Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen-Edebiyat Fakültesi - Psikoloji Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü ilk kez 1992-1993 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Bölüm son mezunlarını 2000 yılında vermiştir. Bölümün eğitim-öğretim programının yeniden yapılandırılması ve akademik kadrosunun güçlenmesinden sonra, 2007-2008 akademik yılında tekrar öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Psikoloji alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü ve kayıt Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği yönetmeliklere göre yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce gibi yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Psikoloji Bölümü lisans programı, psikolojinin farklı çalışma alanlarındaki kuramsal ve kavramsal yaklaşımları ve bilimsel yöntemleri kavratmayı; iletişim, öğrenme ve uygulama becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Mesleki yeterliliklerin yanı sıra; öğrencilerin eleştirel ve kültürler arası düşünme, yargıda bulunma ve sosyal ve etik sorumluluk taşıma gibi genel ve aktarılabilir beceriler kazanması, lisans programının temel hedeflerinden bazılarıdır.
Psikoloji bölümü dört yıl (8 dönem) süren bir lisans programıdır. Bölümün iki akademik dönemi kapsayan İngilizce Hazırlık sınıfı bulunmakla birlikte, İngilizce Hazırlık sınıfı seçmelidir. Programın öğretim dili Türkçedir. Psikoloji bölümü öğrencileri, ilk iki yıl temel olarak zorunlu dersleri; üçüncü ve dördüncü eğitim yılında ise, zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersleri de almaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Psikoloji Bölümü mezunları için çeşitli kamu kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb.), özel eğitim kurumlarında, Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinde, Endüstri kuruluşlarında istihdam sağlanmaktadır. Formasyon sertifikası alarak kamu ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirler. bölüm mezunları kariyerlerine akademik alanda (Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde) sürdürerek alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürmeye devam edebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planında" ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı Prof. Dr. Bozkurt KOÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Kurupelit/Samsun
Tel: 90362 3121919 (dahili: 5240)
E-posta: edinsel@omu.edu.tr

AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Murat Kurt

Bölüm Olanakları

Bölümde tam zamanlı olarak çalışan 1 profesör, 1 doçent ve 2 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Bölümde ayrıca 9 araştırma görevlisi bulunmakta olup, araştırma görevlileri ÖYP kapsamında farklı üniversitelerde lisansüstü eğitimine devam etmektedir. Bölüm, alanda çalışan bir uzmanı ders vermek üzere düzenli olarak davet etmektedir. Bölüm ayrıca öğrencilerine staj, alan çalışması ve bağımsız çalışma olanakları sunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
 2. Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
 3. Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
 4. Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
 5. Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
 6. İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
 7. Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
 8. Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
 9. Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
 10. Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
 11. Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
 12. Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
 13. Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
 14. Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
 15. Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
 16. Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
 17. Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
 18. Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
 19. Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
 20. Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
 21. Öğrenmeyi öğrenir.
 22. Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
 23. Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
 24. Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
 25. Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
 26. Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
 27. Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
 28. Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
 29. Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
 30. Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
 31. Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
 • Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
 • İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
 • Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
 • Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir
 • İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
 • Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
 • Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
 • Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
 • Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
 • Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
 • İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
 • Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
 • Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
 • Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
 • Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
 • Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
 • Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
 • Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
 • Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
 • Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
 • Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
 • Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
 • Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
 • Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
 • Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
 • Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
 • Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
 • Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
 • Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
 • Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
 • Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
 • Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
 • Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
 • Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
 • Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
 • Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
 • Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
 • Öğrenmeyi öğrenir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
 • İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
 • Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
 • Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
 • Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
 • Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
 • Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
 • Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
 • Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
 • Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
 • Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
 • Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
 • Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
 • Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
PSİ101Psikolojiye Giriş-I Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
PSİ103Yaşam Rehberi Olarak Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
PSİ105Davranışın Fizyolojik Temelleri Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
PSİ191Sosyolojiye Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 0 0 18.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
PSİ102Psikolojiye Giriş-II Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
PSİ192Sosyal Antropoloji Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
PSİ194Felsefeye Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
PSİ196Sosyal Bilimler İçin İstatistik I Zorunlu 3 2 0 4.0 6.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 18 2 0 19.0 27.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİ203Gelişim Psikolojisi-I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PSİ205Sosyal Psikoloji-I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PSİ207Öğrenme Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PSİ209Araştırma Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
PSİ211Cinsellik Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PSİ291Sosyal Bilimler İçin İstatistik II Zorunlu 3 2 0 4.0 5.0
Toplam 17 4 0 19.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİ204Gelişim Psikolojisi-II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PSİ206Sosyal Psikoloji-II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PSİ208Deneysel Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PSİ210Araştırma Yöntemleri-II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
PSİ214Klinik Psikolojiye Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PSİ216Gözlem ve Görüşme Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
Toplam 16 4 0 18.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİ301Kişilik Kuramları-I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PSİ303Bilişsel Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PSİ305Psikopatoloji-I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PSİ307Psikolojik Testler-I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PSİ311Klinik Görüşme ve Uygulama Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
PSS-55. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 17 2 0 18.0 25.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİ302Kişilik Kuramları-II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PSİ304Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 4.0 5.0
PSİ306Psikopatoloji-II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PSİ308Psikolojik Testler-II Zorunlu 3 2 0 4.0 5.0
PSİ312Din ve Maneviyat Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PSS-66. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 18 4 0 20.0 25.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİ401Psikoloji Uygulamalarında Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
PSS-77. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 12 0 0 12.0 0.0
Toplam 15 0 0 15.0 6.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİ402Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
PSS-88. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 12 0 0 12.0 0.0
Toplam 15 0 0 15.0 6.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 2.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
PSS-5 / 5. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PSİ321 Duyumlar ve Algı 3 0 0 3.0 5.0
PSİ323 İletişim Psikolojisi 3 0 0 3.0 5.0
PSİ325 Sosyal Psikolojide Seçme Konular I 3 0 0 3.0 5.0
PSİ333 Kültürlerarası Psikoloji ve Uygulama 3 0 0 3.0 5.0
PSİ397 Sosyal Bilimler İçin İleri İstatistik 2 2 0 3.0 5.0
PSS-6 / 6. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PSİ322 Trafik Psikolojisi 2 2 0 3.0 5.0
PSİ324 Sağlık Psikolojisi 3 0 0 3.0 5.0
PSİ326 Sosyal Psikolojide Seçme Konular II 3 0 0 3.0 5.0
PSİ328 Spor Psikolojisi 3 0 0 3.0 5.0
PSİ330 Deneysel Psikolojide Seçme Konular 3 0 0 3.0 5.0
PSİ334 Adli Psikoloji 3 0 0 3.0 5.0
PSİ336 Çocuk Resim Analizi 3 0 0 3.0 5.0
PSİ398 Sosyal Bilimler İçin Bilgisayar Uygulamalı İstatistik 2 2 0 3.0 5.0
PSS-7 / 7. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PSİ421 Proje Geliştirme ve Yürütme I 2 2 0 3.0 6.0
PSİ423 Nöropsikoloji 3 0 0 3.0 6.0
PSİ425 Aile Terapisi Kuramları 3 0 0 3.0 6.0
PSİ427 Modern Psikoloji Tarihi 3 0 0 3.0 6.0
PSİ429 Psikofarmakoloji 3 0 0 3.0 6.0
PSİ431 Gelişimsel Psikopatoloji 3 0 0 3.0 6.0
PSİ433 Klinik Psikolojide Güncel Tartışmalar 3 0 0 3.0 6.0
PSİ435 Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapileri I 3 0 0 3.0 6.0
PSİ437 Varoluşçu Psikoterapi I 3 0 0 3.0 6.0
PSİ439 Çocuk ve Ergen Psikoterapisi 3 0 0 3.0 6.0
PSS-8 / 8. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PSİ422 Proje Geliştirme ve Yürütme II 2 2 0 3.0 7.0
PSİ424 Nöropsikolojik Testler 2 2 0 3.0 7.0
PSİ426 Çift ve Evlilik Terapisi 3 0 0 3.0 7.0
PSİ428 Grup Psikoterapisi 3 0 0 3.0 5.0
PSİ430 Yaşlılık Psikolojisi 3 0 0 3.0 5.0
PSİ434 Kişilerarası İlişkiler 3 0 0 3.0 5.0
PSİ436 Hayvan Bilişi 3 0 0 3.0 5.0
PSİ438 Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapileri II 3 0 0 3.0 7.0
PSİ440 Varoluşçu Psikoterapi II 3 0 0 3.0 5.0
PSİ442 Bilişsel Davranışçı Terapiler 3 0 0 3.0 5.0
SKD002 Girişimcilik 2 2 0 3.0 0.0