Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

ingiliz Dili Eğitimi anabilim dalımız 1983-1984 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır

Kazanılan Derece

İngiliz Dili Eğitimi veren İngilizce Öğretmenliği alanında 240 ECTS kredilik alınarak Programı başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterliliklerini kazananlar, İngiliz Dili Eğitimi bilim alanında, Lisans derecesine sahip olurlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların
Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavlarda, YGS ve LYS Dil puan kategorilerinde öngörülen puanları almış olmaları gerekmektedir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

ingilizce öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili

ingilizce öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Anabilim Dalımızdan mezun olan öğrenciler başta özel ve resmi ortaöğretim kurumlarında ingilizce Öğretmeni olmak üzere ithalat-ihracat firmalarında, sanayi kuruluşlarında, halkla ilişkiler alanında, tercüme bürolarında, turizm işletmelerinde, medya ve diğer ticari kuruluşlarda iş bulabilmektedirler

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin; bir dersin yarıyıl/yıl sonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için teorik derslerin en az % 70’ine, ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların % 80’ine devamları zorunludur. Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının toplamıdır.Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

ingilizce Öğretmenliği programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres Ondokuzmayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Telefon +90 362 312 19 19
E-Posta mcolak@omu.edu.tr
Web http://egitim.omu.edu.tr/yabanci-diller-egitimi-bolumu/377/

