Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - Almanca Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Alman Dili Eğitimi anabilim dalımız 1983-1984 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.

Kazanılan Derece

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı yükseköğretimde Almanca öğretmenliği alanında 240 AKTS kredi alınır. Anabilim Dalını başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterlilikleri sağlandığında Almanca öğretmenliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Kayıt olan öğrenciler seviye tespit sınavı sonucuna göre hazırlık sınıfına veya lisans eğitimine başlar

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Almanca öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili

Almanca öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Anabilim Dalımızdan mezun olan öğrenciler başta özel ve resmi ortaöğretim kurumlarında Almanca Öğretmeni olmak üzere ithalat-ihracat firmalarında, sanayi kuruluşlarında, halkla ilişkiler alanında, tercüme bürolarında, turizm işletmelerinde, medya ve diğer ticari kuruluşlarda iş bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin; bir dersin yarıyıl/yıl sonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için teorik derslerin en az % 70’ine, ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların % 80’ine devamları zorunludur.
Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır
Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının toplamıdır.Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

Almanca Öğretmenliği programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres Ondokuzmayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Telefon +90 362 312 19 19
E-Posta mcolak@omu.edu.tr
Web http://egitim.omu.edu.tr/yabanci-diller-egitimi-bolumu/377/

Bölüm Olanakları

Alman Dili Eğitimi Bölümü Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurupelit Kampüsündeki binada hizmet vermektedir. Bölümde 3 Profesör, 1.doçent.d.r 1Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi, 1 Uzman Öğretim Görevlisi, ve 1 Okutman ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Akademik Personele ait 10 oda bulunmaktadır. Ayrıca bölüm öğrencilerinin yararlanabileceği 2 si teknoloji sınıfı olan toplam 5 derslik, 1 Bölüm Kütüphanesi ve Alman Kültür Merkezinin kurduğu bir ders materyalleri ve teknoloji odası bulunmaktadır

