Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Üniversitelerin yeniden yapılanmasıyla yüksek öğretmen okulunun eğitim fakültesine dönüştürülmesiyle 15 Ekim 1982 tarihinde Eğitim Bilimleri Bölümü açıldı. Bölümde 1990’ a kadar diğer bölümlerde okutulan öğretmenlik mesleği dersleri okutuldu. 1990-1991 öğretim yılından itibaren ise “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” programını açarak lisans düzeyinde eğitim de vermeye başladı. 1. ve 2. Öğretimde öğrenim sürdüren programda yaklaşık olarak 500 öğrenci öğrenim görmektedir.

Kazanılan Derece

Bölümümüz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programını başarılı bir şekilde tamamlayan bir öğrenci “Psikolojik Danışman” ünvanı ile mezun olmaktadır.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölümümüz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Lisans Programı, her yıl ÖSYM tarafından yapılan LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sınavı ile öğrenci almaktadır. TM-3 puan türünde öğrenci alan bölümümüz, yaklaşık 500 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bölümümüz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programına, bölümümüzle eşdeğer bir
yükseköğrenim kurumunda öğrenci statüsünde bulununan öğrencilerde yatay geçişle kabul
edilmektedirler. Daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarılı oldukları dersler için yapacakları muafiyet başvuruları; son iki yılın toplam kredisi kadar dersleri üniversitemizde okuyacak şekilde değerlendirilir ve intibakları yapılır. Muaf olunan derslerin kredi toplamı, kayıtlı olduğu programda gösterilen yıllık kredi yükünün (5/ı dersleri dahil) %60’ından fazla ise öğrenci bir sonraki yıla intibak ettirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümümüz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı'ndan bir adayın mezun olabilmesi için kendisine sunulan bütün dersleri başarılı bir şekilde vermesi ve 149 krediyi tamamlayabilmesi gerekmektedir.

Program Profili

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Eğitim Bilimleri Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Programda zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca öğrenciler seçmeli dersler de almaktadır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli dersliklerde verilmektedir. Uygulamalı dersler ise Eğitim Fakültesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile işbirliği halinde Uygulama Öğretim Elemanı ve Uygulama Öğretmeni gözetiminde gerçekleşmektedir. Programın öğrenci kontenjanı 100 kişidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi binasında bulunan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, 1 profesör, 2 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 4 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar MEB'e bağlı İlk ve Orta öğretim düzeyindeki okullarda, dershanelerde ,Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde, Adalet ve Sağlık Bakanlığın’da, Emniyet Teşkilatında vb. gibi farklı kurum ve kuruluşlarda psikolojik danışma hizmeti vermektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde devam zorunluluğu bulunmaktadır. Toplam dönemlik ders saatinin %30’unda fazla devamsızlığı olan öğrenciler devamsız sayılmakta ve ilgili dersten başarısız olmaktadırlar. Notlar da dönemlik olarak belirlenmekte; vize (arasınav) notlarının %40’ı; final sınavının da %60’ı alınarak geçme notu belirlenmektedir

Mezuniyet Koşulları

Kayıt altında olduğu eğitim-öğretim yılları boyunca kendisine sunulan derslere devam veren, başarılı sayılan ve alması gereken 149 krediyi tamamlayan bir aday mezun olma hakkına sahip olmaktadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Kurtman Ersanlı kersanli@omu.edu.tr
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD
Kurupelit Yerleşkesi, 55200 Atakum/Samsun
03623121919-5363

Bölüm Olanakları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı için kullanılan 3 adet sınıfımız ve seminer odamız vardır. Ayrıca Grupla ve Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları için 5 adet danışma odamız mevcuttur. Tüm dersliklerde projeksiyon ve bilgisayar bulunmaktadır.
Fakültemizde öğrencilere hizmet veren bilgisayar laboratuvarı, laboratuvarda bulunan bilgisayarların tümü internete bağlıdır. Ayrıca, fakültemizde öğrencilere hizmet veren kütüphane bulunmaktadır. Üniversitemizin de dahil olduğu Erasmus programıyla bölümümüz öğrencileri ile yabancı ülkelerde bulunan üniversitelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri arasında öğrenci hareketliliği sağlanmaktadır. Bölüm öğrencileri kampüs alanı içinde bulunan yurt, yemek, sosyal ve sportif tesislerden kolaylıkla yararlanabilmektedir. Bölüm mezunlarının hepsi, mezun oldukları yıl kamu ve özel hizmet veren ilgili kurumlarda istihdam edilmektedir.

