Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen-Edebiyat Fakültesi - Felsefe Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2008 yılında kurulmuştur. Bölüm, farklı felsefe disiplinlerinde araştırma ve öğretim etkinliğini sürdürmeyi ve öğrencilerine felsefi düzeyde düşünme etkinliğini öğretmeyi hedeflemektedir.

Kazanılan Derece

Felsefe Bölümü öğrencileri 4 yılın sonunda tüm öğrenim gereksinimlerini başarı ile tamamladıkları takdirde 'Felsefe alanında Lisans derecesi' alarak mezun olurlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Felsefe Bölümü öğrenci başvuru koşulları T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın web sayfasında bulunan Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiştir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve LisansDüzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür.
Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır. Önlisans mezunlarının lisans programlarına kabulleri ve intibak programları 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim
Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak, ilgili birimlerin yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda bulunan toplam 240 AKTS dersleri başarıyla tamamlamış ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için yeterli koşuldur.

Program Profili

Felsefe Bölümü 4 yıllık lisans programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğretim dili Türkçe'dir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar için Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb. kamu kuruluşlarında, özel eğitim kurumlarında felsefe alanı çalışmalarında, Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinde, Endüstri kuruluşlarında istihdam sağlanmaktadır. Talebe bağlı alınacak Formasyon sertifikası ile öğretmenlik yapabilmekte, öğrenimlerine yüksek-lisans ve doktora olmak üzere akademik alanda sürdürebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar başvuracakları Yüksek Öğretim Kurumlarının gerekli sınav şartlarını sağlamak koşuluyla Lisanüstü programlarda öğrenime devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslere ilişkin, sınav, ölçme ve değerlendirme kriterleri her yıl ders planına uygun olarak sunulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Fen Edebiyat Fakültesi / Felsefe Bölümü
Kurupelit Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Kurupelit / SAMSUN
Tel: 0362 312 19 19
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Lokman ÇİLİNGİR
AKTS/DS Koordinatörü: Uzman Esra DERLE GÜZEL

Bölüm Olanakları

Lisans öğrencileri anlaşmalar dahilinde Erasmus, Farabi gibi öğrenci programları ile öğrenimlerine devam edebilmektedirler.

