Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
İlahiyat Fakültesi - İlahiyat Programı

Program Tanımları

Kuruluş

1976/77 öğretim yılında Samsun İmam Hatip Lisesi B Bloğunda 149 öğrencisi ile Yüksek İslam Enstitüsü adıyla hizmete başlayan programımız 1982 yılında Fakülteye dönüştürüldü. 1983’te Atakum Kampüsü Eğitim Fakültesi binasına taşındı. 1996/97 yılında ise kendi binasına kavuşmuştur. 2012-2013 eğitim öğretim yılı itibariyle iki binin üzerinde öğrencisi mevcuttur. Fakültede İlahiyat Lisans, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ve Uluslararası İlahiyat olmak üzere üç program mevcuttur. Bölüm olarak ise Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği olmak üzere dört bölüm hizmet vermektedir.

Kazanılan Derece

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümünü 1 (Hazırlık) + 4 yılda başarıyla bitiren öğrencilerimiz İlahiyat Fakültesi diplomasına kavuşmakta ve pedagojik formasyon aldıkları takdirde Milli Eğitim bakanlığında öğretmen ve Diyanet İşleri Başkanlığında da din görevlisi olarak görev almaktadırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

OMÜ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Üniversite Giriş Sınavı ile öğrenci almaktadır. Ayrıca üniversiteler arasındaki uygulamanın bir gereği olarak yatay geçiş yaparak da fakültemizin öğrencisi olmak mümkündür. Fakültemize yabancı uyruklu öğrenciler YÖS sınavı ile kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eşdeğer derslerden muaf tutulur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Katalogunda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler verilen dersleri alabilirler.

Program Profili

İlahiyat Programında Temel İslam Bilimleri Bölümü kapsamında dinî içerikli dersler (Arapça, Kur’an, Tefsir, Hadis, İslam Tarihi, Mezhepler Tarihi, Kelam vs.) ağırlıklı okutulmakla beraber, İslam Tarihine ve Felsefe ve din bilimleri grubuna dâhil dersler de okutulmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İlahiyat programından mezun olanlar aldıkları lisans diploması ile, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda (Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin, Vaiz, Müftü Yardımcısı, Müftü gibi) görevlerin ilgili sınavlarına başvuru hakkı elde etmekte; bunun yanında formasyon belgesi almaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni ve Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni olarak görev talebinde bulunabilmektedirler. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci yüksek lisans ve doktora derecelerine de başvuruda bulunabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İlahiyat Programı mezunları 1 (Hazırlık) + 4 yıllık eğitimin ardından istedikleri takdirde lisansüstü eğitim de alabilmekte ve akademik kariyer yapabilmektedirler. OMÜ Sosyal Bilimler ya da Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora programlarına başvurma hakkına sahiptirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İlahiyat Programında her eğitim öğretim döneminde en az 1 vize, 1 final ve 1 bütünleme sınavı uygulanmaktadır. OMU Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Esaslarına göre sınav değerlendirmeleri yapılmaktadır. Yıl içi sınavının % 40’ı ile Yıl Sonu veya Bütünleme Sınavının % 60’ı başarı notu olarak kabul edilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO'su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

İlahiyat Programı Başkanı (Dekan) Prof. Dr. Hüseyin Peker, OMÜ İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi, Kurupelit-Atakum/SAMSUN. Tel: 03624576084; Fax: 03624576083.

Bölüm Olanakları

İlahiyat Programına ait dersliklerde sesli ders sunum olanakları bulunmaktadır. Ayrıca fakülte bünyesinde bulunan kütüphanede öğrencilere hizmet vermektedir. Düzenli olarak kulüp faaliyetleri, konferanslar, seminerler sunulmakta, ayrıca ney ve ebru kursları, musiki ve hüsn-i hat dersleri de verilmektedir. Fakülte bünyesinde 2 anfi, 17 dershane, seminer, 370 kişilik konferans ve okuma salonları ile 1 adet bilgisayar laboratuarı mevcuttur.

