Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen-Edebiyat Fakültesi - Arkeoloji Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Bölümümüz Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2005 tarihinde açılmış olup Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 25.08.2011 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında ek yerleştirmeyle öğrenci alarak eğitime faaliyetine başlamıştır

Kazanılan Derece

Arkeolog

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler ÖYS sınav sonucuna göre programa yerleştirilirler. ÖYS sınavı hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz. Her yıl yaklaşık olarak 45 öğrenci bölüme kabul edilmektedir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan Meslek Yüksek Okulu mezunları da lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu meslek yüksek okulundan aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında önceki formal olmayan ve formal eğitimin tanınması henüz başlangıç aşamasındadır. Ondokuz Mayıs Üniveristesi ve dolayısıyla bölüm bu durumdan istisna değildir. Buna rağmen, İngilizce dil seviyesi için her dönem sınav yapılmakta ve bu şekilde önceki yabancı dil eğitimi tanınmaktadır. Öğrenciler geçer not aldıkları taktirde müfredattaki bu derslerden muaf olabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler bitirme tezi ve staj dahil bütün ders birimlerinden başarılı olmalıdırlar.

Program Profili

Kaliteli Eğitim Sunulması Yeterli öğretim kadrosu oluşması İdeal bir ders programı düzenlenmesi Yeterli altyapının kurulması. Alan çalışmaları (kazı, müze ve yüzey araştırmaları) yapılması. Nitelikli bilimsel yayınlar hazırlanması. Üniversite bünyesinde uluslar arası ilişkiler kurulması. Yurt dışındaki üniversitelerin arkeoloji bölümleriyle ilişkiler kurulması. Ulusal ve Uluslar arası kongrelere katılım ve düzenleme.Nitelikli uluslar arası yayınlar “Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS)” kapsamında Öğretim elemanı ve öğrenci değişiminin düzenlenmesi. Arkeoloji Bölümünün Türkiye’de önde gelen bölümlerden biri olması, bilgilerin güncellenmesi Teknolojik olanakların kullanılması Katılımcı ve araştırmacı eğitim Teorik bilginin pratik uygulamalarla birleştirilmesi Bilginin uluslararası düzeyde paylaşılması Toplumu kültürel miras konusunda bilinçlendirme Kültürel mirası koruma Nitelikli bilimsel projeler gerçekleştirilerek yer üstü, yer altı ve su altındaki anıtlar ve ören yerlerinin tespiti, araştırılması ve korunması Kaliteli eğitim sunularak bilim insanları yetiştirilmesi

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Arkeoloji mezunları Kültür ve Turizm Bakanlığının tüm birimlerinde, özel müzelerde, valiliklerde ve belediyelerde arkeolog olarak görev yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda ÖYP programlarına müracaat edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Üniversitede ders geçme sistemi uygulanmakta olup, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının, toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

Normal süresi 4 yıldır. Ögrecilerin lisans programından mezun olabilmeleri için 148 kredi saat dersi başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 60 veya üzerinde olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Vedat KELEŞ (tel. 4690)
AKTS Koordinatörü: Dr. Davut YİĞİTPAŞA (tel. 4687)

Bölüm Olanakları

Arkeoloji Bölümü her yıl 45 öğrenci almaktadır. Öğrencilerin Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin bulunduğu kazılarda, yüzey araştırmalarında ve ayrıca çeşitli araştırma projelerinde çalışma imkanları ve derslerde öğrendikleri bilgileri pratikte uygulama fırsatları bulunmaktadır. Bölüm öğretim üyelerinin görev aldığı kazılar aşağıda belirtilmiştir: Parion Antik Kenti kazısı (Çanakkale), Prof.Dr. Vedat KELEŞ, Smintheion Kazısı (Çanakkale) (Dr. Davut KAPLAN).

