 8. Toplumu, kültürü, sosyal ve kültürel değerleri, aile içinde ve dışında sosyalleşmeyi, sosyalleşme üzerine sosyal sınıf ve kültürel perspektifleri anlayabilme, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme
 9. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 10. En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 11. Felsefeyi, eğitimin felsefi temellerini, çağdaş eğitim teorilerini, bilgi, bilim, değerler felsefesini anlayabilme, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
 12. Okulöncesi eğitimi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki güncel gelişmeleri takip edebilme
 13. Okulöncesi eğitimi alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
 14. Okulöncesi eğitimi alanı ile ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme, ve sonuçlarını alana aktarabilme
 15. Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilme
 16. Okulöncesi eğitim kurumlarında yönetim bilgi ve becerisine sahip olabilme
 17. Okulöncesi eğitiminde temel alan bilgisine sahip olma
 18. Okulöncesi eğitimi alanında çıkan bilimsel yayınları okumaktan zevk alma
 19. Anadilini doğru, güzel ve etkili kullanma becerisine sahip olabilme
 20. Formel ve enformel eğitimi, eğitimin sosyal işlevlerini, sosyal yapı, kültür, sosyal sınıf, ekonomi, politika ile ilişkilerini, eğitimin sosyal gelişme ve değişme yönündeki rolünü açıklayabilme

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 • Okulöncesi eğitimi alanında çıkan bilimsel yayınları okumaktan zevk alma
 • Anadilini doğru, güzel ve etkili kullanma becerisine sahip olabilme
 • Formel ve enformel eğitimi, eğitimin sosyal işlevlerini, sosyal yapı, kültür, sosyal sınıf, ekonomi, politika ile ilişkilerini, eğitimin sosyal gelişme ve değişme yönündeki rolünü açıklayabilme
 • Okulöncesi eğitim kurumlarında yönetim bilgi ve becerisine sahip olabilme
 • Okulöncesi eğitiminde temel alan bilgisine sahip olma
 • Okulöncesi öğretim yöntem ve tekniklerini eğitim ortamlarında uygulayabilme
 • Okulöncesi dönem çocuğunun gelişim düzeylerine uygun biçimde eğitim programını uygulayabilme
 • Okulöncesi eğitim alanıyla birlikte Türk eğitim sisteminin yapısını bilme
 • Kendi öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
 • Problem çözebilme, insiyatif alabilme ve yaratıcılık becerisi
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve uygulayabilme
 • Toplumu, kültürü, sosyal ve kültürel değerleri, aile içinde ve dışında sosyalleşmeyi, sosyalleşme üzerine sosyal sınıf ve kültürel perspektifleri anlayabilme, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 • En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 • Felsefeyi, eğitimin felsefi temellerini, çağdaş eğitim teorilerini, bilgi, bilim, değerler felsefesini anlayabilme, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
 • Okulöncesi eğitimi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki güncel gelişmeleri takip edebilme
 • Okulöncesi eğitimi alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
 • Okulöncesi eğitimi alanı ile ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme, ve sonuçlarını alana aktarabilme
 • Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilme
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 • Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
EGT101Eğitim Bilimine Giriş 927001 3 0 0 5.0 3.0
OKÖ101Okul Öncesi Eğitime Giriş 927001 3 0 0 7.0 3.0
OKÖ103İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 927001 3 0 0 6.0 3.0
OKÖ105Psikoloji 927001 2 0 0 6.0 2.0
TYA101Türkçe I : Yazılı Anlatım 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 17 0 0 30.0 17.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
EGT102Eğitim Psikolojisi 927001 3 0 0 5.0 3.0
EGT106Eğitim Felsefesi 927001 2 0 0 8.0 2.0
