Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - Resim İş Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Samsun Eğitim Enstitüsü 12 Ekim 1961 de kurulmuş, şehirde geçici binada eğitim-öğretim vermiş, 1965’de bu günkü Atakum kampüsündeki binasına taşınmış ve Resim-İş eğitimi bölüm binası da 1975’de yapılmıştır.
1967/1968 Eğitim-öğretim yılında bütün Eğitim Enstitülerinin öğrenim süreleri 3 yıla çıkarılmış ve 12 bölüm olarak yapılandırılmıştır. 12 bölümünden biri olarak Resim-İş Eğitimi bölümü de bu yıldan itibaren eğitim-öğretime başlamıştır. 1978’de Yüksek Öğretmen Okulu adını alan Enstitünün bir bölümü olan Resim-İş Eğitimi Öğretmenliği 1982’den beri Eğitim Fakültesi bünyesinde varlığını ve öğretmen yetiştirme görevini sürdürmektedir. Bu gün itibari ile 4 prof,. 1 Yrd. Doç., 5 Öğr. Gör. ve doktora aşamasında 5 Arş. Gör. ile eğitime devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Lisans

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Özel yetenek sınavı ile ÖSYM’nin kriterleri çerçevesinde öğrenci almakta olup yenek sınav şartları bir büroşür olarak ve her yıl güncellenerk aday öğrecilere kayıt sırasında verilmekte, ayrıca Üniversitemiz web sayfasında duyurulmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Resim-İş öğretmenliği programı tüm lise ve dengi okul mezunlarını kabul etmekle birlikte, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olan öğrencilerin öncel eğitimini tanıyarak yetenek sınavında farklı katsayı ile ayrıcalık tanımaktadır. Ayrıca, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için programın başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu dersdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Başarılı olan öğrenciler ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümün akademik programında bulunan derslerin asgari geçme notu cc ve üstü not alan ve üniversitemiz disiplin yönetmetliğine göre yükümlüklerini yerine getiren öğrenciler mezun olmaktadırlar

Program Profili

Resim-İş Öğretmenliği programında Milli Eğitimin ihtiyaçları doğrultusunda sanat eğitimcisi yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programın mezunları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarının ‘Görsel Sanatlar’ , ‘Resim’ ve ‘Teknoloji ve Tasarım’ dersleri öğretmeni olarak atanabilmektedirler. Ayrıca, reklâm sektörü başta olmak üzere sanatla ilgili diğer alanlarda profesyonel olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Kuramsal derslerin sınavları yazılı veya test şeklinde yapılmaktadır. Atölye derselerinde ise performans değerlendirmesi, proje odaklı çalışmaların ise değerlendirilmesi öngörülen hedeflere ulaşma yüzdelerine göre yapılmaktadır

Mezuniyet Koşulları

Bölümün lisans programında mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 / 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde öğrencilere Resim-iş Eğitimi alanında lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Sevgi Soylu Koyuncu (Anabilim Dalı Başkanı)

