Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen-Edebiyat Fakültesi - İstatistik Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, 1982 yılında kurulmuş. 1982-1983 öğretim yılında ise lisans eğitimine başlamıştır. Bölümde bulunan yaklaşık 600 öğrenci; 1 profesör, 6 doçent, 4 yardımcı doçent ve 12 araştırma görevlisi olmak üzere 23 kişilik bir bilimsel kadro tarafından eğitilmektedir. İstatistik Bölümünün temel amacı, üniversite öğretimi de dahil olmak üzere birçok alanda çalışabilecek İstatistikçi adayları için iyi-dengelenmiş bir İstatistik programı vermektir. İstatistik Bölümünde verilen programın amacı: Öğrencilere, temel istatistik tekniklerinin uygulama ve teorisinde güçlü bir yapı sağlamak, öğrencinin analitik sonuç çıkarma gücünün geliştirilmesi ve özel ve kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu bilgi ve donanımda istatistikçiler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans Eğitim programında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler İstatistik alanında lisans derecesi ve “İstatistikçi” ünvanı alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Diploması Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Orta öğretim programını bitirmiş olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İstatistikçi ünvanını alabilmek için 140 kredilik teorik ve uygulamalı dersler ile 12 kredilik ortak dersleri başarması gerekir.

Program Profili

Lisans Öğretimi Birinci ve İkinci Öğretim olarak sürdürülmektedir. Lisans eğitimi dört yılda tamamlanmaktadır. Verilen dersler iki yarı yıla ayrılmıştır ve zorunlu dersler fakülte programında gösterilmektedir. Lisans eğitiminin ilk iki yarıyılında, Bölüm öğrencileri üçüncü ve dördüncü yıllarda yapılacak daha teknik ve özel çalışmalar için hazırlamak amacıyla çeşitli genel dersler vermektedir. Son iki yılın programı, birçok uygulamalı alanda eğitim vermenin yanında öğrenciye daha gelişmiş bir İstatistik bilgisi kazandırmayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar kantitatif analiz yapan planlama ünitelerinde, sigorta şirketlerinde, endüstrilerin kalite kontrol birimlerinde, üretim kontrol ve teknoloji geliştirme aşamalarında, tarımla ilgili sektörlerin deney düzenleme aşamasında, bilgisayar programlama şirketlerinde ve bankalarda çalışabilmektedirler. Böylece bir İstatistikçinin, sayısal değerlendirmelerin yapıldığı Devlet Planlama Teşkilatı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Standartlar Enstitüsü, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi kuruluşların yanı sıra, özel sektör şirketleri tarafından da istihdam edilebilmeleri söz konusu olmaktadır. Ayrıca İstatistikçiler Üniversitelerin İstatistik ile ilgili diğer bölümlerinde araştırmacı ve eğitmen olarak da çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen gerekli koşulları sağlamaları durumunda lisansüstü eğitim-öğretim alabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler; derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı sınavlar yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav, bir final ve bir bütünleme sınavı yapılır. Yarıyıl içi notu, ara sınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. Notu 60 ve üzeri olan öğrenciler o dersten başarılı sayılır.

Mezuniyet Koşulları

Dört yıllık İstatistik lisans programında belirtilen 88 kredilik teorik, 52 kredilik uygulamalı ve 12 kredilik ortak dersleri başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Faruk Alpaslan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü 55139 Kurupelit Yerleşkesi Atakum / SAMSUN
Türkiye Telefon: +90 362 312 19 19 e-posta: falpas@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

40 ve 18 bilgisayardan oluşan iki adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet seminer odası bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
 2. İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
 3. Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
 4. Genelde istatistiksel, kısman matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 5. Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
 6. Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
 7. İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
 8. İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
 9. Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
 10. Etkin iletişim kurabilme becerisi
 11. Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
 12. Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
 13. Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
 14. Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kulanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
 15. Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
 16. İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
 17. İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
 18. Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
 19. Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
 20. Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
 21. Genelde istatistiksel, kısman matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 22. İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
 23. Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kulanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
 24. Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
 25. Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
 26. İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
 27. Etkin iletişim kurabilme becerisi
 28. Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
 29. Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
 30. Meslekte gelişmeye devam etme becerisi

