Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen-Edebiyat Fakültesi - Felsefe Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2008 yılında kurulmuştur. Bölüm, farklı felsefe disiplinlerinde araştırma ve öğretim etkinliğini sürdürmeyi ve öğrencilerine felsefi düzeyde düşünme etkinliğini öğretmeyi hedeflemektedir.

Kazanılan Derece

Felsefe Bölümü öğrencileri 4 yılın sonunda tüm öğrenim gereksinimlerini başarı ile tamamladıkları takdirde 'Felsefe alanında Lisans derecesi' alarak mezun olurlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Felsefe Bölümü öğrenci başvuru koşulları T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın web sayfasında bulunan Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiştir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve LisansDüzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür.
Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır. Önlisans mezunlarının lisans programlarına kabulleri ve intibak programları 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim
Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak, ilgili birimlerin yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda bulunan toplam 240 AKTS dersleri başarıyla tamamlamış ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için yeterli koşuldur.

Program Profili

Felsefe Bölümü 4 yıllık lisans programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğretim dili Türkçe'dir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar için Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb. kamu kuruluşlarında, özel eğitim kurumlarında felsefe alanı çalışmalarında, Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinde, Endüstri kuruluşlarında istihdam sağlanmaktadır. Talebe bağlı alınacak Formasyon sertifikası ile öğretmenlik yapabilmekte, öğrenimlerine yüksek-lisans ve doktora olmak üzere akademik alanda sürdürebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar başvuracakları Yüksek Öğretim Kurumlarının gerekli sınav şartlarını sağlamak koşuluyla Lisanüstü programlarda öğrenime devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslere ilişkin, sınav, ölçme ve değerlendirme kriterleri her yıl ders planına uygun olarak sunulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Fen Edebiyat Fakültesi / Felsefe Bölümü
Kurupelit Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Kurupelit / SAMSUN
Tel: 0362 312 19 19
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Lokman ÇİLİNGİR
AKTS/DS Koordinatörü: Uzman Esra DERLE GÜZEL

Bölüm Olanakları

Lisans öğrencileri anlaşmalar dahilinde Erasmus, Farabi gibi öğrenci programları ile öğrenimlerine devam edebilmektedirler.

