Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen-Edebiyat Fakültesi - Tarih Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Tarih bölümü 1998 yılında kuruldu. İlk yıl bölüme öğrenci alınmadı. 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında 41 öğrenci ile öğrenime başlanıldı.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tarih alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrencilerin üniversite sınavından en az Tarih I. Öğretimi için 383.225 puan, II. Öğretimi için de 376.087 puan almaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 144 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Tarih bölümü tarihçi yetiştirmek amacıyla bir eğitim programı yürütmektedir. Eğitim planlarında zorunlu olan derslere ek olarak öğrencilerin tarih biliminde uzmanlaşmak istedikleri alana göre seçebilme şansları bulunan seçmeli dersler mevcuttur. Bununla birlikte ilgili alandaki her hizmet sahasında ya da iletişimde yetişmiş personel sağlamak da hedefler arasındadır. Bunlar Kamu hizmeti, yerel, bölgesel idare, personel yönetimi, gazetecilik, uluslar arası organizasyonlar, turizm, kültürel mirasın yönetimi ve değerlendirilmesi ve arşivler, müzeler, kütüphaneler de dâhil olmak üzere bunların yan dalları olarak belirlenebilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Pedagojik formasyon eğitimi alanlar, KPSS’den yeterli puanı almaları durumunda MEB tarafından tarih öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Mezunlarımız özel, eğitimi destekleyici kurumlarda tarih öğreticiliği üzerine çalışabilmektedirler. Bununla birlikte, kamu hizmeti, yerel, bölgesel idare, personel yönetimi, gazetecilik, uluslar arası organizasyonlar, turizm, kültürel mirasın yönetimi ve değerlendirilmesi ve arşivler, müzeler, kütüphaneler de dâhil olmak üzere bunların yan dallarında istihdam olanağı mevcuttur.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde bir ara sınav ve bir final sınavı olmak üzere her yarıyıl iki sınav yapılmakta, ara sınav %40, final sınavı %60 oranında başarı notuna etkide bulunmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Tüm derslerinden başarılı olup 144 kredisini tamamlayan öğrenciler mezun olabilirler.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

19 Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. C blok, Körfez Mah. Atakum-Samsun

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde 3 Profesör, 3 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 7 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüzde dersliklerde projektör bulunmaktadır. Ayrıca Bölümümüze ait bir kütüphanemiz vardır.

