Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen-Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2002 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2011 yılında öğrenci kabul etmeye başlayan bölüm, hali hazırda 9 kişilik akademik personeliyle eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarıyla tamamlayan mezunlar "Sosyoloji Lisans Diploması" almaya hak kazanırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler YGS, LYS sınavları sonucuna göre programa yerleştirilirler. YGS ve LYS Sınavı hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz. Her yıl yaklaşık olarak 45 öğrenci bölüme kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar. Buna ek olarak, öğrencilerin başka bir yüksek öğretim kurumundan daha önce almış olduğu derslerden, ders içeriklerinin uyması koşuluyla, muaf tutulmaları mümkündür.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 124 kredi karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Sosyoloji Bölümü'nün, öğrencilerine yönelik üç temel hedefi bulunmaktadır. Öncelikle,bölüm öğrencilerine sosyolojinin ana kavramlarına ilişkin temel prensipleri, teorik yaklaşımları ve araştırma metotlarını kazandırmayı amaçlamaktadır. İkinci olarak, öğrencilere insan davranışlarının, sosyal olay ve olguların çok boyutluluğunu incelerken sosyal kurumların tarihsel köklerini, gelişmelerini, işlevlerini ve karşılıklı ilişkilerini araştırma olanağı sunmaktadır. Son olarak önemli noktalardan bir tanesi de; sosyal değişimlerin hızlı yaşandığı Türkiye gibi bir ülkenin gereksinimlerini karşılayacak sosyolojik bilgiyi üretmek için öğrencilere yeterli anlayış, beceri ve deneyimi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm mezunları, global ve lokal ölçekte Türkiye'deki çeşitli resmi kurumlarda ve özel sektörde istihdam edilebilmektedir. Ayrıca, Formasyon eğitimi almaları durumunda ise Felsefe Grubu Öğretmeni olarak devlet ve özel eğitim kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili diğer alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sosyoloji Programı’nda bütün derslerde % 80 devam zorunluluğu vardır. Verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersi alan öğrencilerin arasınav ve yarıyıl sonu sınavlarından 100 üzerinden aldıkları puanlar sınıf ortalaması dikkate alınarak 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) üst üste 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC ve DD notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. FF notu alan öğrenci başarısızdır, zorunlu yada seçmeli bir dersten kalan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır.

Mezuniyet Koşulları

Sosyoloji Bölümü'ndeki her bir öğrencinin lisans derecesiyle bölümden mezun olabilmesi için minimum 124 krediyi tamamlaması gerekmektedir. Bu 124 kredinin 86'sı zorunlu, 38'i ise seçmeli derslerden edinilmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Niyazi Usta Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 55139 Kurupelit Samsun, Türkiye

Bölüm Olanakları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, 1 profesör, 2 doçent, 3 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 2 araştırma görevlisi ile eğitim vermektedir. Bölümde ağırlıklı olarak teorik eğitim verilmesine karşın, öğrenciler öğretm üyelerinin araştırma projelerinde yer alarak alanda deneyim kazanma olanağı bulabilmektedirler. Aynı zamanda öğrenciler, isteğe bağlı olarak özel ve kamu kuruluşlarında staj yapabilmekte ve LLP/Erasmus Değişim Programı ile eğitimlerinin bir bölümünü Avrupa'da bir üniversite tamamlayabilmektedirler.