Program Çıktıları

 1. Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
 2. Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
 3. Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
 4. Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
 5. Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
 6. Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
 7. Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
 8. Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
 9. Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
 10. Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
 11. Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
 12. Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.
 13. Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
 • Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
 • Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
 • Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
 • Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
 • Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 • Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
 • Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
 • Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
 • Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
 • Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
 • Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
 • Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
 • Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
 • Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İLH100Arapça Hazırlık 927001 24 0 0 0.0
İLH100Arapça Hazırlık 927001 24 0 0 0.0
Toplam 48 0 0 0.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 1.0
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 0.0
İLH101Kur'an Okuma ve Tecvid I 927001 2 0 0 3.0
İLH101Kur'an Okuma ve Tecvid I 927001 2 0 0 0.0
İLH103İslam İnanç Esasları 927001 2 0 0 0.0
İLH103İslam İnanç Esasları 927001 2 0 0 3.0
İLH105Tefsir Tarihi ve Usulü I 927001 2 0 0 0.0
İLH105Tefsir Tarihi ve Usulü I 927001 2 0 0 4.0
İLH107Hadis Tarihi ve Usulü I 927001 2 0 0 0.0
İLH107Hadis Tarihi ve Usulü I 927001 2 0 0 0.0
İLH109Siyer 927001 2 0 0 0.0
İLH109Siyer 927001 2 0 0 3.0
İLH111Osmanlı Türkçesi 927001 2 0 0 3.0
İLH111Osmanlı Türkçesi 927001 2 0 0 0.0
İLH113Türk Din Musikisi (Nazariyat) 927001 2 0 0 0.0
İLH113Türk Din Musikisi (Nazariyat) 927001 2 0 0 3.0
İLH115Arap Dili ve Edebiyatı I 927001 2 0 0 0.0
İLH115Arap Dili ve Edebiyatı I 927001 2 0 0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 0.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0
YDİ101İngilizce I 927001 2 0 0 0.0
Toplam 44 0 0 24.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 0.0
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 1.0
İLH102Kur'an Okuma ve Tecvid II 927001 2 0 0 3.0
İLH102Kur'an Okuma ve Tecvid II 927001 2 0 0 0.0
İLH104İslam İbadet Esasları 927001 2 0 0 0.0
İLH104İslam İbadet Esasları 927001 2 0 0 3.0
İLH106Tefsir Tarihi ve Usulü II 927001 2 0 0 0.0
İLH106Tefsir Tarihi ve Usulü II 927001 2 0 0 4.0
İLH108Hadis Tarihi ve Usulü II 927001 2 0 0 0.0
İLH108Hadis Tarihi ve Usulü II 927001 2 0 0 0.0
İLH110Mantık 927001 2 0 0 0.0
İLH110Mantık 927001 2 0 0 2.0
İLH112İslam Tarihi I 927001 4 0 0 5.0
İLH112İslam Tarihi I 927001 4 0 0 0.0
İLH114Arap Dili ve Edebiyatı II 927001 2 0 0 0.0
İLH114Arap Dili ve Edebiyatı II 927001 2 0 0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 1.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 0.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0
YDİ102İngilizce II 927001 2 0 0 0.0
Toplam 44 0 0 21.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İLH201Kur'an Okuma ve Tecvid III 927001 2 0 0 0.0
İLH201Kur'an Okuma ve Tecvid III 927001 2 0 0 3.0
İLH203Arap Dili ve Edebiyatı III 927001 2 0 0 0.0
İLH203Arap Dili ve Edebiyatı III 927001 2 0 0 0.0
İLH205Tefsir I 927001 2 0 0 0.0
İLH205Tefsir I 927001 2 0 0 3.0
İLH207Hadis I 927001 2 0 0 0.0
İLH207Hadis I 927001 2 0 0 0.0
İLH211İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi 927001 2 0 0 0.0
İLH211İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi 927001 2 0 0 3.0
İLH213Din Psikolojisi 927001 3 0 0 4.0
İLH213Din Psikolojisi 927001 3 0 0 0.0
İLH215İslam Tarihi II 927001 2 0 0 0.0
İLH215İslam Tarihi II 927001 2 0 0 3.0
İLH217Türk İslam Sanatları Tarihi 927001 2 0 0 3.0
İLH217Türk İslam Sanatları Tarihi 927001 2 0 0 0.0
İLH219Dinler Tarihi I 927001 2 0 0 0.0
İLH219Dinler Tarihi I 927001 2 0 0 3.0
İLH221İslam Hukuk Usulü I 927001 2 0 0 0.0
İLH221İslam Hukuk Usulü I 927001 2 0 0 0.0
Toplam 42 0 0 22.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İLH202Kur'an Okuma ve Tecvid IV 927001 2 0 0 0.0
İLH202Kur'an Okuma ve Tecvid IV 927001 2 0 0 3.0