Program Çıktıları

 1. BİLGİ: Felsefe bilgisini kavrayacaktır.
 2. Felsefece düşünmenin ne türden bir düşünme olduğunu öğrenecektir.
 3. Felsefe bilgisinin koşullarını (düşünmeyi felsefece bir düşünme yapan öğeleri, bilgiyi felsefi bilgi kılan koşulları; felsefe bilgisi ile diğer bilgi türleri arasındaki ayrımları) öğrenecektir.
 4. Düşünmenin kurallarını öğrenecektir.
 5. Kavramsal düşünmeyi öğrenecektir.
 6. Dil, düşünce ve varlık arasında kurulu bağın felsefi bilgisini edinecektir.
 7. Felsefenin problem alanlarını (alt disiplinlerini –sanat felsefesi, devlet ve toplum felsefesi, varlık felsefesi, bilgi felsefesi, etik vb gibi-) öğrenecektir.
 8. Felsefe tarihi bilgisini öğrenecektir.
 9. Filozofların temel problemlerini, kavramlarını ve çözümlemelerini (doğrudan temel yapıtlarından) öğrenerek onların düşüncelerini kavrayacaktır.
 10. BECERİLER: Felsefe problemi keşfetme; bu problemi çözümleme, başka teoriler ile karşılaştırma becerisi kazanacaktır.
 11. Felsefe alanında, ilgili bir konuda araştırma yapabilme ve araştırma metinleri yazabilme becerisi kazanacaktır.
 12. Felsefe tarihi bilgisini bir başkasına öğretebilecektir.
 13. Felsefe bilgisi ile diğer bilgi alanları arasında doğru bağlantı kurarak çalışmalar yürütebilecektir.
 14. Ortaya çıkan bir problemi felsefeden hareketle çözümleyecektir.
 15. Konuları analitik çözümleyebilecek, kavramsal ve eleştirel düşünerek değerlendirebilecektir.
 16. Düşünceyi doğru ifade edebilme becerisi kazanacaktır.
 17. MESLEKİ YETKİNLİKLER: Felsefe alanındaki gelişmeleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecektir.
 18. Felsefe tarihinin problemlerini yeniden tartışma konusu yapabilecektir; filozofların temel düşüncelerini yeniden değerlendirebilecektir.
 19. Felsefe alanına düşünsel bağlamda (farklı bir eleştiri, yeni bir problem, yeni bir çözümleme metodu gibi düşünsel alanlarda) katkılar sunabilecektir.
 20. Felsefe alanını ile diğer bilgi alanları ile birleştiren çalışmalar yapabilecektir.
 21. Felsefe dışındaki bilgi alanlarını, felsefeden hareketle (bilim felsefesi, metodoloji, hukuk felsefesi, devlet felsefesi, etik gibi alanlara uygun olarak) değerlendirebilecektir.
 22. KİŞİSEL YETKİNLİKLER: Felsefe alanında bağımsız olarak araştırma yapabilecek; akademik toplantılarda düşünce ileri sürme ve düşüncesini savunabilecektir.
 23. Felsefe alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla yeniden değerlendirebilecektir
 24. Felsefe bilgisinin yaşamda yer etmesi için bilginin yayılmasına katkı sunabilecektir.
 25. Toplumsal duyarlılık bilinci ile yaşamsal olaylar karşısında sorumluluk alabilecek; insan yaşamının korunmasını merkezi değer alarak dünya sorunları karşısında tutum alabilecek; yaşam alanında, felsefece bir tutuma göre geliştirdiği yaşam örneğini sunabilecektir.
 26. Mantıksal akıl yürütme ve yöntem analizlerini kavrama
 27. Düşünceyi dil ile doğru biçimde ifade edebilme
 28. Konuları analitik yöntemle inceleyebilme
 29. Problem çözümünde pratik ve teorik bir akla sahip olma
 30. Öğrenilen bilgilerin günlük yaşam içerisindeki hayatı düzenlemesi
 31. Felsefi argümanları açıklayabilmek için gereken yazma ve anlatma yetisi
 32. Objektif bakış açısına sahip olabilme
 33. Çağdaş sorunları felsefi bakış açısı ile belirtme
 34. Akademik veya farklı alanlarda fikirlerini savunabilme
 35. Ahlaki sorumlulukların bilincine varabilme
 36. Felsefe tarihini öğrenme
 37. Farklı düşünceler ile tanışıp, akılcı eleştiriler yapmayı öğrenme
 38. Düzenli ve tutarlı fikirler üretebilme
 39. Çevre ile olan ilişkilerinde ahlaki bir eylem içerisinde olma
 40. Tutarlı bilgiler üreterek özgüven kazanma
 41. Filozofların yaşamlarını öğrenme
 42. Felsefi ve etik sorumluluğunun bilincini kazanma
 43. Toplumsal yaşamda ve meslek hayatında ileri görüşlü olabilme
 44. Eski Grek mitolojisi ve felsefi gelişimin incelenmesi
 45. Somut ve özet anlamlardan sıyrılıp, derinliğine düşünebilme
 46. Kazanılan bilgilerin eleştirisini yapabilme
 47. Bilimsel gelişmeler ve felsefe arasındaki ilişkiyi keşfetme
 48. Kavramsal düşünce üretimi
 49. Temel felsefi metinlerin incelenmesi

