Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen-Edebiyat Fakültesi - İstatistik Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, 1982 yılında kurulmuş. 1982-1983 öğretim yılında ise lisans eğitimine başlamıştır. Bölümde bulunan yaklaşık 215 öğrenci; 4 profesör, 6 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi olmak üzere 16 kişilik bir bilimsel kadro tarafından eğitilmektedir. İstatistik Bölümünün temel amacı, üniversite öğretimi de dahil olmak üzere birçok alanda çalışabilecek İstatistikçi adayları için iyi-dengelenmiş bir İstatistik programı vermektir. İstatistik Bölümünde verilen programın amacı: Öğrencilere, temel istatistik tekniklerinin uygulama ve teorisinde güçlü bir yapı sağlamak, öğrencinin analitik sonuç çıkarma gücünün geliştirilmesi ve özel ve kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu bilgi ve donanımda istatistikçiler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans Eğitim programında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler İstatistik alanında lisans derecesi ve “İstatistikçi” ünvanı alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Diploması Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Orta öğretim programını bitirmiş olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İstatistikçi ünvanını alabilmek için toplam 128 kredilik teorik ve uygulamalı dersler ile 12 kredilik ortak dersleri başarması gerekir.

Program Profili

Lisans Öğretimi Birinci Öğretim olarak sürdürülmektedir. Lisans eğitimi dört yılda tamamlanmaktadır. Verilen dersler iki yarı yıla ayrılmıştır ve zorunlu dersler fakülte programında gösterilmektedir. Lisans eğitiminin ilk iki yarıyılında, Bölüm öğrencileri üçüncü ve dördüncü yıllarda yapılacak daha teknik ve özel çalışmalar için hazırlamak amacıyla çeşitli genel dersler vermektedir. Son iki yılın programı, birçok uygulamalı alanda eğitim vermenin yanında öğrenciye daha gelişmiş bir İstatistik bilgisi kazandırmayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar kantitatif analiz yapan planlama ünitelerinde, sigorta şirketlerinde, endüstrilerin kalite kontrol birimlerinde, üretim kontrol ve teknoloji geliştirme aşamalarında, tarımla ilgili sektörlerin deney düzenleme aşamasında, bilgisayar programlama şirketlerinde ve bankalarda çalışabilmektedirler. Böylece bir İstatistikçinin, sayısal değerlendirmelerin yapıldığı Devlet Planlama Teşkilatı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Standartlar Enstitüsü, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi kuruluşların yanı sıra, özel sektör şirketleri tarafından da istihdam edilebilmeleri söz konusu olmaktadır. Ayrıca İstatistikçiler Üniversitelerin İstatistik ile ilgili diğer bölümlerinde araştırmacı ve eğitmen olarak da çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen gerekli koşulları sağlamaları durumunda lisansüstü eğitim-öğretim alabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler; derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı sınavlar yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav (ilave olarak ödev, proje, sunum vb. dersin hocası verebilir), bir final ve bir bütünleme sınavı yapılır. Yarıyıl içi notu, ara sınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. Ders geçme bağıl değerlendirme sistemiyle değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları

Dört yıllık İstatistik lisans programında belirtilen 140 krediyi başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Yüksel Terzi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü 55139 Kurupelit Yerleşkesi Atakum / SAMSUN
Türkiye Telefon: +90 362 312 19 19-5215 e-posta: yukselt@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

İki adet bilgisayar laboratuvarı, seminer odası, lisansüstü öğrenci odası ve arşiv odası mevcuttur.