OKÖ102Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 927001 3 0 0 11.0 3.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 14 0 0 30.0 14.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EGT201Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 3 0 0 5.0 3.0
OKÖ201Anne-Çocuk Beslenmesi 927001 2 0 0 3.0 2.0
OKÖ203Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-I 927001 3 0 0 5.0 3.0
OKÖ205Yaratıcılık ve Geliştirilmesi 927001 2 2 0 6.0 3.0
OKÖ207Çocukta Oyun Gelişimi 927001 2 0 0 3.0 2.0
OKÖ211Eğitim Sosyolojisi 927001 2 0 0 3.0 2.0
OKÖ-A1A Seçmeli I 927003 3 0 0 5.0 3.0
Toplam 17 2 0 30.0 18.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EGT202Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 2 2 0 6.0 3.0
OKÖ202Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-II 927001 3 0 0 5.0 3.0
OKÖ204Çocuk Edebiyatı 927001 2 0 0 2.0 2.0
OKÖ206Matematik Eğitimi 927001 3 0 0 5.0 3.0
OKÖ208Çocuk Ruh Sağlığı 927001 3 0 0 3.0 3.0
OKÖ210Drama 927001 2 2 0 6.0 3.0
OKÖ212Türk Eğitim Tarihi 927001 2 0 0 3.0 2.0
Toplam 17 4 0 30.0 19.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EGT301Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 4.0 2.0
OKÖ301Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi 927001 2 2 0 4.0 3.0
OKÖ303Müzik Eğitimi I 927001 1 2 0 3.0 2.0
OKÖ305Fen Eğitimi 927001 2 2 0 4.0 3.0
OKÖ307Görsel Sanatlar Eğitimi 927001 2 2 0 4.0 3.0
OKÖ311Özel Öğretim Yöntemleri I 927001 2 2 0 4.0 3.0
OKÖ313Okul Deneyimi 927001 1 4 0 4.0 3.0
OKÖ315Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 3.0 2.0
Toplam 14 14 0 30.0 21.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EGT302Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 0 0 5.0 3.0
OKÖ302Özel Öğretim Yöntemleri II 927001 2 2 0 4.0 3.0
OKÖ304Müzik Eğitimi II 927001 2 2 0 4.0 3.0
OKÖ306Materyal Geliştirme 927001 2 2 0 4.0 3.0
OKÖ308Etkili İletişim 927001 3 0 0 3.0 3.0
OKÖ310Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 4.0 2.0
OKÖ312Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 4.0 2.0
OKÖ314Özel Eğitim 927001 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 17 8 0 30.0 21.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EGT401Rehberlik 927001 3 0 0 5.0 3.0
OKÖ401Anne Baba Eğitimi 927001 2 0 0 3.0 2.0
OKÖ411Okul Öncesi Semineri 927001 1 2 0 4.0 2.0
OKÖ415Öğretmenlik Uygulaması I 927001 2 6 0 12.0 5.0
OKÖ-A2A Seçmeli II 927003 2 0 0 2.0 2.0
OKÖ-GK1Gk Seçmeli-I 927003 3 0 0 4.0 3.0
Toplam 13 8 0 30.0 17.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EGT402Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 2 0 0 4.0 2.0
OKÖ402İlköğretimde Hazırlık ve İlköğretim Programları 927001 2 0 0 3.0 2.0
OKÖ410Öğretmenlik Uygulaması II 927001 2 6 0 12.0 5.0
OKÖ414Ahlaki Değerler Eğitimi 927001 1 2 0 4.0 2.0
OKÖ-A3A Seçmeli III 927003 3 0 0 3.0 3.0
OKÖ-A4A Seçmeli IV 927003 2 0 0 4.0 2.0
Toplam 12 8 0 30.0 16.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
OKÖ-A1 / A Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 927001 3 0 0 5.0
OKÖ209 A Seçmeli I (Medya ve Çocuk) 927001 3 0 0 5.0
OKÖ213 A Seçmeli I (Çocukla İletişim) 927001 3 0 0 5.0
OKÖ-A2 / A Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
OKÖ405 Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma 927001 2 0 0 2.0
OKÖ409 A Seçmeli II (Çocuk Hakları) 927001 2 0 0 2.0
OKÖ-GK1 / Gk Seçmeli-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
OKÖ407 Gk Seçmeli (Çevre Eğitimi) 927001 3 0 0 4.0
OKÖ417 Gk Seçmeli-I (Din ve Ahlak Öğretimi) 927001 3 0 0 3.8
OKÖ-A3 / A Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
OKÖ406 A Seçmeli III (Çocuğu Tanıma Teknikleri) 927001 3 0 0 3.0
OKÖ416 A Seçmeli III (Okul Öncesi Müzik ve Dans) 927001 3 0 0 3.0
OKÖ-A4 / A Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
OKÖ408 A Seçmeli IV (Mesleki İngilizce) 927001 2 0 0 4.0
OKÖ412 A Seçmeli IV (Okul Öncesi Yaratıcı Hikaye Anlatma Teknikleri) 927001 2 0 0 4.0