Bölüm Olanakları

4 GrafikTasarım Atelyesi, ,4 Resim Atelyesi, 1 Seramik Atelyesi, 1 Özgün Baskı Atelyesi, 1 Bilgisayar labaratuarı ,1 Fotoğraf Atölyesi, 1 Seminer salonu, 3 sınıf ile 1 Müze ve 1 Sergi salonu bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
 2. Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
 3. Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
 4. Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
 5. Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
 6. Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
 7. Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
 8. Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
 9. Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
 10. Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
 11. Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
 12. Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 • Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
 • Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
 • Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
 • Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
 • Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
 • Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
 • Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
 • Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
 • Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
 • Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
 • Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 • Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
EGT101Eğitim Bilimine Giriş 927001 3 0 0 4.0 3.0
RSÖ101Temel Tasarım-I 927001 4 4 0 9.0 6.0
RSÖ103Desen-I 927001 2 2 0 6.0 3.0
RSÖ105Perspektif 927001 1 2 0 3.0 2.0
TYA101Türkçe I : Yazılı Anlatım 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 8 0 28.0 20.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
EGT102Eğitim Psikolojisi 927001 3 0 0 4.0 3.0
RSÖ102Temel Tasarım-II 927001 4 4 0 9.0 6.0
RSÖ104Desen-II 927001 2 2 0 6.0 3.0
RSÖ106Sanat Tarihine Giriş 927001 2 0 0 3.0 2.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 17 6 0 28.0 20.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EGT201Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 3 0 0 4.0 3.0
RSÖ219Yazı 927001 1 2 0 3.0 2.0
RSÖ221Batı Sanatı Tarihi 927001 3 0 0 4.0 3.0
RSÖ223Seçmeli- Estetik ve Sanat Eğitimi 927001 2 0 0 3.0 2.0
RSÖ225Bilgisayar Ortamında Tasarım I 927001 2 2 0 4.0 3.0
RSÖ-A1Anasanat Atölye I 927003 2 4 0 7.0 4.0
RSÖ-S1Sanat Atölyesi I 927003 2 2 0 0.0 3.0
Toplam 15 10 0 25.0 20.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EGT202Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 2 2 0 5.0 3.0
RSÖ220Çocuğun Sanatsal Gelişimi 927001 2 0 0 4.0 2.0
RSÖ222Sanat Felsefesi 927001 2 0 0 4.0 2.0
RSÖ226Bilgisayar Ortamında Tasarım II 927001 2 2 0 5.0 3.0
RSÖ-A2Anasanat Atölyesi II 927003 2 4 0 7.0 4.0
RSÖ-S2Sanat Atölyesi II 927003 2 2 0 0.0 3.0
Toplam 12 10 0 25.0 17.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EGT301Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 4.0 2.0
RSÖ327Türk Sanatı Tarihi 927001 3 0 0 5.0 3.0
RSÖ329Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 4.0 2.0
RSÖ331Özel Öğretim Yöntemleri-I 927001 2 2 0 5.0 3.0
RSÖ-A3Anasanat Atölyesi III 927003 2 4 0 0.0 4.0
RSÖ-S3Sanat Atölyesi III 927003 2 2 0 0.0 3.0
Toplam 13 8 0 18.0 17.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EGT302Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 0 0 4.0 3.0
RSÖ328Özel Öğretim Yöntemleri-II 927001 2 2 0 4.0 3.0
RSÖ330Sanat Eleştirisi 927001 2 0 0 3.0 2.0
RSÖ332Çağdaş Sanat 927001 3 0 0 4.0 3.0
RSÖ334Türk Eğitim Tarihi 927001 2 0 0 3.0 2.0
RSÖ-A4Anasanat Atölyesi IV 927003 2 4 0 0.0 4.0
RSÖ-S4Sanat Atölyesi IV 927003 2 2 0 0.0 3.0
Toplam 16 8 0 18.0 20.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EGT401Rehberlik 927001 3 0 0 5.0 3.0
RSÖ427Müze Eğitimi ve Uygulamaları 927001 2 2 0 5.0 3.0
RSÖ429Özel Eğitim 927001 2 0 0 4.0 2.0
RSÖ431Okul Deneyimi 927001 1 4 0 4.0 3.0
RSÖ-A5Anasanat Atölyesi V 927003 4 4 0 7.0 6.0
RSÖ-S5Sanat Atölyesi V 927003 2 2 0 0.0 3.0
Toplam 14 12 0 25.0 20.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EGT402Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 2 0 0 4.0 2.0
RSÖ428Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 4.0 2.0
