Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen-Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

1982 yılında ismi değiştirilen Fen-Edebiyat Fakültesi’nin açılan ilk bölümlerinden olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2009-2010 yılı itibariyle ikinci öğretim programına öğrenci kabulüne başlamıştır.
Prof. Dr. Celal Tarakçı ve Prof. Dr. Mustafa Özbalcı bölüme emeği geçen öğretim üyelerindendir. Vermont Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Robert Vivian bölümde bir süre ders vermiştir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle bölüm kadrosu Prof. Dr. Şahin Köktürk (Bölüm Başkanı), Prof. Dr. Serkan Şen, Prof. Dr. Yavuz Bayram, Prof. Dr. Bekir Şişman, Prof Dr. Özen Yaylagül Üstünel, Doç. Dr. Nuh Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Salih Demirbilek, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saraç, Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şakir Konyalı, Dr. Öğr. Üyesi İlknur Tatar Kırılmış, Dr. Öğr. Üyesi Atiye Gülfer Gündoğdu,, Dr. Servet Gündoğdu, Arş. Gör. Hasan Kızıldağ, Arş. Gör. Recep Demir, Arş. Gör. Hanife Alkan Ataman, Arş. Gör. Hidayet Verim'den oluşmaktadır.


Kazanılan Derece

Programı tüm yükümlülüklerini yerine getirerek tamamlayan öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans diploması derecesi alarak Türkolog unvanı kazanırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler programa; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kontenjan sayısınca puan sıralaması esas alınarak kabul edilirler.
Kayıt koşulları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programa yeni başlayacak öğrenciler için birinci yarıyıl başında yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Sınavda başarılı olan öğrenciler birinci ve ikinci yarıyıllarda verilen yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar.
Diğer üniversitelerde okumakta olan öğrenciler, birinci yarıyılı tamamladıktan sonra Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü için Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne geçiş yapabilirler. Öğrencinin önceki öğrenmede aldığı derslerin program dahilinde verilen derslerle denk olması halinde intibakları yapılarak tamamladıkları derslerden muaf sayılırlar.
Bunların yanında yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenn tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Yönergesi uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program için yeterlik koşulu, genel akademik not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (4.00 üzerinden 2.00) olması ve sekiz yarıyıl sonunda toplamda 240 AKTS’ye ulaşmaktır.

Program Profili

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ikinci öğretim kısmı da bulunan dört yıllık bir eğitim programıdır. Bölümde iki profesör, dört doçent, üç yardımcı doçent ve beş araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Programda Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı ana bilim dalları kapsamında zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler de verilmektedir.
Programın amacı, Türk Dili ve Edebiyatı alanında geçmişten günümüze ortaya konan yazılı ve sözlü ürünleri araştırıp incelemek, elde edilen bilgileri toplumla paylaşmak, diğer kültürlerle olan ilişkilerde belirleyici ve etkin rol oynamak, alanında yetkin bilim adamları ve eğitimciler yetiştirmektir.
Program içeriğinde sunulan derslerin yanında Yaratıcı Yazarlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile birlikte yürütülen ve her hafta Çarşamba günü düzenlenen "Çarşamba Konuşmaları" etkinliği tüm bölümlerden ilgililerini beklemektedir.
OMÜ Yaratıcı Yazarlık Araştırma ve Uygulama Merkezi 18 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazetede yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu merkez, yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapma imkânından hareketle de Oxford, New York ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’yle işbirliği içinde Seferihisar Sığacık’ta "The Teos International Centre for Creative Writing" adı altında bir merkez açacaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun olan öğrenciler, üniversitelerde araştırma görevlisi olabilirler; pedagojik formasyon sertifikası alarak devlet okullarında ve özel okullarda öğretmen; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dil Kurumu ve devlet arşivleri gibi bakanlık ve kurumlarda uzman ve araştırmacı olarak çalışabilirler. Ayrıca yazılı ve görsel medyada editör ve redaktör olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, gerekli koşulları sağlamak kaydıyla yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. Buna göre güz ve bahar yarıyıllarında birer yarıyıl ara sınavı ve yarıyıl sonu sınavı yapılır.
Yarıyıl ara sınavının %40’ının, yarıyıl sonu sınavının ise %60’ının toplamı geçiş notu olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları; genel akademik not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (4.00 üzerinden 2.00) olması ve sekiz yarıyıl sonunda toplamda 240 AKTS’ye ulaşmaktır.
Ayrıca, programda bitirme tezi hazırlamak şartı mevcuttur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