Program Çıktıları

 1. Başkalarına karşı duyarlı, bireyselliğe ve kültürel farklılıklara saygılı olur.
 2. Kişisel ve sosyal olgulara dair sahip olduğu bilgiyi etik kurallara uygun olarak kullanarak, olayları değerlendirme yetkinliği gösterebilir.
 3. Rehberlik ve psikolojik danışama alanına ilişkin temel kavramları bilir.
 4. İnsan davranışlarının fizyolojik ve çevresel temellerini bilir ve değişim sürecini sistematik olarak kavramsallaştırabilir.
 5. Tüm gelişim evrelerine yönelik gelişim alanları ile ilgili gerekli bilgilere sahip olur.
 6. Bilgi teknolojilerini kullanabilir ve temel ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşabilir.
 7. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahiptir
 8. Rehberlik ve Psikolojik danışma alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaya yönelik işlemeyen yöntemlerin farkındadır ve bunlara yönelik çözüm önerileri getirebilir.
 9. Rehberlik ve psikolojik danışma alanına ilişkin kurumsal ortak bir anlayış geliştirebilir.
 10. Çalıştığı kurumun amaç ve özelliklerine uygun psikolojik danışma ve rehberlik programı hazırlayabilir.
 11. Yabancı dili mesleki etkinliklerde etkili bir biçimde kullanabilir.
 12. İnsanlar ve toplumlar arasındaki benzerlikler ve farklılıkları bilimsel yöntemler çerçevesinde açıklayabilir.
 13. Ani ve beklenmedik durumlara karşı etkili krize müdahale yolları üretebilir.
 14. Öğrenmeye yönelik ihtiyaçları tespit edebilme, amaçlar doğrultusunda farkındalık kazanabilme, planlayabilme ve yönetebilme becerisine sahiptir.
 15. Bilimsel araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanmasında gerekli kaynaklara ulaşma, bunları raporlaştırma ve etkili sunma becerisine sahiptir.
 16. Bireyi tanımaya yönelik ölçme araçlarını seçme, uygulama, puanlama, değerlendirme ve yorumlama yetkinliğine sahiptir.
 17. Alanla ilgili bilgileri doğrultusunda sosyal sorumluluk bilinci ile proje ve etkinliklerde yer alabilecek duyarlılık geliştirebilir.
 18. Çalışacağı kurumun örgüt yapısını ve kurumun işleyişini, kurumun toplumla ilişkisini anlayıp, bu yapı içerisinde yer alan kendi biriminin görevlerini kavrayabilir.
 19. Meslek gelişiminde etkili faktörleri bilir ve bireye uygun kariyer gelişimi programı planlama, ve uygulama, yönetme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
 20. Bireylere ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda karar vermelerine yönelik seçenekler sunabilir ve üst öğrenim kurumlarına yönelik bilgi toplayabilir ve sunabilir.
 21. Kariyer gelişim kuramlarını ve karar verme modellerini bilir.
 22. Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin özelliklerini bilir ve ihtiyaçlarını dikkate alan uygulamalar yapabilir.
 23. Temel danışma ve görüşme teknik ve becerilerine sahiptir; bireysel ve grupla psikolojik danışma yapabilir.
 24. Benimsediği kuram ile uyumlu ve tutarlı danışma yaklaşımı benimser ve terapötik iletişim becerilerini buna uygun biçimde sergileyebilir.
 25. Bireyin gelişimini destekleyen aile, sosyal çevre ve diğer paydaş meslek birimleri ile işbirliği yapabilir.
 26. Uygun önleme programları geliştirebilir ve uygulayabilir.
 27. Problem çözme becerisine sahiptir.
 28. Etkili iletişim becerilerine sahiptir.
 29. Mesleki sınırlılıklarını ve sorumluluklarını bilir.
 30. Normal ve normal dışı davranışları etkileyen durumsal ve çevresel faktörler, psikopatoloji ve dönemsel krizleri içeren insan davranışlarını anlayabilir.
 31. Sosyal adalet, taraf tutma, çatışma çözme, kültürel farklılık, önyargıların doğası, niyetli veya niyetsiz baskı, ayrım yapma, insan ruhu, bedeni ve zihin gelişimine zara verebilecek ve kültürel olarak desteklenmiş diğer davranışlarda psikolojik danışmanın rollerini bilir.
 32. Danışanlarla yapıcı, etik ve güvenli bir ilişki kurabilir ve sürdürebilir.
 33. Temel aile modellerini, aile sistem yaklaşımını ve diğer sistem kuramlarını bilir.
 34. Grup dinamiklerinin ilkelerini ve grup sürecinin öğelerini, grup üyelerinin rollerini ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik etkilerini bilir.
 35. Araştırma tekniklerini, istatistiksel analizleri, ihtiyaç analizlerini kullanabilir ve sonuçları yorumlayabilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 • Başkalarına karşı duyarlı, bireyselliğe ve kültürel farklılıklara saygılı olur.
 • Kişisel ve sosyal olgulara dair sahip olduğu bilgiyi etik kurallara uygun olarak kullanarak, olayları değerlendirme yetkinliği gösterebilir.
 • Rehberlik ve psikolojik danışama alanına ilişkin temel kavramları bilir.
 • İnsan davranışlarının fizyolojik ve çevresel temellerini bilir ve değişim sürecini sistematik olarak kavramsallaştırabilir.
 • Tüm gelişim evrelerine yönelik gelişim alanları ile ilgili gerekli bilgilere sahip olur.
 • Bilgi teknolojilerini kullanabilir ve temel ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşabilir.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahiptir
 • Rehberlik ve Psikolojik danışma alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaya yönelik işlemeyen yöntemlerin farkındadır ve bunlara yönelik çözüm önerileri getirebilir.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma alanına ilişkin kurumsal ortak bir anlayış geliştirebilir.
 • Çalıştığı kurumun amaç ve özelliklerine uygun psikolojik danışma ve rehberlik programı hazırlayabilir.
 • Yabancı dili mesleki etkinliklerde etkili bir biçimde kullanabilir.
 • İnsanlar ve toplumlar arasındaki benzerlikler ve farklılıkları bilimsel yöntemler çerçevesinde açıklayabilir.
 • Ani ve beklenmedik durumlara karşı etkili krize müdahale yolları üretebilir.
 • Öğrenmeye yönelik ihtiyaçları tespit edebilme, amaçlar doğrultusunda farkındalık kazanabilme, planlayabilme ve yönetebilme becerisine sahiptir.
