Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen-Edebiyat Fakültesi - Sanat Tarihi Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

2011 Yılında kurulan bölümümüzde, ikinci sınıf bulunmakta henüz ve mezun vermemiştir.

Kazanılan Derece

Program şartlarını başarı ile tamamlayan mezunlar "Sanat Tarihi Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Ondokuz Mayıs Üniversitesi”, “Öğrenci Kabul” şartlarıdır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içinde çeçişler YÖK'ün "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda verilen (toplam 240 AKTS) derslerin bütünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için zorunludur.

Program Profili

Sanat Tarihi Bölümü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nin bünyesinde yer almaktadır. Bölümde dört anabilim dalı bulunmaktadır: Türk-İslam Sanatı Anabilim Dalı, Bizans Sanatı Anabilim Dalı, Batı Sanatı Anabilim Dalı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı.
Derslerde, başta Türk-İslam olmak üzere, Anadolu ve dışımızdaki kültürlerin dini ve sosyal amaçlı yapıların mimari özellikleri, el sanatları ve sanat akımları incelenmektedir. Öğrenim süresi 4 yıldır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sanat Tarihi Bölümü'nde öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler, Sanat Tarihçisi unvanıyla devlet kurumu olan ve özel mülkiyete tabi müzelerde görev alabilmekte, gerekli formasyonlarını tamamlamak kaydıyla, orta öğrenim okullarında sanat tarihi öğretmeni olabilmektedir. Gerekli dil şartlarını yerine getirenler "rehberlik sertifikası" almak kaydıyla turizm rehberi olabilmektedirler.
Henüz mezun vermediğimiz için istihdam örneğimiz bulunmamaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve gerekli Yabancı dil bilgisine sahip olmaları durumunda alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde yürürlükte olan sisteme göre 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Yıl içi sınavların ortalamasının ağırlıklı ortalamaya etkisi %40; yıl sonu sınavlarının ise %60 olarak hesaplanmaktadır. Bir dersten başarılı olabilmek için %60 ağırlıklı ortalamayı sağlamak gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları için “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde verilen bilgiler geçerlidir

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü SAMSUN
Yrd. Doç. Dr. Kemal ÖZKURT
kemal.ozkurt@omu.edu.tr
03623121919 - 5472

Bölüm Olanakları

Sanat Tarihi Bölümü'nde, başarı durumuna göre öğrencilerin, mesleki bilgi ve becerilerinin artması amacına yönelik olarak, bazı kazı ve yüzey araştırmaları, inceleme gezileri, proje ve restorasyon çalışmaları gibi etkinliklere katılmaları sağlanmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslar arası sempozyumlar ve fotoğraf çekim gezilerinde yer almaları imkanları sunulmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Sanat Tarihinin ana konuları hakkında sağlam bir bilgi ve duyarlık sahibi olma
 2. Ana hatlarıyla farklı sanatlar hakkında özlü bilgi sahibi olma; toplumsal ve bireysel hayata ilişkin durumlara sanat açısından bakabilme
 3. Sanata ilişkin problemler ve sanat hakkında iç tutarlılığı olan ve bütüncül bir görüşe sahip olma
 4. Sanata ilişkin görüşlerini sağlıklı bir şekilde açıklayabilme
 5. Estetik ve ahlaki duyarlılıklar edinme
 6. Sanat eserlerini, onları üreten kültürlerin yaşadığı coğrafya, dönemin yaşam ve düşünce biçimleri ile eserin öz nitelikleri arasında ilişkiler kurarak tanımlayabilme
 7. Bir eserin öz niteliklerinden yola çıkarak, dönemin genel özelliklerini ayırt edebilme ve farklı eserler arasında ilişki kurabilme
 8. Kültür varlıklarının koruma ve onarımı ile ilgili edindiği bilimsel yaklaşımı ihtiyaçlar doğrultusunda uygulayabilme
 9. Temel düzeyde bilgisayar yazılımları ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
 10. Bağımsız çalışabilme
 11. Sanat Tarihi konusunda başkalarını dinlemenin ve tartışmanın önemini ve gereğini kavrama ve diyaloğun gereklerini yerine getirme
 12. Eserlerin müze gibi ortamlarda sergilenmesine yönelik çağdaş yöntemleri araştırabilme ve uygulayabilme
 13. Sanata ilişkin kendi görüşlerini de eleştirel olarak değerlendirebilme; zayıf yanlarını açıkça ifade edebilme
 14. Kültür varlıklarının koruma ve onarımı ile ilgili edindiği bilimsel yaklaşımı ihtiyaçlar doğrultusunda uygulayabilme
 15. Kültür varlıkları üzerinde yer alan farklı dillerdeki kitabeleri okuyabilme ya da farklı disiplinlerden yardım alarak çözümleyebilme
 16. Sanat tarihine konu olan eserlerden herhangi biri için fotoğraflama, dijital ortama aktarma, çizimini yapma ve gerekli müdahaleleri yapabilme
 17. Uygarlıkların kendi içinde ve tarihsel süreç içinde geçirdiği değişimleri ve bunların kültür varlıkları üzerindeki etkisini ortaya koyabilme
 18. Sanat eserlerine ilişkin mevcut doğruları sahiplenebilme, yanlışları düzeltebilme ve eksikleri tamamlayabilme özgüveni
 19. Sanat eserlerini, onları üreten kültürlerin yaşadığı coğrafya, dönemin yaşam ve düşünce biçimleri ile eserin öz nitelikleri arasında ilişkiler kurarak tanımlayabilme

