Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen-Edebiyat Fakültesi - Fizik Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

19 Mayıs Üniversitesi, Fizik Bölümü 1975 yılında kurulmuş, 35 yıllık geçmişe sahip köklü kadrosuyla lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine çeşitli laboratuvar olanaklarıyla desteklenen bir eğitim vermektedir.

Kazanılan Derece

Diplomalarda; öğrencinin tamamladığı öğretim programının adı belirtilir, derece belirtilmez; sadece öğrencinin başarılı olduğu yazılır; ancak, transkriptte derece belirtilebilir.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlayarak, sınavları başaran ve Fizik Lisans Programını kazanan öğrenciler kayıtlanırlar.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Öğrenciler Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak yeterlik sınavı ile belirlenir. Yeterlik sınavında başarı notu mutlak değerlendirme yöntemine göre100 tam not üzerinden 60’tir. Bir öğrenci kayıt yenileme sırasında bağlı olduğu öğretim programının derslerine de kaydolmak zorundadır. Kayıt için varsa o dersin önkoşulu durumundaki derslerden başarılı olmak şarttır.

Program Profili

Öğrencilerin dört yıl boyunca almak zorunda olduğu dersler zorunlu alan ve seçmeli alan olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Öğrenciler ilk dört yarıyılda temel fizik ve matematik derslerini aldıktan sonra son dört yarıyılda fizik ağırlıklı dersleri zorunlu ve seçmeli olarak okumaktadırlar. Bu program öğrencinin kendi ilgi alanına yakın dersleri seçme ve kendilerini yönlendirme olanağı sağlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yüksek öğretim kurumlarında öğretmenlik formasyonu programını alarak başarmak koşuluyla öğretmen olarak çalışabilen mezunlar, fiziğin çeşitli mühendislik dallarının temelini oluşturması nedeniyle endüstrinin çeşitli alanlarında araştırma ve geliştirme laboratuarlarında da yararlı hizmetler verebilmektedirler. Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Devlet Su İşleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, Özel Kuruluşların Kalibrasyon Merkezleri, Tıp Fakültesi Hastaneleri ve Özel Hastanelerin Onkoloji Merkezleri,Nükleer Tıp Merkezleri, Fizik Tedavi Merkezleri ile kamu ve benzeri özel sektör kuruluşlarında araştırıcı, planlamacı ve sağlık fizikçisi olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Fizik Bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersin sınavına ilişkin başarı puanı, öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanların ortalamasının % 40’ının, final veya varsa bütünleme sınav puanının % 60’ına ilavesi ile elde edilen puandır.

Mezuniyet Koşulları

Eğitim-öğretim programında yer alan teorik ve uygulamalı derslerin tümü ile bitirme çalışmasını tamamlayan öğrencilere, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile diploma verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof.Dr.Muharrem Dinçer mdincer@omu.edu.tr Dahili Tel:5260

Bölüm Olanakları

Fizik Bölümü’nde öğretim laboratuvarları ve araştırma laboratuvarları vardır: Fizik Bölümü Öğretim Laboratuvarları şunlardır: Genel Fizik Laboratuvarları (Mekanik, Elektrik),Modern Laboratuvarı,Elektronik Laboratuvarı,Dalgalar ve Optik laboratuvarı, Nükleer Fizik Laboratuvarı. Fizik Bölümü araştırma laboratuarları ise şunlardır: Tek Kristal Araştırma Laboratuvarı, ESR araştırmaLaboratuvarı, Nükleer Fizik Araştırma Laboratuvarı.

