Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen-Edebiyat Fakültesi - Coğrafya Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Coğrafya Bölümü 1999 yılında kurulmuş ve 1999-2000 öğretim yılı itibarı ile lisans öğrencisi yetiştirmeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlar, Coğrafyacı Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadır.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından lise mezunu öğrenciler için yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Coğrafya Lisans Programı’nda önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Program Profili

Dört yıllık lisans programının amacı öğrencilere coğrafya ve yakın disiplinlerle ilişkili konularda bilimsel bilgi kazandırmaktır. Program, toplumun ihtiyaçları ve coğrafya bilimindeki en son gelişmeleri de dikkate alan zorunlu ve geniş bir yelpazedeki seçmeli derslerden oluşmaktadır. Coğrafya Bölümü dört anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar Fiziki Coğrafya, Bölgesel Coğrafya, Beşeri ve İktisadi Coğrafya ile Türkiye Coğrafyası anabilim dallarıdır. Ancak bu anabilim dallarına ayrı ayrı öğrenci alınmamakta, Coğrafya Bölümünün öğrencileri tek bir programla yetiştirilmekte ve tek bir diploma ile mezun olmaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Coğrafya bölümünden mezun olanlar arazi gözlemi, arazi kullanımı planlama, bölge planlama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çevre Bilimi, harita çizimi, harita kütüphanesi, uzaktan algılama, hava fotoğrafı yorumlama, kartografya, eğitim, uluslararası ilişkiler, jeopolitik, pazarlama analizi, rekreasyon kaynakları planlama, sağlık koruma planlama, su kaynakları yönetimi, şehir planlama, toplum uzmanlığı, toprak bilimi, ulaşım planlaması ve yer bilimi alanlarında çalışabilmektedir. Ayrıca bölümün mezunları kamuda ve özel sektörde eğitim kurumlarında çalışma imkanına sahiptirler. Aynı zamanda, akademik çalışma yapmak isteyenler kendi branşlarında yüksek lisans ve doktora yapma imkânına sahiptir. Lisansüstü eğitim görmüş öğrenciler çeşitli üniversitelerde akademik personel olarak görev yapabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları durumunda lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlara kayıt yaptırabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrenciler derslere devam ederek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı ise dersin öğretim üyesi tarafından takip edilir. Tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve her ders için bir ara sınav (veya yarıyıl içi çalışma ödevi) ve bir yarıyıl sonu sınavı (final) yapılır. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40’ı final sınavının ise %60’ı alınarak hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için lisans programındaki (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasını sağlaması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ali UZUN

Telefon:
03623121919/ 5209
03623121919/ 5207

E-Posta: aliuzun@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Coğrafya Bölümünde teorik derslere yönelik olarak, bilgisayar, projeksiyon ve benzeri multimedya donanımlarına sahip yeterli sayıda sınıf bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bölüm, teorik derslerin uygulamalarını yapmak üzere çeşitli materyallerin ve görsellerin bulunduğu öğrencilere açık bir Coğrafya laboratuvarına ve bilgisayar teknolojilerinin Coğrafya Biliminde kullanımıyla ilgili becerilerin öğrencilere kazandırılmasına yönelik olarak hazırlanmış bir Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) laboratuvarına sahiptir. Bölümün akademik kadrosu, dört profesör, üç doktor öğretim üyesi ve dört araştırma görevlisinden oluşmakta, ayrıca bölümde iki adet idari personel hizmet vermektedir.

