Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen-Edebiyat Fakültesi - Biyoloji Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Biyoloji Bölümü, 1975 yılında Fen ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılmıştır. 1982 yılında YÖK kanunu ile Fakültemizin adının Fen-Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmesinden sonra Biyoloji Bölümü Fen-Edebiyat Fakültesine dahil edilmiştir.

Kazanılan Derece

Biyolog

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavından yeterli puan almış olmak, yabancı uyruklu öğrenciler için YÖS sınavından yeterli puan almış olmak. Kesin kayıt yaptıran öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bölüm öğrencilerimiz için yapılan muafiyet sınavından başarılı olanlar yabancı dil derslerinden muaf tutulurlar. Ayrıca daha önce kayıtlı oldukları bir Yüksek Öğretim Kurumu'ndan aldıkları ve başardıkları derslerin içerikleri Bölüm Muafiyet Kurulu tarafından incelenir. Öğrenci denk sayılan derslerden muaf tutularak uygun sınıf ve yarıyıla intibakı yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Bölümümüzün eğitim programı günümüzdeki biyolojik gelişmeleri takip edebilecek; araştıran, öğrenen, girişimci biyologlar yetiştirecek şekilde düzenlenmiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız KPSS ‘den gereken puanı almaları ve formasyona sahip olmaları durumunda özel yada devlet okullarında öğretmenlik yapabilirler. Eğitim alanında olduğu kadar, sağlık kurumlarına bağlı laboratuvarlar, özel araştırma enstitüleri, Tarım, Orman ve Çevre Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda, gıda ve ilaç sanayi dallarında iş olanağı bulabilirler. Lisansüstü eğitimine devam eden adaylar üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans, doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (laboratuar çalışması, laboratuar sınavı, seminer, kısa sınav, ödev) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programdaki tüm derslerini başarmış olan ve 4.00 üzerinden en az 2,00 ortalamaya sahip olan öğrenciler mezuniyet şartlarını sağlamış olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Gülcan ŞENEL
Ondokuz Mayıs Üniveristesi Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Atakum Samsun
Tel: 03623121919-5426

