Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - Türkçe Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Bölümümüz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 1997-1998 öğretim yılında faaliyete geçmiştir. 1998-1999 öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır. Türkçe Eğitimi Bölümü, lisans düzeyinde dört yıllık eğitim programı uygulayan bir bölümdür.

Kazanılan Derece

Bu bölüm, yüksek öğretimde Türkçe Eğitimi alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Türkçe Eğitimi alanında lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması; YGS ve LYS Sınavlarından yeterli sözel puanı almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Türkçe Eğitimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Program Profili

Türk dili ve edebiyatı başta olmak üzere bütünü ile Türk kültür ve sanatını geliştirmek, bu alandaki çağdaş bilgilerin edinilmesine zemin hazırlamak, yaratılacak değerlerin evrensel boyutlarda bilimsel temelinin oluşması için çaba harcamak, Atatürk ilkelerinin ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin kazanılıp benimsenmesi için ortam oluşturmak, bütün bu faaliyetleri yurt ve ulus sevgisi temeline dayandırmak ve aynı nitelikleri taşıyan bireylerin yetişmesi için çaba harcamak.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız, öncelikli olarak KPSS sonrasında o yılki puan barajını geçtikleri takdirde Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı ilköğretim okulları II. kademe sınıflarına Türkçe öğretmeni olarak atanabilirler. Bunun yanı sıra mezunlarımız, özel ilköğretim kurumları ile özel dershanelerde de çalışabilir, yayınevlerinde dil danışmanı olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine; uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Aydın
İş Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi/Türkçe Eğitimi Bölümü, KURUPELİT/SAMSUN
İş Tlf.: 0 (362) 312 19 19(5554)


Bologna Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Cafer Özdemir
İş Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi/Türkçe Eğitimi Bölümü, KURUPELİT/SAMSUN
İş Tlf.: 0 (362) 312 19 19(5383)

Bölüm Olanakları

Türkçe Eğitim Bölümü, 1 profesör 3 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 5 araştırma görevlisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir.Öğretim elemanları, derslerin yanı sıra başta lisansüstü çalışmaları olmak üzere, araştırma ve proje gibi faaliyetler içinde de bulunmaktadırlar.