Program Çıktıları

 1. Kazı tekniklerine hâkim olma
 2. Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
 3. Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
 4. Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
 5. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 6. Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
 7. Projelendirme, planlama ve uygulama
 8. Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
 9. Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
 10. Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
 11. Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
 12. Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
 13. Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
 14. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 15. İlgili kanunları bilme
 16. Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
 17. Rapor yazabilme
 18. Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
 19. Eser tarihlendirebilme
 20. Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
 21. İkonografik değerlendirme
 22. Katalog düzenleme
 23. Literatür tarayabilme
 24. Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Kazı tekniklerine hâkim olma
 • Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
 • Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
 • Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 • Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
 • Projelendirme, planlama ve uygulama
 • Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
 • Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
 • Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
 • Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
 • Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
 • Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
 • Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
 • Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
 • Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 • Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
 • Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
 • Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
 • Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
 • Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Arkeolojik malzemeleri envanterleme
 • Literatür tarayabilme
 • Katalog düzenleme
 • İkonografik değerlendirme
 • Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
 • Eser tarihlendirebilme
 • Rapor yazabilme
 • İlgili kanunları bilme

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK107Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ARK109Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ARK111Klasik Arkeolojiye Giriş I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ARK113Yunan Mitolojisi I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ARK115Geometrik Dönem Heykeltraşlığı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ARS-11.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 6.0
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 0 0 20.0 27.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK108Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ARK110Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ARK112Klasik Arkeolojiye Giriş II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ARK114Yunan Mitolojisi II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ARK116Arkaik Dönem Heykeltraşlığı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ARS-22.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 6.0
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 0 0 20.0 26.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK201Klasik Çağ Heykeltraşlığı I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ARK207Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I Zorunlu 0 3 0 2.0 3.0
ARK209Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ARK213Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ARK215Minos-Miken Seramiği Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ARK217Arkaik Çağ Mimarisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ARK219Arkeolojide Küçük Buluntu Çizimleri Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ARS-33.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 6.0
Toplam 16 3 0 18.0 26.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK202Klasik Çağ Heykeltraşlığı II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ARK208Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması II Zorunlu 0 3 0 2.0 3.0
ARK210Demir Çağı Anadolu Arkeolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ARK214Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ARK216Geometrik Dönem Seramiği Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ARK218Klasik Çağ Mimarisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ARK220Arkeolojide Mimari Çizim Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ARS-44.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 6.0
Toplam 16 3 0 18.0 26.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK301Hellenistik Çağ Heykeltraşlığı I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ARK305Hellenistik Çağ Mimarlığı I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ARK307Restorasyon-Konservasyon Teknikleri I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ARK313Frig Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ARK315Arkaik Çağ Seramiği Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ARK317Grek Numismatiği I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ARS-55. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6.0 0.0
Toplam 18 0 0 18.0 21.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK302Hellenistik Çağ Heykeltraşlığı II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ARK306Hellenistik Çağ Mimarlığı II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ARK308Restorasyon-Konservasyon Teknikleri II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ARK314Frig Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ARK316Klasik Çağ Seramiği Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ARK318Grek Numismatiği II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ARS-66. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6.0 0.0
Toplam 18 0 0 18.0 21.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK401Roma Çağı Heykeltraşlığı I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ARK405Roma Çağı Mimarisi I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ARK413Urartu Arkeolojisi I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ARK415Hellenistik Çağ Seramiği Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ARK417Anadoluda Kentleşme Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ARK419Müzecilik Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ARS-77. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6.0 0.0
Toplam 18 0 0 18.0 21.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK402Roma Çağı Heykeltraşlığı II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ARK406Roma Çağı Mimarisi II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ARK414Urartu Arkeolojisi II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ARK416Roma Çağı Seramiği Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ARK418Anadolu Antik Kentleri Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ARK420Müzecilik Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ARS-88. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6.0 0.0
Toplam 18 0 0 18.0 18.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