ADRES:
Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
55139 Kurupelit / SAMSUN
İLETİŞİM:
0362 3121919-5158
sahinkokturk@hotmail.com

Bölüm Olanakları

Bölümde beş profesör, bir doçent, doktor öğretim üyesi ve dört araştırma görevlisi bulunmakta; Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı ana bilim dalları kapsamında zorunlu ve seçmeli dersler verilmektedir.
Bölüm dersleri ikisi amfi olmak üzere dört sınıfta yapılmaktadır. Bölümde seçmeli dersler, yüksek lisans ve doktora dersleri için bir seminer salonu bulunmaktadır. Bölüm öğrencilerinin yarı zamanlı olarak çalıştığı bölüm kütüphanesi "Edebiyat Merkezi" adını taşımakta, dört bini aşkın kitap ve dergi tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına sunulmaktadır.
Ayrıca bölüm öğrencileri ikili anlaşmalar dâhilinde ve beklenen koşulları sağlamaları halinde ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA programlarına başvurabilmektedirler.

Program Çıktıları

 1. Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
 3. Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
 4. Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
 5. Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
 6. Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
 7. Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
 8. Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
 9. Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
 10. Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
 11. Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 12. Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
 13. Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
 14. Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
 15. Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
 16. Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 17. Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
 18. Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
 19. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
 20. Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
 21. Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
 22. Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
 23. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
 24. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
 25. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
 26. Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.
 27. Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
 28. İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
 • Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
 • Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
 • Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
 • Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
 • Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
 • Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
 • Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
 • Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
 • Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
 • Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
 • Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
 • Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
 • Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
 • Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 • Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
 • Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
 • Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
 • İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
 • Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
 • Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
 • Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
 • Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TDE101Okuma ve Yazma Eğitimi I Ortak 2 0 0 2.0 2.0
TDE103Osmanlı Türkçesi I Ortak 2 2 0 3.0 4.0
TDE105Eski Türk Edebiyatına Giriş Ortak 2 0 0 2.0 4.0
TDE107Yeni Türk Edebiyatına Giriş Ortak 2 0 0 2.0 4.0
TDE109Ses Bilgisi Ortak 2 0 0 2.0 4.0
TDE111Halk Bilimine Giriş I Ortak 2 0 0 2.0 4.0
TDE113Temel Edebiyat Bilgileri I Ortak 2 0 0 2.0 2.0
TDE115Türk Dili Tarihi I Ortak 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 2 0 21.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TDE102Okuma ve Yazma Eğitimi II Ortak 2 0 0 2.0 2.0
TDE104Osmanlı Türkçesi II Ortak 2 2 0 3.0 4.0
TDE106Eski Türk Edebiyatı Kaynakları Ortak 2 0 0 2.0 4.0
TDE108Yeni Türk Edebiyatı Kaynakları Ortak 2 0 0 2.0 4.0
TDE110Şekil Bilgisi Ortak 2 0 0 2.0 4.0
TDE112Halk Bilimine Giriş II Ortak 2 0 0 2.0 4.0
TDE114Temel Edebiyat Bilgileri II Ortak 2 0 0 2.0 2.0
TDE116Türk Dili Tarihi II Ortak 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 2 0 21.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDE201Osmanlı Türkçesi III Ortak 2 2 0 3.0 4.0
TDE203Köktürkçe Ortak 2 0 0 2.0 3.0
TDE205Eski Türk Edebiyatı (Kaside) I Ortak 2 0 0 2.0 4.0
TDE207Yeni Türk Edebiyatında Şiir I Ortak 2 0 0 2.0 3.0
TDE209Dilbilim I Ortak 2 0 0 2.0 3.0
TDE211Kelime Bilgisi Ortak 2 0 0 2.0 3.0
TDE213Anonim Halk Edebiyatı I Ortak 2 0 0 2.0 3.0
TDE215Edebiyat Kuramları ve Eleştiri I Ortak 2 0 0 2.0 3.0
TDS-33.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 20 2 0 21.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDE202Osmanlı Türkçesi IV Ortak 2 2 0 3.0 4.0
TDE204Eski Uygurca Ortak 2 0 0 2.0 3.0
TDE206Eski Türk Edebiyatı (Kaside) II Ortak 2 0 0 2.0 4.0
TDE208Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman I Ortak 2 0 0 2.0 3.0
TDE210Dilbilim II Ortak 2 0 0 2.0 3.0
TDE212Cümle Bilgisi Ortak 2 0 0 2.0 0.0
TDE214Anonim Halk Edebiyatı II Ortak 2 0 0 2.0 3.0
TDE216Edebiyat Kuramları ve Eleştiri II Ortak 2 0 0 2.0 3.0
TDS-44.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 20 2 0 21.0 27.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDE301Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-I Ortak 2 0 0 2.0 5.0
TDE303Yeni Türk Edebiyatında Şiir-II Ortak 2 0 0 2.0 5.0
TDE305Karahanlı Türkçesi Ortak 2 0 0 2.0 5.0
TDE307Tasavvufi Halk Edebiyatı-I Ortak 2 0 0 2.0 5.0
TDE309Anlatı Bilimi-I Ortak 2 0 0 2.0 4.0
TDS-55.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 6.0
Toplam 14 0 0 14.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDE302Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-II Ortak 2 0 0 2.0 5.0
TDE304Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman-II Ortak 2 0 0 2.0 5.0
TDE306Harezm-Kıpçak Türkçesi Ortak 2 0 0 2.0 5.0
TDE308Tasavvufi Halk Edebiyatı-II Ortak 2 0 0 2.0 5.0
TDE310Anlatı Bilimi-II Ortak 2 0 0 2.0 4.0
TDS-66.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 6.0
Toplam 14 0 0 14.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDE401Eski Türk Edebiyatı (Musammatlar) Ortak 2 0 0 2.0 5.0
