Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - Fransızca Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

fransız Dili Eğitimi anabilim dalımız 1987-1988 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır

Kazanılan Derece

Fransızca öğretmenliği programında 240 AKTS kredi alınır. Ana bilim Dalını başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterlilikleri sağlandığında Fransızca öğretmenliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Kayıt olan öğrenciler seviye tespit sınavı sonucuna göre hazırlık sınıfına veya lisans eğitimine başlar

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fransızca öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve kayıtlı olduğu programın 14 üncü maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getiren, ders geçme sisteminde GANO’su 2,00; sınıf geçme sisteminde GANO’su 2,91 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

Program, akademik kadrosu ve fiziksel altyapısıyla, öğretmen yetiştirmenin yanı sıra
fransız dilinin öğretimiyle ilgili alanlarda, özgün, kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak
Toplumun gereksinim duyduğu yabancı dil ile ilgili konularda, çeşitli kuruluşlara dil öğretimi programları hazırlayıp sunmak,
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmenin, fransız Diline yüklediği genel iletişim platformu olma özelliği nedeniyle, çeşitli kurumlarda çalışan kişilerde, fransız Dilini öğrenmenin önemine ilişkin farkındalık oluşturmak, Topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda yürütmek gibi işlevleri de üstlenip yürütebilmektedir.
Program Erasmus kapsamında fransaya öğrenci göndermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Anabilim Dalımızdan mezun olan öğrenciler başta özel ve resmi ortaöğretim kurumlarında fransızca Öğretmeni olmak üzere ithalat-ihracat firmalarında, sanayi kuruluşlarında, halkla ilişkiler alanında, tercüme bürolarında, turizm işletmelerinde, medya ve diğer ticari kuruluşlarda iş bulabilmektedirler

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin; bir dersin yarıyıl/yıl sonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için teorik derslerin en az % 70’ine, ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların % 80’ine devamları zorunludur. Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının toplamıdır.Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

fransızca Öğretmenliği programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY
İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres Ondokuzmayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Telefon +90 362 312 19 19
E-Posta rgunday@omu.edu.tr
Web http://egitim.omu.edu.tr/yabanci-diller-egitimi-bolumu/377/

Bölüm Olanakları

Fransız Dili Eğitimi Bölümü Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurupelit Kampüsündeki binada hizmet vermektedir. Bölümde 2. Prof. Dr., 1. Doçent, 1. Yardımcı Doçent, 1. Okutman ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere 7 akademik personel görev yapmaktadır. Akademik Personele ait 7 oda bulunmaktadır. Ayrıca bölüm öğrencilerinin yararlanabileceği 1 si teknoloji sınıfı olan toplam 4 derslik, 1 Bölüm Kütüphanesi ve fransız Kültür Merkezinin sağladığı ders materyalleri bulunmaktadır