RSÖ430Öğretmenlik Uygulaması 927001 2 6 0 8.0 5.0
RSÖ-A6Anasanat Atölyesi VI 927003 4 4 0 9.0 6.0
RSÖ-S6Sanat Atölyesi VI 927003 2 2 0 0.0 3.0
Toplam 11 14 0 25.0 18.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 4.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
RSÖ-A1 / Anasanat Atölye I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RAS207 Asa I (Seramik-I) 927001 2 4 0 7.0
RSÖ201 Asa I (Resim-I) 927001 2 4 0 7.0
RSÖ203 Asa I (Grafik Tasarım-I) 927001 2 4 0 7.0
RSÖ205 Asa I (Heykel-I) 927001 2 4 0 7.0
RSÖ209 Asa I (Endüstriyel Tasarım-I) 927001 2 4 0 4.0
RSÖ211 Asa I (Fotoğraf-I) 927001 2 4 0 4.0
RSÖ213 Asa I (Özgün Baskı-I) 927001 2 4 0 7.0
RSÖ-S1 / Sanat Atölyesi I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RSÖ215 Ssaı (Resim I) 927001 2 2 0 4.0
RSÖ217 Ssa I (Heykel I) 927001 2 2 0 4.9
RSÖ-A2 / Anasanat Atölyesi II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RSÖ202 Asa II (Resim-II) 927001 2 4 0 7.0
RSÖ204 Asa II (Grafik Tasarım-II) 927001 2 4 0 6.0
RSÖ206 Asa II (Heykel-II) 927001 2 4 0 7.0
RSÖ208 Asa II (Seramik-II) 927001 2 4 0 7.0
RSÖ210 Asa II (Endüstriyel Tasarım-II) 927001 2 4 0 0.0
RSÖ212 Asa II (Fotoğraf-II) 927001 2 4 0 4.0
RSÖ214 Asa II (Özgün Baskı-II) 927001 2 4 0 7.0
RSÖ-S2 / Sanat Atölyesi II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RSÖ216 Ssa II (Resim II) 927001 2 2 0 3.7
RSÖ218 Ssa II (Heykel II) 927001 2 2 0 4.9
RSÖ-A3 / Anasanat Atölyesi III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RSÖ301 Asa III (Resim-III) 927001 2 4 0 7.0
RSÖ303 Asa III (Grafik Tasarım-III) 927001 2 4 0 7.0
RSÖ305 Asa III (Heykel-III) 927001 2 4 0 7.0
RSÖ307 Asa III (Seramik-III) 927001 2 4 0 7.0
RSÖ309 Asa III (Endüstriyel Tasarım-III) 927001 2 4 0 4.0
RSÖ311 Asa III (Fotoğraf-III) 927001 2 4 0 4.0
RSÖ313 Asa III (Özgün Baskı-III) 927001 2 4 0 7.0
RSÖ-S3 / Sanat Atölyesi III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RSÖ315 Ssa III (Grafik Tasarım I) 927001 2 2 0 3.0
RSÖ317 Ssa III (Heykel I) 927001 2 2 0 5.0
RSÖ319 Ssa III (Seramik I) 927001 2 2 0 5.0
RSÖ323 Ssa III (Fotoğraf I) 927001 2 2 0 5.0
RSÖ325 Ssa III (Özgünbaskı I) 927001 2 2 0 5.0
RSÖ-A4 / Anasanat Atölyesi IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RSÖ302 Asa IV (Resim-IV) 927001 2 4 0 7.0
RSÖ304 Asa IV (Grafik Tasarım-IV) 927001 2 4 0 7.0
RSÖ306 Asa IV (Heykel-IV) 927001 2 4 0 7.0
RSÖ308 Asa IV (Seramik-IV) 927001 2 4 0 7.0
RSÖ310 Asa IV (Endüstriyel Tasarım-IV) 927001 2 4 0 4.0
RSÖ312 Asa IV (Fotoğraf-IV) 927001 2 4 0 4.0
RSÖ314 Asa IV (Özgün Baskı-IV) 927001 2 4 0 7.0
RSÖ-S4 / Sanat Atölyesi IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RSÖ316 Ssa IV (Grafik Tasarım-II) 927001 2 2 0 3.0
RSÖ318 Ssa IV (Heykel-II) 927001 2 2 0 5.0
RSÖ320 Ssa IV (Seramik-II) 927001 2 2 0 5.0
RSÖ324 Ssa IV (Fotoğraf-II) 927001 2 2 0 5.0
RSÖ326 Ssa IV (Özgün Baskı-II) 927001 2 2 0 5.0
RSÖ-A5 / Anasanat Atölyesi V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RSÖ401 Asa V (Resim-V) 927001 4 4 0 7.0
RSÖ403 Asa V (Grafik Tasarım-V) 927001 4 4 0 7.0
RSÖ405 Asa V (Heykel-V) 927001 4 4 0 7.0
RSÖ407 Asa V (Seramik-V) 927001 4 4 0 7.0
RSÖ409 Asa V (Endüstriyel Tasarım-V) 927001 4 4 0 6.0
RSÖ411 Asa V (Fotoğraf-V) 927001 4 4 0 0.0
RSÖ413 Asa V (Özgün Baskı-V) 927001 4 4 0 7.0
RSÖ-S5 / Sanat Atölyesi V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RSÖ415 Ssa V (Grafik Tasarım-I) 927001 2 2 0 5.0
RSÖ417 Ssa V (Heykel-I) 927001 2 2 0 5.0
RSÖ419 Ssa V (Seramik-I) 927001 2 2 0 5.0
RSÖ423 Ssa V (Fotoğraf-I) 927001 2 2 0 5.0
RSÖ425 Ssa V (Özgün Baskı-I) 927001 2 2 0 5.0
RSÖ-A6 / Anasanat Atölyesi VI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RSÖ402 Asa VI (Resim-VI) 927001 4 4 0 9.0
RSÖ404 Asa VI (Grafik Tasarım-VI) 927001 4 4 0 6.0
RSÖ406 Asa VI (Heykel-VI) 927001 4 4 0 9.0
RSÖ408 Asa VI (Seramik-VI) 927001 4 4 0 6.0
RSÖ410 Asa VI (Endüstriyel Tasarım-VI) 927001 4 4 0 6.0
RSÖ412 Asa VI (Fotoğraf-VI) 927001 4 4 0 0.0
RSÖ414 Asa VI (Özgün Baskı-VI) 927001 4 4 0 8.9
RSÖ-S6 / Sanat Atölyesi VI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RSÖ416 Ssa VI (Grafik Tasarım-II) 927001 2 2 0 5.0
RSÖ418 Ssa VI (Heykel-II) 927001 2 2 0 5.0
RSÖ420 Ssa VI (Seramik-II) 927001 2 2 0 0.0
RSÖ424 Ssa VI (Fotoğraf-II) 927001 2 2 0 5.0
RSÖ426 Ssa VI (Özgün Baskı-II) 927001 2 2 0 5.0