Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - Zihin Engelliler Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş


Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Öğretmenliği ve İşitme Engelliler Öğretmenliği olmak üzere 2 anabilim dalından oluşmaktadır. Özel Eğitim Bölümü her iki anabilim dallarında 2001-2002 öğretim yılında kurularak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
Kazanılan Derece

Zihin Engelliler Öğretmenliğinden mezun olanlar Zihin Engelliler Öğretmeni olarak lisans diploması alırlar.
Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yerleştirilen öğrenciler ile diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenci herhangi bir lisans programından mezun olmuşsa mezun olduğu programda almış olduğu derslerden eşdeğer olanların muafiyetini isteyebilir. Eşdeğer olan derslerin muafiyeti sağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı 2001 yılında Özel Eğitim Bölümü bünyesinde kurulmuştur. Anabilim Dalı kadrosunda 1 Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. I. Öğretim ve II. Öğretim olmak üzere 2 program olarak eğitim öğretim faaliyetleri sürmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bu alan mezunları Milli Eğitim Bakanlığı( MEB) bünyesinde bulunan okullarda Zihin Engelliler Öğretmeni olarak istihdam edilebilmektedirler. Alan mezunları Özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde imza yetkisi olan personel olarak görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu alan mezunları gerekli şartları sağlayabildikleri taktirde yüksek lisans programlarına devam edebilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin; bir dersin yarıyıl/yıl sonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için teorik derslerin en az % 70’ine, ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların % 80’ine devamları zorunludur. Her teorik ders için 1 ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Ara sınav notunun %40' ı ile yarıyıl sonu sınavının %60'ı hesaplanır. Ders başarı notu 60 dır. Üniversitede başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların 4’lük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü not dönüşüm tablosu esas alınır: Puan Not Katsayı Derece 92-100 AA 4.00 Pekiyi 84-91 BA 3.50 Pekiyi 76-83 BB 3.00 İyi 68-75 CB 2.50 İyi 60-67 CC 2.00 Orta M Muaf G Geçer 50-59 F3 1.50 Başarısız F4 Başarısız 40-49 DD 1.00 Başarısız 30-39 FD 0.50 Başarısız 0-29 FF 0.00 Başarısız F2 Başarısız-Sınava girmedi F1 0.00 Devamsız

Mezuniyet Koşulları


Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Kurupelit Kampüsü/Samsun Tel:0(362) 3121919-5152 Anabilim Dalı Başkanı Öğr.Gör. Murat VURAL

Bölüm Olanakları


Bu alan mezunları Milli Eğitim Bakanlığı( MEB) bünyesinde bulunan okullarda Zihin Engelliler Öğretmeni olarak istihdam edilebilmektedirler. Alan mezunları Özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde imza yetkisi olan personel olarak görev alabilmektedirler.
Program Çıktıları

