Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen-Edebiyat Fakültesi - Biyoloji Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Lisans

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

LYS sınavından kayıt için yeterli puan almış olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması,Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Biyoloji Bölümü; Genel Biyoloji, Zooloji, Botanik, Moleküler Biyoloji, Hidrobiyoloji olmak üzere beş bilim dalından oluşmaktadır. Yaşayan canlılar ve canlı sistemlerin anlaşılmasını amaçlayan Biyoloji bilimi, araştırma konuları açısından birçok alt dala ayrılmaktadır. Bölümümüzde bulunan laboratuarlar gerek öğrencilerin derslere ilişkin pratik uygulamalar yapabilmelerine, gerekse ileri araştırma çalışmalarının yapılabilmesi için uygun altyapı ve teknolojik donanımlara sahiptir. Biyoloji bölümü öğretim elemanlarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesi, TÜBİTAK ve Tagem tarafından desteklenen projeler öğrencilerin katılımı ile yürütülmekte ulusal - uluslar arası düzeyde üniversite, araştırma laboratuarı ve merkezlerle işbirlikleri sürdürülmektedir. Biyoloji Bölümü mezunları üniversitelerin akademik kadrolarında çalışabilirler. Ayrıca sağlık kurumlarına bağlı laboratuarlar, özel araştırma enstitüleri, Tarım, Orman ve Çevre Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda, gıda ve ilaç sanayi dallarında iş olanağı bulabilirler. Gerekli sertifikaya sahip olan mezunlar, özel yada devlet okullarında öğretmenlik yapabilirler.Bölüm çeşitli uluslararası üniversiteler, araştırma laboratuvarları ve merkezlerle işbirliği halindedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar eğitim alanında olduğu kadar, tıp, kimya, veterinerlik, ziraat, biyoteknoloji, ve biyoloji alanlarında temel ve/veya uygulamalı araştırma yapan enstitülerde araştırmacı veya uzman olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca ilaç üreten firmalarda hem araştırmacı hem de satış elemanı olarak iş bulabilirler. Hastanelerde, sağlık birimlerinde biyolog yada teknisyen olarak ve hatta devletin çevre birimlerinde danışman olarak da çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tüm derslerden başarılı olan ve 240 ECTS kredi değerini sağlayan her öğrenci ilgilendikleri alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (laboratuar çalışması, laboratuar sınavı, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, 240 ECTS değeri ve 4.00 üzerinden en az 2,00 ortalamaya sahip olan öğrenciler mezuniyet şartlarını sağlamış olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Nazmi POLAT
Ondokuz Mayıs Üniveristesi Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Atakum Samsun
Tel: 03623121919-5127

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde öğrencilere ait 3 adet laboratuvar ve 6 adet derslik bulunmaktadır. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırma geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri 15 adet laboratuvar mevcuttur. Ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü bünyesinde "Samsun İli Tatlısu Balık Faunası"nın sergilendiği bir müzemiz bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Aktif çalışma potansiyelinin öğrencilere kazandırılıması, öğrencilerin etraflarına sorgulayıcı bakmalarının sağlar
 2. Biyoloji bilimi ile ilgili olan temel kavramların açıklanarak, örnekler ile gösterilmesi sağlanır
 3. Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl gerçekleştirildiğinin gösterilerek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerinin açıklanması yapılır
 4. Canlıların yaşam stratejilerini inceler
 5. Canlı sistemleri anlamaya yönelik deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayabilme
 6. Canlı sistemleri ve işleyişini açıklayabilir
 7. Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanılır
 8. Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığı oluşur
 9. Çağın biyolojik gelişimlerini takip etme bilinci kazanılır
 10. Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır
 11. Bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi kazanır
 12. Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır
 13. Alanın gerektirdiği temel bilgisayar kullanım becerisi kazanır
 14. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 15. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 16. Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