 • Bilimsel araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanmasında gerekli kaynaklara ulaşma, bunları raporlaştırma ve etkili sunma becerisine sahiptir.
 • Bireyi tanımaya yönelik ölçme araçlarını seçme, uygulama, puanlama, değerlendirme ve yorumlama yetkinliğine sahiptir.
 • Alanla ilgili bilgileri doğrultusunda sosyal sorumluluk bilinci ile proje ve etkinliklerde yer alabilecek duyarlılık geliştirebilir.
 • Çalışacağı kurumun örgüt yapısını ve kurumun işleyişini, kurumun toplumla ilişkisini anlayıp, bu yapı içerisinde yer alan kendi biriminin görevlerini kavrayabilir.
 • Meslek gelişiminde etkili faktörleri bilir ve bireye uygun kariyer gelişimi programı planlama, ve uygulama, yönetme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
 • Bireylere ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda karar vermelerine yönelik seçenekler sunabilir ve üst öğrenim kurumlarına yönelik bilgi toplayabilir ve sunabilir.
 • Kariyer gelişim kuramlarını ve karar verme modellerini bilir.
 • Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin özelliklerini bilir ve ihtiyaçlarını dikkate alan uygulamalar yapabilir.
 • Temel danışma ve görüşme teknik ve becerilerine sahiptir; bireysel ve grupla psikolojik danışma yapabilir.
 • Benimsediği kuram ile uyumlu ve tutarlı danışma yaklaşımı benimser ve terapötik iletişim becerilerini buna uygun biçimde sergileyebilir.
 • Bireyin gelişimini destekleyen aile, sosyal çevre ve diğer paydaş meslek birimleri ile işbirliği yapabilir.
 • Uygun önleme programları geliştirebilir ve uygulayabilir.
 • Problem çözme becerisine sahiptir.
 • Etkili iletişim becerilerine sahiptir.
 • Mesleki sınırlılıklarını ve sorumluluklarını bilir.
 • Normal ve normal dışı davranışları etkileyen durumsal ve çevresel faktörler, psikopatoloji ve dönemsel krizleri içeren insan davranışlarını anlayabilir.
 • Sosyal adalet, taraf tutma, çatışma çözme, kültürel farklılık, önyargıların doğası, niyetli veya niyetsiz baskı, ayrım yapma, insan ruhu, bedeni ve zihin gelişimine zara verebilecek ve kültürel olarak desteklenmiş diğer davranışlarda psikolojik danışmanın
 • Danışanlarla yapıcı, etik ve güvenli bir ilişki kurabilir ve sürdürebilir.
 • Temel aile modellerini, aile sistem yaklaşımını ve diğer sistem kuramlarını bilir.
 • Grup dinamiklerinin ilkelerini ve grup sürecinin öğelerini, grup üyelerinin rollerini ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik etkilerini bilir.
 • Araştırma tekniklerini, istatistiksel analizleri, ihtiyaç analizlerini kullanabilir ve sonuçları yorumlayabilir.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 • Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
Toplam 2 6 0 5.0 0.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGGK105Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGGK107Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK109Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGGK111Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB101Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB102Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
PDAE103Kültürel Antropoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE103Kültürel Antropoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE103Kültürel Antropoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE105Psikolojiye Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
PDAE105Psikolojiye Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDR101Fizyolojik Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PDR103Felsefeye Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
PDR105Psikolojiye Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
PDR107Sosyolojiye Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
PDR109Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
PDR111Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TYA101Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 47 0 0 47.0 49.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGGK106Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGGK108Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK110Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB104Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB202Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE106Gelişim Psikolojisi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE108Fizyolojik Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE108Fizyolojik Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE108Fizyolojik Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE110Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDR102Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Zorunlu 1 1 0 2.0 4.0
PDR104Sosyal Antropoloji Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PDR106Gelişim Psikolojisi-I Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
PDR108Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
PDR110Sağlık Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 39 1 0 40.0 33.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGKGK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGMBMB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
PDAEAE SEÇMELİ (PDR) SDG 2 0 0 2.0 0.0
PDAE201Öğrenme Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE203Temel İstatistik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE203Temel İstatistik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE205Sosyal Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE205Sosyal Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE209Gelişim Psikolojisi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE209Gelişim Psikolojisi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDR201Bireyi Tanıma Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
