Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - Fransızca Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

fransız Dili Eğitimi anabilim dalımız 1987-1988 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır

Kazanılan Derece

Fransızca öğretmenliği programında 240 AKTS kredi alınır. Ana bilim Dalını başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterlilikleri sağlandığında Fransızca öğretmenliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Kayıt olan öğrenciler seviye tespit sınavı sonucuna göre hazırlık sınıfına veya lisans eğitimine başlar

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fransızca öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve kayıtlı olduğu programın 14 üncü maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getiren, ders geçme sisteminde GANO’su 2,00; sınıf geçme sisteminde GANO’su 2,91 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

Program, akademik kadrosu ve fiziksel altyapısıyla, öğretmen yetiştirmenin yanı sıra
fransız dilinin öğretimiyle ilgili alanlarda, özgün, kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak
Toplumun gereksinim duyduğu yabancı dil ile ilgili konularda, çeşitli kuruluşlara dil öğretimi programları hazırlayıp sunmak,
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmenin, fransız Diline yüklediği genel iletişim platformu olma özelliği nedeniyle, çeşitli kurumlarda çalışan kişilerde, fransız Dilini öğrenmenin önemine ilişkin farkındalık oluşturmak, Topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda yürütmek gibi işlevleri de üstlenip yürütebilmektedir.
Program Erasmus kapsamında fransaya öğrenci göndermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Anabilim Dalımızdan mezun olan öğrenciler başta özel ve resmi ortaöğretim kurumlarında fransızca Öğretmeni olmak üzere ithalat-ihracat firmalarında, sanayi kuruluşlarında, halkla ilişkiler alanında, tercüme bürolarında, turizm işletmelerinde, medya ve diğer ticari kuruluşlarda iş bulabilmektedirler

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin; bir dersin yarıyıl/yıl sonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için teorik derslerin en az % 70’ine, ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların % 80’ine devamları zorunludur. Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının toplamıdır.Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

fransızca Öğretmenliği programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY
İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres Ondokuzmayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Telefon +90 362 312 19 19
E-Posta rgunday@omu.edu.tr
Web http://egitim.omu.edu.tr/yabanci-diller-egitimi-bolumu/377/

Bölüm Olanakları

Fransız Dili Eğitimi Bölümü Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurupelit Kampüsündeki binada hizmet vermektedir. Bölümde 2. Prof. Dr., 1. Doçent, 1. Yardımcı Doçent, 1. Okutman ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere 7 akademik personel görev yapmaktadır. Akademik Personele ait 7 oda bulunmaktadır. Ayrıca bölüm öğrencilerinin yararlanabileceği 1 si teknoloji sınıfı olan toplam 4 derslik, 1 Bölüm Kütüphanesi ve fransız Kültür Merkezinin sağladığı ders materyalleri bulunmaktadır