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • BİLGİ: Felsefe bilgisini kavrayacaktır.
 • Felsefece düşünmenin ne türden bir düşünme olduğunu öğrenecektir.
 • Felsefe bilgisinin koşullarını (düşünmeyi felsefece bir düşünme yapan öğeleri, bilgiyi felsefi bilgi kılan koşulları; felsefe bilgisi ile diğer bilgi türleri arasındaki ayrımları) öğrenecektir.
 • Düşünmenin kurallarını öğrenecektir.
 • Kavramsal düşünmeyi öğrenecektir.
 • Dil, düşünce ve varlık arasında kurulu bağın felsefi bilgisini edinecektir.
 • Felsefenin problem alanlarını (alt disiplinlerini –sanat felsefesi, devlet ve toplum felsefesi, varlık felsefesi, bilgi felsefesi, etik vb gibi-) öğrenecektir.
 • Felsefe tarihi bilgisini öğrenecektir.
 • Filozofların temel problemlerini, kavramlarını ve çözümlemelerini (doğrudan temel yapıtlarından) öğrenerek onların düşüncelerini kavrayacaktır.
 • BECERİLER: Felsefe problemi keşfetme; bu problemi çözümleme, başka teoriler ile karşılaştırma becerisi kazanacaktır.
 • Felsefe alanında, ilgili bir konuda araştırma yapabilme ve araştırma metinleri yazabilme becerisi kazanacaktır.
 • Felsefe tarihi bilgisini bir başkasına öğretebilecektir.
 • Felsefe bilgisi ile diğer bilgi alanları arasında doğru bağlantı kurarak çalışmalar yürütebilecektir.
 • Ortaya çıkan bir problemi felsefeden hareketle çözümleyecektir.
 • Konuları analitik çözümleyebilecek, kavramsal ve eleştirel düşünerek değerlendirebilecektir.
 • Düşünceyi doğru ifade edebilme becerisi kazanacaktır.
 • MESLEKİ YETKİNLİKLER: Felsefe alanındaki gelişmeleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecektir.
 • Felsefe tarihinin problemlerini yeniden tartışma konusu yapabilecektir; filozofların temel düşüncelerini yeniden değerlendirebilecektir.
 • Felsefe alanına düşünsel bağlamda (farklı bir eleştiri, yeni bir problem, yeni bir çözümleme metodu gibi düşünsel alanlarda) katkılar sunabilecektir.
 • Felsefe alanını ile diğer bilgi alanları ile birleştiren çalışmalar yapabilecektir.
 • Felsefe dışındaki bilgi alanlarını, felsefeden hareketle (bilim felsefesi, metodoloji, hukuk felsefesi, devlet felsefesi, etik gibi alanlara uygun olarak) değerlendirebilecektir.
 • KİŞİSEL YETKİNLİKLER: Felsefe alanında bağımsız olarak araştırma yapabilecek; akademik toplantılarda düşünce ileri sürme ve düşüncesini savunabilecektir.
 • Felsefe alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla yeniden değerlendirebilecektir
 • Felsefe bilgisinin yaşamda yer etmesi için bilginin yayılmasına katkı sunabilecektir.
 • Toplumsal duyarlılık bilinci ile yaşamsal olaylar karşısında sorumluluk alabilecek; insan yaşamının korunmasını merkezi değer alarak dünya sorunları karşısında tutum alabilecek; yaşam alanında, felsefece bir tutuma göre geliştirdiği yaşam örneğini sunabil
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
 • Mantıksal akıl yürütme ve yöntem analizlerini kavrama
 • Düşünceyi dil ile doğru biçimde ifade edebilme
 • Konuları analitik yöntemle inceleyebilme
 • Problem çözümünde pratik ve teorik bir akla sahip olma
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
 • Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
 • Tutarlı bilgiler üreterek özgüven kazanma
 • Ahlaki sorumlulukların bilincine varabilme
 • Öğrenilen bilgilerin günlük yaşam içerisindeki hayatı düzenlemesi
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Temel felsefi metinlerin incelenmesi
 • Bilimsel gelişmeler ve felsefe arasındaki ilişkiyi keşfetme
 • Eski Grek mitolojisi ve felsefi gelişimin incelenmesi
 • Filozofların yaşamlarını öğrenme
 • Felsefe tarihini öğrenme
 • Felsefi argümanları açıklayabilmek için gereken yazma ve anlatma yetisi
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
 • Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 • Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
 • Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Farklı düşünceler ile tanışıp, akılcı eleştiriler yapmayı öğrenme
 • Objektif bakış açısına sahip olabilme
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
 • Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
 • Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
 • Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Kavramsal düşünce üretimi
 • Somut ve özet anlamlardan sıyrılıp, derinliğine düşünebilme
 • Felsefi ve etik sorumluluğunun bilincini kazanma
 • Düzenli ve tutarlı fikirler üretebilme
 • Çağdaş sorunları felsefi bakış açısı ile belirtme