PDR203İstatistik-I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PDR205Rehberlik ve Psikolojik Danışma Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
PDR207Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
PDR209Gelişim Psikolojisi-II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
PDR211Okullarda Gözlem Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
PDR-S1Seçmeli I SDG 3 0 0 3.0 4.0
Toplam 39 2 0 40.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PDAE202Test Dışı Teknikler Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
PDAE204Karakter ve Değer Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE208Kişilik Kuramları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE208Kişilik Kuramları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE208Kişilik Kuramları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE210Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDR202Test Dışı Teknikler Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PDR204Sosyal Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
PDR206Okulllarda Önleyici Rehberlik ve Psik. Danş. Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
PDR208Grup Rehberliği Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
PDR210İnsan İlişkileri ve İletişim Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
PDR212İstatistik-II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PDR214Öğrenme Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
Toplam 30 3 0 32.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PDAE301Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE301Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE303Psikolojik Testler Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
PDAE305Mesleki Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE305Mesleki Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE309Davranış Bozuklukları I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE309Davranış Bozuklukları I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE311Psikolojik Danışma Kuramları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE311Psikolojik Danışma Kuramları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDR301Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PDR303Kişilik Kuramları Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
PDR305Mesleki Rehberlik ve Danışma Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
PDR307Evlilik ve Aile İlişkisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
PDR309Davranış Bozuklukları I Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
PDR311Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
PDR-S2Seçmeli II SDG 3 0 0 3.0 4.0
Toplam 33 4 0 35.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PDAE302Davranış Bozuklukları II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE302Davranış Bozuklukları II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE304Psikolojik Danışma Becerileri Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
PDAE304Psikolojik Danışma Becerileri Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
PDAE306Grupla Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE306Grupla Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE308Manevi Danışmanlık Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE308Manevi Danışmanlık Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE312Mesleki Rehberlik Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
PDAE312Mesleki Rehberlik Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
PDR302Davranış Bozuklukları II Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
PDR304Psikolojik Danışma Kuramları Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PDR306Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
PDR308Kısa Süreli Psik. Danışma Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
PDR310Rehberlikte Program Geliştirme Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PDR-S3Seçmeli III SDG 2 2 0 3.0 5.0
Toplam 31 12 0 37.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
PDAE401Aile Danışmanlığı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE401Aile Danışmanlığı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE403Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması I Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
PDAE403Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması I Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
PDAE409Meslek Etiği ve Yasal Konular Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE411RPD'DE Program Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE411RPD'DE Program Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDR401Psikolojik Testler Zorunlu 2 2 0 3.0 7.0
PDR403Grupla Psikolojik Danışma Zorunlu 2 2 0 3.0 7.0
PDR405Psikolojik Ölçme Aracı Geliş Zorunlu 3 0 0 3.0 7.0
PDR407Bilimsel Araştırma Yöntentemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
PDR-S4Seçmeli IV SDG 3 0 0 3.0 5.0
Toplam 26 14 0 33.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
PDAE402Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE406Çocuk Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE408Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması II Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
PDAE408Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması II Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
PDAE414Travma Sonrası Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDAE414Travma Sonrası Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PDR402Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