Program Çıktıları

 1. Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
 2. Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
 3. Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
 4. .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
 5. Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
 6. Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
 7. Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
 8. .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
 9. Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
 10. LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
 11. .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
 12. .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
 13. Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
 14. .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 15. Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 16. Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 • Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
 • Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
 • Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
 • .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
 • Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
 • Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
 • Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
 • .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
 • Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
 • LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
 • .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
 • .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
 • .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 • Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ZFH003Zorunlu Temel Fransızca (Hazırlık Sınıfı) Ortak 26 0 0 26.0 30.0
ZFH003Zorunlu Temel Fransızca (Hazırlık Sınıfı) Ortak 26 0 0 26.0 6.0
Toplam 52 0 0 52.0 36.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK105Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGGK107Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK109Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB101Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB102Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGT101Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
FRAE101Fransızcanın Yapısı I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
FRAE103Okuma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
FRAE105Yazma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
FRAE107Sözlü İletişim Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
FRÖ101Fransızca Dilbilgisi I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
FRÖ103Fransızca Okuma I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
FRÖ105Fransızca Yazma I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
FRÖ107Fransızca Sözlü İletişim I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
FRÖ109Fransızca Ses Bilgisi ve Yazım Kuralları Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TYA101Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 39 0 0 39.0 57.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK106Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGGK108Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK110Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGGK111Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
EGMB103Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB104Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT102Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
FRAE102Fransızcanın Yapısı II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
FRAE104Okuma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
FRAE106Yazma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
FRAE108Sözlü İletişim Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
FRÖ102Fransızca Dilbilgisi II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
FRÖ104Fransızca Okuma II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
FRÖ106Fransızca Yazma II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
FRÖ108Fransızca Sözlü İletişim II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
FRÖ110Türk-Fransız Kültürü Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 41 0 0 41.0 39.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGKGK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGMBMB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGT201Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
FRAEAE SEÇMELİ (Fransızca) SDG 2 0 0 2.0 0.0
FRÖ201Fransız Edebiyatı I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
FRÖ203Dilbilimine Giriş I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
FRÖ205Fransızca Öğretiminde Yaklaşımlar-I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
FRÖ207Fransızca Dilbilgisi III Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
FRÖ209Fransızca Sözcük Bilgisi I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
FRÖ211Turizm Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 25 0 0 25.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB204Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT202Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
FRAE002Edimbilim ve Dil Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
FRAE204Fransızca Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
FRAE206Fransız Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
FRAE210Fransızca Sözcük Bilgisi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
FRÖ202Fransız Edebiyatı II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
FRÖ204Dilbilimine Giriş II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
FRÖ206Fransızca Öğretiminde Yaklaşımlar-II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
FRÖ208Dil Edinimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
FRÖ210Fransızca Sözcük Bilgisi II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
FRÖ212Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 28 2 0 29.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT301Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
FRÖ301Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
FRÖ303Özel Öğretim Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
FRÖ305Fransızca-Türkçe Çeviri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
FRÖ307Deneme-Eleştiri Çözümlemesi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
FRÖ311Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2.0 1.0
FRÖ315İleri Okuma ve Yazma Becerileri-I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
FRÖ-D1İkinci Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 6 0 21.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT302Ölçme Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
FRÖ302İleri Okuma ve Yazma Becerileri-II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
FRÖ304Özel Öğretim Yöntemleri-II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
FRÖ306Türkçe-Fransızca Çeviri Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
FRÖ308Roman Öykü Çözümlemesi Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
FRÖ312Avrupa Birliği ve Proje Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
FRÖ316Multimedya Destekli Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
FRÖ-D2İkinci Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 4 0 22.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGT401Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
FRÖ401Özel Alan Fransızcası Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
FRÖ409Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3.0 7.0
FRÖ411Etkili İletişim Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
FRÖ-A1A Seçmeli I SDG 2 0 0 2.0 4.0
FRÖ-D3İkinci Yabancı Dil III SDG 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 16 4 0 18.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGT402Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
FRÖ414Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5.0 9.0
FRÖ416Drama Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
FRÖ-A2A Seçmeli II SDG 3 0 0 3.0 5.0
FRÖ-A3A Seçmeli III SDG 3 0 0 3.0 4.0
FRÖ-GKGk Seçmeli SDG 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 16 6 0 19.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EGGK107 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2.0 3.0
EGGK108 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2.0 0.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK / GK SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2.0 0.0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2.0 0.0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2.0 0.0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2.0 0.0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2.0 0.0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2.0 0.0
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2.0 0.0
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2.0 0.0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2.0 0.0
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB / MB SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2.0 0.0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2.0 0.0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2.0 0.0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2.0 0.0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
FRAE / AE SEÇMELİ (Fransızca)
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FRAE001 Çağdaş Fransız Edebiyatı 2 0 0 2.0 0.0
FRAE002 Edimbilim ve Dil Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
FRAE003 Fransızca Ders Kitabı İnceleme 2 0 0 2.0 0.0
FRAE004 Fransızca İleri Yazma Teknikleri 2 0 0 2.0 0.0
FRAE005 Fransızca Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
FRAE006 Fransızca Öğretiminde Drama 2 0 0 2.0 0.0
FRAE007 Fransızca Öğretiminde Materyal Tasarımı 2 0 0 2.0 0.0
FRAE008 Fransızca Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme 2 0 0 2.0 0.0
FRAE009 Fransızca Sözcük Bilgisi Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
FRAE010 İleri Konuşma Becerileri 2 0 0 2.0 0.0
FRAE011 İleri Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 0 0 2.0 0.0
FRAE012 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2.0 0.0
FRAE013 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
FRÖ-D1 / İkinci Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FRÖ309 İkinci Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 0 2.0 2.0
FRÖ313 İkinci Yabancı Dil I (Almanca) 2 0 0 2.0 2.0
FRÖ-D2 / İkinci Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FRÖ310 İkinci Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2.0 2.0
FRÖ314 İkinci Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2.0 2.0
FRÖ-A1 / A Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 0 3.0 4.0
FRÖ403 A Seçmeli I (Şiir İncelemesi ve Öğretimi) 2 0 0 2.0 4.0
FRÖ-D3 / İkinci Yabancı Dil III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FRÖ407 İkinci Yabancı Dil III (İngilizce) 2 0 0 2.0 2.0
FRÖ413 İkinci Yabancı Dil III (Almanca) 2 0 0 2.0 2.0
FRÖ-A2 / A Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FRÖ402 A Seçmeli II (Toplum Dil Bilim ve Dil Öğretimi) 3 0 0 3.0 5.0
FRÖ-A3 / A Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FRÖ406 A Seçmeli III (Sınav Hazırlama ve Değerlendirme) 3 0 0 3.0 4.0
FRÖ-GK / Gk Seçmeli
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FRÖ410 Gk Seçmeli (Tiyatro) 2 0 0 2.0 3.0