Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Okulöncesi Öğretmenliği programı Eğitim Fakültesi'nin açılan programlarından biridir. Okulöncesi Öğretmenliği İlköğretim bölümüne bağlı beş programdan birisidir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Okulöncesi Öğretmenliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “OMÜ Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Okulöncesi Öğretmenliği programı, okulöncesi eğitimi ve çocuk gelişimi alanında temel bilgi ve becerilere sahip etkili okul öncesi öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla düzenlenmiş bir program yürütmektedir. Program, öğretmenlik mesleği ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçme imkanı sunulmaktadır. Böylece, Okulöncesi Öğretmenliği Programı, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla 0-6 yaş dönemindeki çocukların gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak gerekli eğitimi verebilecek ve mesleki gelişimini devam ettirebilecek nitelikte mezunlar yetiştirmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından Okulöncesi Öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca kişi ve kurumlara bağlı özel okullarda sorumlu müdürlük ve öğretmenliğin yanı sıra, özel gereksinimi olan çocuklara yönelik özel eğitim kurumlarında da öğretmen olarak görev yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl içi çalışma uygulanmadığı takdirde başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program başkanı: Prof. Dr. K. Tuncer Çağlayan

Bölüm Olanakları

Okulöncesi Öğretmenliği programında 3 yardımcı doçent ve 3 öğretim görevlisi bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Okulöncesi öğretim yöntem ve tekniklerini eğitim ortamlarında uygulayabilme
 2. Okulöncesi dönem çocuğunun gelişim düzeylerine uygun biçimde eğitim programını uygulayabilme
 3. Okulöncesi eğitim alanıyla birlikte Türk eğitim sisteminin yapısını bilme
 4. Kendi öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme
 5. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
 6. Problem çözebilme, insiyatif alabilme ve yaratıcılık becerisi
 7. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve uygulayabilme
 8. Toplumu, kültürü, sosyal ve kültürel değerleri, aile içinde ve dışında sosyalleşmeyi, sosyalleşme üzerine sosyal sınıf ve kültürel perspektifleri anlayabilme, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme
 9. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 10. En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 11. Felsefeyi, eğitimin felsefi temellerini, çağdaş eğitim teorilerini, bilgi, bilim, değerler felsefesini anlayabilme, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
 12. Okulöncesi eğitimi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki güncel gelişmeleri takip edebilme
 13. Okulöncesi eğitimi alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
 14. Okulöncesi eğitimi alanı ile ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme, ve sonuçlarını alana aktarabilme
 15. Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilme
 16. Okulöncesi eğitim kurumlarında yönetim bilgi ve becerisine sahip olabilme
 17. Okulöncesi eğitiminde temel alan bilgisine sahip olma
 18. Okulöncesi eğitimi alanında çıkan bilimsel yayınları okumaktan zevk alma
 19. Anadilini doğru, güzel ve etkili kullanma becerisine sahip olabilme
 20. Formel ve enformel eğitimi, eğitimin sosyal işlevlerini, sosyal yapı, kültür, sosyal sınıf, ekonomi, politika ile ilişkilerini, eğitimin sosyal gelişme ve değişme yönündeki rolünü açıklayabilme

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 • Okulöncesi eğitim kurumlarında yönetim bilgi ve becerisine sahip olabilme
 • Okulöncesi eğitiminde temel alan bilgisine sahip olma
 • Okulöncesi eğitimi alanında çıkan bilimsel yayınları okumaktan zevk alma
 • Anadilini doğru, güzel ve etkili kullanma becerisine sahip olabilme
 • Formel ve enformel eğitimi, eğitimin sosyal işlevlerini, sosyal yapı, kültür, sosyal sınıf, ekonomi, politika ile ilişkilerini, eğitimin sosyal gelişme ve değişme yönündeki rolünü açıklayabilme
 • Okulöncesi öğretim yöntem ve tekniklerini eğitim ortamlarında uygulayabilme
 • Okulöncesi dönem çocuğunun gelişim düzeylerine uygun biçimde eğitim programını uygulayabilme
 • Okulöncesi eğitim alanıyla birlikte Türk eğitim sisteminin yapısını bilme
 • Kendi öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
 • Problem çözebilme, insiyatif alabilme ve yaratıcılık becerisi
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve uygulayabilme
 • Toplumu, kültürü, sosyal ve kültürel değerleri, aile içinde ve dışında sosyalleşmeyi, sosyalleşme üzerine sosyal sınıf ve kültürel perspektifleri anlayabilme, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 • En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 • Felsefeyi, eğitimin felsefi temellerini, çağdaş eğitim teorilerini, bilgi, bilim, değerler felsefesini anlayabilme, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
 • Okulöncesi eğitimi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki güncel gelişmeleri takip edebilme
 • Okulöncesi eğitimi alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
 • Okulöncesi eğitimi alanı ile ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme, ve sonuçlarını alana aktarabilme
 • Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilme
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 • Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
Toplam 24 72 0 60.0 0.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGGK105Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGGK107Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 3.0
EGGK109Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGGK111Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB101Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB104Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGT101Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
OKÖ101Okul Öncesi Eğitime Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 7.0
OKÖ103İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
OKÖ105Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 6.0
OÖAE101Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE101Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE101Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
OÖAE101Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE101Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE101Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE101Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE101Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE101Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE103Çocuk Sağlığı ve İlkyardım Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