Program Çıktıları

 1. İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
 2. İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
 3. İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
 4. Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
 5. Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
 6. Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
 7. Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
 8. Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
 9. Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
 10. Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
 11. İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
 12. Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
 13. Etkin iletişim kurabilme becerisi
 14. Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 15. Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
 • Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 • İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
 • İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 • Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
 • Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
 • Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
 • Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
 • Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
 • Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
 • Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
 • Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
 • Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
 • Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
 • Etkin iletişim kurabilme becerisi
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
 • İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
 • Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İST151İstatistik Bilgi Sistemleri Ortak 1 2 0 2.0 6.0
İST153Olasılığa Giriş I Ortak 2 2 0 3.0 5.0
İST155Temel İstatistik I Ortak 3 0 0 3.0 5.0
İST157Matematik I Ortak 2 2 0 3.0 7.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
SSD-1Sosyal Seçmeli Ders I SDG 1 0 0 1.0 1.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 15 6 0 18.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İST152Algoritma ve Programlamaya Giriş Ortak 1 2 0 2.0 6.0
İST154Olasılığa Giriş II Ortak 2 2 0 3.0 5.0
İST156Temel İstatistik II Ortak 3 0 0 3.0 5.0
İST158Matematik II Ortak 2 2 0 3.0 7.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
SSD-2Sosyal Seçmeli Ders II SDG 1 0 0 1.0 1.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 15 6 0 18.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSS-33.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2.0 4.0
İST251Ekonomi Ortak 3 0 0 3.0 5.0
İST253Bilgisayar Programlamaya Giriş I Ortak 1 2 0 2.0 5.0
İST255Girişimcilik Ortak 2 2 0 3.0 5.0
İST257İleri Matematik Ortak 2 2 0 3.0 5.0
İST259Matematiksel İstatistik Ortak 2 2 0 3.0 6.0
Toplam 12 8 0 16.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSS-44.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2.0 4.0
İST252Nümerik Analiz Ortak 1 2 0 2.0 6.0
İST254Optimizasyon Teknikleri Ortak 1 2 0 2.0 5.0
İST256Matrisler Kuramı Ortak 4 0 0 4.0 5.0
İST258Veri Tabanı Programı Ortak 1 2 0 2.0 5.0
İST260İstatistik Teorisi Ortak 2 0 0 2.0 5.0
Toplam 11 6 0 14.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSS-55.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 9 0 0 9.0 9.0
İSS-5A5. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2.0 3.0
İST351Örnekleme I Ortak 2 2 0 3.0 6.0
İST353Hipotez Testleri Ortak 2 2 0 3.0 6.0
İST355Regresyon Çözümlemesi Ortak 2 2 0 3.0 6.0
Toplam 17 6 0 20.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSS-66.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 12 0 0 12.0 12.0
İST352İstatistik Paket Programları I Ortak 2 2 0 3.0 6.0
İST354Zaman Serisi Analizi Ortak 1 2 0 2.0 6.0
İST356Lineer Modeller Ortak 1 2 0 2.0 6.0
Toplam 16 6 0 19.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSS-77.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 3 0 0 3.0 4.0
İSS-7A7. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2.0 4.0
İST451Yöneylem Araştırması Ortak 2 2 0 3.0 5.0
İST453Çok Değişkenli İstatistik I Ortak 2 2 0 3.0 5.0
İST455İstatistik Deney Tasarımı I Ortak 2 2 0 3.0 4.0
İST457Stokastik Süreçler I Ortak 1 2 0 2.0 5.0
İST459Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Ortak 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 14 8 0 18.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSS-88.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 9 0 0 9.0 15.0
İSS-8A8. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2.0 3.0