Program Çıktıları

 1. Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
 2. Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
 3. Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
 4. Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
 5. Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
 6. Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
 7. Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
 8. Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 9. Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
 10. Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
 11. İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
 12. Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
 13. Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
 14. Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
 15. İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
 16. Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
 17. Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.
 18. Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
 19. Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu d
 • Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu
 • Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanı
 • Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
 • Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
 • Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
 • Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
 • Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
 • Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
 • İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
 • Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
 • Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanı
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
 • Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
 • Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
 • Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 • Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
 • Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
 • Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
 • Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
 • Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 1.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
TAR101Osmanlıca I 927006 4 0 0 6.0
TAR103Genel Türk Tarihi I 927006 2 0 0 5.0
TAR105Eskiçağ Tarihi I 927006 2 0 0 5.0
TAR107Büyük Selçuklu Devleti Tarihi 927006 4 0 0 6.0
TAR109İslam Tarihi I 927006 2 0 0 4.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 1.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0
Toplam 20 0 0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 1.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
TAR102Osmanlıca II 927006 4 0 0 6.0
TAR104Genel Türk Tarihi II 927006 2 0 0 5.0
TAR106Eskicağ Tarihi II 927006 2 0 0 5.0
TAR108Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi 927006 4 0 0 6.0
TAR110İslam Tarihi II 927006 2 0 0 4.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 1.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0
Toplam 20 0 0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TAR201Osmanlı Tarihi Metinleri I 927006 2 0 0 3.0
TAR203Osmanlı Tarihi (1300-1400) 927006 4 0 0 5.0
TAR205Çağdaş Türk Dünyası Tarihi I 927006 2 0 0 2.0
TAR207Türk Tarihinin Kaynakları I 927006 2 0 0 3.0
TAR209Türkiye Cumhuriyeti Siyasal Tarihi I 927006 2 0 0 3.0
TAR211Tarih Metodolojisi I 927006 2 0 0 3.0
TAR213Avrupa Ortaçağ Tarihi 927006 2 0 0 2.0
TAR215Siyaset Bilimi I 927006 2 0 0 3.0
TRS-33.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 6.0
Toplam 22 0 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TAR202Osmanlı Tarihi Metinleri II 927006 2 0 0 3.0
TAR204Osmanlı Tarihi (1400-1500) 927006 4 0 0 5.0
TAR206Çağdaş Türk Dünyası Tarihi II 927006 2 0 0 2.0
TAR208Türk Tarihinin Kaynakları II 927006 2 0 0 3.0
TAR210Türkiye Cumhuriyeti Siyasal Tarihi II 927006 2 0 0 3.0
TAR212Tarih Metodolojisi II 927006 2 0 0 3.0
TAR214Avrupa Yeniçağ Tarihi 927006 2 0 0 2.0
TAR216Siyaset Bilimi II 927006 2 0 0 3.0
TRS-44.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 6.0
Toplam 22 0 0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TAR301Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi I 927006 4 0 0 5.0
TAR303Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikası I 927006 2 0 0 3.0
TAR305Yakınçağ Avrupa Tarihi I 927006 2 0 0 3.0
TAR307Osmanlı Sosyal Tarihi I 927006 4 0 0 5.0
TAR309Osmanlı Tarihi (1500-1600) 927006 4 0 0 5.0
TRS-55.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 6 0 0 9.0
Toplam 22 0 0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TAR302Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi II 927006 4 0 0 5.0
TAR304Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikası II 927006 2 0 0 3.0
TAR306Yakınçağ Avrupa Tarihi II 927006 2 0 0 3.0
TAR308Osmanlı Sosyal Tarihi II 927006 4 0 0 5.0
TAR310Osmanlı Tarihi (1600-1700) 927006 4 0 0 5.0
TRS-66.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 6 0 0 9.0
Toplam 22 0 0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TAR401Türk Demokrasi Tarihi I 927001 2 0 0 6.0
TAR403Osmanlı Tarihi (1700-1800) 927001 4 0 0 6.0
TAR405Osmanlı İktisat Tarihi I 927001 2 0 0 6.0
TAR407XX.Yüzyıl Dünya Tarihi I 927001 2 0 0 6.0
TRS-77.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 6.0
Toplam 14 0 0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TAR402Türk Demokrasi Tarihi II 927001 2 0 0 6.0
TAR404Osmanlı Tarihi (1800-1918) 927001 4 0 0 6.0
TAR406Osmanlı İktisat Tarihi II 927001 2 0 0 6.0
TAR408XX. Yüzyıl Dünya Tarihi II 927001 2 0 0 6.0
TRS-88.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 6.0
Toplam 14 0 0 30.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 227
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
TRS-3 / 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TAR221 İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi 927006 2 0 0 3.0
TAR223 Batılılaşma Dönemi Kültür Tarihi I 927006 2 0 0 3.0
TAR225 Ortadoğu Tarihi I 927006 2 0 0 3.0
TAR227 İktisat Tarihi I 927006 2 0 0 3.0
TAR229 Roma Tarihi 927006 2 0 0 3.0
TRS-4 / 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TAR222 Türkistan Tarihi 927006 2 0 0 3.0
TAR224 Batılılaşma Dönemi Kültür Tarihi II 927006 2 0 0 3.0
TAR226 Ortadoğu Tarihi II 927006 2 0 0 0.0
TAR228 İktisat Tarihi II 927006 2 0 0 3.0
TAR230 Bizans Tarihi 927006 2 0 0 3.0
TRS-5 / 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TAR321 Kafkas Tarihi I 927006 2 0 0 3.0
TAR323 Osmanlı Paleografyası I 927006 2 0 0 3.0
TAR325 Osmanlı Tarihi Semineri I 927006 2 0 0 3.0
TAR327 Türk Teşkilat Tarihi I 927006 2 0 0 3.0
TAR329 Endülüs Kültür ve Medeniyeti 927006 2 0 0 3.0
TAR333 Türk Basın Tarihi I 927006 2 0 0 3.0
TRS-6 / 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TAR322 İslam Medeniyeti Tarihi 927006 2 0 0 3.0
TAR324 Osmanlı Paleografyası II 927006 2 0 0 2.6
TAR326 Osmanlı Tarihi Semineri II 927006 2 0 0 3.0
TAR328 Türk Teşkilat Tarihi II 927006 2 0 0 3.0
TAR330 Haçlı Seferleri Tarihi 927006 2 0 0 3.0
TAR334 Türk Basın Tarihi II 927006 2 0 0 3.0
TRS-7 / 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TAR421 Tarih Felsefesi I 927001 2 0 0 3.0
TAR423 T.C.Ekonomi Tarihi I 927001 2 0 0 3.0
TAR425 Osmanlı Diplomatikası I 927001 2 0 0 3.0
TAR427 Sömürgecilik Tarihi I 927001 2 0 0 3.0
TAR429 Avrupa Medeniyeti Tarihi I 927001 2 0 0 3.0
TAR431 Türkiye'de Seçimler ve Parlemento I 927001 2 0 0 3.0
TRS-8 / 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SKD002 Girişimcilik 927001 2 2 0 0.0
TAR422 Tarih Felsefesi II 927001 2 0 0 3.0
TAR424 T.C.Ekonomi Tarihi II 927001 2 0 0 3.0
TAR426 Osmanlı Diplomatikası II 927001 2 0 0 3.0
TAR428 Sömürgecilik Tarihi II 927001 2 0 0 3.0
TAR430 Avrupa Medeniyeti Tarihi II 927001 2 0 0 3.0
TAR432 Türkiye'de Seçimler ve Parlemento II 927001 2 0 0 3.0