Program Çıktıları

 1. Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
 2. Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
 3. Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
 4. .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
 5. Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
 6. Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
 7. Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
 8. .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
 9. Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
 10. LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
 11. .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
 12. .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
 13. Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
 14. .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 15. Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 16. Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 • Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
 • Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
 • Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
 • .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
 • Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
 • Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
 • Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
 • .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
 • Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
 • LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
 • .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
 • .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
 • .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 • Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ZFH003Zorunlu Temel Fransızca (Hazırlık Sınıfı) 927006 26 0 0 30.0 26.0
Toplam 26 0 0 30.0 26.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EGT101Eğitim Bilimine Giriş 927001 3 0 0 5.0 3.0
FRÖ101Fransızca Dilbilgisi I 927001 3 0 0 5.0 3.0
FRÖ103Fransızca Okuma I 927001 3 0 0 5.0 3.0
FRÖ105Fransızca Yazma I 927001 3 0 0 4.0 3.0
FRÖ107Fransızca Sözlü İletişim I 927001 3 0 0 5.0 3.0
FRÖ109Fransızca Ses Bilgisi ve Yazım Kuralları 927001 3 0 0 4.0 3.0
TYA101Türkçe I : Yazılı Anlatım 927001 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 0 0 30.0 20.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EGT102Eğitim Psikolojisi 927001 3 0 0 5.0 3.0
FRÖ102Fransızca Dilbilgisi II 927001 3 0 0 5.0 3.0
FRÖ104Fransızca Okuma II 927001 3 0 0 5.0 3.0
FRÖ106Fransızca Yazma II 927001 3 0 0 4.0 3.0
FRÖ108Fransızca Sözlü İletişim II 927001 3 0 0 5.0 3.0
FRÖ110Türk-Fransız Kültürü 927001 2 0 0 4.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım 927001 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 19 0 0 30.0 19.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EGT201Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 3 0 0 5.0 3.0
FRÖ201Fransız Edebiyatı I 927001 3 0 0 5.0 3.0
FRÖ203Dilbilimine Giriş I 927001 3 0 0 5.0 3.0
FRÖ205Fransızca Öğretiminde Yaklaşımlar-I 927001 2 0 0 3.0 2.0
FRÖ207Fransızca Dilbilgisi III 927001 3 0 0 5.0 3.0
FRÖ209Fransızca Sözcük Bilgisi I 927001 3 0 0 5.0 3.0
FRÖ211Turizm 927001 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 19 0 0 30.0 19.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EGT202Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 2 2 0 6.0 3.0
FRÖ202Fransız Edebiyatı II 927001 3 0 0 5.0 3.0
FRÖ204Dilbilimine Giriş II 927001 3 0 0 5.0 3.0
FRÖ206Fransızca Öğretiminde Yaklaşımlar-II 927001 2 0 0 3.0 2.0
FRÖ208Dil Edinimi 927001 3 0 0 4.0 3.0
FRÖ210Fransızca Sözcük Bilgisi II 927001 3 0 0 5.0 3.0
FRÖ212Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 2 0 30.0 19.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EGT301Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 4.0 2.0
FRÖ301Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I 927001 2 2 0 5.0 3.0
FRÖ303Özel Öğretim Yöntemleri-I 927001 2 2 0 5.0 3.0
FRÖ305Fransızca-Türkçe Çeviri 927001 3 0 0 5.0 3.0
FRÖ307Deneme-Eleştiri Çözümlemesi 927001 3 0 0 4.0 3.0
FRÖ311Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 1.0 2.0
FRÖ315İleri Okuma ve Yazma Becerileri-I 927001 3 0 0 4.0 3.0
FRÖ-D1İkinci Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 6 0 30.0 21.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EGT302Ölçme Değerlendirme 927001 3 0 0 5.0 3.0
FRÖ302İleri Okuma ve Yazma Becerileri-II 927001 3 0 0 4.0 3.0
FRÖ304Özel Öğretim Yöntemleri-II 927001 2 2 0 5.0 3.0
FRÖ306Türkçe-Fransızca Çeviri 927001 3 0 0 4.0 3.0
FRÖ308Roman Öykü Çözümlemesi 927001 3 0 0 3.0 3.0
FRÖ312Avrupa Birliği ve Proje Geliştirme 927001 2 0 0 2.0 2.0
FRÖ316Multimedya Destekli Yabancı Dil Öğretimi 927001 2 2 0 5.0 3.0
FRÖ-D2İkinci Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 4 0 30.0 22.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
EGT401Rehberlik 927001 3 0 0 5.0 3.0
FRÖ401Özel Alan Fransızcası 927001 3 0 0 5.0 3.0
FRÖ409Okul Deneyimi 927001 1 4 0 7.0 3.0
FRÖ411Etkili İletişim 927001 3 0 0 5.0 3.0
FRÖ-A1A Seçmeli I 927003 2 0 0 4.0 2.0
FRÖ-D3İkinci Yabancı Dil III 927003 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 16 4 0 30.0 18.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
EGT402Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 2 0 0 4.0 2.0
FRÖ414Öğretmenlik Uygulaması 927001 2 6 0 9.0 5.0
FRÖ416Drama Eğitimi 927001 2 0 0 3.0 2.0
FRÖ-A2A Seçmeli II 927003 3 0 0 5.0 3.0
FRÖ-A3A Seçmeli III 927003 3 0 0 4.0 3.0
FRÖ-GKGk Seçmeli 927003 2 0 0 3.0 2.0
Toplam 16 6 0 30.0 19.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FRÖ-D1 / İkinci Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FRÖ309 İkinci Yabancı Dil I (İngilizce) 927001 2 0 0 2.0
FRÖ313 İkinci Yabancı Dil I (Almanca) 927001 2 0 0 2.0
FRÖ-D2 / İkinci Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FRÖ310 İkinci Yabancı Dil II (İngilizce) 927001 2 0 0 2.0
FRÖ314 İkinci Yabancı Dil II (Almanca) 927001 2 0 0 2.0
FRÖ-A1 / A Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 927001 3 0 0 4.0
FRÖ403 A Seçmeli I (Şiir İncelemesi ve Öğretimi) 927001 2 0 0 4.0
FRÖ-D3 / İkinci Yabancı Dil III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FRÖ407 İkinci Yabancı Dil III (İngilizce) 927001 2 0 0 2.0
FRÖ413 İkinci Yabancı Dil III (Almanca) 927001 2 0 0 2.0
FRÖ-A2 / A Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FRÖ402 A Seçmeli II (Toplum Dil Bilim ve Dil Öğretimi) 927001 3 0 0 5.0
FRÖ-A3 / A Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FRÖ406 A Seçmeli III (Sınav Hazırlama ve Değerlendirme) 927001 3 0 0 4.0
FRÖ-GK / Gk Seçmeli
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FRÖ410 Gk Seçmeli (Tiyatro) 927001 2 0 0 3.0