Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - Müzik Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Programımız, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde Müzik Eğitimi Bilim Dalı olarak hizmet vermektedir. Müzik Öğretmenliği Bilim Dalının temel amacı müzik eğitimi alanında hem yüksek öğretimin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarını yetiştirmek, hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu, alanında uzman insan gücüne katkıda bulunmaktır.

Kazanılan Derece

İlköğretim ve orta öğretime yönelik olarak; genel müzik eğitiminin hedeflerine uygun biçimde ders içi ve ders dışı, müziksel etkinlikleri verimli ve etkili bir şekilde yürütecek lisans düzeyinde müzik öğretmenliği.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile farklı nitelikte liseler

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Müzik Öğretmenliği Lisans Programını yürütebilecek asgari müzik bilgi ve becerisine sahip olmak.

Program Profili

Müzik eğitimi programından mezun olan öğrenciler yüksek lisans eğitimine devam edebilir. Diğer yandan programı başarı ile tamamlayan mezunlar yüksek öğretim kurumlarının ya da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı uygun kurumlarında ya da Yüksek Öğretim Kurulu’na bağlı kurumlarda eğitimci olarak istihdam edilebilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Müzik öğretmenliği asıl olmak üzere, özel Sektörde müzik eğitmenliği ve kamu sanat kurumlarında sanatcı - eğitmen, lisansüstü kariyer ve akademisyenlik

Üst Derece Programlarına Geçiş

Alanında Yüksek Lisans - Doktora

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

92-100 puan AA-katsayısı 4.00, derece: pekiyi
84-91 puan BA-katsayısı 3.50, derece: pekiyi
76-83 puan BB-katsayısı 3.00, derece: iyi
68-75 puan CB-katsayısı 2.50, derece: iyi
60-67 puan CC-katsayısı 2.00,derece: orta
50-59 puan DC-katsayısı 1.50,derece: orta (ilgili yarıyıla ait katsayı ortalaması 2.00’ın üzerinde olması durumunda)
….. puan M ………Muaf
G:Geçer
50-59 puan F3 1.50 Başarısız
50-59 puan F4 Başarısız
40-49 puan DD 1.00 Başarısız
0-29 puan FF 0.00 Başarısız
F2 Başarısız-Sınava Girmedi
F1 0.00 Devamsız-Başarısız

Mezuniyet Koşulları

Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında okutulan ders ve kredileri tamamlamak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, İlkadım/SAMSUN Telefonu : +90 362 445 01 18 Belge Geçer : +90 362 445 03 00 E-Posta : egtfak_gsegt omu.edu.tr Web Adresi : www.omu.edu.tr Bölüm Başkanı: Prof. Çağatay İNAM KARAHAN Program Başkanı: Doç. Dr. Y. Alper VARIŞ

