Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - Resim İş Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Samsun Eğitim Enstitüsü 12 Ekim 1961 de kurulmuş, şehirde geçici binada eğitim-öğretim vermiş, 1965’de bu günkü Atakum kampüsündeki binasına taşınmış ve Resim-İş eğitimi bölüm binası da 1975’de yapılmıştır.
1967/1968 Eğitim-öğretim yılında bütün Eğitim Enstitülerinin öğrenim süreleri 3 yıla çıkarılmış ve 12 bölüm olarak yapılandırılmıştır. 12 bölümünden biri olarak Resim-İş Eğitimi bölümü de bu yıldan itibaren eğitim-öğretime başlamıştır. 1978’de Yüksek Öğretmen Okulu adını alan Enstitünün bir bölümü olan Resim-İş Eğitimi Öğretmenliği 1982’den beri Eğitim Fakültesi bünyesinde varlığını ve öğretmen yetiştirme görevini sürdürmektedir. Bu gün itibari ile 4 prof,. 1 Yrd. Doç., 5 Öğr. Gör. ve doktora aşamasında 5 Arş. Gör. ile eğitime devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Lisans

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Özel yetenek sınavı ile ÖSYM’nin kriterleri çerçevesinde öğrenci almakta olup yenek sınav şartları bir büroşür olarak ve her yıl güncellenerk aday öğrecilere kayıt sırasında verilmekte, ayrıca Üniversitemiz web sayfasında duyurulmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Resim-İş öğretmenliği programı tüm lise ve dengi okul mezunlarını kabul etmekle birlikte, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olan öğrencilerin öncel eğitimini tanıyarak yetenek sınavında farklı katsayı ile ayrıcalık tanımaktadır. Ayrıca, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için programın başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu dersdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Başarılı olan öğrenciler ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümün akademik programında bulunan derslerin asgari geçme notu cc ve üstü not alan ve üniversitemiz disiplin yönetmetliğine göre yükümlüklerini yerine getiren öğrenciler mezun olmaktadırlar

Program Profili

Resim-İş Öğretmenliği programında Milli Eğitimin ihtiyaçları doğrultusunda sanat eğitimcisi yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programın mezunları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarının ‘Görsel Sanatlar’ , ‘Resim’ ve ‘Teknoloji ve Tasarım’ dersleri öğretmeni olarak atanabilmektedirler. Ayrıca, reklâm sektörü başta olmak üzere sanatla ilgili diğer alanlarda profesyonel olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Kuramsal derslerin sınavları yazılı veya test şeklinde yapılmaktadır. Atölye derselerinde ise performans değerlendirmesi, proje odaklı çalışmaların ise değerlendirilmesi öngörülen hedeflere ulaşma yüzdelerine göre yapılmaktadır

Mezuniyet Koşulları

Bölümün lisans programında mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 / 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde öğrencilere Resim-iş Eğitimi alanında lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Sevgi Soylu Koyuncu (Anabilim Dalı Başkanı)