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
 • İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
 • Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
 • Genelde istatistiksel, kısman matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 • Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
 • Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
 • İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
 • İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
 • Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
 • Etkin iletişim kurabilme becerisi
 • Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
 • Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
 • Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
 • Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kulanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
 • Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
 • Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 • İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
 • İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 • Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
 • Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
 • Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
 • Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
 • Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kulanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
 • Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
 • Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
 • Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
 • Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
 • Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
 • İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
 • Genelde istatistiksel, kısman matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 1.0
İST101İstatistik Bilgi Sistemleri I 927006 2 2 0 5.0
İST103Olasılığa Giriş I 927006 2 2 0 5.0
İST105Temel İstatistik I 927006 3 0 0 5.0
İST109Lineer Cebir I 927006 3 0 0 5.0
İST191Matematik I 927006 4 0 0 6.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 1.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0
Toplam 20 4 0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 1.0
İST102İstatistik Bilgi Sistemleri II 927006 2 2 0 5.0
İST104Olasılığa Giriş II 927006 2 2 0 5.0
İST106Temel İstatistik II 927006 3 0 0 5.0
İST110Lineer Cebir II 927006 3 0 0 5.0
İST192Matematik II 927006 4 0 0 6.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 1.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0
Toplam 20 4 0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İSS-33.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 1 2 0 4.0
İST201İktisat-I 927006 4 0 0 5.0
İST203İstatistik İçin İleri Matematik-I 927006 2 2 0 5.0
İST205Matematiksel İstatistik 927006 2 2 0 6.0
İST207Doğrusal Programlama 927006 2 2 0 5.0
İST209Proje Değerlendirmesi 927006 2 2 0 5.0
Toplam 13 10 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İSS-44.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 2 0 0 4.0
İST202İktisat-II 927006 4 0 0 5.0
İST204İstatistik İçin İleri Matematik-II 927006 2 2 0 5.0
İST206İstatistik Teorisi 927006 2 0 0 5.0
İST208Nümerik Analiz 927006 2 2 0 6.0
İST210Optimizasyon Teknikleri 927006 3 0 0 5.0
Toplam 15 4 0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İSS-55.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 9 2 0 12.0
İST301Örnekleme-I 927006 2 2 0 6.0
İST303Hipotez Testleri 927006 2 2 0 6.0
İST305Regresyon Çözümlemesi 927006 2 2 0 6.0
Toplam 15 8 0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İSS-66.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 9 2 0 12.0
İST302Zaman Serisi Analizi 927006 2 2 0 6.0
İST304İstatistik Paket Programları I 927006 2 2 0 6.0
