Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, OMÜ Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü’ne bağlı olarak, 1998-1999 öğretim yılında öğrenime başlamış; Birinci ve ikinci öğretim olarak eğitim öğretime devem etmektedir.

Kazanılan Derece

Lisans

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Diploması, ÖSYM Yerleştirme Belgesi

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Akademik ve mesleki yeterliliğe sahip bireyler yetiştirmek.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programından mezun olanlar, İlköğretim okullarında Sosyal Bilgiler derslerinden başka, Sosyal Bilgiler öğretiminin kapsamına giren Demokrasi ve İnsan Hakları, Vatandaşlık Bilgisi, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Medya okur Yazarlığı gibi dersleri de verebilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans programından başarıyla mezun olan öğrenciler lisansüstü programların başvuru şartlarını yerine getirdikleri takdirde bu programlara devam edebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Başarı notu ara sınavın %40’nı; finalin %60’ı alınarak belirlenir

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları, “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. K. Tuncer Çağlayan- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blok Atakum/SAMSUN

Bölüm Olanakları

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD’nda 3 doçent, 4 yardımcı doçenti bulunmaktadır. Ayrıca donanımlı sınıflar mevcuttur.

Program Çıktıları

 1. Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
 2. Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
 3. Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
 4. Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
 5. Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
 6. Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
 7. Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
 8. Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
 9. Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
 10. Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
 11. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
 12. Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
 13. Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 • Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
 • Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
 • Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
 • Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
 • Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
 • Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
 • Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
 • Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
 • Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
 • Kalite konularında bilgi sahibi olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 • Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB104Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
Toplam 6 12 0 12.0 0.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGGK105Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGGK107Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK109Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGGK111Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB101Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB103Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT101Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SBAE101Sosyal Bilgilerin Temelleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE101Sosyal Bilgilerin Temelleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE101Sosyal Bilgilerin Temelleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE101Sosyal Bilgilerin Temelleri Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SBAE101Sosyal Bilgilerin Temelleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE103Genel Fiziki Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE103Genel Fiziki Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE103Genel Fiziki Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE103Genel Fiziki Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE103Genel Fiziki Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBÖ101Sosyal Bilgilerin Temelleri Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
SBÖ103Sosyal Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
SBÖ105Arkeoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SBÖ107Sosyoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
TYA101Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 51 0 0 51.0 50.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGGK106Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGGK108Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK110Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB102Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB104Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE102Siyaset Bilimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE102Siyaset Bilimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE102Siyaset Bilimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE102Siyaset Bilimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE104İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SBAE104İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE104İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE104İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE106Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE106Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE106Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE106Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE106Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE108Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE108Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE108Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE108Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE108Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBÖ104Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı Zorunlu 2 0 0 2.0 6.0
SBÖ106Felsefe Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
SBÖ108Ekonomi Zorunlu 2 0 0 2.0 6.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 59 0 0 59.0 34.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGKGK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGMBMB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGT203Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SBAEAE SEÇMELİ (Sosyal) SDG 2 0 0 2.0 0.0
SBAE203Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE203Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE203Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE205Türkiye' nin Fiziki Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE205Türkiye' nin Fiziki Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE205Türkiye' nin Fiziki Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE207İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE207İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE207İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE207İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE209Orta Çağ Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE209Orta Çağ Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE209Orta Çağ Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE209Orta Çağ Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBÖ201Türkiye Fiziki Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SBÖ203İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ205Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ207Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ209Sanat ve Estetik Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ217Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ-A1A Seçmeli I SDG 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ-GK1Gk Seçmeli I SDG 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 53 0 0 53.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB202Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT206Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SBAE006Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İnceleme Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE204Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE204Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE204Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE204Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE204Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE206Bilim, Teknoloji ve Toplum Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE208Vatandaşlık Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE208Vatandaşlık Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE208Vatandaşlık Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE208Vatandaşlık Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE208Vatandaşlık Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE210Türkiye' nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE210Türkiye' nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE210Türkiye' nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE210Türkiye' nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE210Türkiye' nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBÖ202Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Zorunlu 4 0 0 4.0 4.0
SBÖ204Antropoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ206Ortaçağ Tarihi Zorunlu 4 0 0 4.0 4.0
SBÖ208Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SBÖ210Vatandaşlık Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ218Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ-A2A Seçmeli II SDG 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ-MB1Mb Seçmeli I SDG 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 59 0 0 59.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT301Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
