Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen-Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

1982 yılında ismi değiştirilen Fen-Edebiyat Fakültesi’nin açılan ilk bölümlerinden olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2009-2010 yılı itibariyle ikinci öğretim programına öğrenci kabulüne başlamıştır.
Prof. Dr. Celal Tarakçı ve Prof. Dr. Mustafa Özbalcı bölüme emeği geçen öğretim üyelerindendir. Vermont Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Robert Vivian bölümde bir süre ders vermiştir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibariyle bölüm kadrosu Prof. Dr. Yavuz Demir, Prof. Dr. Şaban Sağlık, Doç. Dr. Şahin Köktürk, Doç. Dr. Özen Yaylagül, Doç. Dr. Serkan Şen, Doç. Dr. Bekir Şişman, Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel, Yrd. Doç. Dr. Salih Demirbilek, Yrd. Doç. Dr. Yakup Poyraz, Arş. Gör. Servet Gündoğdu, Arş. Gör. Fadime Tikbaş Apak, Arş. Gör. Atiye Gülfer Kaymak, Arş. Gör. Hidayet Verim ve Arş. Gör. Hanife Alkan’dan oluşmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm yükümlülüklerini yerine getirerek tamamlayan öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans diploması derecesi alarak Türkolog unvanı kazanırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler programa; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kontenjan sayısınca puan sıralaması esas alınarak kabul edilirler.
Kayıt koşulları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programa yeni başlayacak öğrenciler için birinci yarıyıl başında yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Sınavda başarılı olan öğrenciler birinci ve ikinci yarıyıllarda verilen yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar.
Diğer üniversitelerde okumakta olan öğrenciler, birinci yarıyılı tamamladıktan sonra Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü için Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne geçiş yapabilirler. Öğrencinin önceki öğrenmede aldığı derslerin program dahilinde verilen derslerle denk olması halinde intibakları yapılarak tamamladıkları derslerden muaf sayılırlar.
Bunların yanında yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenn tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Yönergesi uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program için yeterlik koşulu, genel akademik not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (4.00 üzerinden 2.00) olması ve sekiz yarıyıl sonunda toplamda 240 AKTS’ye ulaşmaktır.

Program Profili

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ikinci öğretim kısmı da bulunan dört yıllık bir eğitim programıdır. Bölümde iki profesör, dört doçent, üç yardımcı doçent ve beş araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Programda Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı ana bilim dalları kapsamında zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler de verilmektedir.
Programın amacı, Türk Dili ve Edebiyatı alanında geçmişten günümüze ortaya konan yazılı ve sözlü ürünleri araştırıp incelemek, elde edilen bilgileri toplumla paylaşmak, diğer kültürlerle olan ilişkilerde belirleyici ve etkin rol oynamak, alanında yetkin bilim adamları ve eğitimciler yetiştirmektir.
Program içeriğinde sunulan derslerin yanında Yaratıcı Yazarlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile birlikte yürütülen ve her hafta Çarşamba günü düzenlenen "Çarşamba Konuşmaları" etkinliği tüm bölümlerden ilgililerini beklemektedir.
OMÜ Yaratıcı Yazarlık Araştırma ve Uygulama Merkezi 18 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazetede yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu merkez, yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapma imkânından hareketle de Oxford, New York ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’yle işbirliği içinde Seferihisar Sığacık’ta "The Teos International Centre for Creative Writing" adı altında bir merkez açacaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun olan öğrenciler, üniversitelerde araştırma görevlisi olabilirler; pedagojik formasyon sertifikası alarak devlet okullarında ve özel okullarda öğretmen; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dil Kurumu ve devlet arşivleri gibi bakanlık ve kurumlarda uzman ve araştırmacı olarak çalışabilirler. Ayrıca yazılı ve görsel medyada editör ve redaktör olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, gerekli koşulları sağlamak kaydıyla yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. Buna göre güz ve bahar yarıyıllarında birer yarıyıl ara sınavı ve yarıyıl sonu sınavı yapılır.
Yarıyıl ara sınavının %40’ının, yarıyıl sonu sınavının ise %60’ının toplamı geçiş notu olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları; genel akademik not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (4.00 üzerinden 2.00) olması ve sekiz yarıyıl sonunda toplamda 240 AKTS’ye ulaşmaktır.
Ayrıca, programda bitirme tezi hazırlamak şartı mevcuttur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