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde 1 adet konser salonu, 1 adet prova salonu, 4 adet toplu derslik, 15 öğrenci çalışma odaları, öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş biri kuyruklu 30 adet piyano ve 1 adet dijital piyano, enstrüman odasında orff çalgıları, org, bağlama, keman gibi pek çok enstrüman bulunmaktadır. Müzik Öğretmenliği Programı I.Öğretim olarak eğitim vermektedir. Programda 4 Öğretim Üyesi (2 Doçent, 2 Yardımcı Doçent) ve 12 Öğretim Elemanı (6 Öğretim Görevlisi, 5 Araştırma Görevlisi ve 1 Okutman) görev yapmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
 2. Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 3. Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
 4. Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
 5. Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
 6. Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
 7. Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
 8. Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
 9. Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
 10. Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
 11. Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
 12. Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
 13. Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
 14. Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
 15. Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
 16. Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
 17. Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
 18. Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
 19. Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 • Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
 • Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 • Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
 • Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
 • Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
 • Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
 • Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
 • Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
 • Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
 • Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
 • Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
 • Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
 • Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
 • Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
 • Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
 • Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 • Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGGK105Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGGK107Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK109Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGGK111Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB101Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB103Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGT101Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MZAE101Batı Müziği Teori ve Uygulaması I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
MZAE103Piyano Eğitimi I Zorunlu 1 0 0 1.0 5.0
MZAE105Bireysel Çalgı Eğitimi I Zorunlu 1 0 0 1.0 1.0
MZAE107Ses Eğitimi I Zorunlu 1 0 0 1.0 1.0
MZÖ101Müziksel İşitme Okuma Yazma-I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
MZÖ103Piyano-I Zorunlu 1 0 0 1.0 3.0
MZÖ105Bireysel Çalgı-I Zorunlu 1 0 0 1.0 3.0
MZÖ107Bireysel Ses Eğitimi-I Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
MZÖ109Okul Çalgıları-I (Gitar-Bağlama-Blokflüt) Zorunlu 0 2 0 1.0 2.0
MZÖ111Müzik Kültürü Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MZÖ113Felsefe Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TYA101Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 37 6 0 40.0 61.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGGKGK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK106Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGGK108Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK110Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB102Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB104Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT102Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MZAE102Batı Müziği Teori ve Uygulaması II Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
MZAE104Piyano Eğitimi II Zorunlu 1 0 0 1.0 0.0
MZAE106Bireysel Çalgı Eğitimi II Zorunlu 1 0 0 1.0 1.0
MZAE108Ses Eğitimi II Zorunlu 1 0 0 1.0 0.0
MZAE110Müzik Kültürü Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MZÖ102Müziksel İşitme Okuma Yazma-II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
MZÖ104Piyano-II Zorunlu 1 0 0 1.0 3.0
MZÖ106Bireysel Çalgı-II Zorunlu 1 0 0 1.0 3.0
MZÖ108Bireysel Ses Eğitimi-II Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
MZÖ110Okul Çalgıları-II (Gitar-Bağlama-Blokflüt) Zorunlu 0 2 0 1.0 2.0
MZÖ112Koro-I Zorunlu 0 2 0 1.0 2.0
MZÖ114Genel Müzik Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 36 8 0 40.0 39.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMBMB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGT201Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
ENF.SEÇ.ISeçmeli I SDG 0 0 0 0.0 0.0
MZAEAE SEÇMELİ (Müzik) SDG 2 0 0 2.0 0.0
MZÖ201Müziksel İşitme Okuma Yazma-III Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
MZÖ203Piyano-III Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
MZÖ205Bireysel Çalgı-III Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
MZÖ207Bireysel Ses Eğitimi-III Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
MZÖ209Koro-II Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
MZÖ211Armoni-Kontrpuan-Eşlik-I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
MZÖ213Geleneksel Türk Halk Müziği Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MZÖ215Okul Çalgıları-III (Gitar-Bağlama-Blokflüt) Zorunlu 0 2 0 1.0 2.0
MZÖ217Türk Müziği Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 6 0 23.0 26.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB202Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB204Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT202Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
MZAE208Çoksesli Koro II Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
MZAE212Bağlama Eğitimi II Zorunlu 1 0 0 1.0 0.0
