Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
İlahiyat Fakültesi - İlahiyat Programı

Program Tanımları

Kuruluş

1976/77 öğretim yılında Samsun İmam Hatip Lisesi B Bloğunda 149 öğrencisi ile Yüksek İslam Enstitüsü adıyla hizmete başlayan programımız 1982 yılında Fakülteye dönüştürüldü. 1983’te Atakum Kampüsü Eğitim Fakültesi binasına taşındı. 1996/97 yılında ise kendi binasına kavuşmuştur. 2012-2013 eğitim öğretim yılı itibariyle iki binin üzerinde öğrencisi mevcuttur. Fakültede İlahiyat Lisans, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ve Uluslararası İlahiyat olmak üzere üç program mevcuttur. Bölüm olarak ise Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği olmak üzere dört bölüm hizmet vermektedir.

Kazanılan Derece

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümünü 1 (Hazırlık) + 4 yılda başarıyla bitiren öğrencilerimiz İlahiyat Fakültesi diplomasına kavuşmakta ve pedagojik formasyon aldıkları takdirde Milli Eğitim bakanlığında öğretmen ve Diyanet İşleri Başkanlığında da din görevlisi olarak görev almaktadırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

OMÜ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Üniversite Giriş Sınavı ile öğrenci almaktadır. Ayrıca üniversiteler arasındaki uygulamanın bir gereği olarak yatay geçiş yaparak da fakültemizin öğrencisi olmak mümkündür. Fakültemize yabancı uyruklu öğrenciler YÖS sınavı ile kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eşdeğer derslerden muaf tutulur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Katalogunda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler verilen dersleri alabilirler.

Program Profili

İlahiyat Programında Temel İslam Bilimleri Bölümü kapsamında dinî içerikli dersler (Arapça, Kur’an, Tefsir, Hadis, İslam Tarihi, Mezhepler Tarihi, Kelam vs.) ağırlıklı okutulmakla beraber, İslam Tarihine ve Felsefe ve din bilimleri grubuna dâhil dersler de okutulmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İlahiyat programından mezun olanlar aldıkları lisans diploması ile, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda (Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin, Vaiz, Müftü Yardımcısı, Müftü gibi) görevlerin ilgili sınavlarına başvuru hakkı elde etmekte; bunun yanında formasyon belgesi almaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni ve Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni olarak görev talebinde bulunabilmektedirler. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci yüksek lisans ve doktora derecelerine de başvuruda bulunabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İlahiyat Programı mezunları 1 (Hazırlık) + 4 yıllık eğitimin ardından istedikleri takdirde lisansüstü eğitim de alabilmekte ve akademik kariyer yapabilmektedirler. OMÜ Sosyal Bilimler ya da Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora programlarına başvurma hakkına sahiptirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İlahiyat Programında her eğitim öğretim döneminde en az 1 vize, 1 final ve 1 bütünleme sınavı uygulanmaktadır. OMU Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Esaslarına göre sınav değerlendirmeleri yapılmaktadır. Yıl içi sınavının % 40’ı ile Yıl Sonu veya Bütünleme Sınavının % 60’ı başarı notu olarak kabul edilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO'su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

İlahiyat Programı Başkanı (Dekan) Prof. Dr. Hüseyin Peker, OMÜ İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi, Kurupelit-Atakum/SAMSUN. Tel: 03624576084; Fax: 03624576083.

Bölüm Olanakları

İlahiyat Programına ait dersliklerde sesli ders sunum olanakları bulunmaktadır. Ayrıca fakülte bünyesinde bulunan kütüphanede öğrencilere hizmet vermektedir. Düzenli olarak kulüp faaliyetleri, konferanslar, seminerler sunulmakta, ayrıca ney ve ebru kursları, musiki ve hüsn-i hat dersleri de verilmektedir. Fakülte bünyesinde 2 anfi, 17 dershane, seminer, 370 kişilik konferans ve okuma salonları ile 1 adet bilgisayar laboratuarı mevcuttur.