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Sanat Tarihinin ana konuları hakkında sağlam bir bilgi ve duyarlık sahibi olma
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
 • Ana hatlarıyla farklı sanatlar hakkında özlü bilgi sahibi olma; toplumsal ve bireysel hayata ilişkin durumlara sanat açısından bakabilme
 • Sanata ilişkin problemler ve sanat hakkında iç tutarlılığı olan ve bütüncül bir görüşe sahip olma
 • Sanata ilişkin görüşlerini sağlıklı bir şekilde açıklayabilme
 • Estetik ve ahlaki duyarlılıklar edinme
 • Sanat eserlerini, onları üreten kültürlerin yaşadığı coğrafya, dönemin yaşam ve düşünce biçimleri ile eserin öz nitelikleri arasında ilişkiler kurarak tanımlayabilme
 • Bir eserin öz niteliklerinden yola çıkarak, dönemin genel özelliklerini ayırt edebilme ve farklı eserler arasında ilişki kurabilme
 • Kültür varlıklarının koruma ve onarımı ile ilgili edindiği bilimsel yaklaşımı ihtiyaçlar doğrultusunda uygulayabilme
 • Temel düzeyde bilgisayar yazılımları ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
 • Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
 • Bağımsız çalışabilme
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
 • Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 • Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
 • Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Sanat Tarihi konusunda başkalarını dinlemenin ve tartışmanın önemini ve gereğini kavrama ve diyaloğun gereklerini yerine getirme
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
 • Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
 • Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
 • Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Sanat eserlerini, onları üreten kültürlerin yaşadığı coğrafya, dönemin yaşam ve düşünce biçimleri ile eserin öz nitelikleri arasında ilişkiler kurarak tanımlayabilme
 • Sanat eserlerine ilişkin mevcut doğruları sahiplenebilme, yanlışları düzeltebilme ve eksikleri tamamlayabilme özgüveni
 • Uygarlıkların kendi içinde ve tarihsel süreç içinde geçirdiği değişimleri ve bunların kültür varlıkları üzerindeki etkisini ortaya koyabilme
 • Sanat tarihine konu olan eserlerden herhangi biri için fotoğraflama, dijital ortama aktarma, çizimini yapma ve gerekli müdahaleleri yapabilme
 • Kültür varlıkları üzerinde yer alan farklı dillerdeki kitabeleri okuyabilme ya da farklı disiplinlerden yardım alarak çözümleyebilme
 • Kültür varlıklarının koruma ve onarımı ile ilgili edindiği bilimsel yaklaşımı ihtiyaçlar doğrultusunda uygulayabilme
 • Eserlerin müze gibi ortamlarda sergilenmesine yönelik çağdaş yöntemleri araştırabilme ve uygulayabilme