MZAE214Türk Müzik Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MZAE216Müzik Öğretimi Programları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MZÖ202Müziksel İşitme Okuma Yazma-IV Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
MZÖ204Piyano-IV Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
MZÖ206Bireysel Çalgı-IV Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
MZÖ208Bireysel Ses Eğitimi-IV Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
MZÖ210Koro-III Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
MZÖ212Armoni-Kontrpuan-Eşlik-II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
MZÖ214Geleneksel Türk Halk Müziği Uygulaması Zorunlu 0 2 0 1.0 2.0
MZÖ216Okul Çalgıları-IV (Gitar-Bağlama-Blokflüt) Zorunlu 0 2 0 1.0 2.0
MZÖ21820.Yüzyıl Müzikleri Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MZÖ220Bilgisayarla Nota Yazımı Zorunlu 2 0 0 3.0 4.0
Toplam 26 10 0 32.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT301Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
MZÖ301Müzik İşitme Okuma Yazma-V Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
MZÖ303Piyano-V Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
MZÖ305Bireysel Çalgı V Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
MZÖ307Armoni-Kontrpuan-Eşlik-III Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
MZÖ309Koro-IV Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
MZÖ311Orkestra Oda Müziği-I Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
MZÖ313Geleneksel Türk Sanat Müziği Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MZÖ315Müzik Biçimlerine Giriş Zorunlu 0 2 0 1.0 2.0
MZÖ317Eğitim Müziği Dağarı Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
MZÖ319Güncel ve Popüler Müzikler Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 16 8 0 20.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT302Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
MZÖ302Müziksel İşitme Okuma Yazma-VI Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
MZÖ304Piyano-VI Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
MZÖ306Bireysel Çalgı-VI Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
MZÖ308Armoni-Kontrpuan-Eşlik-IV Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
MZÖ310Koro-V Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
MZÖ312Orkestra Oda Müziği-II Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
MZÖ314Geneleksel Türk Sanat Müziği Uygulaması Zorunlu 0 2 0 1.0 2.0
MZÖ316Müzik Biçimleri Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
MZÖ318Çalgı Bakım Onarım Bilgisi Zorunlu 0 2 0 1.0 2.0
MZÖ320Özel Öğretim Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
Toplam 14 10 0 19.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT401Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
MZÖ401Piyano-VII Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
MZÖ403Bireysel Çalgı-VII Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
MZÖ405Koro-VI Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
MZÖ407Orkestra Oda Müziği-III Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
MZÖ409Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri Zorunlu 0 2 0 1.0 2.0
MZÖ411Özel Öğretim Yöntemleri-II Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
MZÖ413Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2.0 2.0
MZÖ415Oyun Dans ve Müzik Zorunlu 0 2 0 1.0 2.0
MZÖ417Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
MZÖ419Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3.0 3.0
Toplam 14 16 0 22.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT402Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
MZÖ402Koro ve Yönetimi Zorunlu 0 2 0 1.0 3.0
MZÖ404Orkestra/Oda Müziği ve Yönetimi Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
MZÖ406Bireysel Çalgı ve Öğretimi Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
MZÖ408Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Genel Yaklaşımlar Zorunlu 0 2 0 1.0 3.0
MZÖ410Eğitim Müziği Besteleme Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
MZÖ412Piyano ve Öğretim Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
MZÖ414Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5.0 6.0
MZÖ416Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 11 14 0 18.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EGGK107 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2.0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
EGGK / GK SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2.0 0.0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2.0 0.0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2.0 0.0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2.0 0.0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2.0 0.0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2.0 2.0
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2.0 0.0
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2.0 0.0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2.0 0.0
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK108 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
EGMB / MB SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2.0 0.0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2.0 0.0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2.0 0.0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2.0 0.0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
ENF.SEÇ.I / Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 0 3.0 4.0
MZAE / AE SEÇMELİ (Müzik)
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MZAE001 Batı Müziği Tür ve Biçim Bilgisi 2 0 0 2.0 0.0
MZAE002 Dini Musiki 2 0 0 2.0 0.0
MZAE003 Drama ve Müzikli Oyunlar 2 0 0 2.0 0.0
MZAE004 Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri 2 0 0 2.0 0.0
MZAE005 Müzik Toplulukları Yönetimi 2 0 0 2.0 0.0
MZAE006 Müziksel Organizasyon ve İletişim 2 0 0 2.0 0.0
MZAE007 Okul Öncesi Müzik Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
MZAE008 Popüler Müzik ve Uygulamaları 2 0 0 2.0 0.0
MZAE009 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2.0 0.0
MZAE010 Türk Halk Müziği Tür ve Biçim Bilgisi 2 0 0 2.0 0.0
MZAE011 Türk Müziği Çok Seslendirme 2 0 0 2.0 0.0
MZAE012 Türk Sanat Müziği Tür ve Biçim Bilgisi 2 0 0 2.0 0.0
MZAE013 Vurmalı Çalgılar 2 0 0 2.0 0.0