TDE403Yeni Türk Edebiyatında Şiir III Ortak 4 0 0 4.0 5.0
TDE405Bilimsel Araştırma Teknikleri-I Ortak 0 2 0 1.0 4.0
TDE407Aşık Edebiyatı-I Ortak 2 0 0 2.0 5.0
TDE411Eski Anadolu Türkçesi Ortak 2 0 0 2.0 5.0
TDS-77.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 6.0
Toplam 14 2 0 15.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDE402Eski Türk Edebiyatı (Mesnevi) Ortak 2 0 0 2.0 5.0
TDE404Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman III Ortak 4 0 0 4.0 0.0
TDE406Bilimsel Araştırma Teknikleri-II Ortak 0 2 0 1.0 4.0
TDE408Aşık Edebiyatı-II Ortak 2 0 0 2.0 5.0
TDE412Çağatay Türkçesi Ortak 2 0 0 2.0 5.0
TDS-88.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 6.0
Toplam 14 2 0 15.0 25.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
TDS-3 / 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDE221 Türk Tiyatro Tarihi 2 0 0 2.0 2.0
TDE223 Göstergebilim 2 0 0 2.0 2.0
TDE225 Türk Kültür Tarihi 2 0 0 2.0 2.0
TDE227 Türk Dilinin Genel Sorunları 2 0 0 2.0 2.0
TDE229 Doğu Edebiyatından Seçme Metinler 2 0 0 2.0 2.0
TDE231 Edebiyat ve Diğer Sanatlarla İlişkisi 2 0 0 2.0 2.0
TDE233 Diksiyon 2 0 0 2.0 2.0
TDS-4 / 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDE222 Çocuk Edebiyatı 2 0 0 2.0 2.0
TDE224 Sahne Bilgisi 2 0 0 2.0 2.0
TDE226 Edimbilim 2 0 0 2.0 2.0
TDE228 Günümüz Halk Kültürü 2 0 0 2.0 2.0
TDE230 Dil Gelişimi ve İletişim 2 0 0 2.0 2.0
TDE232 Batı Edebiyatından Seçme Metinler 2 0 0 2.0 2.0
TDE234 Sinema ve Edebiyat 2 0 0 2.0 2.0
TDE238 Türkoloji Kaynakçası 2 0 0 2.0 2.0
TDS-5 / 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 2 0 0 2.0 3.0
TDE323 Türklük Bilimi Tarihi 2 0 0 2.0 3.0
TDE325 Dede Korkut Oğuznamaleri 2 0 0 2.0 3.0
TDE327 Halk Şiirinde Tür ve Şekil 2 0 0 2.0 3.0
TDE329 Şair Tezkireleri 2 0 0 2.0 3.0
TDE331 Türk Destanlarının Tahlili 2 0 0 2.0 3.0
TDE333 Metin Şerhi 2 0 0 2.0 3.0
TDE335 Paleografya 2 0 0 2.0 3.0
TDE337 Edebiyat Felsefesi ve Estetik 2 0 0 2.0 3.0
TDS-6 / 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 2 0 0 2.0 3.0
TDE324 Türk Kültürünün Temel Metinleri 2 0 0 2.0 3.0
TDE326 Eski Türk Edebiyatı (Nesir) 2 0 0 2.0 3.0
TDE328 Halk Hikayesi 2 0 0 2.0 3.0
TDE330 Halk Şiiri Metin Tahlili 2 0 0 2.0 3.0
TDE332 Medya ve Edebiyat 2 0 0 2.0 3.0
TDE334 Edebi Sanatlar 2 0 0 2.0 3.0
TDE336 Alevi Bektaşi Edebiyatı 2 0 0 2.0 3.0
TDE338 Edebiyat Sosyolojisi 2 0 0 2.0 2.0
TDS-7 / 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDE421 Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı 2 0 0 2.0 3.0
TDE423 Çağdaş Türk Düşünce Tarihi 2 0 0 2.0 3.0
TDE425 Altay Dilleri Kuramı 2 0 0 2.0 3.0
TDE427 Modern Edebiyat ve Eleştirisi 2 0 0 2.0 3.0
TDE429 Kuzey-Batı Türk Lehçeleri 2 0 0 2.0 3.0
TDE431 Divan Edebiyatı ve Eleştiri 2 0 0 2.0 3.0
TDE433 Günümüz Halk Edebiyatı 2 0 0 2.0 3.0
TDE435 Köken Bilgisi İncelemeleri 2 0 0 2.0 3.0
TDE437 Yaratıcı Yazarlık (Kuram-Uygulama) 2 0 0 2.0 3.0
TDS-8 / 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SKD002 Girişimcilik 2 2 0 3.0 0.0
TDE422 Anadolu Ağızları 2 0 0 2.0 3.0
TDE424 Türk Dünyası Edebiyatı 2 0 0 2.0 3.0
TDE426 Karşılaştırmalı Halk Edebiyatı 2 0 0 2.0 3.0
TDE428 Postmodernist Edebi Yaklaşımlar 2 0 0 2.0 3.0
TDE430 Kuzey-Doğu Türk Lehçeleri 2 0 0 2.0 3.0
TDE432 Edebiyat ve Gelenek 2 0 0 2.0 3.0
TDE434 Divan Edebiyatı ve Tarih 2 0 0 2.0 3.0
TDE436 Türk Ad Bilimi 2 0 0 2.0 3.0