Bölüm Olanakları

4 GrafikTasarım Atelyesi, ,4 Resim Atelyesi, 1 Seramik Atelyesi, 1 Özgün Baskı Atelyesi, 1 Bilgisayar labaratuarı ,1 Fotoğraf Atölyesi, 1 Seminer salonu, 3 sınıf ile 1 Müze ve 1 Sergi salonu bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
 2. Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
 3. Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
 4. Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
 5. Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
 6. Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
 7. Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
 8. Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
 9. Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
 10. Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
 11. Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
 12. Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 • Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
 • Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
 • Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
 • Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
 • Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
 • Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
 • Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
 • Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
 • Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
 • Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
 • Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 • Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGGK105Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGGK107Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK109Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGGK111Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB101Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB104Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGT101Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
RSAE101Temel Tasarım I Zorunlu 2 4 0 4.0 5.0
RSAE103Desen I Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
RSÖ101Temel Tasarım-I Zorunlu 4 4 0 6.0 9.0
RSÖ103Desen-I Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
RSÖ105Perspektif Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
TYA101Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 33 14 0 40.0 55.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGGK106Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGGK108Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK110Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB102Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB103Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGT102Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
RSAE102Temel Tasarım II Zorunlu 2 4 0 4.0 5.0
RSAE104Desen II Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
RSAE106Sanat Tarihine Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
RSAE108Perspektif Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
RSÖ102Temel Tasarım-II Zorunlu 4 4 0 6.0 9.0
RSÖ104Desen-II Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
RSÖ106Sanat Tarihine Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 35 12 0 41.0 50.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGKGK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGMBMB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGT201Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
RSAEAE SEÇMELİ (Resim-İş) SDG 2 0 0 2.0 0.0
RSÖ219Yazı Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
RSÖ221Batı Sanatı Tarihi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
RSÖ223Seçmeli- Estetik ve Sanat Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
RSÖ225Bilgisayar Ortamında Tasarım I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
RSÖ-A1Anasanat Atölye I SDG 2 4 0 4.0 7.0
RSÖ-S1Sanat Atölyesi I SDG 2 2 0 3.0 0.0
Toplam 21 10 0 26.0 25.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB201Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB204Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT202Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
RSAE206Çocukta Sanat Gelişimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
RSAE208Görsel Sanatlar Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
RSÖ220Çocuğun Sanatsal Gelişimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
RSÖ222Sanat Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
RSÖ226Bilgisayar Ortamında Tasarım II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
RSÖ-A2Anasanat Atölyesi II SDG 2 4 0 4.0 7.0
RSÖ-S2Sanat Atölyesi II SDG 2 2 0 3.0 0.0
Toplam 20 10 0 25.0 25.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT301Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
RSÖ327Türk Sanatı Tarihi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
RSÖ329Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
RSÖ331Özel Öğretim Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
RSÖ-A3Anasanat Atölyesi III SDG 2 4 0 4.0 0.0
RSÖ-S3Sanat Atölyesi III SDG 2 2 0 3.0 0.0
Toplam 13 8 0 17.0 18.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT302Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
RSÖ328Özel Öğretim Yöntemleri-II Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
RSÖ330Sanat Eleştirisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
RSÖ332Çağdaş Sanat Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
RSÖ334Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
RSÖ-A4Anasanat Atölyesi IV SDG 2 4 0 4.0 0.0
RSÖ-S4Sanat Atölyesi IV SDG 2 2 0 3.0 0.0
Toplam 16 8 0 20.0 18.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT401Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
RSÖ427Müze Eğitimi ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
RSÖ429Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
RSÖ431Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3.0 4.0
RSÖ-A5Anasanat Atölyesi V SDG 4 4 0 6.0 7.0
RSÖ-S5Sanat Atölyesi V SDG 2 2 0 3.0 0.0