ADRES:
Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
55139 Kurupelit / SAMSUN
İLETİŞİM:
0362 3121919-5158
sahinkokturk@hotmail.com

Bölüm Olanakları

Bölümde iki profesör, dört doçent, üç yardımcı doçent ve beş araştırma görevlisi bulunmakta; Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı ana bilim dalları kapsamında zorunlu ve seçmeli dersler verilmektedir.
Bölüm dersleri biri amfi olmak üzere beş sınıfta yapılmaktadır. Bölümde seçmeli dersler, yüksek lisans ve doktora dersleri için bir seminer salonu bulunmaktadır. Bölüm öğrencilerinin yarı zamanlı olarak çalıştığı bölüm kütüphanesi "Edebiyat Merkezi" adını taşımakta, dört bini aşkın kitap ve dergi tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına sunulmaktadır.
Ayrıca bölüm öğrencileri ikili anlaşmalar dâhilinde ve beklenen koşulları sağlamaları halinde ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA programlarına başvurabilmektedirler.

Program Çıktıları

 1. Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
 3. Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
 4. Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
 5. Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
 6. Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
 7. Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
 8. Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
 9. Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
 10. Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
 11. Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 12. Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
 13. Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
 14. Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 15. Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
 16. Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
 17. Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
 18. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
 19. Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
 20. Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
 21. Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
 22. Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
 23. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
 24. Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.
 25. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
 26. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
 27. İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
 28. Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
 • Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
 • Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
 • Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
 • Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
 • Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
 • Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
 • Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
 • Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
 • Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
 • Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
 • Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
 • Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
 • Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
 • Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 • Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
 • Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
 • Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
 • İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
 • Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
 • Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
 • Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
 • Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 1.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TDE101Okuma ve Yazma Eğitimi I 927006 2 0 0 2.0 2.0
TDE103Osmanlı Türkçesi I 927006 2 2 0 4.0 3.0
TDE105Eski Türk Edebiyatına Giriş 927006 2 0 0 0.0 2.0
TDE107Yeni Türk Edebiyatına Giriş 927006 2 0 0 4.0 2.0
TDE109Ses Bilgisi 927006 2 0 0 4.0 2.0
TDE111Halk Bilimine Giriş I 927006 2 0 0 4.0 2.0
TDE113Temel Edebiyat Bilgileri I 927006 2 0 0 0.0 2.0
TDE115Türk Dili Tarihi I 927006 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 2 0 23.0 21.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 1.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TDE102Okuma ve Yazma Eğitimi II 927006 2 0 0 2.0 2.0
TDE104Osmanlı Türkçesi II 927006 2 2 0 4.0 3.0
TDE106Eski Türk Edebiyatı Kaynakları 927006 2 0 0 4.0 2.0
TDE108Yeni Türk Edebiyatı Kaynakları 927006 2 0 0 4.0 2.0
TDE110Şekil Bilgisi 927006 2 0 0 4.0 2.0
TDE112Halk Bilimine Giriş II 927006 2 0 0 4.0 2.0
TDE114Temel Edebiyat Bilgileri II 927006 2 0 0 0.0 2.0
TDE116Türk Dili Tarihi II 927006 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 2 0 27.0 21.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
TDE201Osmanlı Türkçesi III 927006 2 2 0 4.0 3.0
TDE203Köktürkçe 927006 2 0 0 3.0 2.0
TDE205Eski Türk Edebiyatı (Kaside) I 927006 2 0 0 4.0 2.0
TDE207Yeni Türk Edebiyatında Şiir I 927006 2 0 0 3.0 2.0
TDE209Dilbilim I 927006 2 0 0 3.0 2.0
TDE211Kelime Bilgisi 927006 2 0 0 3.0 2.0
TDE213Anonim Halk Edebiyatı I 927006 2 0 0 3.0 2.0
TDE215Edebiyat Kuramları ve Eleştiri I 927006 2 0 0 3.0 2.0
TDS-33.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 20 2 0 30.0 21.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
TDE202Osmanlı Türkçesi IV 927006 2 2 0 4.0 3.0
TDE204Eski Uygurca 927006 2 0 0 3.0 2.0
TDE206Eski Türk Edebiyatı (Kaside) II 927006 2 0 0 4.0 2.0
TDE208Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman I 927006 2 0 0 3.0 2.0
TDE210Dilbilim II 927006 2 0 0 3.0 2.0
TDE212Cümle Bilgisi 927006 2 0 0 0.0 2.0
TDE214Anonim Halk Edebiyatı II 927006 2 0 0 3.0 2.0
TDE216Edebiyat Kuramları ve Eleştiri II 927006 2 0 0 3.0 2.0
TDS-44.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 20 2 0 27.0 21.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
TDE301Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-I 927006 2 0 0 5.0 2.0
TDE303Yeni Türk Edebiyatında Şiir-II 927006 2 0 0 5.0 2.0
TDE305Karahanlı Türkçesi 927006 2 0 0 5.0 2.0
TDE307Tasavvufi Halk Edebiyatı-I 927006 2 0 0 5.0 2.0
TDE309Anlatı Bilimi-I 927006 2 0 0 4.0 2.0
TDS-55.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 12.0 4.0
Toplam 14 0 0 36.0 14.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
TDE302Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-II 927006 2 0 0 5.0 2.0
TDE304Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman-II 927006 2 0 0 5.0 2.0
TDE306Harezm-Kıpçak Türkçesi 927006 2 0 0 5.0 2.0
TDE308Tasavvufi Halk Edebiyatı-II 927006 2 0 0 5.0 2.0
TDE310Anlatı Bilimi-II 927006 2 0 0 4.0 2.0
TDS-66.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 9.0 4.0
Toplam 14 0 0 33.0 14.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
TDE401Eski Türk Edebiyatı (Musammatlar) 927001 2 0 0 5.0 2.0
TDE403Yeni Türk Edebiyatında Şiir III 927001 4 0 0 0.0 4.0