Program Çıktıları

 1. BİLGİ: Felsefe bilgisini kavrayacaktır.
 2. Felsefece düşünmenin ne türden bir düşünme olduğunu öğrenecektir.
 3. Felsefe bilgisinin koşullarını (düşünmeyi felsefece bir düşünme yapan öğeleri, bilgiyi felsefi bilgi kılan koşulları; felsefe bilgisi ile diğer bilgi türleri arasındaki ayrımları) öğrenecektir.
 4. Düşünmenin kurallarını öğrenecektir.
 5. Kavramsal düşünmeyi öğrenecektir.
 6. Dil, düşünce ve varlık arasında kurulu bağın felsefi bilgisini edinecektir.
 7. Felsefenin problem alanlarını (alt disiplinlerini –sanat felsefesi, devlet ve toplum felsefesi, varlık felsefesi, bilgi felsefesi, etik vb gibi-) öğrenecektir.
 8. Felsefe tarihi bilgisini öğrenecektir.
 9. Filozofların temel problemlerini, kavramlarını ve çözümlemelerini (doğrudan temel yapıtlarından) öğrenerek onların düşüncelerini kavrayacaktır.
 10. BECERİLER: Felsefe problemi keşfetme; bu problemi çözümleme, başka teoriler ile karşılaştırma becerisi kazanacaktır.
 11. Felsefe alanında, ilgili bir konuda araştırma yapabilme ve araştırma metinleri yazabilme becerisi kazanacaktır.
 12. Felsefe tarihi bilgisini bir başkasına öğretebilecektir.
 13. Felsefe bilgisi ile diğer bilgi alanları arasında doğru bağlantı kurarak çalışmalar yürütebilecektir.
 14. Ortaya çıkan bir problemi felsefeden hareketle çözümleyecektir.
 15. Konuları analitik çözümleyebilecek, kavramsal ve eleştirel düşünerek değerlendirebilecektir.
 16. Düşünceyi doğru ifade edebilme becerisi kazanacaktır.
 17. MESLEKİ YETKİNLİKLER: Felsefe alanındaki gelişmeleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecektir.
 18. Felsefe tarihinin problemlerini yeniden tartışma konusu yapabilecektir; filozofların temel düşüncelerini yeniden değerlendirebilecektir.
 19. Felsefe alanına düşünsel bağlamda (farklı bir eleştiri, yeni bir problem, yeni bir çözümleme metodu gibi düşünsel alanlarda) katkılar sunabilecektir.
 20. Felsefe alanını ile diğer bilgi alanları ile birleştiren çalışmalar yapabilecektir.
 21. Felsefe dışındaki bilgi alanlarını, felsefeden hareketle (bilim felsefesi, metodoloji, hukuk felsefesi, devlet felsefesi, etik gibi alanlara uygun olarak) değerlendirebilecektir.
 22. KİŞİSEL YETKİNLİKLER: Felsefe alanında bağımsız olarak araştırma yapabilecek; akademik toplantılarda düşünce ileri sürme ve düşüncesini savunabilecektir.
 23. Felsefe alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla yeniden değerlendirebilecektir
 24. Felsefe bilgisinin yaşamda yer etmesi için bilginin yayılmasına katkı sunabilecektir.
 25. Toplumsal duyarlılık bilinci ile yaşamsal olaylar karşısında sorumluluk alabilecek; insan yaşamının korunmasını merkezi değer alarak dünya sorunları karşısında tutum alabilecek; yaşam alanında, felsefece bir tutuma göre geliştirdiği yaşam örneğini sunabilecektir.
 26. Mantıksal akıl yürütme ve yöntem analizlerini kavrama
 27. Düşünceyi dil ile doğru biçimde ifade edebilme
 28. Konuları analitik yöntemle inceleyebilme
 29. Problem çözümünde pratik ve teorik bir akla sahip olma
 30. Akademik veya farklı alanlarda fikirlerini savunabilme
 31. Öğrenilen bilgilerin günlük yaşam içerisindeki hayatı düzenlemesi
 32. Felsefi argümanları açıklayabilmek için gereken yazma ve anlatma yetisi
 33. Çağdaş sorunları felsefi bakış açısı ile belirtme
 34. Objektif bakış açısına sahip olabilme
 35. Farklı düşünceler ile tanışıp, akılcı eleştiriler yapmayı öğrenme
 36. Düzenli ve tutarlı fikirler üretebilme
 37. Felsefe tarihini öğrenme
 38. Ahlaki sorumlulukların bilincine varabilme
 39. Çevre ile olan ilişkilerinde ahlaki bir eylem içerisinde olma
 40. Toplumsal yaşamda ve meslek hayatında ileri görüşlü olabilme
 41. Filozofların yaşamlarını öğrenme
 42. Felsefi ve etik sorumluluğunun bilincini kazanma
 43. Tutarlı bilgiler üreterek özgüven kazanma
 44. Eski Grek mitolojisi ve felsefi gelişimin incelenmesi
 45. Somut ve özet anlamlardan sıyrılıp, derinliğine düşünebilme
 46. Kazanılan bilgilerin eleştirisini yapabilme
 47. Kavramsal düşünce üretimi
 48. Bilimsel gelişmeler ve felsefe arasındaki ilişkiyi keşfetme
 49. Temel felsefi metinlerin incelenmesi

