Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - Sınıf Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalımız, ilköğretim 1. kademeye sınıf öğretmeni yetiştirmek amacıyla Türkçe-Matematik puanıyla öğrenci alan dört yıllık bir lisans alanıdır.

Kazanılan Derece

Sınıf öğretmeni

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalının amacı; Milli Eğitime bağlı resmi ve özel ilköğretim okullarında, sınıf öğretmeni olarak hizmet verebilecek bilimsel bilgi ve beceri donanımına sahip meslek elemanı yetiştirmektir. Bu amaca yönelik olarak, Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği Sınıf Öğretmenliği ABD çerçeve programı doğrultusunda alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür dersleri, alanında uzman öğretim üyeleri rehberliğinde, teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Program mezunları, resmi ve özel ilköğretim okullarında "sınıf öğretmeni" olarak görev yapmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisansa Geçiş: Lisans derecesi, ALES, ÜDS/KPDS, Bilim Sınavı ve Mülakat Doktoraya Geçiş: Yüksek Lisans derecesi, ALES, ÜDS/KPDS, Bilim Sınavı ve Mülakat

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl içi çalışma uygulanmadığı takdirde başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) 8 dönemlik derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere SINIF ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program başkanı: Prof. Dr. K. Tuncer Çağlayan

Bölüm Olanakları

Sınıf Öğretmenliği programında 2 profesör, 6 yardımcı doçent, 5 öğretim görevlisi, bulunmaktadır. Projeksiyonlu Sınıflar, Seminer odası, Çok amaçlı salon, Kütüphane, Bilgisayar laboratuarı, , Müzik odası, Drama odası bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Fen, matematik, sosyal alanlarla ilgili sınıf öğretmeni olmanın gerektirdiği yeterli genel kültür ve bilgi birikimine sahip olur.
 2. Pedagojik kavram ve ilkeleri mesleki ve günlük yaşamında kullanabilir.
 3. Alanı ile ilgili yerli ve yabancı kaynakları takip edebilecek yeterliğe sahip olur.
 4. Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilir, öğrencileriyle ve çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilir.
 5. İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama ve uygulama yapabilir.
 6. Bilimsel süreç basamaklarını öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanarak, mesleki ve bilimsel etik bilincine sahip araştırmacı öğretmen rolünü gerçekleştirebilir.
 7. Bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenme-öğretme süreçlerinde etkin bir şekilde kullanabilir.
 8. Çağdaş öğretim ilke, strateji, yöntem ve tekniklerini, farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini bilir ve öğrenme-öğretme süreçlerinde uygulayabilir.
 9. Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor nitelikleri ölçebilecek ölçme araçlarının özelliklerini bilir ve bu nitelikleri süreç ve ürün boyutuyla ölçecek araç ve yöntemleri geliştirebilir ve uygulayabilir.
 10. Demokrasiye inanır, hukuk ve insan hakları ile evrensel değerlere karşı duyarlı olur.
 11. Çevreye, insana, topluma, sanatsal faaliyetlere ve spora önem veren, topluma faydalı, araştıran, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş öğrenciler yetiştirebilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 • Çevreye, insana, topluma, sanatsal faaliyetlere ve spora önem veren, topluma faydalı, araştıran, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş öğrenciler yetiştirebilir.
 • Fen, matematik, sosyal alanlarla ilgili sınıf öğretmeni olmanın gerektirdiği yeterli genel kültür ve bilgi birikimine sahip olur.
 • Pedagojik kavram ve ilkeleri mesleki ve günlük yaşamında kullanabilir.
 • Alanı ile ilgili yerli ve yabancı kaynakları takip edebilecek yeterliğe sahip olur.
 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilir, öğrencileriyle ve çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilir.
 • İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama ve uygulama yapabilir.
 • Bilimsel süreç basamaklarını öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanarak, mesleki ve bilimsel etik bilincine sahip araştırmacı öğretmen rolünü gerçekleştirebilir.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenme-öğretme süreçlerinde etkin bir şekilde kullanabilir.