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde kablosuz internet ve projeksiyon donanımlı 60 kişilik 3 sınıf ve 2 laboratuvar bulunmaktadır. Ayrıca yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırma faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri araştırma laboratuvarları da mevcuttur. Bunun dışında, bölümümüzde herbaryum, hayvan müzesi, bitki büyütme odası, görüntüleme sistemleri ile donatılmış mikroskop odaları da bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
 2. Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
 3. Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
 4. Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
 5. Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
 6. Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
 7. Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
 8. Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
 9. Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
 10. Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
 11. Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
 12. Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
 13. Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
 14. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
 15. Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
 16. Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
 • Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
 • Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
 • Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
 • Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 • Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
 • Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
 • Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 • Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
 • Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
 • Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
 • Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
 • Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
 • Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
 • Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
 • Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
 • Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
BİO101Genel Biyoloji-I (Botanik) Ortak 3 0 0 3.0 6.0
BİO103Sistematiğin Esasları Ortak 2 0 0 2.0 6.0
BİO151Genel Biyoloji I Lab. Ortak 0 2 0 1.0 5.0
BİO191Fizik Ortak 2 0 0 2.0 4.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TBKİM103Genel Kimya I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 2 0 19.0 33.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
BİO102Genel Biyoloji-II (Zooloji) Ortak 3 0 0 3.0 6.0
BİO104Biyologlar İçin İstatistik Ortak 2 0 0 2.0 4.0
BİO152Genel Biyoloji II Lab. Ortak 0 2 0 1.0 5.0
BİS-22.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 4.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TBKİM104Genel Kimya II Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 2 0 21.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO201Sitoloji Ortak 3 0 0 3.0 4.0
BİO203Hayvan Ekolojisi Ortak 3 0 0 3.0 4.0
BİO205Omurgasızlar-I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
BİO207Mikrobiyoloji-I Ortak 2 0 0 2.0 2.0
BİO209Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Ortak 3 0 0 3.0 4.0
BİO251Sitoloji Lab. Ortak 0 2 0 1.0 2.0
BİO253Hayvan Ekolojisi Lab. Ortak 0 2 0 1.0 2.0
BİO255Omurgasızlar I Lab. Ortak 0 2 0 1.0 2.0
BİO257Mikrobiyoloji-I Lab. Ortak 0 2 0 1.0 2.0
BİO259Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Lab. Ortak 0 2 0 1.0 2.0
BİS-33.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 10 0 21.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO202Bitki Ekolojisi Ortak 3 0 0 3.0 5.0
BİO204Hayvan Histolojisi Ortak 3 0 0 3.0 5.0
BİO206Omurgasızlar-II Ortak 3 0 0 3.0 4.0
BİO208Mikrobiyoloji-II Ortak 2 0 0 2.0 2.0
BİO210Bitki Embriyolojisi Ortak 2 0 0 2.0 2.0
BİO252Bitki Ekolojisi Lab. Ortak 0 2 0 1.0 2.0
BİO254Hayvan Histolojisi Lab. Ortak 0 2 0 1.0 2.0
BİO256Omurgasızlar II Lab. Ortak 0 2 0 1.0 2.0
BİO258Mikrobiyoloji-II Lab. Ortak 0 2 0 1.0 2.0
BİO260Bitki Embriyolojisi Lab. Ortak 0 2 0 1.0 2.0
BİS-44.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 15 10 0 20.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO301Genel Genetik Ortak 3 0 0 3.0 5.0
BİO303Hayvan Fizyolojisi Ortak 3 0 0 3.0 5.0
BİO305Biyokimya-I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
BİO307Tohumsuz Bitkiler Taksonomisi Ortak 3 0 0 3.0 4.0
BİO351Genel Genetik Lab. Ortak 0 2 0 1.0 2.0
BİO353Hayvan Fizyolojisi Lab. Ortak 0 2 0 1.0 2.0
BİO355Biyokimya I Lab. Ortak 0 2 0 1.0 2.0
BİO357Tohumsuz Bitkiler Taksonomisi Lab. Ortak 0 2 0 1.0 2.0
BİS-55.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 16 8 0 20.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO302Moleküler Genetik Ortak 3 0 0 3.0 5.0
BİO304Bitki Fizyolojisi Ortak 3 0 0 3.0 4.0
BİO306Biyokimya-II Ortak 3 0 0 3.0 4.0
BİO308Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Ortak 3 0 0 3.0 4.0
BİO352Moleküler Genetik Lab. Ortak 0 2 0 1.0 2.0
BİO354Bitki Fizyolojisi Lab. Ortak 0 2 0 1.0 2.0
BİO356Biyokimya II Lab. Ortak 0 2 0 1.0 2.0
BİO358Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Lab. Ortak 0 2 0 1.0 3.0
BİS-66.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 16 8 0 20.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO401Omurgalılar I Ortak 3 0 0 3.0 5.0
BİO403Deniz Biyolojisi Ortak 2 0 0 2.0 4.0
BİO405Hayvan Embriyolojisi Ortak 2 0 0 2.0 4.0
BİO407İnsan Anatomisi Ortak 2 0 0 2.0 4.0
BİO409Evolusyon Ortak 2 0 0 2.0 3.0
BİO451Omurgalılar-I Lab. Ortak 0 2 0 1.0 2.0
BİO453Deniz Biyolojisi Lab. Ortak 0 2 0 1.0 2.0
BİO455Hayvan Embriyolojisi Lab. Ortak 0 2 0 1.0 2.0
BİS-77.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 15 6 0 18.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO402Omurgalılar II Ortak 2 0 0 2.0 5.0
BİO404Limnoloji Ortak 2 0 0 2.0 3.0
BİO406Bitki Sosyolojisi Ortak 2 0 0 2.0 4.0
BİO408Moleküler Biyoloji Ortak 2 0 0 2.0 4.0
BİO452Omurgalılar-II Lab. Ortak 0 2 0 1.0 2.0
BİO454Limnoloji Lab. Ortak 0 2 0 1.0 2.0
BİO456Bitki Sosyolojisi Lab. Ortak 0 2 0 1.0 2.0
BİS-88.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 4 0 8.0 8.0
Toplam 14 10 0 19.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
BİS-2 / 2.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO120 Mesleki İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
BİO122 Çevre Biyolojisi 2 0 0 2.0 0.0
BİO124 Doğa Koruma 2 0 0 2.0 2.0
BİO126 Biyolojik Gözlem ve Çalışma 2 0 0 2.0 2.0
BİO128 Vitaminler ve Etki Mekanizması 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
BİS-3 / 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO221 Mesleki İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
BİO223 Ekonomik Botanik 2 0 0 2.0 2.0
BİO225 Bilim Tarihi ve Biyoloji Felsefesi 2 0 0 2.0 2.0
BİO227 Davranış Bilimlerine Giriş 2 0 0 2.0 2.0
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 0 3.0 0.0
BİS-4 / 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO222 Gıda Mikrobiyolojisi 2 0 0 2.0 2.0
BİO224 Bakteri Kültür ve Fermentasyon Teknikleri 2 0 0 2.0 2.0
BİO226 Toksikoloji 2 0 0 2.0 2.0
BİS-5 / 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO321 Biyokimyasal Ekolojiye Giriş 2 0 0 2.0 2.0
BİO323 Genel Toprak Bilimi 2 0 0 2.0 2.0
BİO325 Balıkçılık Biyolojisi 2 0 0 2.0 2.0
BİO327 Akuvatik Mikrobiyoloji 2 0 0 2.0 2.0
BİO329 Herbivor Böcek Ekolojisi 2 0 0 2.0 0.0
BİS-6 / 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO322 Staj 0 0 0 0.0 0.0
BİO324 Su Ürünleri Teknolojisi 2 0 0 2.0 2.0
BİO326 Mikrobiyal Hastalıklar ve Epidemiyoloji 2 0 0 2.0 2.0
BİO328 Tohumlu Bitkiler Üretim Yöntemleri 2 0 0 2.0 2.0
BİO330 Entomoloji 2 0 0 2.0 2.0
BİO332 Üretim Ekolojisi 2 0 0 2.0 2.0
BİO334 Türkiye Sulak Alanları 2 0 0 2.0 2.0
BİS-7 / 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO421 Balık Yetiştiriciliği 2 0 0 2.0 2.0
BİO423 Mikolojiye Giriş 2 0 0 2.0 2.0
BİO425 Viroloji 2 0 0 2.0 2.0
BİO427 Genel Parazitoloji 2 0 0 2.0 2.0
BİO429 Hayvan Coğrafyası 2 0 0 2.0 2.0
BİS-8 / 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO422 Bitki Coğrafyası 2 0 0 2.0 0.0
BİO424 Moleküler Analiz Teknikleri 2 0 0 2.0 2.0
BİO426 Su Kirliliği 2 0 0 2.0 2.0
BİO428 Biyoteknolojiye Giriş 2 0 0 2.0 2.0
BİO430 Karyoloji 2 0 0 2.0 2.0
BİO432 Bağışıklığın Temelleri 2 0 0 2.0 2.0
BİO434 Herbaryum Tekniği 1 2 0 2.0 2.0
BİO436 Müze Tekniği 1 2 0 2.0 2.0
SKD002 Girişimcilik 2 2 0 3.0 0.0