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SAN101Sanat Tarihine Giriş I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SAN103Erken İslam Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SAN105Anadolu Dışı Türk İslam Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
SAN107İslam Öncesi Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SAN109Sanat Tarihinde Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SAN191Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 19 0 0 19.0 31.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
SAN102Sanat Tarihine Giriş II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SAN104Erken İslam Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SAN106Anadolu Dışı Türk İslam Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
SAN108İslam Öncesi Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SAN110Fotoğrafçılık Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SAN192Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 19 0 0 19.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAN201Ortaçağ İslam Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SAN203Anadolu Selçuklu Devri Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SAN205Anadolu Beylikleri Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SAN207Erken Osmanlı Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SAN209Anadolu Medeniyetleri ve Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SAN211Bizans Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SAN213Geleneksel Türk El Sanatları I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SAN215Saha Araştırması I Zorunlu 0 3 0 2.0 3.0
STS-33.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 6.0
Toplam 18 3 0 20.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAN202Ortaçağ İslam Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SAN204Anadolu Selçuklu Devri Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SAN206Anadolu Beylikleri Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SAN208Erken Osmanlı Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SAN210Anadolu Medeniyetleri ve Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SAN212Bizans Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SAN214Geleneksel Türk El Sanatları II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SAN216Saha Araştırması II Zorunlu 0 3 0 2.0 3.0
STS-44.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 6.0
Toplam 18 3 0 20.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAN301Anadolu Selçuklu Devri Sanatı III Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SAN303Klasik Osmanlı Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SAN305Avrupa Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SAN307Bilimsel Araştırma ve Kazı Teknikleri I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SAN309Teknik Resim ve Rölöve I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SAN311Yeni Çağ İslam Sanatı Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
STS-55.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 6.0
Toplam 16 0 0 16.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAN302Anadolu Selçuklu Devri Sanatı IV Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SAN304Klasik Osmanlı Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SAN306Avrupa Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SAN308Bilimsel Araştırma ve Kazı Teknikleri II Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
SAN310Teknik Resim ve Rölöve II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SAN312Türk Mitolojisi ve İkonografya Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
STS-66.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 6.0
Toplam 16 2 0 17.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAN401Batılılaşma Dönemi Osmanlı Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
SAN403Avrupa Sanatı III Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
SAN405Bitirme Çalışması I Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
SAN407Mesleki İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SAN409Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
STS-77.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 6.0
Toplam 14 0 0 14.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAN402Batılılaşma Dönemi Osmanlı Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
SAN404Avrupa Sanatı IV Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
SAN406Bitirme Çalışması II Zorunlu 0 2 0 1.0 0.0
SAN408Mesleki İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SAN410Müzecilik ve Eski Eser Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
STS-88.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4.0 6.0
Toplam 12 2 0 13.0 25.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 2.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
STS-3 / 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAN221 Anadolu'da Geleneksel Kırsal Mimarı 2 0 0 2.0 3.0
SAN223 Antik Medeniyetler ve Sanatı 2 0 0 2.0 3.0
SAN225 Geleneksel Yapım Teknikleri 2 0 0 2.0 3.0
SAN227 Osmanlı Paleografyası 2 0 0 2.0 3.0
SAN229 Resim Sanatı Tarihi 2 0 0 2.0 3.0
STS-4 / 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAN222 Estetik ve Sanat 2 0 0 2.0 3.0
SAN224 Türk Medeniyeti Tarihi 2 0 0 2.0 3.0
SAN226 Modern Şehircilik ve Tarihi Kent Dokusu 2 0 0 2.0 3.0
SAN228 Türk Mimarisinde Süsleme Sanatı 2 0 0 2.0 3.0
SAN298 Anadolu Medeniyetleri 2 0 0 2.0 3.0
STS-5 / 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAN321 Sanat Sosyolojisi 2 0 0 2.0 3.0
SAN323 Sanat Tarihinde Metin Okumaları 2 0 0 2.0 3.0
SAN325 Nümizmatik 2 0 0 2.0 3.0
SAN327 Mimar Sinan 2 0 0 2.0 3.0
SAN329 Dinler Tarihi 2 0 0 2.0 3.0
STS-6 / 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAN322 Avrupa Heykel Sanatı 2 0 0 2.0 3.0
SAN324 Batı Mitolojisi ve İknografya 2 0 0 2.0 3.0
SAN326 Çağdaş Türk Resmi 2 0 0 2.0 3.0
SAN328 Türk Saray Mimarisi 2 0 0 2.0 3.0
SAN330 Bizans Süsleme ve El Sanatları 2 0 0 2.0 3.0
STS-7 / 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAN421 Epigrafi 2 0 0 2.0 3.0
SAN423 Türk Konut Mimarisi 2 0 0 2.0 3.0
SAN425 Modern Sanat Akımları 2 0 0 2.0 3.0
SAN427 Medeniyetler Tarihi 2 0 0 2.0 3.0
SAN429 Türk Sanatında Modernizm ve Etkileşimler 2 0 0 2.0 3.0
STS-8 / 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAN422 Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisi 2 0 0 2.0 3.0
SAN424 Türk Minyatür Sanatı 2 0 0 2.0 3.0
SAN426 Gürcü ve Ermeni Sanatı 2 0 0 2.0 3.0
SAN428 Avrupa Resim Sanatı 2 0 0 2.0 3.0
SAN498 Eski Çağ Mimarlığı 2 0 0 2.0 3.0
SKD002 Girişimcilik 2 2 0 3.0 0.0