 17. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 18. Biyolojik problemleri çözmeye yönelik deney tasarlama, uygulama ve bulguları analiz edebilme
 19. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 20. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 21. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 22. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 23. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 24. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
 25. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Canlı sistemleri anlamaya yönelik deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayabilme
 • Canlı sistemleri ve işleyişini açıklayabilir
 • Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanılır
 • Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığı oluşur
 • Çağın biyolojik gelişimlerini takip etme bilinci kazanılır
 • Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır
 • Aktif çalışma potansiyelinin öğrencilere kazandırılıması, öğrencilerin etraflarına sorgulayıcı bakmalarının sağlar
 • Biyoloji bilimi ile ilgili olan temel kavramların açıklanarak, örnekler ile gösterilmesi sağlanır
 • Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl gerçekleştirildiğinin gösterilerek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerinin açıklanması yapılır
 • Canlıların yaşam stratejilerini inceler
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
 • Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 • Bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi kazanır
 • Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır
 • Alanın gerektirdiği temel bilgisayar kullanım becerisi kazanır
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 • Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
 • Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
 • Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 1.0 2.0
BİO101Genel Biyoloji-I (Botanik) 927006 3 0 0 6.0 3.0
BİO103Sistematiğin Esasları 927006 2 0 0 6.0 2.0
BİO151Genel Biyoloji I Lab. 927006 0 2 0 5.0 1.0
BİO191Fizik 927006 2 0 0 4.0 2.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I 927001 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TBKİM103Genel Kimya I 927006 3 0 0 4.0 3.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 1.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 2 0 31.0 19.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 1.0 2.0
BİO102Genel Biyoloji-II (Zooloji) 927006 3 0 0 6.0 3.0
BİO104Biyologlar İçin İstatistik 927006 2 0 0 6.0 2.0
BİO152Genel Biyoloji II Lab. 927006 0 2 0 5.0 1.0
BİS-22.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4.0 4.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II 927001 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TBKİM104Genel Kimya II 927006 3 0 0 4.0 3.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 1.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 2 0 31.0 21.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BİO201Sitoloji 927006 3 0 0 4.0 3.0
BİO203Hayvan Ekolojisi 927006 3 0 0 4.0 3.0
BİO205Omurgasızlar-I 927006 3 0 0 4.0 3.0
BİO207Mikrobiyoloji-I 927006 2 0 0 2.0 2.0
BİO209Bitki Anatomisi ve Morfolojisi 927006 3 0 0 4.0 3.0
BİO251Sitoloji Lab. 927006 0 2 0 2.0 1.0
BİO253Hayvan Ekolojisi Lab. 927006 0 2 0 2.0 1.0
BİO255Omurgasızlar I Lab. 927006 0 2 0 2.0 1.0
BİO257Mikrobiyoloji-I Lab. 927006 0 2 0 2.0 1.0
BİO259Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Lab. 927006 0 2 0 2.0 1.0
BİS-33.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 10 0 30.0 21.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BİO202Bitki Ekolojisi 927006 3 0 0 5.0 3.0
BİO204Hayvan Histolojisi 927006 3 0 0 5.0 3.0
BİO206Omurgasızlar-II 927006 3 0 0 4.0 3.0
BİO208Mikrobiyoloji-II 927006 2 0 0 2.0 2.0
BİO210Bitki Embriyolojisi 927006 2 0 0 2.0 2.0
BİO252Bitki Ekolojisi Lab. 927006 0 2 0 2.0 1.0
BİO254Hayvan Histolojisi Lab. 927006 0 2 0 2.0 1.0
BİO256Omurgasızlar II Lab. 927006 0 2 0 2.0 1.0
BİO258Mikrobiyoloji-II Lab. 927006 0 2 0 2.0 1.0
BİO260Bitki Embriyolojisi Lab. 927006 0 2 0 2.0 1.0
BİS-44.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 15 10 0 30.0 20.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BİO301Genel Genetik 927006 3 0 0 5.0 3.0