EGT303Öğretim Tekno.Ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
SBAE303Osmanlı Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE303Osmanlı Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE303Osmanlı Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE303Osmanlı Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE305Yeni ve Yakınçağ Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE305Yeni ve Yakınçağ Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE305Yeni ve Yakınçağ Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE305Yeni ve Yakınçağ Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE307Sosyal Bilgiler Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBAE307Sosyal Bilgiler Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBÖ301Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ303Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ305Yeni ve Yakınçağ Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SBÖ307İnsan Hakları ve Demokrasi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ309Ülkeler Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SBÖ311Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
SBÖ-GK2Gk Seçmeli II SDG 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 39 4 0 41.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT302Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGT306Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SBAE304Osmanlı Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE304Osmanlı Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE304Osmanlı Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE304Osmanlı Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE306Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE306Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE308Siyasi Coğrafya ve Türkiye Jeopolitiği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE308Siyasi Coğrafya ve Türkiye Jeopolitiği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE308Siyasi Coğrafya ve Türkiye Jeopolitiği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE308Siyasi Coğrafya ve Türkiye Jeopolitiği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE310Sosyal Bilgiler Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBAE310Sosyal Bilgiler Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBAE310Sosyal Bilgiler Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBAE310Sosyal Bilgiler Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBÖ302Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ304Sosyal Bilgiler Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemesi Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SBÖ306İnsan İlişkileri ve İletişim Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ308Çağdaş Dünya Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ310Siyasi Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ320Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
SBÖ-GK3Gk Seçmeli III SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 51 2 0 52.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
SBAE405Sanat ve Müze Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE405Sanat ve Müze Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE407Medya Okur Yazarlığı ve Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE407Medya Okur Yazarlığı ve Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE409Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE409Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE409Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE409Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE411Afetler ve Afet Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE411Afetler ve Afet Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE411Afetler ve Afet Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBÖ401Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ403Sosyal Bilgiler Ders Kitapı İncelemeleri Zorunlu 2 0 2 3.0 6.0
SBÖ405Günümüz Dünya Sorunları Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ407Özel Öğretim Yöntemleri-II Zorunlu 2 0 2 3.0 5.0
SBÖ409Program Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
SBÖ411Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ413Okul Deneyimi Zorunlu 1 0 4 3.0 5.0
Toplam 41 18 8 54.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGT404Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SBAE404Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE404Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE404Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE404Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE406İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE406İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE406İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE408Karakter ve Değer Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBAE408Karakter ve Değer Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBÖ402Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SBÖ404Sosyal Proje Geliştirme Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
SBÖ406Drama Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
SBÖ408Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5.0 7.0
SBÖ-MB2Mb Seçmeli II SDG 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 36 28 0 50.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EGGK107 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2.0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
EGGK108 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
EGGK / GK SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2.0 0.0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2.0 0.0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2.0 0.0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2.0 0.0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2.0 0.0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2.0 0.0
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2.0 0.0
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2.0 0.0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2.0 0.0
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB / MB SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2.0 0.0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2.0 0.0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2.0 0.0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2.0 0.0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
SBAE / AE SEÇMELİ (Sosyal)
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SBAE001 Çevre Eğitimi 2 0 0 2.0 2.0
SBAE002 Günümüz Dünya Sorunları 2 0 0 2.0 0.0
SBAE003 Harita Bilgisi ve Uygulamaları 2 0 0 2.0 0.0
SBAE004 Küreselleşme ve Toplum 2 0 0 2.0 0.0
SBAE005 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2.0 0.0
SBAE006 Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İnceleme 2 0 0 2.0 0.0
SBAE007 Sosyal Bilgiler Öğretimde Yerel-Çocuk Oyunları 2 0 0 2.0 0.0
SBAE008 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama 2 0 0 2.0 0.0
SBAE009 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarımı 2 0 0 2.0 0.0
SBAE010 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Kanıt, Yerel ve Sözlü Tarih 2 0 0 2.0 0.0
SBAE011 Sosyal Bilgilerde Bilişim Teknolojileri 2 0 0 2.0 0.0
SBAE012 Türk Hukuk Sistemi 2 0 0 2.0 0.0
SBAE013 Türkiyenin Ekonomik Yapısı 2 0 0 2.0 0.0
SBÖ-A1 / A Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SBÖ211 A Seçmeli I (Osmanlı Sosyal ve Ekonomi Tarihi) 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ213 A Seçmeli I (Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri) 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ215 A Seçmeli I (Türk Dış Politikası) 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ-GK1 / Gk Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 0 3.0 0.0
SBÖ219 Gk Seçmeli I (Türk Demokrasi Tarihi) 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ221 Gk Seçmeli I (Türk Göç Tarihi) 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ-A2 / A Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SBÖ212 A Seçmeli II (Türkiye Turizm Coğrafyası) 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ214 A Seçmeli II (Genel Türk Tarihi) 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ216 A Seçmeli II (Çağdaş Türk Dünyası Tarihi) 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ-MB1 / Mb Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SBÖ220 Mb Seçmeli I (Öğrenme Yöntemleri) 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ222 Mb Seçmeli I (Küreselleşme ve Eğitim) 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ224 Mb Seçmeli I (Doğal Afetler ve Afet Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ-GK2 / Gk Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SBÖ313 Gk Seçmeli II (Ortadoğu Tarihi ) 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ315 Gk Seçmeli II (Küresel İklim Değişimi ve Türkiye) 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ317 Gk Seçmeli II (Türk Çağdaşlaşma Tarihi) 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ319 Gk Seçmeli II (Dünya Kültürel Miras Coğrafyası) 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ-GK3 / Gk Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SBÖ312 Gk Seçmeli III (Harita Bilgisi) 2 0 0 2.0 2.0
SBÖ314 Gk Seçmeli III (Balkan Tarihi) 2 0 0 2.0 2.0
SBÖ316 Gk Seçmeli III (Çevre ve Eğitim) 2 0 0 2.0 2.0
SBÖ318 Gk Seçmeli III (Sosyal Bilgiler Eğitiminde Arazi Uygulamaları) 2 0 0 2.0 2.0
SBÖ-MB2 / Mb Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SBÖ410 Mb Seçmeli II (Toplam Kalite Yönetimi) 2 0 0 2.0 3.0
SBÖ412 Mb Seçmeli II (Sosyal Bilgiler Eğitiminde Aktif Öğrenme) 2 0 0 2.0 3.0