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • BİLGİ: Felsefe bilgisini kavrayacaktır.
 • Felsefece düşünmenin ne türden bir düşünme olduğunu öğrenecektir.
 • Felsefe bilgisinin koşullarını (düşünmeyi felsefece bir düşünme yapan öğeleri, bilgiyi felsefi bilgi kılan koşulları; felsefe bilgisi ile diğer bilgi türleri arasındaki ayrımları) öğrenecektir.
 • Düşünmenin kurallarını öğrenecektir.
 • Kavramsal düşünmeyi öğrenecektir.
 • Dil, düşünce ve varlık arasında kurulu bağın felsefi bilgisini edinecektir.
 • Felsefenin problem alanlarını (alt disiplinlerini –sanat felsefesi, devlet ve toplum felsefesi, varlık felsefesi, bilgi felsefesi, etik vb gibi-) öğrenecektir.
 • Felsefe tarihi bilgisini öğrenecektir.
 • Filozofların temel problemlerini, kavramlarını ve çözümlemelerini (doğrudan temel yapıtlarından) öğrenerek onların düşüncelerini kavrayacaktır.
 • BECERİLER: Felsefe problemi keşfetme; bu problemi çözümleme, başka teoriler ile karşılaştırma becerisi kazanacaktır.
 • Felsefe alanında, ilgili bir konuda araştırma yapabilme ve araştırma metinleri yazabilme becerisi kazanacaktır.
 • Felsefe tarihi bilgisini bir başkasına öğretebilecektir.
 • Felsefe bilgisi ile diğer bilgi alanları arasında doğru bağlantı kurarak çalışmalar yürütebilecektir.
 • Ortaya çıkan bir problemi felsefeden hareketle çözümleyecektir.
 • Konuları analitik çözümleyebilecek, kavramsal ve eleştirel düşünerek değerlendirebilecektir.
 • Düşünceyi doğru ifade edebilme becerisi kazanacaktır.
 • MESLEKİ YETKİNLİKLER: Felsefe alanındaki gelişmeleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecektir.
 • Felsefe tarihinin problemlerini yeniden tartışma konusu yapabilecektir; filozofların temel düşüncelerini yeniden değerlendirebilecektir.
 • Felsefe alanına düşünsel bağlamda (farklı bir eleştiri, yeni bir problem, yeni bir çözümleme metodu gibi düşünsel alanlarda) katkılar sunabilecektir.
 • Felsefe alanını ile diğer bilgi alanları ile birleştiren çalışmalar yapabilecektir.
 • Felsefe dışındaki bilgi alanlarını, felsefeden hareketle (bilim felsefesi, metodoloji, hukuk felsefesi, devlet felsefesi, etik gibi alanlara uygun olarak) değerlendirebilecektir.
 • KİŞİSEL YETKİNLİKLER: Felsefe alanında bağımsız olarak araştırma yapabilecek; akademik toplantılarda düşünce ileri sürme ve düşüncesini savunabilecektir.
 • Felsefe alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla yeniden değerlendirebilecektir
 • Felsefe bilgisinin yaşamda yer etmesi için bilginin yayılmasına katkı sunabilecektir.
 • Toplumsal duyarlılık bilinci ile yaşamsal olaylar karşısında sorumluluk alabilecek; insan yaşamının korunmasını merkezi değer alarak dünya sorunları karşısında tutum alabilecek; yaşam alanında, felsefece bir tutuma göre geliştirdiği yaşam örneğini sunabil
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
 • Mantıksal akıl yürütme ve yöntem analizlerini kavrama
 • Problem çözümünde pratik ve teorik bir akla sahip olma
 • Düşünceyi dil ile doğru biçimde ifade edebilme
 • Konuları analitik yöntemle inceleyebilme
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
 • Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
 • Tutarlı bilgiler üreterek özgüven kazanma
 • Ahlaki sorumlulukların bilincine varabilme
 • Öğrenilen bilgilerin günlük yaşam içerisindeki hayatı düzenlemesi
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Temel felsefi metinlerin incelenmesi
 • Bilimsel gelişmeler ve felsefe arasındaki ilişkiyi keşfetme
 • Eski Grek mitolojisi ve felsefi gelişimin incelenmesi
 • Filozofların yaşamlarını öğrenme
 • Felsefe tarihini öğrenme
 • Felsefi argümanları açıklayabilmek için gereken yazma ve anlatma yetisi
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
 • Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 • Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
 • Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Farklı düşünceler ile tanışıp, akılcı eleştiriler yapmayı öğrenme
 • Objektif bakış açısına sahip olabilme
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
 • Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
 • Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
 • Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Kavramsal düşünce üretimi
 • Somut ve özet anlamlardan sıyrılıp, derinliğine düşünebilme
 • Felsefi ve etik sorumluluğunun bilincini kazanma
 • Düzenli ve tutarlı fikirler üretebilme
 • Çağdaş sorunları felsefi bakış açısı ile belirtme