BİO303Hayvan Fizyolojisi 927006 3 0 0 5.0 3.0
BİO305Biyokimya-I 927006 3 0 0 4.0 3.0
BİO307Tohumsuz Bitkiler Taksonomisi 927006 3 0 0 4.0 3.0
BİO351Genel Genetik Lab. 927006 0 2 0 2.0 1.0
BİO353Hayvan Fizyolojisi Lab. 927006 0 2 0 2.0 1.0
BİO355Biyokimya I Lab. 927006 0 2 0 2.0 1.0
BİO357Tohumsuz Bitkiler Taksonomisi Lab. 927006 0 2 0 2.0 1.0
BİS-55.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 16 8 0 30.0 20.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BİO302Moleküler Genetik 927006 3 0 0 5.0 3.0
BİO304Bitki Fizyolojisi 927006 3 0 0 4.0 3.0
BİO306Biyokimya-II 927006 3 0 0 4.0 3.0
BİO308Tohumlu Bitkiler Taksonomisi 927006 3 0 0 4.0 3.0
BİO352Moleküler Genetik Lab. 927006 0 2 0 2.0 1.0
BİO354Bitki Fizyolojisi Lab. 927006 0 2 0 2.0 1.0
BİO356Biyokimya II Lab. 927006 0 2 0 2.0 1.0
BİO358Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Lab. 927006 0 2 0 3.0 1.0
BİS-66.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 16 8 0 30.0 20.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BİO401Omurgalılar I 927006 3 0 0 5.0 3.0
BİO403Deniz Biyolojisi 927006 2 0 0 4.0 2.0
BİO405Hayvan Embriyolojisi 927006 2 0 0 4.0 2.0
BİO407İnsan Anatomisi 927006 2 0 0 4.0 2.0
BİO409Evolusyon 927006 2 0 0 3.0 2.0
BİO451Omurgalılar-I Lab. 927006 0 2 0 2.0 1.0
BİO453Deniz Biyolojisi Lab. 927006 0 2 0 2.0 1.0
BİO455Hayvan Embriyolojisi Lab. 927006 0 2 0 2.0 1.0
BİS-77.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 15 6 0 30.0 18.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BİO402Omurgalılar II 927006 2 0 0 5.0 2.0
BİO404Limnoloji 927006 2 0 0 3.0 2.0
BİO406Bitki Sosyolojisi 927006 2 0 0 4.0 2.0
BİO408Moleküler Biyoloji 927006 2 0 0 4.0 2.0
BİO452Omurgalılar-II Lab. 927006 0 2 0 2.0 1.0
BİO454Limnoloji Lab. 927006 0 2 0 2.0 1.0
BİO456Bitki Sosyolojisi Lab. 927006 0 2 0 2.0 1.0
BİS-88.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 6 4 0 8.0 8.0
Toplam 14 10 0 30.0 19.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
BİS-2 / 2.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BİO120 Mesleki İngilizce I 927006 2 0 0 2.0
BİO122 Çevre Biyolojisi 927006 2 0 0 0.0
BİO124 Doğa Koruma 927006 2 0 0 2.0
BİO126 Biyolojik Gözlem ve Çalışma 927006 2 0 0 2.0
BİO128 Vitaminler ve Etki Mekanizması 927006 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
BİS-3 / 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BİO221 Mesleki İngilizce II 927006 2 0 0 2.0
BİO223 Ekonomik Botanik 927006 2 0 0 2.0
BİO225 Bilim Tarihi ve Biyoloji Felsefesi 927006 2 0 0 2.0
BİO227 Davranış Bilimlerine Giriş 927006 2 0 0 2.0
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 927001 3 0 0 0.0
BİS-4 / 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BİO222 Gıda Mikrobiyolojisi 927006 2 0 0 2.0
BİO224 Bakteri Kültür ve Fermentasyon Teknikleri 927006 2 0 0 2.0
BİO226 Toksikoloji 927006 2 0 0 2.0
BİS-5 / 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BİO321 Biyokimyasal Ekolojiye Giriş 927006 2 0 0 2.0
BİO323 Genel Toprak Bilimi 927006 2 0 0 2.0
BİO325 Balıkçılık Biyolojisi 927006 2 0 0 2.0
BİO327 Akuvatik Mikrobiyoloji 927006 2 0 0 2.0
BİO329 Herbivor Böcek Ekolojisi 927006 2 0 0 0.0
BİS-6 / 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BİO322 Staj 927006 0 0 0 0.0
BİO324 Su Ürünleri Teknolojisi 927006 2 0 0 2.0
BİO326 Mikrobiyal Hastalıklar ve Epidemiyoloji 927006 2 0 0 2.0
BİO328 Tohumlu Bitkiler Üretim Yöntemleri 927006 2 0 0 2.0
BİO330 Entomoloji 927006 2 0 0 2.0
BİO332 Üretim Ekolojisi 927006 2 0 0 2.0
BİO334 Türkiye Sulak Alanları 927006 2 0 0 2.0
BİS-7 / 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BİO421 Balık Yetiştiriciliği 927006 2 0 0 2.0
BİO423 Mikolojiye Giriş 927006 2 0 0 2.0
BİO425 Viroloji 927006 2 0 0 2.0
BİO427 Genel Parazitoloji 927006 2 0 0 2.0
BİO429 Hayvan Coğrafyası 927006 2 0 0 2.0
BİS-8 / 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BİO422 Bitki Coğrafyası 927006 2 0 0 0.0
BİO424 Moleküler Analiz Teknikleri 927006 2 0 0 2.0
BİO426 Su Kirliliği 927006 2 0 0 2.0
BİO428 Biyoteknolojiye Giriş 927006 2 0 0 2.0
BİO430 Karyoloji 927006 2 0 0 2.0
BİO432 Bağışıklığın Temelleri 927006 2 0 0 2.0
BİO434 Herbaryum Tekniği 927006 1 2 0 2.0
BİO436 Müze Tekniği 927006 1 2 0 2.0
SKD002 Girişimcilik 927001 2 2 0 0.0