Toplam 14 12 0 20.0 25.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT402Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
RSÖ428Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
RSÖ430Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5.0 8.0
RSÖ-A6Anasanat Atölyesi VI SDG 4 4 0 6.0 9.0
RSÖ-S6Sanat Atölyesi VI SDG 2 2 0 3.0 0.0
Toplam 11 14 0 18.0 25.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EGGK107 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2.0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 4.0
EGGK108 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
EGGK / GK SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2.0 0.0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2.0 0.0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2.0 0.0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2.0 0.0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2.0 0.0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2.0 0.0
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2.0 0.0
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2.0 0.0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2.0 0.0
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB / MB SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2.0 0.0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2.0 0.0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2.0 0.0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2.0 0.0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
RSAE / AE SEÇMELİ (Resim-İş)
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RSAE071 Çağdaş Türk Sanatı 2 0 0 2.0 0.0
RSAE072 Geleneksel Türk Resim Sanatı Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
RSAE073 Mitoloji ve İkonografi 2 0 0 2.0 0.0
RSAE074 Özel Görsel Sanatları Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
RSAE075 Sanat Eleştirisi 2 0 0 2.0 0.0
RSAE076 Sanat Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
RSAE077 Sanat Öğretisi Uygulamaları 2 0 0 2.0 0.0
RSAE078 Sanat Psikolojisi 2 0 0 2.0 0.0
RSAE079 Sanat Sosyolojisi 2 0 0 2.0 0.0
RSAE080 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2.0 0.0
RSAE081 Tasarım Kültürü 2 0 0 2.0 0.0
RSAE082 Türk Mitolojisi 2 0 0 2.0 0.0
RSAE083 Yazı 2 0 0 2.0 0.0
RSÖ-A1 / Anasanat Atölye I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RAS207 Asa I (Seramik-I) 2 4 0 4.0 7.0
RSÖ201 Asa I (Resim-I) 2 4 0 4.0 7.0
RSÖ203 Asa I (Grafik Tasarım-I) 2 4 0 4.0 7.0
RSÖ205 Asa I (Heykel-I) 2 4 0 4.0 7.0
RSÖ209 Asa I (Endüstriyel Tasarım-I) 2 4 0 4.0 4.0
RSÖ211 Asa I (Fotoğraf-I) 2 4 0 4.0 4.0
RSÖ213 Asa I (Özgün Baskı-I) 2 4 0 4.0 7.0
RSÖ-S1 / Sanat Atölyesi I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RSÖ215 Ssaı (Resim I) 2 2 0 3.0 5.0
RSÖ217 Ssa I (Heykel I) 2 2 0 3.0 5.0
RSÖ-A2 / Anasanat Atölyesi II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RSÖ202 Asa II (Resim-II) 2 4 0 4.0 7.0
RSÖ204 Asa II (Grafik Tasarım-II) 2 4 0 4.0 6.0
RSÖ206 Asa II (Heykel-II) 2 4 0 4.0 7.0
RSÖ208 Asa II (Seramik-II) 2 4 0 4.0 7.0
RSÖ210 Asa II (Endüstriyel Tasarım-II) 2 4 0 4.0 0.0
RSÖ212 Asa II (Fotoğraf-II) 2 4 0 4.0 4.0
RSÖ214 Asa II (Özgün Baskı-II) 2 4 0 4.0 7.0
RSÖ-S2 / Sanat Atölyesi II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RSÖ216 Ssa II (Resim II) 2 2 0 3.0 5.0
RSÖ218 Ssa II (Heykel II) 2 2 0 3.0 5.0
RSÖ-A3 / Anasanat Atölyesi III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RSÖ301 Asa III (Resim-III) 2 4 0 4.0 7.0
RSÖ303 Asa III (Grafik Tasarım-III) 2 4 0 4.0 7.0
RSÖ305 Asa III (Heykel-III) 2 4 0 4.0 7.0
RSÖ307 Asa III (Seramik-III) 2 4 0 4.0 7.0
RSÖ309 Asa III (Endüstriyel Tasarım-III) 2 4 0 4.0 4.0
RSÖ311 Asa III (Fotoğraf-III) 2 4 0 4.0 4.0
RSÖ313 Asa III (Özgün Baskı-III) 2 4 0 4.0 7.0
RSÖ-S3 / Sanat Atölyesi III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RSÖ315 Ssa III (Grafik Tasarım I) 2 2 0 3.0 3.0
RSÖ317 Ssa III (Heykel I) 2 2 0 3.0 5.0
RSÖ319 Ssa III (Seramik I) 2 2 0 3.0 5.0
RSÖ323 Ssa III (Fotoğraf I) 2 2 0 3.0 5.0
RSÖ325 Ssa III (Özgünbaskı I) 2 2 0 3.0 5.0
RSÖ-A4 / Anasanat Atölyesi IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RSÖ302 Asa IV (Resim-IV) 2 4 0 4.0 7.0
RSÖ304 Asa IV (Grafik Tasarım-IV) 2 4 0 4.0 7.0
RSÖ306 Asa IV (Heykel-IV) 2 4 0 4.0 7.0
RSÖ308 Asa IV (Seramik-IV) 2 4 0 4.0 7.0
RSÖ310 Asa IV (Endüstriyel Tasarım-IV) 2 4 0 4.0 4.0
RSÖ312 Asa IV (Fotoğraf-IV) 2 4 0 4.0 4.0
RSÖ314 Asa IV (Özgün Baskı-IV) 2 4 0 4.0 7.0
RSÖ-S4 / Sanat Atölyesi IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RSÖ316 Ssa IV (Grafik Tasarım-II) 2 2 0 3.0 3.0
RSÖ318 Ssa IV (Heykel-II) 2 2 0 3.0 5.0
RSÖ320 Ssa IV (Seramik-II) 2 2 0 3.0 5.0
RSÖ324 Ssa IV (Fotoğraf-II) 2 2 0 3.0 5.0
RSÖ326 Ssa IV (Özgün Baskı-II) 2 2 0 3.0 5.0
RSÖ-A5 / Anasanat Atölyesi V
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RSÖ401 Asa V (Resim-V) 4 4 0 6.0 7.0
RSÖ403 Asa V (Grafik Tasarım-V) 4 4 0 6.0 7.0
RSÖ405 Asa V (Heykel-V) 4 4 0 6.0 7.0
RSÖ407 Asa V (Seramik-V) 4 4 0 6.0 7.0
RSÖ409 Asa V (Endüstriyel Tasarım-V) 4 4 0 6.0 6.0
RSÖ411 Asa V (Fotoğraf-V) 4 4 0 6.0 0.0
RSÖ413 Asa V (Özgün Baskı-V) 4 4 0 6.0 7.0
RSÖ-S5 / Sanat Atölyesi V
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RSÖ415 Ssa V (Grafik Tasarım-I) 2 2 0 3.0 5.0
RSÖ417 Ssa V (Heykel-I) 2 2 0 3.0 5.0
RSÖ419 Ssa V (Seramik-I) 2 2 0 3.0 5.0
RSÖ423 Ssa V (Fotoğraf-I) 2 2 0 3.0 5.0
RSÖ425 Ssa V (Özgün Baskı-I) 2 2 0 3.0 5.0
RSÖ-A6 / Anasanat Atölyesi VI
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RSÖ402 Asa VI (Resim-VI) 4 4 0 6.0 9.0
RSÖ404 Asa VI (Grafik Tasarım-VI) 4 4 0 6.0 6.0
RSÖ406 Asa VI (Heykel-VI) 4 4 0 6.0 9.0
RSÖ408 Asa VI (Seramik-VI) 4 4 0 6.0 6.0
RSÖ410 Asa VI (Endüstriyel Tasarım-VI) 4 4 0 6.0 6.0
RSÖ412 Asa VI (Fotoğraf-VI) 4 4 0 6.0 0.0
RSÖ414 Asa VI (Özgün Baskı-VI) 4 4 0 6.0 9.0
RSÖ-S6 / Sanat Atölyesi VI
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RSÖ416 Ssa VI (Grafik Tasarım-II) 2 2 0 3.0 5.0
RSÖ418 Ssa VI (Heykel-II) 2 2 0 3.0 5.0
RSÖ420 Ssa VI (Seramik-II) 2 2 0 3.0 0.0
RSÖ424 Ssa VI (Fotoğraf-II) 2 2 0 3.0 5.0
RSÖ426 Ssa VI (Özgün Baskı-II) 2 2 0 3.0 5.0