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
FEL101Felsefeye Giriş Ortak 2 0 0 2.0 5.0
FEL103Antikçağda Felsefe Ortak 4 0 0 4.0 5.0
FEL105Klasik Mantık Ortak 4 0 0 4.0 5.0
FEL191Psikolojiye Giriş Ortak 4 0 0 4.0 5.0
FLS-11.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2.0 4.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 22 0 0 22.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
FEL102Bilgi Felsefesi Ortak 3 0 0 3.0 5.0
FEL104Ortaçağ ve Rönesansta Felsefe Ortak 3 0 0 3.0 5.0
FEL106Modern Mantık Ortak 4 0 0 4.0 6.0
FEL192Sosyolojiye Giriş Ortak 4 0 0 4.0 5.0
FLS-22.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2.0 4.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 22 0 0 22.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL20117.Yüzyılda Felsefe Ortak 4 0 0 4.0 6.0
FEL203Varlık Felsefesi Ortak 3 0 0 3.0 5.0
FEL205İslam Felsefesi I Ortak 3 0 0 3.0 6.0
FEL291Sosyal Psikoloji Ortak 4 0 0 4.0 5.0
FLS-33.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 8.0
Toplam 18 0 0 18.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL20218.Yüzyılda Felsefe Ortak 4 0 0 4.0 6.0
FEL204Ahlak Felsefesi Ortak 3 0 0 3.0 5.0
FEL206İslam Felsefesi II Ortak 3 0 0 3.0 5.0
FEL292Sosyoloji Tarihi Ortak 4 0 0 4.0 6.0
FLS-44.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 8.0
Toplam 18 0 0 18.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL30119.Yüzyılda Felsefe - I Ortak 4 0 0 4.0 6.0
FEL303Zihin Felsefesi Ortak 3 0 0 3.0 6.0
FEL305Türk Düşünce Tarihi I (Klasik Dönem) Ortak 2 0 0 2.0 6.0
FEL391Bilişsel Psikoloji Ortak 4 0 0 4.0 6.0
FLS-55.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 6.0
Toplam 17 0 0 17.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL30219.Yüzyılda Felsefe - II Ortak 4 0 0 4.0 5.0
FEL304Sanat Felsefesi Ortak 3 0 0 3.0 4.0
FEL306Türk Düşünce Tarihi II (Modern Dönem) Ortak 2 0 0 2.0 4.0
FEL308Bilim Felsefesi Ortak 3 0 0 3.0 4.0
FEL392Kültür, Kimlik ve Toplum Ortak 4 0 0 4.0 5.0
FLS-66.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 8.0
Toplam 20 0 0 20.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL40120.Yüzyılda Felsefe I Ortak 4 0 0 4.0 8.0
FEL403Devlet ve Toplum Felsefesi Ortak 3 0 0 3.0 5.0
FEL491Gelişim Psikolojisi Ortak 4 0 0 4.0 8.0
FLS-77.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6.0 9.0
Toplam 17 0 0 17.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL40220.Yüzyılda Felsefe II Ortak 4 0 0 4.0 8.0
FEL404Dil Felsefesi Ortak 2 0 0 2.0 5.0
FEL492Kent Sosyolojisi Ortak 4 0 0 4.0 8.0
FLS-88.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6.0 9.0
Toplam 16 0 0 16.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