OÖAE103Çocuk Sağlığı ve İlkyardım Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OÖAE103Çocuk Sağlığı ve İlkyardım Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OÖAE103Çocuk Sağlığı ve İlkyardım Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TYA101Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 66 0 0 66.0 60.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGGKGK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK106Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGGK108Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK110Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB102Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB103Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT102Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGT106Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 8.0
OKÖ102Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım Zorunlu 3 0 0 3.0 11.0
OÖAE102Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OÖAE102Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OÖAE102Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OÖAE102Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OÖAE102Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
OÖAE102Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OÖAE102Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OÖAE102Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OÖAE102Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OÖAE104Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE104Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE104Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE104Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE104Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE104Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE104Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE104Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 69 0 0 69.0 48.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMBMB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGT201Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
OKÖ201Anne-Çocuk Beslenmesi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
OKÖ203Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
OKÖ205Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
OKÖ207Çocukta Oyun Gelişimi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
OKÖ211Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
OKÖ-A1A Seçmeli I SDG 3 0 0 3.0 5.0
OÖAEAE SEÇMELİ (Okul Önc) SDG 2 0 0 2.0 0.0
OÖAE201Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE201Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE201Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE201Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE201Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE201Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE201Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE201Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE203Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE203Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE203Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE203Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE203Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE203Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE203Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE203Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE207Okul Öncesi Eğitim Programları Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE207Okul Öncesi Eğitim Programları Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE207Okul Öncesi Eğitim Programları Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE207Okul Öncesi Eğitim Programları Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE207Okul Öncesi Eğitim Programları Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE207Okul Öncesi Eğitim Programları Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE207Okul Öncesi Eğitim Programları Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE207Okul Öncesi Eğitim Programları Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 93 2 0 94.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB202Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT202Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
OKÖ202Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
OKÖ204Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
OKÖ206Matematik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
OKÖ208Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
OKÖ210Drama Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
OKÖ212Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
OÖAE202Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE202Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE202Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE202Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE202Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE202Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE202Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE202Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE206Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OÖAE206Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OÖAE206Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OÖAE206Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OÖAE206Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OÖAE206Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OÖAE206Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OÖAE208Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE208Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE208Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE208Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE208Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE208Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE208Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE208Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 81 4 0 83.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT301Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
OKÖ301Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
OKÖ303Müzik Eğitimi I Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
OKÖ305Fen Eğitimi Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
OKÖ307Görsel Sanatlar Eğitimi Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
OKÖ311Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
OKÖ313Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3.0 4.0
OKÖ315Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
OÖAE301Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE301Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE301Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE301Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE301Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE301Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE301Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE303Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE303Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE303Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE303Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE303Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE303Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE303Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE305Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE305Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 62 14 0 69.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT302Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