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 1.0 2.0
FEL101Felsefeye Giriş 927006 2 0 0 5.0 2.0
FEL103Antikçağda Felsefe 927006 4 0 0 6.0 4.0
FEL105Klasik Mantık 927006 4 0 0 6.0 4.0
FEL191Psikolojiye Giriş 927006 4 0 0 5.0 4.0
FLS-11.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 2 0 0 4.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 1.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 22 0 0 30.0 22.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 1.0 2.0
FEL102Bilgi Felsefesi 927006 3 0 0 5.0 3.0
FEL104Ortaçağ ve Rönesansta Felsefe 927006 3 0 0 6.0 3.0
FEL106Modern Mantık 927006 4 0 0 0.0 4.0
FEL192Sosyolojiye Giriş 927006 4 0 0 5.0 4.0
FLS-22.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 2 0 0 4.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 1.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 22 0 0 24.0 22.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
FEL20117.Yüzyılda Felsefe 927006 4 0 0 0.0 4.0
FEL203Varlık Felsefesi 927006 3 0 0 5.0 3.0
FEL205İslam Felsefesi I 927006 3 0 0 6.0 3.0
FEL291Sosyal Psikoloji 927006 4 0 0 5.0 4.0
FLS-33.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 8.0 4.0
Toplam 18 0 0 24.0 18.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
FEL20218.Yüzyılda Felsefe 927006 4 0 0 0.0 4.0
FEL204Ahlak Felsefesi 927006 3 0 0 5.0 3.0
FEL206İslam Felsefesi II 927006 3 0 0 5.0 3.0
FEL292Sosyoloji Tarihi 927006 4 0 0 6.0 4.0
FLS-44.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 8.0 4.0
Toplam 18 0 0 24.0 18.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
FEL30119.Yüzyılda Felsefe - I 927006 4 0 0 6.0 4.0
FEL303Zihin Felsefesi 927006 3 0 0 6.0 3.0
FEL305Türk Düşünce Tarihi I (Klasik Dönem) 927006 2 0 0 6.0 2.0
FEL391Bilişsel Psikoloji 927006 4 0 0 6.0 4.0
FLS-55.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 6.0 4.0
Toplam 17 0 0 30.0 17.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
FEL30219.Yüzyılda Felsefe - II 927006 4 0 0 5.0 4.0
FEL304Sanat Felsefesi 927006 3 0 0 4.0 3.0
FEL306Türk Düşünce Tarihi II (Modern Dönem) 927006 2 0 0 4.0 2.0
FEL308Bilim Felsefesi 927006 3 0 0 4.0 3.0
FEL392Kültür, Kimlik ve Toplum 927006 4 0 0 5.0 4.0
FLS-66.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 8.0 4.0
Toplam 20 0 0 30.0 20.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
FEL40120.Yüzyılda Felsefe - I 927001 4 0 0 8.0 4.0
FEL403Devlet ve Toplum Felsefesi 927001 3 0 0 5.0 3.0
FEL491Gelişim Psikolojisi 927001 4 0 0 8.0 4.0
FLS-77.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 6 0 0 9.0 6.0
Toplam 17 0 0 30.0 17.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
FEL40220.Yüzyılda Felsefe - II 927001 4 0 0 0.0 4.0