FLS-1 / 1.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FEL121 Mitoloji ve Felsefe 2 0 0 2.0 4.0
FEL123 Felsefe Kavramları 2 0 0 2.0 4.0
FEL125 Metin Okuma ve Anlama 2 0 0 2.0 4.0
FEL127 Antikçağ Felsefesinde Yöntem Sorunu 2 0 0 2.0 4.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
FLS-2 / 2.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FEL122 Platon 2 0 0 2.0 4.0
FEL124 Aristoteles 2 0 0 2.0 4.0
FEL126 Stoacılar 2 0 0 2.0 4.0
FEL128 Plotinus 2 0 0 2.0 4.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
FLS-3 / 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FEL221 Descartes 2 0 0 2.0 4.0
FEL223 Bilim Tarihi I 2 0 0 2.0 4.0
FEL225 Çin ve Hint Felsefesi 2 0 0 2.0 4.0
FEL227 Felsefe Metinleri I 2 0 0 2.0 4.0
FEL229 Matematik Felsefesi 2 0 0 2.0 4.0
FEL231 Latince I 2 0 0 2.0 4.0
FLS-4 / 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FEL222 Kant 2 0 0 2.0 4.0
FEL224 Bilim Tarihi II 2 0 0 2.0 4.0
FEL226 Rousseau ve Aydınlanma 2 0 0 2.0 4.0
FEL228 Felsefe Metinleri II 2 0 0 2.0 4.0
FEL230 Özgürlük Problemi 2 0 0 2.0 4.0
FEL232 Latince II 2 0 0 2.0 0.0
FLS-5 / 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FEL321 Hegel 2 0 0 2.0 3.0
FEL323 Hukuk Felsefesi 2 0 0 2.0 3.0
FEL325 Biyoloji Felsefesi 2 0 0 2.0 3.0
FEL327 İnsan Felsefesi 2 0 0 2.0 3.0
FEL329 Tarih Felsefesi 2 0 0 2.0 3.0
FEL331 Felsefe Metinleri III 2 0 0 2.0 3.0
FLS-6 / 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FEL322 Marx 2 0 0 2.0 4.0
FEL324 Nietzsche 2 0 0 2.0 4.0
FEL326 Hermeneutik 2 0 0 2.0 4.0
FEL328 Mevlana 2 0 0 2.0 4.0
FEL330 Sanat Eserlerinde Felsefe Problemi 2 0 0 2.0 4.0
FEL332 Felsefe Metinleri IV 2 0 0 2.0 4.0
FLS-7 / 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FEL421 Fenomenoloji 2 0 0 2.0 3.0
FEL423 Varoluşçuluk 2 0 0 2.0 3.0
FEL425 Analitik Felsefe 2 0 0 2.0 3.0
FEL427 İnsan Hakları 2 0 0 2.0 3.0
FEL429 Din Felsefesi 2 0 0 2.0 3.0
FEL431 Sinema Felsefesi 2 0 0 2.0 3.0
FEL433 Mesleki Etik 2 0 0 2.0 3.0
FEL435 Bitirme Tezi I 2 0 0 2.0 0.0
FLS-8 / 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 2 0 0 2.0 3.0
FEL424 Eleştirel Felsefe 2 0 0 2.0 3.0
FEL426 İletişim Felsefesi 2 0 0 2.0 3.0
FEL428 Çevre ve Teknoloji Felsefesi 2 0 0 2.0 3.0
FEL430 Edebiyat Felsefesi 2 0 0 2.0 3.0
FEL432 Tıp Etiği 2 0 0 2.0 3.0
FEL434 Feminist Kuramlar 2 0 0 2.0 0.0
FEL436 Bitirme Tezi II 2 0 0 2.0 0.0
SKD002 Girişimcilik 2 2 0 3.0 3.0