Program Çıktıları

 1. Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
 2. Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 3. Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
 4. Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
 5. Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
 6. Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
 7. Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
 8. Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
 9. Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
 10. Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
 11. Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
 12. Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
 13. Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
 14. Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).
 15. Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
 • Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
 • İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
 • Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
 • Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir
 • İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
 • Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
 • Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
 • Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 • Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
 • Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
 • Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
 • Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
 • Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
 • Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
 • Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
 • Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
 • Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
 • Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
 • Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
 • Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
 • Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
 • Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
 • Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
 • Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
 • Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
 • Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
 • Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
 • İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
 • Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
 • Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
 • Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
 • Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
 • Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
 • Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
COĞ101Coğrafyaya Giriş Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ103Matematik Coğrafya Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ105Jeomorfolojiye Giriş Ortak 4 0 0 4.0 6.0
COĞ111Ekonomik Coğrafya I Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ113Nüfus Coğrafyası Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ115Klimatoloji I Ortak 4 0 0 4.0 6.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 22 0 0 22.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
COĞ104Kartografya Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ106Kayaçlar ve Mineraller Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ110Toprak Coğrafyası Ortak 4 0 0 4.0 6.0
COĞ112Ekonomik Coğrafya II Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ114Yerleşme Coğrafyası Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ116Klimatoloji II Ortak 4 0 0 4.0 6.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 22 0 0 22.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COĞ201Jeomorfoloji I Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ203Sinoptik Klimatoloji Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ205Hidrografya I Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ207Bitki Coğrafyası I Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ209Sanayi Coğrafyası Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ211Türkiye Coğrafyası I Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ213Ülkeler Coğrafyası I Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ215Kültür Coğrafyası Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COS-33.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 6.0
Toplam 20 0 0 20.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COĞ202Jeomorfoloji II Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ204İklim Tipleri ve İklim Kuşakları Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ206Hidrografya II Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ208Bitki Coğrafyası II Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ210Ulaşım Coğrafyası Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ212Türkiye Coğrafyası II Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ214Ülkeler Coğrafyası II Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ216Şehir Coğrafyası Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COS-44.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 6.0
