Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen-Edebiyat Fakültesi - Matematik Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Matematik Bölümü, 1975 yılında Fen ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılmıştır. 1982 yılında yayınlanan 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Fen ve Mühendislik Fakültesinin Fen-Edebiyat Fakültesine dönüştürülmesiyle Matematik Bölümü Fen-Edebiyat Fakültesine dahil edilmiştir.

Kazanılan Derece

Matematikçi

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

1- Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, 2- ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavından yeterli puan almış olmak, yabancı uyruklu öğrenciler için YÖS sınavından yeterli puan almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Matematik Bölüm Programı eğitim planında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak

Program Profili

Eğitim süresi dört yıldır. Bölümümüzün eğitim programı günümüz matematiğindeki gelişmeleri takip edebilecek çağdaş matematikçiler yetiştirecek şekilde düzenlenmiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız KPSS ‘den gereken puanı almaları ve formasyona sahip olmaları durumunda MEB tarafından Matematik öğretmeni olarak atanabilirler veya dershanelerde ve özel okullarda matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Bilgisayar sektöründe çeşitli pozisyonlara sahip olabilirler. Bankalarda görev alabilirler. Lisansüstü eğitimine devam eden adaylar üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans, doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı “nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof .Dr. Emin KASAP
Matematik Bölüm Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Matematik Bölümü, Atakum, Samsun
e-mail: kasape@omu.edu.tr
Tel: 0362 312 19 19 – 5464