Program Çıktıları

 1. Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
 2. Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
 3. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
 4. Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
 5. Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
 6. Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
 7. edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
 8. Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
 9. Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
 10. Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
 11. Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
 12. mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
 13. Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
 14. edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
 15. Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
 16. Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 • Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
 • Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
 • Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
 • Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
 • Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
 • edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
 • Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
 • Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
 • Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
 • Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
 • mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
 • Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
 • edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
 • Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
 • Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 • Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ZAH002Zorunlu Temel Almanca (Hazırlık Sınıfı) Ortak 26 0 0 26.0 0.0
ZAH002Zorunlu Temel Almanca (Hazırlık Sınıfı) Ortak 26 0 0 26.0 30.0
Toplam 52 0 0 52.0 30.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ALAE101Almancanın Yapısı I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
ALAE103Okuma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
ALAE105Yazma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
ALAE107Sözlü İletişim Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
ALÖ101Almanca Dilbilgisi I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ALÖ103Sözlü İletişim Becerileri I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ALÖ105Okuma Becerileri I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ALÖ107Yazma Becerileri-I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ALÖ109Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi-I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
EGGK105Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGGK107Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK109Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGGK111Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB101Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB103Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT101Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 5.0
TYA101Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 42 0 0 42.0 59.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ALAE102Almancanın Yapısı II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ALAE104Okuma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ALAE106Yazma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ALAE108Sözlü İletişim Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ALÖ102Almanca Dilbilgisi II Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
ALÖ104Sözlü İletişim Becerileri II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ALÖ106Okuma Becerileri II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ALÖ108Yazma Becerileri-II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ALÖ110Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi-II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ALÖ112Multimedya Destekli Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
EGGK106Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGGK108Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK110Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB102Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB104Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT102Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 41 2 0 42.0 51.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ALAEAE SEÇMELİ (Almanca) SDG 2 0 0 2.0 0.0
ALÖ201Almanca Dilbilgisi III Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ALÖ203Dilbilim I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ALÖ205Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar-I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ALÖ207Alman Edebiyatı I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ALÖ209İleri Okuma ve Yazma Becerileri-I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ALÖ-GK1Gk Seçmeli I SDG 2 0 0 2.0 2.0
EGGKGK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGMBMB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGT201Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
Toplam 26 0 0 26.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ALAE204Almanca Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ALAE208Dilbilim II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ALAE210İleri Okuma ve Yazma Becerileri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ALÖ202Karşılaştırmalı Dilbilgisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ALÖ204Dilbilim II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ALÖ206Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar-II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ALÖ208Alman Edebiyatı II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ALÖ210İleri Okuma ve Yazma Becerileri II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ALÖ212Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGMB202Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB204Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT202Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
Toplam 29 2 0 30.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ALÖ301Dil Edinimi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ALÖ303Edebi Metin İnceleme ve Öğretimi-I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ALÖ311Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
ALÖ313Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
ALÖ315Etkili İletişim Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ALÖ-A1A Seçmeli I SDG 2 0 0 2.0 3.0
ALÖ-D1İkinci Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
EGT301Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
Toplam 19 2 0 20.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ALÖ302Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
ALÖ304Özel Öğretim Yöntemleri-II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
ALÖ306Edebi Metin İnceleme ve Öğretimi-II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ALÖ314Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
ALÖ316Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
ALÖ-A2A Seçmeli II SDG 2 0 0 2.0 3.0
ALÖ-D2İkinci Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
EGT302Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
Toplam 17 6 0 20.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ALÖ401Almanca Ders Kitabı İncelemesi Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
ALÖ403Materyal Geliştirme ve Uyarlama Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
ALÖ411Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3.0 7.0
ALÖ-A3A Seçmeli III SDG 2 0 0 2.0 3.0
ALÖ-D3İkinci Yabancı Dil III SDG 2 0 0 2.0 2.0
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGT401Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
Toplam 14 8 0 18.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ALÖ410Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5.0 15.0
ALÖ412Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ALÖ-A4A Seçmeli IV SDG 2 0 0 2.0 3.0
ALÖ-GK2Gk Seçmeli II SDG 2 0 0 2.0 3.0
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGT402Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
Toplam 12 6 0 15.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EGGK107 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2.0 3.0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2.0 2.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK108 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2.0 3.0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2.0 0.0
ALAE / AE SEÇMELİ (Almanca)
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ALAE001 Akademik Almanca 2 0 0 2.0 0.0
ALAE002 Almanca Öğretiminde Drama 2 0 0 2.0 0.0
ALAE003 Almanca Öğretiminde Materyal Tasarımı 2 0 0 2.0 0.0
ALAE004 Almanca Öğretiminde Yeni Teknolojiler 2 0 0 2.0 0.0
ALAE005 Almanca-Türkçe Çeviri 2 0 0 2.0 0.0
ALAE006 Türkçe-Almanca Çeviri 2 0 0 2.0 0.0
ALAE007 Dil Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
ALAE008 İleri Almanca Dil Bilgisi 2 0 0 2.0 0.0
ALAE009 Karşılaştırılmalı Dil Bilgisi 2 0 0 2.0 0.0
ALAE010 Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi 2 0 0 2.0 0.0
ALAE011 Kültürlerarası Öğrenme ve Öğretme 2 0 0 2.0 0.0
ALAE012 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2.0 0.0
ALAE013 Sosyodilbilimi ve Dil Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
ALÖ-GK1 / Gk Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ALÖ211 Gk Seçmeli I (Güncel Türk Edebiyatından Seçmeler) 2 0 0 2.0 2.0
ALÖ213 Gk Seçmeli I (Dil ve Kültür) 2 0 0 2.0 2.0
EGGK / GK SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2.0 0.0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2.0 0.0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2.0 0.0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2.0 0.0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2.0 0.0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2.0 0.0
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2.0 0.0
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2.0 0.0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2.0 0.0
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB / MB SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2.0 0.0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2.0 0.0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2.0 0.0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2.0 0.0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2.0 0.0
ALÖ-A1 / A Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ALÖ305 A Seçmeli I (Sözcük Bilgisi I) 2 0 0 2.0 3.0
ALÖ307 A Seçmeli I (İleri Konuşma Becerileri I) 2 0 0 2.0 3.0
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 0 3.0 3.0
ALÖ-D1 / İkinci Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ALÖ309 İkinci Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 0 2.0 2.0
ALÖ317 İkinci Yabancı Dil I (Fransızca) 2 0 0 2.0 2.0
ALÖ-A2 / A Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ALÖ308 A Seçmeli II (Sözcük Bilgisi II) 2 0 0 2.0 3.0
ALÖ310 A Seçmeli II (İleri Konuşma Becerileri II) 2 0 0 2.0 3.0
ALÖ-D2 / İkinci Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ALÖ312 İkinci Yabancı Dil II ( İngilizce) 2 0 0 2.0 2.0
ALÖ318 İkinci Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2.0 2.0
ALÖ-A3 / A Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ALÖ405 A Seçmeli III (Almanca-Türkçe Çeviri) 2 0 0 2.0 3.0
ALÖ407 A Seçmeli III (Çeviri Yöntemleri) 2 0 0 2.0 3.0
ALÖ-D3 / İkinci Yabancı Dil III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ALÖ409 İkinci Yabancı Dil III (İngilizce) 2 0 0 2.0 2.0
ALÖ413 İkinci Yabancı Dil III (Fransızca) 2 0 0 2.0 2.0
ALÖ-A4 / A Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ALÖ402 A Seçmeli IV (Türkçe-Almanca Çeviri) 2 0 0 2.0 3.0
ALÖ404 A Seçmeli IV (Çeviri Eleştirisi) 2 0 0 2.0 3.0
ALÖ-GK2 / Gk Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ALÖ406 Gk Seçmeli II (Dünya Edebiyatından Seçmeler) 2 0 0 2.0 3.0
ALÖ408 Gk Seçmeli II (Çağdaş Türk Tiyatrosu) 2 0 0 2.0 3.0