Program Çıktıları

 1. Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.
 2. Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
 3. Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
 4. Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
 5. Saha araştırması yapma ve bunları bilgisayar ortamına istatistiksel değerlendirmelere tabii tutma becerilerini geliştirir.
 6. Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
 7. Sosyoloji araştırmaları ve projelerini planlar ve yürütür.
 8. Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
 9. Disiplinler arası bilgi ve kavrayışa sahip olabilmek için, birlikte çalışma becerilerini artırarak, sözlü ve yazılı sunum becerisi kazanır.
 10. Klasik ve Çağdaş Sosyoloji kuramlarını bilir ve sosyolojik ekolleri tanımlar.
 11. Sosyolojik proje ve araştırmalarında ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
 12. Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
 13. Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
 14. Sosyal çoğulculuğu kavrar ve sosyal değişimleri değerlendirir.
 15. Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlar ve açıklar.
 16. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
 17. Araştırma verisine uygun istatistiği seçer, uygular ve sonuçları yorumlar.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
 • Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
 • İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
 • Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
 • Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir
 • İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
 • Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.
 • Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
 • Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
 • Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
 • Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
 • Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
 • Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
 • Saha araştırması yapma ve bunları bilgisayar ortamına istatistiksel değerlendirmelere tabii tutma becerilerini geliştirir.
 • Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
 • Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
 • Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
 • Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
 • Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
 • Sosyoloji araştırmaları ve projelerini planlar ve yürütür.
 • Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
 • Araştırma verisine uygun istatistiği seçer, uygular ve sonuçları yorumlar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
 • Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
 • Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
 • Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
 • Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
 • Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
 • Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
 • Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
 • İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
 • Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
 • Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Disiplinler arası bilgi ve kavrayışa sahip olabilmek için, birlikte çalışma becerilerini artırarak, sözlü ve yazılı sunum becerisi kazanır.
 • Sosyal çoğulculuğu kavrar ve sosyal değişimleri değerlendirir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
 • Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
 • Klasik ve Çağdaş Sosyoloji kuramlarını bilir ve sosyolojik ekolleri tanımlar.
 • Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlar ve açıklar.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SOS101Sosyolojiye Giriş I Zorunlu 3 0 0 3.0 7.0
SOS103Sosyal Antropoloji Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SOS105Akademik Yazım I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
SOS191Psikolojiye Giriş Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 2 0 19.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SOS102Sosyolojiye Giriş II Zorunlu 3 0 0 3.0 7.0
SOS104Akademik Yazım II Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
SOS106İktisada Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SOS192Felsefeye Giriş Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 2 0 19.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SOS201Klasik Sosyoloji Teorileri I Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SOS205Türkiye'de Sosyoloji I Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SOS207Sosyal Bilimlerde İstatistik I Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SOS291Sosyal Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SOS-33.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 3 0 0 3.0 6.0
Toplam 15 0 0 15.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SOS202Klasik Sosyoloji Teorileri II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SOS206Demografi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SOS208Sosyal Bilimlerde İstatistik II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
SOS210Türkiye'de Sosyoloji II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SOS-44.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6.0 10.0
Toplam 17 2 0 18.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SOS301Çağdaş Sosyoloji Teorileri I Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SOS303Araştırma Yöntem ve Teknikleri I Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SOS305Toplumsal Tabakalaşma ve Sınıf Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SOS-55.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 7 0 0 7.0 12.0
Toplam 16 0 0 16.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SOS302Çağdaş Sosyoloji Teorileri II Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SOS308Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SOS310Araştırma Yöntem ve Teknikleri II Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SOS-66.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 7 0 0 7.0 12.0
Toplam 16 0 0 16.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SOS401Sosyolojik Araştırma I Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
SOS403Çalışma Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SOS405Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SOS-77.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6.0 12.0
Toplam 14 2 0 15.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SOS402Sosyolojik Araştırma II Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
SOS406Türkiye'nin Güncel Sorunları Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SOS410Kent Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SOS-88.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6.0 12.0
Toplam 14 2 0 15.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 2.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
SOS-3 / 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SOS221 Aile Sosyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
SOS223 Eğitim Sosyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
SOS225 Bilim Tarihi 3 0 0 3.0 6.0
SOS-4 / 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SOS222 Göç Sosyolojisi 3 0 0 3.0 5.0
SOS224 Siyaset Sosyolojisi 3 0 0 3.0 5.0
SOS226 Köy Sosyolojisi 3 0 0 3.0 5.0
SOS298 Gelişim Psikolojisi 3 0 0 3.0 5.0
SOS-5 / 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SOS321 Suç Sosyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
SOS323 Sosyal Politika 4 0 0 4.0 6.0
SOS325 Gençlik Sosyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
SOS327 Osmanlı Toplum Yapısı 3 0 0 3.0 6.0
SOS395 Klasik Mantık 4 0 0 4.0 6.0
SOS397 İlk Çağ Felsefesi 3 0 0 3.0 6.0
SOS-6 / 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SOS322 İletişim Sosyolojisi 4 0 0 4.0 6.0
SOS326 Din Sosyolojisi 4 0 0 4.0 6.0
SOS328 Küçük Gruplar Sosyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
SOS396 Modern Mantık 4 0 0 4.0 6.0
SOS398 Ortaçağ Felsefesi 3 0 0 3.0 6.0
SOS-7 / 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SOS421 Yoksulluk Sosyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
SOS423 Sağlık Sosyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
SOS425 Edebiyat Sosyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
SOS497 Öğrenme Psikolojisi 3 0 0 3.0 6.0
SOS499 Aydınlanma Felsefesi 3 0 0 3.0 6.0
SOS-8 / 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SKD002 Girişimcilik 2 2 0 3.0 3.0
SOS422 Kimlik Sosyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
SOS424 İktisat Sosyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
SOS426 Yaşlılık Sosyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
SOS428 Turizm Sosyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
SOS496 20. Yüzyıl Felsefesi 3 0 0 3.0 6.0
SOS498 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 3 0 0 3.0 6.0