Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - Sınıf Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalımız, ilköğretim 1. kademeye sınıf öğretmeni yetiştirmek amacıyla Türkçe-Matematik puanıyla öğrenci alan dört yıllık bir lisans alanıdır.

Kazanılan Derece

Sınıf öğretmeni

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalının amacı; Milli Eğitime bağlı resmi ve özel ilköğretim okullarında, sınıf öğretmeni olarak hizmet verebilecek bilimsel bilgi ve beceri donanımına sahip meslek elemanı yetiştirmektir. Bu amaca yönelik olarak, Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği Sınıf Öğretmenliği ABD çerçeve programı doğrultusunda alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür dersleri, alanında uzman öğretim üyeleri rehberliğinde, teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Program mezunları, resmi ve özel ilköğretim okullarında "sınıf öğretmeni" olarak görev yapmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisansa Geçiş: Lisans derecesi, ALES, ÜDS/KPDS, Bilim Sınavı ve Mülakat Doktoraya Geçiş: Yüksek Lisans derecesi, ALES, ÜDS/KPDS, Bilim Sınavı ve Mülakat

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl içi çalışma uygulanmadığı takdirde başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) 8 dönemlik derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere SINIF ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program başkanı: Prof. Dr. K. Tuncer Çağlayan

Bölüm Olanakları

Sınıf Öğretmenliği programında 2 profesör, 6 yardımcı doçent, 5 öğretim görevlisi, bulunmaktadır. Projeksiyonlu Sınıflar, Seminer odası, Çok amaçlı salon, Kütüphane, Bilgisayar laboratuarı, , Müzik odası, Drama odası bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Fen, matematik, sosyal alanlarla ilgili sınıf öğretmeni olmanın gerektirdiği yeterli genel kültür ve bilgi birikimine sahip olur.
 2. Pedagojik kavram ve ilkeleri mesleki ve günlük yaşamında kullanabilir.
 3. Alanı ile ilgili yerli ve yabancı kaynakları takip edebilecek yeterliğe sahip olur.
 4. Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilir, öğrencileriyle ve çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilir.
 5. İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama ve uygulama yapabilir.
 6. Bilimsel süreç basamaklarını öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanarak, mesleki ve bilimsel etik bilincine sahip araştırmacı öğretmen rolünü gerçekleştirebilir.
 7. Bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenme-öğretme süreçlerinde etkin bir şekilde kullanabilir.
 8. Çağdaş öğretim ilke, strateji, yöntem ve tekniklerini, farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini bilir ve öğrenme-öğretme süreçlerinde uygulayabilir.
 9. Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor nitelikleri ölçebilecek ölçme araçlarının özelliklerini bilir ve bu nitelikleri süreç ve ürün boyutuyla ölçecek araç ve yöntemleri geliştirebilir ve uygulayabilir.
 10. Demokrasiye inanır, hukuk ve insan hakları ile evrensel değerlere karşı duyarlı olur.
 11. Çevreye, insana, topluma, sanatsal faaliyetlere ve spora önem veren, topluma faydalı, araştıran, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş öğrenciler yetiştirebilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 • Çevreye, insana, topluma, sanatsal faaliyetlere ve spora önem veren, topluma faydalı, araştıran, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş öğrenciler yetiştirebilir.
 • Fen, matematik, sosyal alanlarla ilgili sınıf öğretmeni olmanın gerektirdiği yeterli genel kültür ve bilgi birikimine sahip olur.
 • Pedagojik kavram ve ilkeleri mesleki ve günlük yaşamında kullanabilir.
 • Alanı ile ilgili yerli ve yabancı kaynakları takip edebilecek yeterliğe sahip olur.
 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilir, öğrencileriyle ve çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilir.
 • İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama ve uygulama yapabilir.
 • Bilimsel süreç basamaklarını öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanarak, mesleki ve bilimsel etik bilincine sahip araştırmacı öğretmen rolünü gerçekleştirebilir.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenme-öğretme süreçlerinde etkin bir şekilde kullanabilir.
 • Çağdaş öğretim ilke, strateji, yöntem ve tekniklerini, farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini bilir ve öğrenme-öğretme süreçlerinde uygulayabilir.
 • Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor nitelikleri ölçebilecek ölçme araçlarının özelliklerini bilir ve bu nitelikleri süreç ve ürün boyutuyla ölçecek araç ve yöntemleri geliştirebilir ve uygulayabilir.
 • Demokrasiye inanır, hukuk ve insan hakları ile evrensel değerlere karşı duyarlı olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 • Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB404Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 10 24 0 22.0 0.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK105Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGGK107Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 3.0
EGGK109Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGGK111Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB101Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB102Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SÖAE101İlkokulda Temel Matematik Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SÖAE101İlkokulda Temel Matematik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE101İlkokulda Temel Matematik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE101İlkokulda Temel Matematik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE101İlkokulda Temel Matematik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE101İlkokulda Temel Matematik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE101İlkokulda Temel Matematik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE101İlkokulda Temel Matematik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE103Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SÖAE103Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SÖAE103Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SÖAE103Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 48 0 0 48.0 32.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGGK106Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGGK108Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK110Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB103Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB104Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT102Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SNÖ102Temel Matematik-II Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