FEL404Dil Felsefesi 927001 2 0 0 5.0 2.0
FEL492Kent Sosyolojisi 927001 4 0 0 8.0 4.0
FLS-88.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 6 0 0 9.0 6.0
Toplam 16 0 0 22.0 16.0
FLS-1 / 1.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FEL121 Mitoloji ve Felsefe 927006 2 0 0 4.0
FEL123 Felsefe Kavramları 927006 2 0 0 4.0
FEL125 Metin Okuma ve Anlama 927006 2 0 0 4.0
FEL127 Antikçağ Felsefesinde Yöntem Sorunu 927006 2 0 0 4.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
FLS-2 / 2.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FEL122 Platon 927006 2 0 0 4.0
FEL124 Aristoteles 927006 2 0 0 4.0
FEL126 Stoacılar 927006 2 0 0 4.0
FEL128 Plotinus 927006 2 0 0 4.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
FLS-3 / 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FEL221 Descartes 927006 2 0 0 4.0
FEL223 Bilim Tarihi I 927006 2 0 0 4.0
FEL225 Çin ve Hint Felsefesi 927006 2 0 0 4.0
FEL227 Felsefe Metinleri I 927006 2 0 0 4.0
FEL229 Matematik Felsefesi 927006 2 0 0 4.0
FEL231 Latince I 927006 2 0 0 4.0
FLS-4 / 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FEL222 Kant 927006 2 0 0 4.0
FEL224 Bilim Tarihi II 927006 2 0 0 4.0
FEL226 Rousseau ve Aydınlanma 927006 2 0 0 4.0
FEL228 Felsefe Metinleri II 927006 2 0 0 4.0
FEL230 Özgürlük Problemi 927006 2 0 0 4.0
FEL232 Latince II 927006 2 0 0 0.0
FLS-5 / 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FEL321 Hegel 927006 2 0 0 3.0
FEL323 Hukuk Felsefesi 927006 2 0 0 3.0
FEL325 Biyoloji Felsefesi 927006 2 0 0 3.0
FEL327 İnsan Felsefesi 927006 2 0 0 3.0
FEL329 Tarih Felsefesi 927006 2 0 0 3.0
FEL331 Felsefe Metinleri III 927006 2 0 0 3.0
FLS-6 / 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FEL322 Marx 927006 2 0 0 4.0
FEL324 Nietzsche 927006 2 0 0 4.0
FEL326 Hermeneutik 927006 2 0 0 4.0
FEL328 Mevlana 927006 2 0 0 4.0
FEL330 Sanat Eserlerinde Felsefe Problemi 927006 2 0 0 4.0
FEL332 Felsefe Metinleri IV 927006 2 0 0 4.0
FLS-7 / 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FEL421 Fenomenoloji 927001 2 0 0 3.0
FEL423 Varoluşçuluk 927001 2 0 0 3.0
FEL425 Analitik Felsefe 927001 2 0 0 3.0
FEL427 İnsan Hakları 927001 2 0 0 3.0
FEL429 Din Felsefesi 927001 2 0 0 3.0
FEL431 Sinema Felsefesi 927001 2 0 0 3.0
FEL433 Mesleki Etik 927001 2 0 0 3.0
FEL435 Bitirme Tezi I 927001 2 0 0 0.0
FLS-8 / 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 927001 2 0 0 3.0
FEL424 Eleştirel Felsefe 927001 2 0 0 3.0
FEL426 İletişim Felsefesi 927001 2 0 0 3.0
FEL428 Çevre ve Teknoloji Felsefesi 927001 2 0 0 3.0
FEL430 Edebiyat Felsefesi 927001 2 0 0 3.0
FEL432 Tıp Etiği 927001 2 0 0 3.0
FEL434 Feminist Kuramlar 927001 2 0 0 0.0
FEL436 Bitirme Tezi II 927001 2 0 0 0.0
SKD002 Girişimcilik 927001 2 2 0 2.0