ARS-1 / 1.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ARK123 Önasya Mitolojisi I 2 0 0 2.0 3.0
ARK125 Seramik Üretim Yöntemleri ve Terminolojisi I 2 0 0 2.0 3.0
ARK127 Grek Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
ARK129 Arkeolojide Üretim Yöntemleri 2 0 0 2.0 0.0
ARK131 Epipaleolitik ve Akeramik Neolitik Çağda Bereketli Hilal 2 0 0 2.0 0.0
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi 2 0 0 2.0 0.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
ARS-2 / 2.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ARK124 Önasya Mitolojisi II 2 0 0 2.0 3.0
ARK126 Seramik Üretim Yöntemleri ve Termonolojisi II 2 0 0 2.0 3.0
ARK128 Roma Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
ARK130 Eski Mısır Arkeolojisi 2 0 0 2.0 0.0
ARK132 Anadolu'da Neolitik Çağ Kültürleri 2 0 0 2.0 0.0
ARK134 Mezopotamya Sanatı 2 0 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
ARS-3 / 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ARK223 Grekçe I 2 0 0 2.0 3.0
ARK227 Hitit Sanatı 2 0 0 2.0 3.0
ARK229 Arkeolojide Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı 2 0 0 2.0 0.0
ARK231 Antik Yunanda Sosyal ve Kültürel Yaşam 2 0 0 2.0 0.0
ARK233 Arkeolojide Terminoloji 2 0 0 2.0 0.0
ARK235 Temel Fotoğrafçılık 2 0 0 2.0 3.0
ARK297 Sanat Tarihine Giriş I 2 0 0 2.0 3.0
ARS-4 / 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ARK224 Grekçe II 2 0 0 2.0 3.0
ARK228 Geç Hitit Sanatı 2 0 0 2.0 3.0
ARK230 Kültürel Antropoloji 2 0 0 2.0 0.0
ARK232 Roma Çağında Sosyal ve Kültürel Yaşam 2 0 0 2.0 0.0
ARK234 Erken Tunç Çağında Anadolu Keramik Kültürleri 2 0 0 2.0 0.0
ARK236 İleri Fotoğrafçılık Uygulamaları 2 0 0 2.0 3.0
ARK298 Sanat Tarihine Giriş II 2 0 0 2.0 3.0
ARS-5 / 5. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ARK321 Asur Sanatı I 2 0 0 2.0 0.0
ARK325 Latince I 2 0 0 2.0 0.0
ARK327 Arkeometri I 2 0 0 2.0 0.0
ARK331 Mühürcülük 2 0 0 2.0 0.0
ARK333 Kafkas Arkeolojisi 2 0 0 2.0 0.0
ARK335 Arkeolojide Bilgisayar Uygulamaları I 2 0 0 2.0 0.0
ARK337 Eski Anadoluda Ölü Gömme Gelenekleri 2 0 0 2.0 0.0
ARS-6 / 6. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ARK322 Asur Sanatı II 2 0 0 2.0 0.0
ARK326 Latince II 2 0 0 2.0 0.0
ARK328 Arkeometri II 2 0 0 2.0 0.0
ARK332 Kültürel Miras Yönetimi 2 0 0 2.0 0.0
ARK334 Antik Çağda Karadeniz 2 0 0 2.0 0.0
ARK336 Arkeolojide Bilgisayar Uygulamaları II 2 0 0 2.0 0.0
ARK338 Antik Çağda Ölü Gömme Gelenekleri 2 0 0 2.0 3.0
ARS-7 / 7. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ARK423 Sualtı Arkeolojisi I 2 0 0 2.0 0.0
ARK425 Rehberlik 2 0 0 2.0 0.0
ARK433 Antik Çağ Resim Sanatı 2 0 0 2.0 0.0
ARK435 Kolonizasyon ve Ticaret 2 0 0 2.0 0.0
ARK437 Seminer I 2 0 0 2.0 0.0
ARK439 Bitirme Tez Çalışmaları I 2 0 0 2.0 0.0
ARK441 Roma Numismatiği I 2 0 0 2.0 3.0
ARK443 İran Arkeolojisi 2 0 0 2.0 3.0
ARK497 Erken Hıristiyan ve Bizans Mimarisi I 2 0 0 2.0 0.0
ARS-8 / 8. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ARK424 Sualtı Arkeolojisi II 2 0 0 2.0 0.0
ARK426 Bilimsel Çalışma Yöntemleri 2 0 0 2.0 0.0
ARK434 Antik Çağda Süsleme ve Dekorasyon 2 0 0 2.0 0.0
ARK436 Antik Dönem Mezar Stelleri 2 0 0 2.0 0.0
ARK438 Seminer II 2 0 0 2.0 0.0
ARK440 Bitirme Tez Çalışmaları II 2 0 0 2.0 0.0
ARK442 Roma Numismatiği II 2 0 0 2.0 3.0
ARK444 Pers Tarihi ve Sanatı 2 0 0 2.0 3.0
ARK498 Erken Hıristiyan ve Bizans Mimarisi II 2 0 0 2.0 0.0
SKD002 Girişimcilik 2 2 0 3.0 0.0