SNÖ104Genel Kimya Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
SNÖ106Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
SNÖ108Genel Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SÖAE102İlkokulda Temel Fen Bilimleri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE102İlkokulda Temel Fen Bilimleri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE102İlkokulda Temel Fen Bilimleri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE102İlkokulda Temel Fen Bilimleri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE102İlkokulda Temel Fen Bilimleri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE102İlkokulda Temel Fen Bilimleri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE102İlkokulda Temel Fen Bilimleri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE102İlkokulda Temel Fen Bilimleri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE104Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SÖAE104Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SÖAE104Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SÖAE104Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SÖAE104Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SÖAE104Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SÖAE104Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SÖAE106Çevre Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SÖAE106Çevre Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SÖAE106Çevre Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 72 0 0 72.0 39.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGKGK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGMBMB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGT201Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SNÖ201Türk Dili-I : Ses ve Yapı Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SNÖ203Genel Fizik Zorunlu 2 0 0 2.0 6.0
SNÖ205Müzik Zorunlu 1 2 0 2.0 2.0
SNÖ207Beden Eğitimi ve Spor Kültürü Zorunlu 1 2 0 2.0 2.0
SNÖ209Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları-I Zorunlu 0 2 0 1.0 2.0
SNÖ211Çevre Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SNÖ213Felsefe Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SNÖ215Eğitim Sosyoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SÖAEAE SEÇMELİ (Sınıf) SDG 2 0 0 2.0 0.0
SÖAE201İlkokuma Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE201İlkokuma Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE201İlkokuma Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE201İlkokuma Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE201İlkokuma Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE201İlkokuma Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE203İlkokulda Drama Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SÖAE203İlkokulda Drama Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SÖAE203İlkokulda Drama Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SÖAE203İlkokulda Drama Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SÖAE203İlkokulda Drama Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SÖAE203İlkokulda Drama Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SÖAE205Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
SÖAE205Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
SÖAE205Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
SÖAE205Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
SÖAE205Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
SÖAE205Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
SÖAE205Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
Toplam 51 20 0 61.0 27.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK210Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
EGMB204Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT202Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
SNÖ202Türk Dili-II : Cümle ve Metin Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SNÖ204Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SNÖ206Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SNÖ208Sanat Eğitimi Zorunlu 1 2 0 2.0 2.0
SNÖ210Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları-II Zorunlu 0 2 0 1.0 2.0
SNÖ212Müzik Öğretimi Zorunlu 1 2 0 2.0 2.0
SNÖ214Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Zorunlu 1 2 0 2.0 2.0
SNÖ216Güzel Yazı Teknikleri Zorunlu 1 2 0 2.0 2.0
SNÖ218Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SÖAE202Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE202Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE202Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE202Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE202Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE202Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE206Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE206Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE206Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE206Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE206Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 51 14 0 58.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT301Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
EGT305Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SNÖ301Fen ve Teknoloji Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SNÖ303İlkokuma ve Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SNÖ305Hayat Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SNÖ307Matematik Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SNÖ309Drama Zorunlu 2 2 0 3.0 2.0
SÖAE301Fen Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE301Fen Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE301Fen Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE301Fen Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE301Fen Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE301Fen Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE301Fen Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE305Hayat Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE305Hayat Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE305Hayat Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE305Hayat Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE305Hayat Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE305Hayat Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE305Hayat Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE307Matematik Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE307Matematik Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE307Matematik Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE307Matematik Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE307Matematik Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE307Matematik Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE307Matematik Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 82 2 0 83.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SNÖ302Fen ve Teknoloji Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SNÖ304Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SNÖ306Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SNÖ308Matematik Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SNÖ310Erken Çocukluk Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SNÖ312Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2.0 2.0