PDR404Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alan Çalışması Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
PDR406Duyuşsal Eğitim Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
PDR408Pdr'de Etik ve Yas.Konular Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
PDR410Kurum Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3.0 7.0
PDR-S5Seçmeli V SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 25 18 0 34.0 27.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EGGK107 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2.0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
EGGK108 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
EGGK / GK SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2.0 0.0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2.0 0.0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2.0 0.0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2.0 0.0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2.0 0.0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2.0 0.0
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2.0 0.0
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2.0 0.0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2.0 0.0
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB / MB SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2.0 0.0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2.0 0.0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2.0 0.0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2.0 0.0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
PDAE / AE SEÇMELİ (PDR)
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PDRAE001 Cinsel Sağlık Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE002 Çocuk İstismarı ve İhmali 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE003 Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE004 Duyuşsal Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE005 Kısa Süreli Psikolojik Danışma 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE006 Kriz Müdehale 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE007 Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE008 Okulda Ruh Sağlığı 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE009 Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE010 Özel Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE011 RPD'de Konsültasyon 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE012 Sosyal Beceri Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE013 Uygulamalı Davranış Analizi 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE014 Yaratıcı Drama 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE015 Yeni Psikolojik Danışma Yaklaşım ve Modelleri 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE016 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE017 Aile Danışmanlığı ve Etik 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE018 Aile İçi İlişkiler ve İletişim 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE019 Aile İçi Şiddet 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE020 Ailede Bağımlılık Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE021 Ana-Baba Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE022 Boşanma ve Boşanma Arabuluculuğu 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE023 Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE024 Kültüre Duyarlı Aile Danışmanlığı 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE025 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE026 Türk Kültüründe Aile ve Çocuk 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE027 Yakın İlişkiler Psikolojisi 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE028 Bilgisayar Destekli Kariyer Danışmanlığı Sistemleri 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE029 Çalışma Sosyolojisi 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE030 Dezavantajlı Gruplarla Kariyer Danışmanlığı 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE031 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE032 Endüstride Rehberlik ve Psikolojik Danışma 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE033 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE034 İş Analizi ve Performans Değerlendirmesi 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE035 İş ve Meslek Danışmanlığı 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE036 Kariyer Bilgi Kaynakları 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE037 Kariyer Danışmanlığında Görüşme Becerileri 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE038 Okullarda Yaşam Kariyeri Gelişimi 2 0 0 2.0 0.0
PDRAE039 Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi 2 0 0 2.0 0.0
PDR-S1 / Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PDR213 Seçmeli I (Özel Eğitim) 3 0 0 3.0 4.0
PDR215 Seçmeli I (Bilim Tarihi) 3 0 0 3.0 4.0
PDR-S2 / Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 0 3.0 0.0
PDR315 Seçmeli II (Cinsel Sağlık Eğitimi) 3 0 0 3.0 4.0
PDR-S3 / Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PDR312 Seçmeli III (Mesleki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulaması) 2 2 0 3.0 5.0
PDR314 Seçmeli III (Oyun Terapisi) 2 2 0 3.0 5.0
PDR-S4 / Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PDR409 Seçmeli IV (Öğrenme Güçlükleri) 3 0 0 3.0 5.0
PDR411 Seçmeli IV (Psikolojik Danışma ve Reh.İle İlgili) 3 0 0 3.0 5.0
PDR-S5 / Seçmeli V
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PDR412 Seçmeli V (Güncel Danışma Yak. 2 0 0 2.0 3.0
PDR414 Seçmeli V (Rehberlik Örgütü ve Yönetimi) 2 0 0 2.0 3.0