İST306Lineer Modeller 927006 2 2 0 6.0
Toplam 15 8 0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İSS-77.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 5 0 0 8.0
İST401Yöneylem Araştırması I 927006 2 2 0 5.0
İST403Çok Değişkenli İstatistik I 927006 2 2 0 5.0
İST405İstatistik Deney Tasarımı I 927006 2 2 0 4.0
İST407Stokastik Süreçler I 927006 3 0 0 5.0
İST409Araştırma Yöntemleri 927006 1 2 0 3.0
Toplam 15 8 0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İSS-88.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 12 0 0 20.0
İST402Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler 927006 3 0 0 5.0
İST404Araştırma Projesi 927006 2 2 0 5.0
Toplam 17 2 0 30.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 227
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
İSS-3 / 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İST221 Bilgisayar Programlama I 927006 1 2 0 4.0
İST223 İstatistiksel Faaliyetlerin Sınıflaması 927006 1 2 0 4.0
İST225 İndeksler 927006 1 2 0 0.0
İSS-4 / 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İST222 Bilgisayar Programlama II 927006 2 0 0 4.0
İST224 Doğrusal Olmayan Programlama 927006 2 0 0 4.0
İST226 Ulaştırma Modelleri 927006 2 0 0 0.0
İSS-5 / 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İST321 Varyans Analizi 927006 3 0 0 3.0
İST323 İstatistiksel Grafik Yöntemleri 927006 3 0 0 3.0
İST325 Veri Tabanı 927006 3 0 0 3.0
İST327 Mesleki Yabancı Dil-I 927006 3 0 0 3.0
İST329 Resmi İstatistikler 927006 3 0 0 3.0
İST331 Fark Denklemleri 927006 3 0 0 0.0
İST333 Hedef Programlama 927006 2 0 0 2.9
İST335 Genel Muhasebe 927006 2 0 0 0.0
İST337 Etkili İletişim 927006 2 0 0 3.0
İST339 Oyunlar Teorisi 927006 1 2 0 3.0
İST341 Simülasyon Teknikleri 927006 1 2 0 3.0
İST343 Yapay Zeka Yöntemleri 927006 1 2 0 3.0
İST345 Sıra İstatistikleri 927006 2 0 0 3.0
İSS-6 / 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İST322 İstatistik Veri Madenciliği 927006 2 2 0 0.0
İST324 Lineer Olmayan Regresyon Çözümleme 927006 3 0 0 3.0
İST326 Biyoistatistik 927006 3 0 0 3.0
İST328 Mesleki Yabancı Dil-II 927006 3 0 0 3.0
İST330 İstatistik Karar Teorisi 927006 3 0 0 3.0
İST332 Aktuarya 927006 3 0 0 3.0
İST334 Veri Analizi 927006 2 2 0 0.0
İST336 Anket Düzenleme 927006 2 0 0 3.0
İST338 Bilim Tarihi 927006 2 0 0 0.0
İST340 Demeografi 927006 2 0 0 3.0
İST342 Örnekleme II 927006 1 2 0 2.9
İST344 Ekonometrik Modeller 927006 1 2 0 3.0
İST346 Kestirim Yöntemleri 927006 1 2 0 3.0
SKD002 Girişimcilik 927001 2 2 0 3.0
İSS-7 / 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İST421 Lojistik Regresyon Analizi 927006 2 0 0 4.0
İST423 Mikro İktisat 927006 2 0 0 0.0
İST425 Risk Analizi 927006 2 0 0 4.0
İST427 Web Tabanlı Bilgi Sistemleri 927006 2 0 0 0.0
İST429 Bayesci İstatistik I 927006 2 0 0 4.0
İST431 İstatistik Paket Programları II 927006 3 0 0 4.0
İST433 Bulanık Mantık 927006 3 0 0 4.0
İST435 Ekonometrik Zaman Serisi Analizi 927006 3 0 0 4.0
İSS-8 / 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İST422 Kalite Denetimi 927006 3 0 0 5.0
İST424 Makro İktisat 927006 3 0 0 0.0
İST426 Güvenilirlik Analizi 927006 3 0 0 5.0
İST428 Genelleştirilmiş Lineer Modeller 927006 3 0 0 5.0
İST430 Bayesci İstatistik II 927006 3 0 0 5.0
İST432 Grafiksel Modeller 927006 3 0 0 0.0
İST434 Bekleme Hattı Teorisi 927006 3 0 0 5.0
İST436 Katagorik Veri Analizi 927006 3 0 0 5.0
İST438 Bulanık İstatistik 927006 3 0 0 5.0
İST440 Kanonik Korelas.Ve Çok Değ.Reg. 927006 3 0 0 5.0
İST442 Artık Analizi 927006 3 0 0 5.0
İST444 Tamsayılı Programlama 927006 3 0 0 4.9
İST446 Mekansal İstatistik 927006 3 0 0 0.0
İST448 Yöneylem Araştırması II 927006 3 0 0 5.0
İST450 Çok Değişkenli İstatistik II 927006 3 0 0 5.0
İST452 Stokastik Süreçler II 927006 3 0 0 5.0
İST454 İstatistik Deney Tasarım II 927006 3 0 0 5.0