İST482Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler Ortak 3 0 0 3.0 5.0
İST484Bitirme Projesi Ortak 0 2 0 1.0 5.0
İST486İleri Yöneylem Araştırması Ortak 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 2 0 17.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SSD-1 / Sosyal Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları 1 0 0 1.0 1.0
SSD123 Herkes İçin Felsefe 1 0 0 1.0 1.0
SSD125 İlk Yardım 1 0 0 1.0 1.0
SSD127 Pazarlama Yönetimi 1 0 0 1.0 1.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
SSD-2 / Sosyal Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 1 0 0 1.0 1.0
SSD124 Kültürel Miras 1 0 0 1.0 1.0
SSD126 Örgütsel Davranış 1 0 0 1.0 1.0
SSD128 Uygulamalı Etik 1 0 0 1.0 1.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 2.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
İSS-3 / 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İST261 İşletme 2 0 0 2.0 4.0
İST263 Yabancı Dilde Yazma 2 0 0 2.0 4.0
İST265 İstatistiksel Faaliyetlerin Sınıflandırılması 2 0 0 2.0 4.0
İST267 Bilimsel Düşünce ve İstatistik 2 0 0 2.0 4.0
İSS-4 / 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İST262 Doğrusal Olmayan Programlamaya Giriş 2 0 0 2.0 4.0
İST264 Yabancı Dilde Konuşma 2 0 0 2.0 4.0
İST266 Finansal Okuryazarlık 2 0 0 2.0 4.0
İST268 Bilgisayar Programlamaya Giriş II 2 0 0 2.0 4.0
İSS-5 / 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İST357 Varyans Analizi 3 0 0 3.0 3.0
İST359 İstatistiksel Grafik Yöntemleri 3 0 0 3.0 3.0
İST361 Mesleki Yabancı Dil I 3 0 0 3.0 3.0
İST363 Resmi İstatistikler 3 0 0 3.0 3.0
İST365 Fark Denklemleri 3 0 0 3.0 3.0
İST367 Yapay Zeka Yöntemleri 3 0 0 3.0 3.0
İST369 R Programı ile İstatistiksel Analiz 3 0 0 3.0 3.0
İST371 Görsel Programlama 3 0 0 3.0 3.0
İST373 Psikolojiye Giriş 3 0 0 3.0 3.0
İST375 Oyunlar Teorisi 3 0 0 3.0 3.0
İST377 Simülasyon 3 0 0 3.0 3.0
İST379 Diferansiyel Denklemler 3 0 0 3.0 3.0
İSS-5A / 5. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İST381 Genel Muhasebe 2 0 0 2.0 3.0
İST383 Etkili İletişim 2 0 0 2.0 3.0
İST385 Sıra İstatistikleri 2 0 0 2.0 3.0
İST387 Nesne Tabanlı Programlama 2 0 0 2.0 3.0
İST389 Hedef Programlama 2 0 0 2.0 3.0
İSS-6 / 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İST358 Biyoistatistik 3 0 0 3.0 3.0
İST360 Mesleki Yabancı Dil II 3 0 0 3.0 3.0
İST362 İstatistik Karar Teorisi 3 0 0 3.0 3.0
İST364 Aktüerya 3 0 0 3.0 3.0
İST366 Web Programlama 3 0 0 3.0 3.0
İST368 Anket Düzenleme 3 0 0 3.0 3.0
İST370 Demografi 3 0 0 3.0 3.0
İST372 Ekonometrik Modeller 3 0 0 3.0 3.0
İST374 Veri Analizi 3 0 0 3.0 3.0
İST376 Veri Madenciliği 3 0 0 3.0 3.0
İST378 Örnekleme II 3 0 0 3.0 3.0
İST380 Finansal Matematik 3 0 0 3.0 3.0
İST382 Sunum Teknikleri 3 0 0 3.0 3.0
İST384 Doğrusal Olmayan Regresyon Çözümlemesi 3 0 0 3.0 3.0
İST386 Kestirim Yöntemleri 3 0 0 3.0 3.0
İST388 Bilim Tarihi 3 0 0 3.0 3.0
İST390 Staj 0 0 0 0.0 8.0
İSS-7 / 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İST471 İstatistik Paket Programları II 3 0 0 3.0 4.0
İST473 Bulanık Mantık 3 0 0 3.0 4.0
İST475 Ekonometrik Zaman Serisi Analizi 3 0 0 3.0 4.0
İST477 Kovaryans Analizi 3 0 0 3.0 4.0
İST479 İleri Ofis Uygulamaları 3 0 0 3.0 4.0
İSS-7A / 7. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İST461 Lojistik Regresyon Analizi 2 0 0 2.0 4.0
İST463 Mikro İktisat 2 0 0 2.0 4.0
İST465 Risk Analizi 2 0 0 2.0 4.0
İST467 Bayesci İstatistik I 2 0 0 2.0 4.0
İST469 Sosyolojiye Giriş 2 0 0 2.0 4.0
İSS-8 / 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İST422 Kalite Denetimi 3 0 0 3.0 5.0
İST424 Makro İktisat 3 0 0 3.0 5.0
İST426 Güvenilirlik Analizi 3 0 0 3.0 5.0
İST428 Genelleştirilmiş Lineer Modeller 3 0 0 3.0 5.0
İST430 Bayesci İstatistik II 3 0 0 3.0 5.0
İST432 Grafiksel Modeller 3 0 0 3.0 5.0
İST434 Bekleme Hattı Teorisi 3 0 0 3.0 5.0
İST436 Katagorik Veri Analizi 3 0 0 3.0 5.0
İST438 Bulanık İstatistik 3 0 0 3.0 5.0
İST442 Artık Analizi 3 0 0 3.0 5.0
İST444 Tamsayılı Programlama 3 0 0 3.0 5.0
İST450 Çok Değişkenli İstatistik II 3 0 0 3.0 5.0
İST452 Stokastik Süreçler II 3 0 0 3.0 5.0
İST454 İstatistik Deney Tasarım II 3 0 0 3.0 5.0
İST456 Açıklayıcı Veri Analizi 3 0 0 3.0 5.0
İST458 Kurumsal Kaynak Planlaması 3 0 0 3.0 5.0
İST460 Kriptoloji 3 0 0 3.0 5.0
İST462 Büyük Veri 3 0 0 3.0 5.0
İST464 Bulut Bilişimi 3 0 0 3.0 5.0
İST466 Kanonik Korelasyon Analizi 3 0 0 3.0 5.0
İST468 Makine Öğrenmesi 3 0 0 3.0 5.0
İSS-8A / 8. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İST470 Veri Zarflama Analizine Giriş 2 0 0 2.0 3.0
İST472 Dinamik Programlama 2 0 0 2.0 3.0
İST474 SAS Programı ile İstatistik 2 0 0 2.0 3.0
İST476 Pazar Araştırma Teknikleri 2 0 0 2.0 3.0
İST478 Tekrarlanan Ölçümlü Deneyler 2 0 0 2.0 3.0