Program Çıktıları

 1. Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
 2. Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
 3. Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
 4. Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
 5. Analitik düşünme yeteneğini kazanır
 6. Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
 7. Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
 8. Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
 9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
 10. Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
 11. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 12. Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
 13. Analitik düşünme yeteneğini kazanır
 14. Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
 15. Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
 16. Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
 17. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
 18. Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
 19. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 20. Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
 • Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
 • Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
 • Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
 • Analitik düşünme yeteneğini kazanır
 • Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
 • Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
 • Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
 • Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
 • Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 • Analitik düşünme yeteneğini kazanır
 • Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
 • Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 • Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
 • Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
 • Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
 • Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
FİZ101Fizik I Ortak 4 2 0 5.0 8.0
FİZ151Fizik I Laboratuvarı (Mekanik) Ortak 0 2 0 1.0 5.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TBKİM103Genel Kimya I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBMAT103Matematik I Ortak 4 0 0 4.0 5.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 19 4 0 21.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
FİZ102Fizik II Ortak 4 2 0 5.0 8.0
FİZ152Fizik II Laboratuvarı (Elektrik) Ortak 0 2 0 1.0 5.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TBKİM104Genel Kimya II Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBMAT104Matematik II Ortak 4 0 0 4.0 5.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 19 4 0 21.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FİS-33.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 6.0
FİZ201Titreşim ve Dalgalar Ortak 3 0 0 3.0 6.0
FİZ203Elektronik-I Ortak 4 0 0 4.0 7.0
FİZ251Titreşim ve Dalgalar Lab. Ortak 0 2 0 1.0 3.0
FİZ253Elektronik I Lab. Ortak 0 2 0 1.0 3.0
FİZ291Diferansiyel Denklemler Ortak 2 2 0 3.0 5.0
Toplam 13 6 0 16.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FİS-44.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 6.0
FİZ202Modern Fizik Ortak 4 0 0 4.0 0.0
FİZ204Elektronik-II Ortak 4 0 0 4.0 7.0
FİZ206Fizikçiler İçin Temel Matematik Ortak 2 2 0 3.0 5.0
FİZ252Modern Fizik Lab. Ortak 0 2 0 1.0 3.0
FİZ254Elektronik II Lab. Ortak 0 2 0 1.0 3.0
Toplam 14 6 0 17.0 24.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FİS-55.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 2 0 7.0 9.0
FİZ301Kuantum Mekaniği-I Ortak 4 0 0 4.0 7.0
FİZ303İstatistik Fizik Ortak 4 0 0 4.0 7.0
FİZ305Fizikte Matematik Yöntemler I Ortak 4 0 0 4.0 7.0
Toplam 18 2 0 19.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FİS-66.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 2 0 7.0 9.0
FİZ302Kuantum Mekaniği-II Ortak 4 0 0 4.0 7.0
FİZ304Klasik Mekanik Ortak 4 0 0 4.0 7.0
FİZ306Fizikte Matematik Yöntemler II Ortak 4 0 0 4.0 7.0
Toplam 18 2 0 19.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FİS-77.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 6.0
FİZ401Katıhal Fiziği-I Ortak 4 0 0 4.0 7.0
FİZ403Atom ve Molekül Fiziği-I Ortak 4 0 0 4.0 7.0
FİZ405Elektromanyetik Teori Ortak 4 2 0 5.0 7.0
FİZ407Nükleer Fiziğe Giriş Ortak 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 18 2 0 19.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FİS-88.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 6.0
FİZ402Katıhal Fiziği-II Ortak 4 0 0 4.0 7.0
FİZ404Atom ve Molekül Fiziği-II Ortak 2 0 0 2.0 4.0
FİZ406Bitirme Çalışması Ortak 0 2 0 1.0 3.0
FİZ408Nükleer Fizik Ortak 4 0 0 4.0 7.0
FİZ458Nükleer Fizik Lab. Ortak 0 2 0 1.0 3.0
Toplam 14 4 0 16.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
FİS-3 / 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 0 3.0 3.0
FİZ221 Termodinamik 2 0 0 2.0 3.0
FİZ223 Fizik ve Toplum 2 0 0 2.0 3.0
FİZ225 Elektromanyetizma I 2 0 0 2.0 3.0
FİZ227 Astrofizik 2 0 0 2.0 3.0
FİZ229 Akışkanlar Mekaniği 2 0 0 2.0 3.0
FİS-4 / 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FİZ222 Bilim Tarihi 2 0 0 2.0 3.0
FİZ224 Astronomi 2 0 0 2.0 3.0
FİZ226 Elektromanyetizma II 2 0 0 2.0 3.0
FİZ228 Optik 2 0 0 2.0 3.0
FİZ230 Kozmoloji 2 0 0 2.0 3.0
FİS-5 / 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FİZ321 İşletim Sistemleri 2 0 0 2.0 3.0
FİZ323 Biyofizik 2 0 0 2.0 3.0
FİZ325 Bilgisayar Programlama I 2 2 0 3.0 3.0
FİZ327 Sağlık Fiziği 2 0 0 2.0 3.0
FİZ329 Sayısal Elektronik 2 0 0 2.0 3.0
FİZ331 Opto-Elektronik 2 0 0 2.0 3.0
FİS-6 / 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FİZ322 Kristalografi 2 0 0 2.0 3.0
FİZ324 Ekonomiye Giriş 2 0 0 2.0 3.0
FİZ326 Bilgisayar Programlama II 2 2 0 3.0 3.0
FİZ328 Mikroişlemci Teknolojisi 2 0 0 2.0 3.0
FİZ330 Görsel Dillere Giriş 2 0 0 2.0 3.0
FİZ332 Fizikte Bilgisayar 2 0 0 2.0 3.0
FİS-7 / 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FİZ421 Sinyal ve Sistemleri 2 0 0 2.0 3.0
FİZ423 Spektroskopiye Giriş 2 0 0 2.0 3.0
FİZ425 Enerji Dönüşüm Yöntemleri 2 0 0 2.0 3.0
FİZ427 Mesleki İngilizce 2 0 0 2.0 3.0
FİZ429 Tıpta Fiziksel Yöntemler 2 0 0 2.0 3.0
FİZ431 Alçak Sıcaklık Fiziği 2 0 0 2.0 3.0
FİZ433 Maddenin Elektrik Özellikleri 2 0 0 2.0 3.0
FİZ435 Bilgisayar Donanımı 2 0 0 2.0 3.0
FİS-8 / 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FİZ422 Malzeme Fiziği 2 0 0 2.0 3.0
FİZ424 Nanoteknoloji 2 0 0 2.0 3.0
FİZ426 Desen Tanıma 2 0 0 2.0 3.0
FİZ428 Nötron Fiziği 2 0 0 2.0 3.0
FİZ430 Fizikte Modern Konular 2 0 0 2.0 3.0
FİZ432 Laser ve Uygulamaları 2 0 0 2.0 3.0
FİZ434 İletkenler Fiziği 2 0 0 2.0 3.0
FİZ436 Yarı İletkenler Fiziği 2 0 0 2.0 3.0
FİZ438 Parçacık Fiziği 2 0 0 2.0 3.0
SKD002 Girişimcilik 2 2 0 3.0 2.0