OKÖ302Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
OKÖ304Müzik Eğitimi II Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
OKÖ306Materyal Geliştirme Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
OKÖ308Etkili İletişim Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
OKÖ310Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
OKÖ312Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
OKÖ314Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
OÖAE302Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE302Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE302Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE302Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE302Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE302Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE302Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE304Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OÖAE304Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OÖAE304Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OÖAE304Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OÖAE304Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OÖAE304Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OÖAE304Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OÖAE308Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE308Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE308Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE308Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE308Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE308Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE308Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE308Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 76 8 0 80.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGT401Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
OKÖ401Anne Baba Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
OKÖ411Okul Öncesi Semineri Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
OKÖ415Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 12.0
OKÖ-A2A Seçmeli II SDG 2 0 0 2.0 2.0
OKÖ-GK1Gk Seçmeli-I SDG 3 0 0 3.0 4.0
OÖAE401Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE401Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE401Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE401Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE401Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE401Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE401Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE401Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OÖAE403Karakter ve Değer Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OÖAE403Karakter ve Değer Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 47 26 0 60.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT402Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
OKÖ402İlköğretimde Hazırlık ve İlköğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
OKÖ410Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 12.0
OKÖ414Ahlaki Değerler Eğitimi Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
OKÖ-A3A Seçmeli III SDG 3 0 0 3.0 3.0
OKÖ-A4A Seçmeli IV SDG 2 0 0 2.0 4.0
OÖAE404Erken Çocukluk Eğitimi Politika Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 15 8 0 19.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EGGK107 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2.0 3.0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2.0 3.0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2.0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
EGGK / GK SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2.0 0.0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2.0 0.0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2.0 0.0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2.0 0.0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2.0 0.0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2.0 2.0
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2.0 0.0
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2.0 0.0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2.0 0.0
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK108 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
EGMB / MB SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2.0 0.0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2.0 0.0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2.0 0.0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2.0 0.0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
OKÖ-A1 / A Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 0 3.0 5.0
OKÖ209 A Seçmeli I (Medya ve Çocuk) 3 0 0 3.0 5.0
OKÖ213 A Seçmeli I (Çocukla İletişim) 3 0 0 3.0 5.0
OÖAE / AE SEÇMELİ (Okul Önc)
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OKAE001 Aile Eğitimi ve Katılımı 2 0 0 2.0 0.0
OKAE002 Çocuk ve Medya 2 0 0 2.0 0.0
OKAE003 Çocukta Davranış Yönetimi 2 0 0 2.0 0.0
OKAE004 Çocukta Hareket Gelişimi ve Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
OKAE005 Çocukta Sosyal Beceri Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
OKAE006 Erken Çocukluk Eğitiminde Geleneksel Çocuk Oyunları 2 0 0 2.0 0.0
OKAE007 Erken Çocuklukta Dil ve Kavram Gelişimi 2 0 0 2.0 0.0
OKAE008 Erken Çocuklukta Duyu Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
OKAE009 Erken Çocuklukta Ritim, Dans ve Orff Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
OKAE010 Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri 2 0 0 2.0 0.0
OKAE011 Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
OKAE012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
OKAE013 Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
OKAE014 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2.0 0.0
OKAE015 Türk Kültüründe Aile ve Çocuk 2 0 0 2.0 0.0
OKÖ-A2 / A Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OKÖ405 Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma 2 0 0 2.0 2.0
OKÖ409 A Seçmeli II (Çocuk Hakları) 2 0 0 2.0 2.0
OKÖ-GK1 / Gk Seçmeli-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OKÖ407 Gk Seçmeli (Çevre Eğitimi) 3 0 0 3.0 4.0
OKÖ417 Gk Seçmeli-I (Din ve Ahlak Öğretimi) 3 0 0 3.0 4.0
OKÖ-A3 / A Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OKÖ406 A Seçmeli III (Çocuğu Tanıma Teknikleri) 3 0 0 3.0 3.0
OKÖ416 A Seçmeli III (Okul Öncesi Müzik ve Dans) 3 0 0 3.0 3.0
OKÖ-A4 / A Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OKÖ408 A Seçmeli IV (Mesleki İngilizce) 2 0 0 2.0 4.0
OKÖ412 A Seçmeli IV (Okul Öncesi Yaratıcı Hikaye Anlatma Teknikleri) 2 0 0 2.0 4.0