Program Çıktıları

 1. Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
 2. Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
 3. Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
 4. Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
 5. Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
 6. Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
 7. Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
 8. Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
 9. Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
 10. Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
 11. Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
 12. Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.
 13. Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
 • Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
 • Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
 • Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
 • Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
 • Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 • Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
 • Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
 • Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
 • Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
 • Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
 • Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
 • Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
 • Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İLH100Arapça Hazırlık Zorunlu 24 0 0 24.0 10.0
Toplam 24 0 0 24.0 10.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
İLH101Kur'an Okuma ve Tecvid I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH103İslam İnanç Esasları Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH105Tefsir Tarihi ve Usulü I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH107Hadis Tarihi ve Usulü I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH109Siyer Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH111Osmanlı Türkçesi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH113Türk Din Musikisi (Nazariyat) Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH115Arap Dili ve Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 22 0 0 22.0 24.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
İLH102Kur'an Okuma ve Tecvid II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH104İslam İbadet Esasları Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH106Tefsir Tarihi ve Usulü II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH108Hadis Tarihi ve Usulü II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH110Mantık Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH112İslam Tarihi I Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
İLH114Arap Dili ve Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 22 0 0 22.0 24.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İLH201Kur'an Okuma ve Tecvid III Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH203Arap Dili ve Edebiyatı III Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH205Tefsir I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH207Hadis I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH211İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İLH213Din Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
İLH215İslam Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH217Türk İslam Sanatları Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH219Dinler Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH221İslam Hukuk Usulü I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 21 0 0 21.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İLH202Kur'an Okuma ve Tecvid IV Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH204Arap Dili ve Edebiyatı IV Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH208Kelam Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İLH210Din Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
İLH212Din Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İLH214İslam Medeniyeti Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH216Türk İslam Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İLH218Tefsir II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH220Hadis II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH222Dinler Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH224İslam Hukuk Usulü II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 23 0 0 23.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İLH301Kur'an Okuma ve Tecvid V Zorunlu 2 1 0 2.0 4.0
İLH305Sistematik Kelam-I Zorunlu 4 0 0 4.0 4.0
İLH307Tasavvuf-I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
İLH309Tefsir III Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH311Hadis III Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH313Arap Dili ve Edebiyatı V Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İLH315İslam Hukuku I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLS5İLS5 SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 18 1 0 18.0 23.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İLH304Sistematik Kelam II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İLH306Tasavvuf II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İLH308Felsefe Tarihi Zorunlu 4 0 0 4.0 4.0
İLH310Kur'an Okuma ve Tecvid VI Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İLH312Tefsir IV Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İLH314Hadis IV Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İLH316İslam Hukuku II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İLH318Arap Dili ve Edebiyatı VI Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İLH322HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
İLH324BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
İLS-6Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 22 0 0 22.0 22.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İLH401İslam Mezhepleri Tarihi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
İLH403İslam Felsefesi Tarihi-I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İLH407Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
İLH411Kur'an Okuma ve Tecvid VII Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
İLH413İslam Hukuku III Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
İLH415HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
İLS-7Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 13 0 0 13.0 23.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İLH402İslam Felsefesi Tarihi-II Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
İLH404Din Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
İLH412Kur'an Okuma ve Tecvid VIII Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
İLH414İslam Hukuku IV Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
İLS-8Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 9 0 0 9.0 21.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