 • Çağdaş öğretim ilke, strateji, yöntem ve tekniklerini, farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini bilir ve öğrenme-öğretme süreçlerinde uygulayabilir.
 • Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor nitelikleri ölçebilecek ölçme araçlarının özelliklerini bilir ve bu nitelikleri süreç ve ürün boyutuyla ölçecek araç ve yöntemleri geliştirebilir ve uygulayabilir.
 • Demokrasiye inanır, hukuk ve insan hakları ile evrensel değerlere karşı duyarlı olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 • Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0
EGT101Eğitim Bilimine Giriş 927001 3 0 0 5.0
SNÖ101Temel Matematik-I 927001 2 0 0 7.0
SNÖ103Genel Biyoloji 927001 2 0 0 7.0
SNÖ105Uygarlık Tarihi 927001 2 0 0 5.0
TYA101Türkçe I : Yazılı Anlatım 927001 2 0 0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0
Toplam 15 0 0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0
EGT102Eğitim Psikolojisi 927001 3 0 0 5.0
SNÖ102Temel Matematik-II 927001 2 0 0 5.0
SNÖ104Genel Kimya 927001 2 0 0 5.0
SNÖ106Türk Tarihi ve Kültürü 927001 2 0 0 5.0
SNÖ108Genel Coğrafya 927001 2 0 0 4.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım 927001 2 0 0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0
Toplam 17 0 0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EGT201Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 3 0 0 5.0
SNÖ201Türk Dili-I : Ses ve Yapı Bilgisi 927001 2 0 0 3.0
SNÖ203Genel Fizik 927001 2 0 0 6.0
SNÖ205Müzik 927001 1 2 0 2.0
SNÖ207Beden Eğitimi ve Spor Kültürü 927001 1 2 0 2.0
SNÖ209Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları-I 927001 0 2 0 2.0
SNÖ211Çevre Eğitimi 927001 2 0 0 3.0
SNÖ213Felsefe 927001 2 0 0 3.0
SNÖ215Eğitim Sosyoloji 927001 2 0 0 4.0
Toplam 15 6 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EGT202Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 2 2 0 6.0
SNÖ202Türk Dili-II : Cümle ve Metin Bilgisi 927001 2 0 0 3.0
SNÖ204Çocuk Edebiyatı 927001 2 0 0 3.0
SNÖ206Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği 927001 3 0 0 4.0
SNÖ208Sanat Eğitimi 927001 1 2 0 2.0
SNÖ210Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları-II 927001 0 2 0 2.0
SNÖ212Müzik Öğretimi 927001 1 2 0 2.0
SNÖ214Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi 927001 1 2 0 2.0
SNÖ216Güzel Yazı Teknikleri 927001 1 2 0 2.0
SNÖ218Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 4.0
Toplam 15 12 0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EGT301Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 4.0
EGT305Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 0 0 5.0
SNÖ301Fen ve Teknoloji Öğretimi I 927001 3 0 0 4.0
SNÖ303İlkokuma ve Yazma Öğretimi 927001 3 0 0 5.0
SNÖ305Hayat Bilgisi Öğretimi 927001 3 0 0 5.0
SNÖ307Matematik Öğretimi I 927001 3 0 0 5.0
SNÖ309Drama 927001 2 2 0 2.0
Toplam 19 2 0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SNÖ302Fen ve Teknoloji Öğretimi II 927001 3 0 0 5.0
SNÖ304Türkçe Öğretimi 927001 3 0 0 5.0
SNÖ306Sosyal Bilgiler Öğretimi 927001 3 0 0 5.0
SNÖ308Matematik Öğretimi II 927001 3 0 0 5.0
SNÖ310Erken Çocukluk Eğitimi 927001 2 0 0 3.0
SNÖ312Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 2.0
SNÖ314Okul Deneyimi 927001 1 4 0 5.0
Toplam 16 6 0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EGT401Rehberlik 927001 3 0 0 5.0
SNÖ401Görsel Sanatlar Öğretimi 927001 1 2 0 2.0
SNÖ403Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi 927001 2 0 0 3.0
SNÖ405Trafik ve İlkyardım 927001 2 0 0 3.0
SNÖ407Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 927001 2 0 0 4.0
SNÖ409Etkili İletişim 927001 3 0 0 4.0
SNÖ411Öğretmenlik Uygulaması-I 927001 2 6 0 6.0
SNÖ413Özel Eğitim 927001 2 0 0 3.0
Toplam 17 8 0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EGT402Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 2 0 0 4.0
SNÖ402Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim 927001 2 0 0 3.0
SNÖ404A Seçmeli I (İlköğretim Programlarında Yeni Yaklaşımlar) 927001 2 0 0 3.0
SNÖ406Türk Eğitim Tarihi 927001 2 0 0 3.0
SNÖ408İlk Öğretimde Kaynaştırma 927001 2 0 0 4.0
SNÖ412Öğretmenlik Uygulaması-II 927001 2 6 0 9.0
SNÖ-MBSMb Seçmeli 927003 2 0 0 4.0
Toplam 14 6 0 30.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
SNÖ-MBS / Mb Seçmeli
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 927001 3 0 0 4.0
SNÖ410 Mb Seçmeli I (Türk Eğitim Sisteminde Sorunlar, Eğilimler ve Gelişmeler) 927001 2 0 0 4.0