SNÖ314Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3.0 5.0
SÖAE302Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE302Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE302Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE302Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE302Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE302Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE302Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE306Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE306Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE306Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE306Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE306Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE306Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE308Matematik Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE308Matematik Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE308Matematik Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE308Matematik Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE308Matematik Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE308Matematik Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE308Matematik Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 76 6 0 79.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGT401Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SNÖ401Görsel Sanatlar Öğretimi Zorunlu 1 2 0 2.0 2.0
SNÖ403Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SNÖ405Trafik ve İlkyardım Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SNÖ407Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SNÖ409Etkili İletişim Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SNÖ411Öğretmenlik Uygulaması-I Zorunlu 2 6 0 5.0 6.0
SNÖ413Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SÖAE401Müzik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE401Müzik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE401Müzik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE401Müzik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE401Müzik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE401Müzik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE401Müzik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE405İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE405İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE405İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE405İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE405İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE405İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 66 38 0 85.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGT402Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SNÖ402Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SNÖ404A Seçmeli I (İlköğretim Programlarında Yeni Yaklaşımlar) Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SNÖ406Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SNÖ408İlk Öğretimde Kaynaştırma Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SNÖ412Öğretmenlik Uygulaması-II Zorunlu 2 6 0 5.0 9.0
SNÖ-MBSMb Seçmeli SDG 2 0 0 2.0 4.0
SÖAE404Karakter ve Değer Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SÖAE406Görsel Sanatlar Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE406Görsel Sanatlar Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE406Görsel Sanatlar Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE406Görsel Sanatlar Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE406Görsel Sanatlar Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SÖAE406Görsel Sanatlar Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 44 36 0 62.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EGGK107 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2.0 3.0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2.0 3.0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2.0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK108 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
EGGK / GK SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2.0 0.0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2.0 0.0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2.0 0.0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2.0 0.0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2.0 0.0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2.0 0.0
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2.0 0.0
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2.0 0.0
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2.0 0.0
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2.0 0.0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2.0 0.0
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2.0 0.0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB / MB SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2.0 0.0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2.0 0.0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2.0 0.0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2.0 0.0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
SÖAE / AE SEÇMELİ (Sınıf)
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SNAE001 Afetler ve Afet Yönetimi 2 0 0 2.0 0.0
SNAE002 Çocuk Edebiyatı 2 0 0 2.0 0.0
SNAE003 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2.0 0.0
SNAE004 Geleneksel Çocuk Oyunları 2 0 0 2.0 0.0
SNAE005 İlkokul Ders Kitapları İnceleme 2 0 0 2.0 0.0
SNAE006 İlkokul Programı 2 0 0 2.0 0.0
SNAE007 İlkokulda Alternatif Eğitim Uygulamaları 2 0 0 2.0 0.0
SNAE008 Kapsayıcı Dil Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
SNAE009 Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
SNAE010 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2.0 0.0
SNAE011 Sosyal Beceri Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
SNAE012 Türk Kültüründe Çocuk ve Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
SNÖ-MBS / Mb Seçmeli
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 0 3.0 4.0
SNÖ410 Mb Seçmeli I (Türk Eğitim Sisteminde Sorunlar, Eğilimler ve Gelişmeler) 2 0 0 2.0 4.0