İLS5 / İLS5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İLH333 Din Bilim İlişkisi 2 0 0 2.0 2.0
İLH335 İlahiyatçılık Meslek Ahlakı 2 0 0 2.0 2.0
İLH337 Hz.Peygamber'in Gençlerle İletişimi 2 0 0 2.0 2.0
İLH339 Ney Eğitimi 2 0 0 2.0 2.0
İLH341 Klasik Ebru Sanatı 2 0 0 2.0 3.0
İLH343 Kur'an Tercüme Teknikleri 2 0 0 2.0 2.0
İLH345 Klasik Fıkıh Metinleri 2 0 0 2.0 2.0
İLH347 Kelam Okulları 2 0 0 2.0 2.0
İLH349 Hadisleri Anlama ve Yorumlamada Yöntem 2 0 0 2.0 0.0
İLH351 Arapça Çeviri Teknikleri 2 0 0 2.0 3.0
İLH355 DİN ANTROPOLOJİSİ 2 0 0 2.0 2.0
İLH357 KARŞILAŞTIRMALI PEYGAMBERLER TARİHİ 2 0 0 2.0 3.0
İLH359 BALKAN DİLLERİ(BOŞNAKÇA,HIRV. VE SLAV.) 2 0 0 2.0 0.0
İPF301 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 2 0 0 2.0 2.0
İPF303 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 0 0 2.0 2.0
İPF305 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI 2 2 0 3.0 3.0
İLS-6 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İLH332 İslam Eğitim Tarihi 2 0 0 2.0 2.0
İLH334 Türkiye'de Din Eğitiminin Sorunları 2 0 0 2.0 2.0
İLH336 Şükür ve Kanaat Psikolojisi 2 0 0 2.0 2.0
İLH338 Hz.Peygamber'in Savaşları 2 0 0 2.0 2.0
İLH340 Epigrafi-Paleografi 2 0 0 2.0 2.0
İLH342 Dini Musiki 2 0 0 2.0 2.0
İLH344 Hadiste Metin Tenkidi 2 0 0 2.0 0.0
İLH346 Kur'an'da Ana Konular 2 0 0 2.0 2.0
İLH348 Günümüz Ebru Sanatı 2 0 0 2.0 2.0
İLH350 Basın Arapçası 2 0 0 2.0 2.0
İLH352 Halk İnançları 2 0 0 2.0 2.0
İLH354 İSLAM VE BATI 2 0 0 2.0 2.0
İLH356 BALKAN DİLLERİ(BOŞNAKÇA,HIRV. VE LAV.)II 2 0 0 2.0 0.0
İLH358 DİNLER ARASI İLİŞKİLER 2 0 0 2.0 0.0
İPF302 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2 0 0 2.0 2.0
İPF304 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2 0 0 2.0 2.0
İPF306 SINIF YÖNETİMİ 2 0 0 2.0 2.0
İLS-7 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İLH431 Küreselleşme ve Din 2 0 0 2.0 2.0
İLH433 Değerler Eğitimi 2 0 0 2.0 2.0
İLH435 İslam Bilimlerinde Anlama ve Yorumlama 2 0 0 2.0 2.0
İLH437 Yetişkin Din Eğitimi 2 0 0 2.0 2.0
İLH439 Din-Sanat İlişkisi 2 0 0 2.0 2.0
İLH441 Türk İslam Edebiyatının Kaynakları 2 0 0 2.0 2.0
İLH443 İslamiyetin Yayılış Tarihi 2 0 0 2.0 2.0
İLH445 Günümüz Kelam Problemleri 2 0 0 2.0 3.0
İLH447 Alevilik-Bektaşilik 2 0 0 2.0 2.5
İLH451 Tasavvuf Problemleri 2 0 0 2.0 2.0
İLH455 MİTOLOJİYE GİRİŞ 2 0 0 2.0 2.0
İLH457 KARŞILAŞTIRMALI KUTSAL METİNLER 2 0 0 2.0 3.0
İLH467 Klasik Hadis Metinleri 2 0 0 2.0 0.0
İPF401 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 0 0 2.0 2.0
İPF403 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 2 2 0 3.0 3.0
İLS-8 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İLH432 Ruh Sağlığı ve Din 2 0 0 2.0 3.0
İLH434 Yeni Dini Hareketler 2 0 0 2.0 0.0
İLH436 Günümüz Felsefe Akımları 2 0 0 2.0 3.0
İLH438 Sosyal Değişme ve Din 2 0 0 2.0 3.0
İLH440 Din-Felsefe İlişkisi 2 0 0 2.0 3.0
İLH442 Günümüz Hadis Problemleri 2 0 0 2.0 0.0
İLH444 Hz.Peygamber ve Liderlik 2 0 0 2.0 0.0
İLH446 Klasik Tasavvuf Metinleri 2 0 0 2.0 3.0
İLH448 Günümüz İslam Dünyasında Dini Akımlar 2 0 0 2.0 0.0
İLH450 Günümüz Fıkıh Problemleri 2 0 0 2.0 3.0
İLH452 Makamla Kur'an Okuma 2 0 0 2.0 3.0
İLH454 BALKANLARIN DİNİ YAPISI 2 0 0 2.0 0.0
İLH456 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ 2 0 0 2.0 3.0
İPF402 REHBERLİK 2 0 0 2.0 3.0
İPF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 6 0 5.0 0.0