Program Çıktıları

 1. İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
 2. Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
 3. Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
 4. Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
 5. Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
 6. Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
 7. Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
 8. Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
 9. Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
 10. Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
 11. Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
 12. Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
 13. Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
 14. Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
 15. Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
 16. Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
 17. Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
 18. Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
 19. Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
 20. Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
 21. Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
 22. Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 23. Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
 24. Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
 25. Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
 26. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 • İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
 • Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
 • Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
 • Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
 • Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
 • Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
 • Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
 • Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
 • Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
 • Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
 • Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
 • Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
 • Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
 • Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
 • Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
 • Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
 • Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 • Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düze
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
 • Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
 • Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
 • Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
 • Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
 • Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişki
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 • Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 • Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGGK105Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGGK107Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK109Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGGK111Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB101Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB104Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGT101Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
TRAE101Türk Dil Bilgisi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE101Türk Dil Bilgisi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE101Türk Dil Bilgisi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE101Türk Dil Bilgisi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TRAE101Türk Dil Bilgisi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE103Edebiyat Bilgi ve Kuramları I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TRAE103Edebiyat Bilgi ve Kuramları I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE103Edebiyat Bilgi ve Kuramları I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE103Edebiyat Bilgi ve Kuramları I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE103Edebiyat Bilgi ve Kuramları I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE105Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE105Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TRAE105Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE105Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE105Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRÖ101Türk Dilbilgisi-I : Ses Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TRÖ103Edebiyat Bilgi ve Kuramları-I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TRÖ105Yazılı Anlatım-I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TRÖ107Sözlü Anlatım-I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TRÖ109Osmanlı Türkçesi-I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TRÖ111Yazı Yazma Teknikleri Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 62 2 0 63.0 52.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGGK106Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGGK108Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK110Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB102Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB103Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT102Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TRAE102Türk Dil Bilgisi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE102Türk Dil Bilgisi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE102Türk Dil Bilgisi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE102Türk Dil Bilgisi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE102Türk Dil Bilgisi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE104Edebiyat Bilgi ve Kuramları II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE104Edebiyat Bilgi ve Kuramları II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE104Edebiyat Bilgi ve Kuramları II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE104Edebiyat Bilgi ve Kuramları II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE104Edebiyat Bilgi ve Kuramları II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE106Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE106Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE106Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE106Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE106Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE108Dil Eğitiminin Temel Kavramları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRÖ102Türk Dilbilgisi-II : Şekil Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TRÖ104Edebiyat Bilgi ve Kuramları-II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TRÖ106Yazılı Anlatım-II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TRÖ108Sözlü Anlatım-II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TRÖ110Osmanlı Türkçesi-II Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 60 0 0 60.0 38.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGKGK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGMBMB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGT201Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ENF.SEÇ-ISeçmeli I SDG 0 0 0 0.0 4.0
TRAE201Türk Dilbilgisi III Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE201Türk Dilbilgisi III Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE201Türk Dilbilgisi III Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE201Türk Dilbilgisi III Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE203Türk Halk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE203Türk Halk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE203Türk Halk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE205Eski Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE205Eski Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE205Eski Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE205Eski Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE207Yeni Türk Edebiyatı I Zorunlu 0 2 0 2.0 0.0
TRAE207Yeni Türk Edebiyatı I Zorunlu 0 2 0 2.0 0.0
TRAE207Yeni Türk Edebiyatı I Zorunlu 0 2 0 2.0 0.0
TRAE207Yeni Türk Edebiyatı I Zorunlu 0 2 0 2.0 0.0
TRAE209Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE209Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRÖ201Türk Dilbilgisi-III : Sözcük Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TRÖ203Türk Halk Edebiyatı-I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TRÖ205Eski Türk Edebiyatı-I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TRÖ207Yeni Türk Edebiyatı-I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TRÖ213Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TRÖ-A1A Seçmeli I SDG 3 0 0 3.0 4.0
Toplam 46 8 0 54.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB201Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB204Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT202Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