Toplam 20 0 0 20.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COĞ301Bölgeler Coğrafyası I Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ303Ülkeler Coğrafyası III Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ305Coğrafyada Araştırma Yöntemleri I Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ307Arazi Tatbikatları I Ortak 2 2 0 3.0 6.0
COĞ309Siyasi Coğrafya I Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ311Afetler Coğrafyası I Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COS-55.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6.0 9.0
Toplam 18 2 0 19.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COĞ302Bölgeler Coğrafyası II Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ304Ülkeler Coğrafyası IV Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ306Coğrafyada Araştırma Yöntemleri II Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ308Arazi Tatbikatları II Ortak 2 2 0 3.0 6.0
COĞ310Siyasi Coğrafya II Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ312Afetler Coğrafyası II Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COS-66.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6.0 9.0
Toplam 18 2 0 19.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COĞ401Bölgeler Coğrafyası III Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ403Yerel Coğrafya İncelemeleri-I Ortak 2 2 0 3.0 6.0
COĞ405Turizm Coğrafyası I Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ407Çevre Bilimine Giriş Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ409Kuvaterner Coğrafyası Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COS-77.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 8 0 0 8.0 12.0
Toplam 18 2 0 19.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COĞ402Bölgeler Coğrafyası IV Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ404Yerel Coğrafya İncelemeleri-II Ortak 2 2 0 3.0 6.0
COĞ406Turizm Coğrafyası II Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ408Çevre Sorunları Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COĞ410Türkiye Jeopolitiği Ortak 2 0 0 2.0 3.0
COS-88.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 8 0 0 8.0 12.0
Toplam 18 2 0 19.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 2.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
COS-3 / 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
COĞ221 Genel Jeoloji 2 0 0 2.0 3.0
COĞ223 Yeraltı Kaynakları 2 0 0 2.0 3.0
COĞ225 Türkiye Nüfus Coğrafyası 2 0 0 2.0 3.0
COĞ227 Orta Karadeniz Bölümü Coğrafyası 2 0 0 2.0 3.0
COĞ229 Küresel Ekosistemler 2 0 0 2.0 3.0
COĞ231 Sağlık Coğrafyası 2 0 0 2.0 3.0
COĞ233 Kır Yerleşmeleri 2 0 0 2.0 3.0
COĞ235 Türkiye Bitki Coğrafyası 2 0 0 2.0 3.0
COĞ237 Coğrafyada Bilgisayar Kullanımı 1 2 0 2.0 3.0
COS-4 / 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
COĞ222 Türkiye Jeolojisi 2 0 0 2.0 3.0
COĞ224 Enerji Coğrafyası 2 0 0 2.0 3.0
COĞ226 Türkiye Yerleşme Coğrafyası 2 0 0 2.0 3.0
COĞ228 Samsun İli Coğrafyası 2 0 0 2.0 3.0
COĞ230 Yer Sistemleri 2 0 0 2.0 3.0
COĞ232 Türkiye Şehirleri 2 0 0 2.0 3.0
COĞ234 Türkiye Toprakları 2 0 0 2.0 3.0
COĞ236 Zoocoğrafya 2 0 0 2.0 3.0
COĞ238 Türkiye'nin Komşuları 2 0 0 2.0 3.0
COS-5 / 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
COĞ321 Coğrafya Bilim Tarihi 2 0 0 2.0 3.0
COĞ323 Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 0 0 2.0 3.0
COĞ325 Arazi Kullanımı 2 0 0 2.0 3.0
COĞ327 Türkiye Tarım Coğrafyası 2 0 0 2.0 3.0
COĞ329 Oseonografya 2 0 0 2.0 3.0
COĞ331 Harita Analizleri 2 0 0 2.0 3.0
COĞ333 Volkan Coğrafyası 2 0 0 2.0 3.0
COĞ335 Kıyı Suları Ekolojisi 2 0 0 2.0 3.0
COĞ337 Türkiye Dağları 2 0 0 2.0 3.0
COĞ339 Göl Bilimi 2 0 0 2.0 3.0
COĞ341 Çevre Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
COS-6 / 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
COĞ322 Türkiye Mağaraları 2 0 0 2.0 3.0
COĞ324 Çevresel Etki Değerlendirmesi 2 0 0 2.0 3.0
COĞ326 Bölge Planlaması 2 0 0 2.0 3.0
COĞ328 Türkiye Akarsuları 2 0 0 2.0 3.0
COĞ330 Türkiye Jeomorfolojisi 2 0 0 2.0 3.0
COĞ332 Türkiye'de Hayvancılık 2 0 0 2.0 3.0
COĞ334 Karst Topoğrafyası 2 0 0 2.0 3.0
COĞ336 Türkiye Gölleri 2 0 0 2.0 3.0
COĞ338 Tarihi Coğrafya 2 0 0 2.0 3.0
COĞ340 Uzaktan Algılama ve Hava Foto. 2 0 0 2.0 3.0
COĞ342 Uygulamalı Jeomorfoloji 2 0 0 2.0 3.0
COS-7 / 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
COĞ421 Türkiye'nin Kır Potansiyeli 2 0 0 2.0 3.0
COĞ423 Ekolojik Biyocoğrafya 2 0 0 2.0 3.0
COĞ425 Afet Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
COĞ427 İklim Değ. ve Çevresel Etkileri 2 0 0 2.0 3.0
COĞ429 Su Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
COĞ431 Türkiye Sanayi Coğrafyası 2 0 0 2.0 3.0
COĞ433 Akarsu Havza Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
COĞ435 Tektonik Jeomorfoloji 2 0 0 2.0 3.0
COS-8 / 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
COĞ422 Türkiye'nin Doğal Miras Alanları 2 0 0 2.0 3.0
COĞ424 Türkiye Turizm Coğrafyası 2 0 0 2.0 3.0
COĞ426 İnsan Ekolojisi 2 0 0 2.0 3.0
COĞ428 Türkiye İklimi 2 0 0 2.0 3.0
COĞ430 Türkiye'de Ulaşım ve Ticaret 2 0 0 2.0 3.0
COĞ432 Kıyı Morfolojisi ve Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
COĞ434 Sulak Alanlar ve Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
COĞ436 Jeoarkeoloji 2 0 0 2.0 3.0
SKD002 Girişimcilik 2 2 0 3.0 3.0