Bölüm Olanakları

ingiliz Dili Eğitimi anabilim dalımız Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurupelit Kampüsündeki binada hizmet vermektedir. Bölümde , 1.doçent.d.r 5 Yardımcı Doçent, 5 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Akademik Personele ait 12 oda bulunmaktadır. Ayrıca bölüm öğrencilerinin yararlanabileceği 1 si teknoloji sınıfı olan toplam 5 derslik, 1 Bölüm Kütüphanesi bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
 2. Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
 3. Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
 4. Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
 5. Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
 6. Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
 7. İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
 8. Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
 9. Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
 10. Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
 11. .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
 12. Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
 13. Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
 14. .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 15. Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 16. Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 • Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
 • Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
 • Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
 • Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
 • Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
 • Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
 • İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
 • Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
 • Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
 • Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
 • .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
 • Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
 • .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 • Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
ZİH001Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) Ortak 26 0 0 26.0 0.0
ZİH001Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) Ortak 26 0 0 26.0 30.0
Toplam 56 12 0 62.0 30.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK105Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGGK107Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK109Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGGK111Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB101Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB102Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGT101Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
INAE101Okuma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE101Okuma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE101Okuma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE101Okuma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
INAE101Okuma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE101Okuma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE103Yazma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE103Yazma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE103Yazma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE103Yazma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE103Yazma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE103Yazma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE105Dinleme ve Sesletim I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
INAE105Dinleme ve Sesletim I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE105Dinleme ve Sesletim I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE105Dinleme ve Sesletim I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE105Dinleme ve Sesletim I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE105Dinleme ve Sesletim I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE107Sözlü İletişim Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE107Sözlü İletişim Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE107Sözlü İletişim Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE107Sözlü İletişim Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
INAE107Sözlü İletişim Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE107Sözlü İletişim Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
İNÖ101Bağlamsal Dil Bilgisi-I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
İNÖ103İleri Okuma ve Yazma-I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
İNÖ105Dinleme ve Sesletim-I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
İNÖ107Sözlü İletişim Becerileri-I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
İNÖ109Etkili İletişim Zorunlu 3 0 0 3.0 2.0
İNÖ111Sözcük Bilgisi-I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TYA101Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 85 0 0 85.0 55.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK106Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGGK108Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK110Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB103Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB104Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT102Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
INAE102Okuma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE102Okuma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
INAE102Okuma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE102Okuma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE102Okuma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE102Okuma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE104Yazma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE104Yazma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE104Yazma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE104Yazma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE104Yazma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE104Yazma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE106Dinleme ve Sesletim II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE106Dinleme ve Sesletim II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE106Dinleme ve Sesletim II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE106Dinleme ve Sesletim II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
INAE106Dinleme ve Sesletim II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE106Dinleme ve Sesletim II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE108Sözlü İletişim Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE108Sözlü İletişim Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE108Sözlü İletişim Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE108Sözlü İletişim Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE108Sözlü İletişim Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE108Sözlü İletişim Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE110İngilizcenin Yapısı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE110İngilizcenin Yapısı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE110İngilizcenin Yapısı Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
INAE110İngilizcenin Yapısı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE110İngilizcenin Yapısı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE110İngilizcenin Yapısı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
İNÖ102Bağlamsal Dil Bilgisi-II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
İNÖ104İleri Okuma ve Yazma-II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
İNÖ106Dinleme ve Sesletim-II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
İNÖ108Sözlü İletişim Becerileri-II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
İNÖ110Sözcük Bilgisi-II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
İNÖ112Yabancı Dil Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri II Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 94 0 0 94.0 42.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGKGK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGMBMB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGT201Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
INAEAE SEÇMELİ (İngilizce) SDG 2 0 0 2.0 0.0
INAE203İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE203İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE205İngiliz Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE205İngiliz Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE205İngiliz Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE207Dilbilim I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE207Dilbilim I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE209Eleştirel Okuma ve Yazma Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE209Eleştirel Okuma ve Yazma Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
İNÖ201İngiliz Edebiyatı-I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
İNÖ203Dilbilim-I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
İNÖ205İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar-I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
İNÖ207İngilizce Türkçe Çeviri Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
İNÖ209Anlatım Becerileri Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
İNÖ-GK1Gk Seçmeli I SDG 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 44 0 0 44.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB204Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT202Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
INAE204İngilizce Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE204İngilizce Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE204İngilizce Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE206İngiliz Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE206İngiliz Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE206İngiliz Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE206İngiliz Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE208Dilbilim II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE208Dilbilim II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE208Dilbilim II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE208Dilbilim II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE210Dil Edinimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
İNÖ202İngiliz Edebiyatı-II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
İNÖ204Dilbilim-II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
İNÖ206İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar-II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
İNÖ208Dil Edinimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
İNÖ210Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İNÖ212Özel Öğretim Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
Toplam 44 4 0 46.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT301Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
INAE303Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
INAE303Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
INAE303Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
INAE303Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
INAE303Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
INAE305İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
INAE305İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
INAE305İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
INAE305İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
INAE305İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
INAE307Dil ve Edebiyat Öğretimi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE307Dil ve Edebiyat Öğretimi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE307Dil ve Edebiyat Öğretimi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
İNÖ301Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
İNÖ303Özel Öğretim Yöntemleri-II Zorunlu 2 0 2 3.0 5.0
İNÖ305Dil Becerilerinin Öğretimi-I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
İNÖ307Edebiyat ve Dil Öğretimi-I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
İNÖ311Drama Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
İNÖ-D1İkinci Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 51 6 2 55.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT302Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
INAE304Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
INAE304Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
INAE304Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
INAE304Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
INAE304Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
INAE306İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE306İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE306İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE306İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE306İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE308Dil ve Edebiyat Öğretimi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE308Dil ve Edebiyat Öğretimi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
INAE308Dil ve Edebiyat Öğretimi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
İNÖ302Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
İNÖ304Türkçe-İngilizce Çeviri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
İNÖ306Dil Becerilerinin Öğretimi-II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
İNÖ308Edebiyat ve Dil Öğretimi-II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
İNÖ312Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
İNÖ-D2İkinci Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 47 6 0 50.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGT401Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
INAE403İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
INAE403İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
INAE405Çeviri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
INAE405Çeviri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
INAE405Çeviri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
INAE405Çeviri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
INAE405Çeviri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
İNÖ401Yabancı Dil.Öğ. Mat. İnc. ve Geliş. Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
İNÖ409Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3.0 8.0
İNÖ411Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İNÖ-A1A Seçmeli I SDG 2 0 0 2.0 5.0
İNÖ-D3İkinci Yabancı Dil III SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 44 28 0 58.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGT402Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
INAE404İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
INAE404İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
INAE404İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
INAE404İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
INAE404İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
İNÖ402Yabancı Dil.Öğrt.Ölçme ve Değ. Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
İNÖ412Karşılaştırmalı Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İNÖ414Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5.0 12.0
İNÖ-A2A Seçmeli II SDG 2 0 0 2.0 3.0
İNÖ-A3A Seçmeli III SDG 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 38 30 0 53.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EGGK107 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2.0 3.0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2.0 3.0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2.0 0.0
EGGK108 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2.0 3.0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2.0 3.0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2.0 0.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK / GK SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2.0 0.0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2.0 0.0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2.0 0.0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2.0 0.0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2.0 0.0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2.0 0.0
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2.0 0.0
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2.0 0.0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2.0 0.0
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB / MB SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2.0 0.0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2.0 0.0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2.0 0.0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2.0 0.0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
INAE / AE SEÇMELİ (İngilizce)
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNAE001 Dil ve Toplum 2 0 0 2.0 0.0
İNAE002 Dünya İngilizceleri ve Kültür 2 0 0 2.0 0.0
İNAE003 Edimbilimi ve Dil Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
İNAE004 İngilizce Ders Kitabı İnceleme 2 0 0 2.0 0.0
İNAE005 İngilizce Öğretiminde Drama 2 0 0 2.0 0.0
İNAE006 İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı 2 0 0 2.0 0.0
İNAE007 İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar 2 0 0 2.0 0.0
İNAE008 İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
İNAE009 Kitle İletişiminde İngilizce 2 0 0 2.0 0.0
İNAE010 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2.0 0.0
İNAE011 Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
İNAE012 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 0 0 0 0.0 0.0
İNAE013 Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
İNÖ-GK1 / Gk Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNÖ211 Gk Seçmeli I (Eğitim Felsefesi) 2 0 0 2.0 3.0
İNÖ213 Gk Seçmeli I (Mitoloji) 2 0 0 2.0 3.0
İNÖ-D1 / İkinci Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNÖ309 İkinci Yabancı Dil I (Almanca) 2 0 0 2.0 2.0
İNÖ313 İkinci Yabancı Dil I (Fransızca) 2 0 0 2.0 2.0
İNÖ-D2 / İkinci Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNÖ310 İkinci Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2.0 2.0
İNÖ314 İkinci Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2.0 2.0
İNÖ-A1 / A Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNÖ405 A Seçmeli I (Çağdaş İngiliz Romanı) 2 0 0 2.0 5.0
İNÖ407 A Seçmeli I (İngiliz Kültür Tarihi) 2 0 0 2.0 5.0
İNÖ-D3 / İkinci Yabancı Dil III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNÖ403 İkinci Yabancı Dil III (Almanca) 2 0 0 2.0 2.0
İNÖ413 İkinci Yabancı Dil III (Fransızca) 2 0 0 2.0 2.0
İNÖ-A2 / A Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNÖ404 A Seçmeli II (Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi) 2 0 0 2.0 3.0
İNÖ406 A Seçmeli II (Akademik Konuşma) 2 0 0 2.0 3.0
İNÖ-A3 / A Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNÖ408 A Seçmeli III (Dil Öğretimi Yeni Eğilimler) 2 0 0 2.0 3.0
İNÖ410 A Seçmeli III (Yab.Dil Öğr. Sosyokültürel Boyut) 2 0 0 2.0 3.0