 1. Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
 2. Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
 3. Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
 4. Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
 5. Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
 6. Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
 7. Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
 8. Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
 9. Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
 10. Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
 11. Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
 12. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
 13. Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
 14. Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
 15. Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
 16. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 17. Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 18. Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
 19. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 20. Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
 21. Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
 22. Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
 23. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
 24. Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 25. Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
 26. Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
 27. Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
 28. Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
 29. Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
 30. Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
 31. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 32. Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
 33. Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 34. Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 35. Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
 36. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 37. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 38. Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 • Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğ
 • Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
 • Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
 • Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
 • Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
 • Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
 • Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
 • Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun dav
 • Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
 • Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
 • Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
 • Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
 • Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
 • Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
 • Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
 • Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
 • Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
 • Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 • Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
 • Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 • Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 • Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGT101Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
TYA101Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
ZEÖ101Özel Eğitim Zorunlu 4 0 0 4.0 9.0
ZEÖ103Psikolojiye Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ZEÖ105Özel Eğitimde Mesleki Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
Toplam 19 0 0 19.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGT102Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
ZEÖ102Zihin Engelliler ve Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 9.0
ZEÖ104Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ZEÖ106Bireysel Farkl. ve Psik. Yaklaşım Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
Toplam 17 0 0 17.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ZEÖ201Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ZEÖ203Erken Çocuklukta Özel Eğitim Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ZEÖ205Uygulamalı Davranış Analizi Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
ZEÖ207Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ZEÖ209Eğitsel ve Davranışsal Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 4 0 0 4.0 5.0
ZEÖ-AIA-Seçmeli-I SDG 0 0 0 0.0 4.0
ZEÖ-GIGk Seçmeli I SDG 0 0 0 0.0 3.0
Toplam 15 0 0 15.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT206Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ZEÖ202Zihin Engellilere Beceri ve Kavram Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
ZEÖ204Engellilere Yönelik Tutumların Değiş. Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ZEÖ206Zihin Engellilere Resim-İş Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ZEÖ208Zihin Engellilere İletişim Becerilerinin Kazandırılması Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ZEÖ210Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları ve Öğretimin Bireyselleştirilmesi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ZEÖ212Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ZEÖ-AIIA-Seçmeli II SDG 0 0 0 0.0 3.0
Toplam 17 0 0 17.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT301Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ZEÖ301Okuma-Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ZEÖ303Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ZEÖ305Zihin Engellilere Oyun ve Şarkı Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ZEÖ307Zihin Engellilere Matematik Öğretimi Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
ZEÖ309Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uyg. Zorunlu 1 4 0 3.0 4.0
ZEÖ-AIIIA Seçmeli III SDG 3 0 0 3.0 3.0
Toplam 19 4 0 21.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ZEÖ302Fen Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
ZEÖ304Aile Eğitimi ve Rehberliği Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
ZEÖ306Zihin Engellilere Günlük Yaşam ve Sosyal Beceriler Öğretimi Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
ZEÖ308Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
ZEÖ-AIVA-Seçmeli-IV SDG 0 0 0 0.0 4.0
ZEÖ-GIIGk Seçmeli II SDG 0 0 0 0.0 4.0
Toplam 11 2 0 12.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT401Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ZEÖ401Zihin Engelliler İçin Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı I Zorunlu 3 0 0 3.0 7.0
ZEÖ403Yasalar ve Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ZEÖ405Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 8 0 6.0 10.0
ZEÖ-AVA-Seçmeli-V SDG 0 0 0 0.0 5.0
Toplam 10 8 0 14.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT402Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yön. Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ZEÖ402Zihin Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı II Zorunlu 3 0 0 3.0 7.0
ZEÖ404Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 8 0 6.0 14.0
ZEÖ406Öğretimsel Dönüt II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
Toplam 10 8 0 14.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
ZEÖ-AI / A-Seçmeli-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ZEÖ211 A Seçmeli I (Gelişim Tarama Envanterleri) 3 0 0 3.0 4.0
ZEÖ-GI / Gk Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ZEÖ215 Gk Seçmeli I (Görme Engelli ve Az Görenlerin Eğitimi) 2 0 0 2.0 3.0
ZEÖ-AII / A-Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ZEÖ214 A Seçmeli II (Engelli Çocuk Drama Eğitimi) 3 0 0 3.0 3.0
ZEÖ-AIII / A Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 0 3.0 3.0
ZEÖ311 A Seçmeli III (Algı Eğitimi) 3 0 0 3.0 3.0
ZEÖ315 A Seçmeli III (İşaret Dili) 2 0 0 2.0 0.0
ZEÖ-AIV / A-Seçmeli-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ZEÖ310 A Seçmeli IV (Zihin Engellilere Sosyal Beceri ve Çalışma Becerilerinin Kazandırılması)) 3 0 0 3.0 4.0
ZEÖ-GII / Gk Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ZEÖ318 Gk Seçmeli II (İşitme Engelliler İçin Kullanılan Öğretim Yöntemleri ve Öğretimsel Uyarlamalar)) 2 0 0 2.0 4.0
ZEÖ-AV / A-Seçmeli-V
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ZEÖ407 A Seçmeli V (Öğretimsel Dönüt I) 3 0 0 3.0 5.0