TRAEAE SEÇMELİ (Türkçe) SDG 2 0 0 2.0 0.0
TRAE202Türk Dilbilgisi IV Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE202Türk Dilbilgisi IV Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE202Türk Dilbilgisi IV Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE202Türk Dilbilgisi IV Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE202Türk Dilbilgisi IV Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE204Türk Halk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE204Türk Halk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE204Türk Halk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE204Türk Halk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE206Eski Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE206Eski Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE206Eski Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE206Eski Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE208Yeni Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE208Yeni Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE208Yeni Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE208Yeni Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE208Yeni Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE212Türkçe Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE212Türkçe Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE212Türkçe Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRÖ202Türk Dilbilgisi-IV : Cümle Bilgisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TRÖ204Türk Halk Edebiyatı-II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TRÖ206Eski Türk Edebiyatı-II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TRÖ208Yeni Türk Edebiyatı-II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TRÖ210Genel Dilbilimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TRÖ212Etkili İletişim Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TRÖ214Dil Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
Toplam 68 2 0 69.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT301Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TRAE301Okuma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
TRAE301Okuma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
TRAE301Okuma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
TRAE301Okuma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
TRAE303Dinleme Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE303Dinleme Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE303Dinleme Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE303Dinleme Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE305Dilbilimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE305Dilbilimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRÖ301Anlama Teknikleri I : Okuma Eğitimi Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
TRÖ303Anlama Teknikleri II : Dinleme Eğitimi Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
TRÖ305Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TRÖ307Dünya Edebiyatı Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TRÖ309Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
TRÖ311Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
Toplam 38 8 0 42.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT302Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TRAE302Konuşma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
TRAE302Konuşma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
TRAE302Konuşma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
TRAE302Konuşma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
TRAE304Yazma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
TRAE304Yazma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
TRAE304Yazma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
TRAE308Metindilbilim Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE308Metindilbilim Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRÖ302Anlatma Teknikleri I : Konuşma Eğitimi Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
TRÖ304Anlatma Teknikleri II : Yazma Eğitimi Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
TRÖ306Yabancılara Türkçe Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TRÖ308Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri-II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
TRÖ310Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TRÖ312Uygarlık Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 40 6 0 43.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGT401Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TRAE401Tiyatro ve Drama Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE401Tiyatro ve Drama Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE405Dil Bilgisi Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE405Dil Bilgisi Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE405Dil Bilgisi Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRÖ401Tiyatro ve Drama Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
TRÖ403Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TRÖ409Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3.0 10.0
TRÖ411Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TRÖ-GK1Gk Seçmeli I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 30 30 0 45.0 27.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGT402Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TRAE402Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
TRAE404Dünya Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRAE404Dünya Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TRÖ410Dil ve Kültür Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TRÖ412Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5.0 12.0
TRÖ-A2A Seçmeli II SDG 3 0 0 3.0 0.0
TRÖ-A3A Seçmeli III SDG 2 0 0 2.0 0.0
TRÖ-GK2Gk Seçmeli II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 28 30 0 43.0 19.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EGGK107 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2.0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
EGGK108 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
EGGK / GK SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2.0 0.0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2.0 0.0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2.0 0.0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2.0 0.0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2.0 0.0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2.0 0.0
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2.0 0.0
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2.0 0.0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2.0 0.0
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB / MB SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2.0 0.0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2.0 0.0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2.0 0.0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2.0 0.0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
ENF.SEÇ-I / Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 0 3.0 4.0
TRÖ-A1 / A Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TRÖ209 A Seçmeli I (Metin Bilgisi) 3 0 0 3.0 4.0
TRÖ211 A Seçmeli I (Sözlük Bilimi) 3 0 0 3.0 4.0
TRAE / AE SEÇMELİ (Türkçe)
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TRAE001 Anlam Bilimi 2 0 0 2.0 0.0
TRAE002 Dil Edinimi 2 0 0 2.0 0.0
TRAE003 Eleştirel Okuma 4 0 0 4.0 0.0
TRAE004 İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
TRAE005 İlk Okuma Yazma Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
TRAE006 Kelime Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
TRAE007 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2.0 0.0
TRAE008 Ses Eğitimi ve Diksiyon 2 0 0 2.0 0.0
TRAE009 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2.0 0.0
TRAE010 Türkçe Ders Kitabı İncelemesi 2 0 0 2.0 0.0
TRAE011 Türkçe Öğretimi Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
TRAE012 Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı 2 0 0 2.0 0.0
TRAE013 Türkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme 2 0 0 2.0 0.0
TRAE014 Yaratıcı Yazma 2 0 0 2.0 0.0
TRÖ-GK1 / Gk Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ERS411 Gk Seçmeli I (Temel Türkçe I) 2 0 0 2.0 3.0
TRÖ405 Gk Seçmeli I (Doğu ve Batı Düşünceleri) 2 0 0 2.0 3.0
TRÖ407 Gk Seçmeli I (İnsan Hakları Demokrasi Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
TRÖ-A2 / A Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TRÖ402 A Seçmeli II (Yaşayan Türk Lehçeleri) 3 0 0 3.0 4.0
TRÖ404 A Seçmeli II (Türkçenin Güncel Sorunları) 3 0 0 3.0 4.0
TRÖ-A3 / A Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TRÖ406 A Seçmeli III (Çağdaş Türk Şiiri İncelemeleri) 2 0 0 2.0 4.0
TRÖ408 A Seçmeli III (Edebi Eleştiri) 2 0 0 2.0 4.0
TRÖ-GK2 / Gk Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ERS412 Gk Seçmeli II (Temel Türkçe II) 2 0 0 2.0 3.0
TRÖ414 Gk Seçmeli II (Türk Mitolojisi) 2 0 0 2.0 3.0
TRÖ416 Gk Seçmeli II (Dil Felsefesi) 2 0 0 2.0 3.0