Bölüm Olanakları

Matematik Bölümünde 5 derslik, 1 seminer salonu, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 kitaplık, 1 öğrenci çalışma salonu ve 1 lisansüstü öğrenci odası bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
 2. Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
 3. Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
 4. İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
 5. Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
 6. Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
 7. Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
 8. Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
 • Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 • Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 • Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
 • Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
 • Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
 • İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
 • Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
 • Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
 • Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
.MAT107Soyut Matematik I Ortak 2 2 0 3.0 6.0
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MAT101Analiz I Ortak 4 2 0 5.0 9.0
MAT103Lineer Cebir I Ortak 3 2 0 4.0 8.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
SSD-1Sosyal Seçmeli Ders I SDG 1 0 0 1.0 1.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 6 0 19.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MAT102Analiz II Ortak 4 2 0 5.0 9.0
MAT104Lineer Cebir II Ortak 3 2 0 4.0 8.0
MAT108Soyut Matematik II Ortak 2 2 0 3.0 6.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
SSD-2Sosyal Seçmeli Ders II SDG 1 0 0 1.0 1.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 6 0 19.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
.MAT211Analiz III Ortak 3 2 0 4.0 7.0
MAT203Analitik Geometri I Ortak 2 2 0 3.0 6.0
MAT205Diferansiyel Denklemler I Ortak 2 2 0 3.0 5.0
MAT207Mat.Bilşim ve Tek.Kullanımı I Ortak 2 0 0 2.0 4.0
MAT209Mesleki Yabancı Dil I Ortak 2 0 0 2.0 4.0
TBFİZ105Fizik I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
Toplam 14 6 0 17.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAT204Analitik Geometri II Ortak 2 2 0 3.0 6.0
MAT206Diferansiyel Denklemler II Ortak 2 2 0 3.0 5.0
MAT208Mat.Bilişim ve Tek.Kullanımı II Ortak 2 0 0 2.0 4.0
MAT210Mesleki Yabancı Dil II Ortak 2 0 0 2.0 4.0
MAT212Analiz IV Ortak 3 2 0 4.0 7.0
TBFİZ106Fizik II Ortak 3 0 0 3.0 4.0
Toplam 14 6 0 17.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAS-55.Yarıyıl Seçmeli Dersleri SDG 3 0 0 3.0 4.0
MAT301Diferansiyel Geometri I Ortak 2 2 0 3.0 6.0
MAT311Kısmi Diferansiyel Denklemler I Ortak 2 2 0 3.0 6.0
MAT313Topolojiye Giriş Ortak 2 2 0 3.0 6.0
MAT315Cebir I Ortak 3 2 0 4.0 8.0
Toplam 12 8 0 16.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAS-66.Yarıyıl Seçmeli Dersleri SDG 3 0 0 3.0 4.0
MAT302Diferansiyel Geometri II Ortak 2 2 0 3.0 6.0
MAT312Nümerik Analize Giriş Ortak 2 2 0 3.0 6.0
MAT314Kompleks Fonksiyonlar Teorisine Giriş Ortak 2 2 0 3.0 6.0
MAT316Cebir II Ortak 3 2 0 4.0 8.0
Toplam 12 8 0 16.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAS-77.Yarıyıl Seçmeli Dersleri SDG 12 0 0 12.0 24.0
MASB-77.Yarıyıl Seçmeli Bilgisayar Dersleri SDG 2 0 2 3.0 6.0
Toplam 14 0 2 15.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAS-88.Yarıyıl Seçmeli Dersleri SDG 10 0 2 11.0 22.0
MAT490Bitirme Çalışması Ortak 0 0 4 2.0 8.0
Toplam 10 0 6 13.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SSD-1 / Sosyal Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları 1 0 0 1.0 1.0
SSD123 Herkes İçin Felsefe 1 0 0 1.0 1.0
SSD125 İlk Yardım 1 0 0 1.0 1.0
SSD127 Pazarlama Yönetimi 1 0 0 1.0 1.0
SSD129 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 1 0 0 1.0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
SSD-2 / Sosyal Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 1 0 0 1.0 1.0
SSD124 Kültürel Miras 1 0 0 1.0 1.0
SSD126 Örgütsel Davranış 1 0 0 1.0 1.0
SSD128 Uygulamalı Etik 1 0 0 1.0 1.0
SSD130 Gıda Katkı Maddeleri 1 0 0 1.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 2.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
MAS-5 / 5.Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAT321 Mat.Denk.Bilg.Des.Çöz. I 3 0 0 3.0 4.0
MAT323 İleri Lineer Cebir 3 0 0 3.0 4.0
MAT329 Metrik Uzaylar I 3 0 0 3.0 4.0
MAT331 Matematik Tarihi 3 0 0 3.0 4.0
MAT333 Geometri 3 0 0 3.0 4.0
MAS-6 / 6.Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAT322 Mat.Denk.Bilg.Des.Çöz. II 3 0 0 3.0 4.0
MAT324 Matrisler Teorisi 3 0 0 3.0 4.0
MAT330 Metrik Uzaylar II 3 0 0 3.0 4.0
MAT332 Matematik Felsefesi 3 0 0 3.0 4.0
MAT334 Matematik ve Origami 3 0 0 3.0 4.0
MAS-7 / 7.Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAT461 Sayılar Teorisi I 4 0 0 4.0 8.0
MAT463 Değişmeli Cebir 4 0 0 4.0 8.0
MAT465 Alt Manifoldların Geometrisi I 4 0 0 4.0 8.0
MAT467 Kuaterniyonlar Teorisi 4 0 0 4.0 8.0
MAT469 Ölçüm Teorisi 4 0 0 4.0 8.0
MAT471 Nümerik Analiz 4 0 0 4.0 8.0
MAT473 İleri Analiz I 4 0 0 4.0 8.0
MAT475 Hareket Geometrisi I 4 0 0 4.0 8.0
MAT477 Fonksiyon Dizi ve Serileri 4 0 0 4.0 8.0
MAT479 Dönüşümler ve Geometriler 4 0 0 4.0 8.0
MAT481 İstatistiğe Giriş 4 0 0 4.0 8.0
MAT483 Fark Denklemleri 4 0 0 4.0 8.0
MAT485 Kodlama Teorisi I 4 0 0 4.0 8.0
MAT491 İdeal Teori 2 0 0 2.0 3.0
MAT493 Gruplar Teorisi 2 0 0 2.0 4.0
MAT495 Vektörel Analiz I 2 0 0 2.0 5.0
MAT497 Yüzeyler Teorisi 3 0 0 3.0 6.0
MASB-7 / 7.Yarıyıl Seçmeli Bilgisayar Dersleri
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAT411 Bilgisayar Programlama I 2 0 2 2.0 6.0
MAT413 İleri Programlama I 2 0 2 2.0 6.0
MAT415 Geometrik Tasarım I 2 0 2 2.0 6.0
MAT417 C İle Programlama 2 0 2 2.0 6.0
MAT419 Matlab 2 0 2 2.0 6.0
MAS-8 / 8.Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAT412 Bilgisayar Programlama II 2 0 2 2.0 6.0
MAT414 İleri Programlama II 2 0 2 2.0 6.0
MAT416 Geometrik Tasarım II 2 0 2 2.0 6.0
MAT418 Veri Tabanı 2 0 2 2.0 6.0
MAT420 C++ İle Programlama 2 0 2 2.0 6.0
MAT462 Sayılar Teorisi II 4 0 0 4.0 8.0
MAT464 Alt Manifoldların Geometrisi II 4 0 0 4.0 8.0
MAT466 Kısmi Diferansiyel Denklemler II 4 0 0 4.0 8.0
MAT468 Fonksiyonel Analiz 4 0 0 4.0 8.0
MAT470 Topoloji II 4 0 0 4.0 8.0
MAT472 İleri Analiz II 4 0 0 4.0 8.0
MAT474 Hareket Geometrisi II 4 0 0 4.0 8.0
MAT476 Fourier Analizi 4 0 0 4.0 8.0
MAT478 Öklidyen Olmayan Geometri 4 0 0 4.0 8.0
MAT480 Uygulamalı Matematik 4 0 0 4.0 8.0
MAT482 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 4 0 0 4.0 8.0
MAT484 Kodlama Teorisi II 4 0 0 4.0 8.0
MAT486 Olasılık ve İstatistik 4 0 0 4.0 8.0
MAT492 Halka Teorisi 2 0 0 2.0 3.0
MAT494 Modül Teori 2 0 0 2.0 4.0
MAT496 Vektörel Analiz II 2 0 0 2.0 5.0
MAT498 Projektif Geometri 3 0 0 3.0 6.0
MAT500 Mesleki Uygulama Programı 0 22 0 11.0 22.0
SKD002 Girişimcilik 2 2 0 3.0 3.0