Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - İşitme Engelliler Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Özel Eğitim Bölümü, 2001-2002 öğretim yılında İşitme Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı ve Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı olarak kurulmuştur.

Kazanılan Derece

İşitme Engelliler Öğretmenliğinden mezun olanlar İşitme Engelliler Öğretmeni olarak lisans diploması alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir orta dereceli okulu bitiren ve sınavda başarılı olan öğrenciler kabul edilir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

İşitme Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı 2001 yılında Özel Eğitim Bölümü bünyesinde kurulmuştur. Anabilim Dalı kadrosunda 2 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu alan mezunları Milli Eğitim Bakanlığı( MEB) bünyesinde bulunan okullarda İşitme Engelliler Öğretmeni olarak istihdam edilebilmektedirler. Alan mezunları Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde imza yetkisi olan personel olarak görev alabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş

İşitme engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora programları bulunmamaktadır. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her teorik ders için 1 ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Ara sınav notunun %40' ı ile yarıyıl sonu sınavının %60'ı hesaplanır. Ders başarı notu 60 dır.

Üniversitede başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların 4’lük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü not dönüşüm tablosu esas alınır:

Puan Not Katsayı Derece

92-100 AA 4.00 Pekiyi
84-91 BA 3.50 Pekiyi
76-83 BB 3.00 İyi
68-75 CB 2.50 İyi
60-67 CC 2.00 Orta
M Muaf
G Geçer
50-59 F3 1.50 Başarısız
F4 Başarısız
40-49 DD 1.00 Başarısız
30-39 FD 0.50 Başarısız
0-29 FF 0.00 Başarısız
F2 Başarısız-Sınava girmedi
F1 0.00 Devamsız

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü
Kurupelit Kampüsü/Samsun
Tel:0(362) 3121919
Anabilim Dalı Başkanı
Öğr.Gör.Banu Gülbudak Kılıç

Bölüm Olanakları

Bu alan Devlet ve özel okullarda, Rehabilitasyon merkezlerinde, Sosyal Hizmet Kurumlarında, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Hastanelerde ve Okul Öncesi Eğitim kurumlarında istihdam edilir

Program Çıktıları

 1. Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
 2. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve ihtiyaçlarını belirlemeye ilişkin kullanılan yöntemlerin neler olduğunu söyler.
 3. Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
 4. Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
 5. Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
 6. Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
 7. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
 8. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 9. Alanıyla ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir.
 10. Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
 11. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak bireysel ve grup çalışmaları planlar.
 12. Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
 13. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 14. Öğrencide hedeflenen amaçları uygun yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 15. Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
 16. Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 17. Edindiği bilgi ve becerileri duruma uygun şekilde kullanır.
 18. Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 19. Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 20. Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
 21. Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
 22. Araştırma yapmak, kendini yetiştirmek ve karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilmek için yaratıcı fikirler ortaya çıkarır.
 23. Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
 24. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 25. Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
 26. Kendisini geliştirmek için araştırarak bilgisini paylaşır.
 27. Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
 28. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
 29. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 30. Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
 31. Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve ihtiyaç duyduğu durumlarda ilgili disiplin alan uzman ya da uzmanlarıyla çözüm üretmek için ekip çalışması yapar.
 32. Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
 33. Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
 34. Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 35. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 36. Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
 37. Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
 38. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve ihtiyaçlarını belirlemeye ilişkin kullanılan yöntemlerin neler olduğunu söyler.
 • Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
 • Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
 • Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
 • Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
 • Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanıyla ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak bireysel ve grup çalışmaları planlar.
 • Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Öğrencide hedeflenen amaçları uygun yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 • Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
 • Kendisini geliştirmek için araştırarak bilgisini paylaşır.
 • Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve ihtiyaç duyduğu durumlarda ilgili disiplin alan uzman ya da uzmanlarıyla çözüm üretmek için ekip çalışması yapar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
 • Edindiği bilgi ve becerileri duruma uygun şekilde kullanır.
 • Araştırma yapmak, kendini yetiştirmek ve karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilmek için yaratıcı fikirler ortaya çıkarır.
 • Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
 • Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 • Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
 • Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 • Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 • Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
EGT101Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
IEÖ101Özel Eğitim Zorunlu 4 0 0 4.0 9.0
IEÖ103Psikolojiye Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IEÖ105Özel Eğitimde Mesleki Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TYA101Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 19 0 0 19.0 33.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGT102Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IEÖ102İşitme Engelliler ve Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
IEÖ104Engelliler ve Toplum Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
IEÖ106Dil Gelişimi ve İletişim Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IEÖ108Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 0 0 18.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT201Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGT207Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGT209Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IEÖ201İşitme Engelliler ve Dil Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
IEÖ203Erken Çocuklukta Özel Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
IEÖ205Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
IEÖ207Davranış Değiştirme Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 20 0 0 20.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IEÖ202İşitme Engellilerde İletişim Becerileri Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
IEÖ204İşitmenin Doğası Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
IEÖ206İşitme Engellilerde Özel Öğretim Yönt. Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IEÖ208Eğitsel ve Davranışsal Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IEÖ210İşitme Eng. Erken Çocukluk Dönemi Eğt. Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IEÖ212Bilgisayar Destekli Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
IEÖ214Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
Toplam 18 0 0 18.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT301Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GKSEÇ-IGk Seçmeli I SDG 2 0 0 2.0 2.0
IENF305A Seçmeli I (Temel Bilgi Teknolojileri) Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IEÖ301Müzik Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
IEÖ303İşitme Engelliler Hayat Bil. ve Sosyal Bil.Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
IEÖ305İşitme Engelliler Okuma Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
IEÖ307İşitme Engelliler Matematik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
IEÖ309İşitme Engelliler Alternatif İletişim Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
IEÖ311Resim-İş Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
IEÖ317İşaret Dili Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 24 0 0 24.0 32.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IEÖ302İşitme Cihazları I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
IEÖ304İşitme Engelliler Fen Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
IEÖ306Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
IEÖ308Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uygulamaları Zorunlu 1 4 0 3.0 4.0
IEÖ310İşitme Engellilerde Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IEÖ312Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
IEÖ314Drama Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
IEÖ316Gk Seçmeli II (Gelişim Tarama Envanterleri) Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 16 8 0 20.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IEÖ401İşitme Engelliler Eğitimi Ders Planı Geliştirme I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IEÖ403İşitme Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IEÖ405Koklear İmplant ve Dinleme Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
IEÖ407İşitme Cihazları II Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
IEÖ409Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 8 0 6.0 10.0
IEÖ411Yasalar ve Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 15 10 0 20.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT402Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
IEÖ402İşitme Engelliler Eğitimi Ders Planı Geliştirme II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IEÖ404İşitme Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IEÖ406Aile Eğitimi ve Rehberliği Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
IEÖ408Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 8 0 6.0 10.0
Toplam 13 8 0 17.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
GKSEÇ-I / Gk Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IEÖ313 Beceri ve Kavram Öğretimi 2 0 0 2.0 2.0