TDE405Bilimsel Araştırma Teknikleri-I 927001 0 2 0 4.0 1.0
TDE407Aşık Edebiyatı-I 927001 2 0 0 5.0 2.0
TDE411Eski Anadolu Türkçesi 927001 2 0 0 5.0 2.0
TDS-77.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 6.0 4.0
Toplam 14 2 0 25.0 15.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
TDE402Eski Türk Edebiyatı (Mesnevi) 927001 2 0 0 5.0 2.0
TDE404Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman III 927001 4 0 0 0.0 4.0
TDE406Bilimsel Araştırma Teknikleri-II 927001 0 2 0 4.0 1.0
TDE408Aşık Edebiyatı-II 927001 2 0 0 5.0 2.0
TDE412Çağatay Türkçesi 927001 2 0 0 5.0 2.0
TDS-88.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 6.0 4.0
Toplam 14 2 0 25.0 15.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
TDS-3 / 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TDE221 Türk Tiyatro Tarihi 927006 2 0 0 0.0
TDE223 Göstergebilim 927006 2 0 0 2.0
TDE225 Türk Kültür Tarihi 927006 2 0 0 2.0
TDE227 Türk Dilinin Genel Sorunları 927006 2 0 0 2.0
TDE229 Doğu Edebiyatından Seçme Metinler 927006 2 0 0 0.0
TDE231 Edebiyat ve Diğer Sanatlarla İlişkisi 927006 2 0 0 0.0
TDE233 Diksiyon 927006 2 0 0 2.0
TDS-4 / 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TDE222 Çocuk Edebiyatı 927006 2 0 0 0.0
TDE224 Sahne Bilgisi 927006 2 0 0 0.0
TDE226 Edimbilim 927006 2 0 0 2.0
TDE228 Günümüz Halk Kültürü 927006 2 0 0 2.0
TDE230 Dil Gelişimi ve İletişim 927006 2 0 0 2.0
TDE232 Batı Edebiyatından Seçme Metinler 927006 2 0 0 0.0
TDE234 Sinema ve Edebiyat 927006 2 0 0 0.0
TDE238 Türkoloji Kaynakçası 927006 2 0 0 0.0
TDS-5 / 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 927006 2 0 0 3.0
TDE323 Türklük Bilimi Tarihi 927006 2 0 0 3.0
TDE325 Dede Korkut Oğuznamaleri 927006 2 0 0 3.0
TDE327 Halk Şiirinde Tür ve Şekil 927006 2 0 0 3.0
TDE329 Şair Tezkireleri 927006 2 0 0 0.0
TDE331 Türk Destanlarının Tahlili 927006 2 0 0 3.0
TDE333 Metin Şerhi 927006 2 0 0 3.0
TDE335 Paleografya 927006 2 0 0 0.0
TDE337 Edebiyat Felsefesi ve Estetik 927006 2 0 0 0.0
TDS-6 / 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 927006 2 0 0 3.0
TDE324 Türk Kültürünün Temel Metinleri 927006 2 0 0 3.0
TDE326 Eski Türk Edebiyatı (Nesir) 927006 2 0 0 3.0
TDE328 Halk Hikayesi 927006 2 0 0 3.0
TDE330 Halk Şiiri Metin Tahlili 927006 2 0 0 3.0
TDE332 Medya ve Edebiyat 927006 2 0 0 0.0
TDE334 Edebi Sanatlar 927006 2 0 0 3.0
TDE336 Alevi Bektaşi Edebiyatı 927006 2 0 0 3.0
TDE338 Edebiyat Sosyolojisi 927006 2 0 0 0.0
TDS-7 / 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TDE421 Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı 927001 2 0 0 3.0
TDE423 Çağdaş Türk Düşünce Tarihi 927001 2 0 0 3.0
TDE425 Altay Dilleri Kuramı 927001 2 0 0 3.0
TDE427 Modern Edebiyat ve Eleştirisi 927001 2 0 0 3.0
TDE429 Kuzey-Batı Türk Lehçeleri 927001 2 0 0 3.0
TDE431 Divan Edebiyatı ve Eleştiri 927001 2 0 0 3.0
TDE433 Günümüz Halk Edebiyatı 927001 2 0 0 3.0
TDE435 Köken Bilgisi İncelemeleri 927001 2 0 0 0.0
TDE437 Yaratıcı Yazarlık (Kuram-Uygulama) 927001 2 0 0 0.0
TDS-8 / 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SKD002 Girişimcilik 927001 2 2 0 0.0
TDE422 Anadolu Ağızları 927001 2 0 0 3.0
TDE424 Türk Dünyası Edebiyatı 927001 2 0 0 3.0
TDE426 Karşılaştırmalı Halk Edebiyatı 927001 2 0 0 3.0
TDE428 Postmodernist Edebi Yaklaşımlar 927001 2 0 0 3.0
TDE430 Kuzey-Doğu Türk Lehçeleri 927001 2 0 0 3.0
TDE432 Edebiyat ve Gelenek 927001 2 0 0 3.0
TDE434 Divan Edebiyatı ve Tarih 927001 2 0 0 3.0
TDE436 Türk Ad Bilimi 927001 2 0 0 0.0