İLH204Arap Dili ve Edebiyatı IV 927001 2 0 0 0.0
İLH204Arap Dili ve Edebiyatı IV 927001 2 0 0 0.0
İLH208Kelam Tarihi 927001 2 0 0 0.0
İLH208Kelam Tarihi 927001 2 0 0 0.0
İLH210Din Sosyolojisi 927001 3 0 0 0.0
İLH210Din Sosyolojisi 927001 3 0 0 5.0
İLH212Din Eğitimi 927001 2 0 0 3.0
İLH212Din Eğitimi 927001 2 0 0 0.0
İLH214İslam Medeniyeti Tarihi 927001 2 0 0 0.0
İLH214İslam Medeniyeti Tarihi 927001 2 0 0 3.0
İLH216Türk İslam Edebiyatı 927001 2 0 0 3.0
İLH216Türk İslam Edebiyatı 927001 2 0 0 0.0
İLH218Tefsir II 927001 2 0 0 0.0
İLH218Tefsir II 927001 2 0 0 3.0
İLH220Hadis II 927001 2 0 0 0.0
İLH220Hadis II 927001 2 0 0 0.0
İLH222Dinler Tarihi II 927001 2 0 0 0.0
İLH222Dinler Tarihi II 927001 2 0 0 0.0
İLH224İslam Hukuk Usulü II 927001 2 0 0 0.0
İLH224İslam Hukuk Usulü II 927001 2 0 0 0.0
Toplam 46 0 0 20.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İLH301Kur'an Okuma ve Tecvid V 927001 2 1 0 0.0
İLH301Kur'an Okuma ve Tecvid V 927001 2 1 0 4.0
İLH305Sistematik Kelam-I 927001 4 0 0 7.0
İLH305Sistematik Kelam-I 927001 4 0 0 0.0
İLH307Tasavvuf-I 927001 2 0 0 0.0
İLH307Tasavvuf-I 927001 2 0 0 4.0
İLH309Tefsir III 927001 2 0 0 3.0
İLH309Tefsir III 927001 2 0 0 0.0
İLH311Hadis III 927001 2 0 0 0.0
İLH311Hadis III 927001 2 0 0 0.0
İLH313Arap Dili ve Edebiyatı V 927001 2 0 0 0.0
İLH313Arap Dili ve Edebiyatı V 927001 2 0 0 0.0
İLH315İslam Hukuku I 927001 2 0 0 0.0
İLH315İslam Hukuku I 927001 2 0 0 0.0
İLS5İLS5 927003 2 0 0 0.0
İLS-5Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 8.0
Toplam 34 2 0 26.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İLH304Sistematik Kelam II 927001 2 0 0 4.0
İLH304Sistematik Kelam II 927001 2 0 0 0.0
İLH306Tasavvuf II 927001 2 0 0 0.0
İLH306Tasavvuf II 927001 2 0 0 4.0
İLH308Felsefe Tarihi 927001 4 0 0 6.0
İLH308Felsefe Tarihi 927001 4 0 0 0.0
İLH310Kur'an Okuma Tecvid VI 927001 2 0 0 0.0
İLH310Kur'an Okuma Tecvid VI 927001 2 0 0 4.0
İLH312Tefsir IV 927001 2 0 0 3.0
İLH312Tefsir IV 927001 2 0 0 0.0
İLH314Hadis IV 927001 2 0 0 0.0
İLH314Hadis IV 927001 2 0 0 0.0
İLH316İslam Hukuku II 927001 2 0 0 0.0
İLH316İslam Hukuku II 927001 2 0 0 0.0
İLH318Arap Dili ve Edebiyatı VI 927001 2 0 0 0.0
İLH318Arap Dili ve Edebiyatı VI 927001 2 0 0 0.0
İLH322HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA 927001 2 0 0 0.0
İLH322HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA 927001 2 0 0 0.0
İLH324BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 927001 2 0 0 0.0
İLH324BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 927001 2 0 0 0.0
İLS-6Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
İLS-6Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
Toplam 44 0 0 21.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İLH401İslam Mezhepleri Tarihi 927001 3 0 0 0.0
İLH401İslam Mezhepleri Tarihi 927001 3 0 0 5.0
İLH403İslam Felsefesi Tarihi-I 927001 2 0 0 3.0
İLH403İslam Felsefesi Tarihi-I 927001 2 0 0 0.0
İLH407Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim 927001 2 0 0 0.0
İLH407Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim 927001 2 0 0 3.0
İLH411Kur'an Okuma ve Tecvid VII 927001 2 0 0 3.0
İLH411Kur'an Okuma ve Tecvid VII 927001 2 0 0 0.0
İLH413İslam Hukuku III 927001 2 0 0 0.0
İLH413İslam Hukuku III 927001 2 0 0 0.0
İLH415HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA II 927001 2 0 0 0.0
İLH415HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA II 927001 2 0 0 0.0
İLS-7Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
İLS-7Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
Toplam 26 0 0 14.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İLH402İslam Felsefesi Tarihi-II 927001 2 0 0 3.0
İLH402İslam Felsefesi Tarihi-II 927001 2 0 0 0.0
İLH404Din Felsefesi 927001 3 0 0 0.0
İLH404Din Felsefesi 927001 3 0 0 5.0
İLH408Hitabet ve Mesleki Uygulama 927001 2 0 0 3.0
İLH410Bitirme Ödevi 927001 1 1 0 7.0
İLH412Kur'an Okuma ve Tecvid VIII 927001 2 0 0 3.0
İLH412Kur'an Okuma ve Tecvid VIII 927001 2 0 0 0.0
İLH414İslam Hukuku IV 927001 2 0 0 0.0
İLH414İslam Hukuku IV 927001 2 0 0 0.0
İLS-8Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
İLS-8Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
Toplam 21 1 0 21.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 227
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
İLS5 / İLS5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İLH333 Din Bilim İlişkisi 927001 2 0 0 0.0
İLH335 İlahiyatçılık Meslek Ahlakı 927001 2 0 0 0.0
İLH337 Hz.Peygamber'in Gençlerle İletişimi 927001 2 0 0 0.0
İLH339 Ney Eğitimi 927001 2 0 0 0.0
İLH341 Klasik Ebru Sanatı 927001 2 0 0 0.0
İLH343 Kur'an Tercüme Teknikleri 927001 2 0 0 0.0
İLH345 Klasik Fıkıh Metinleri 927001 2 0 0 0.0
İLH347 Kelam Okulları 927001 2 0 0 0.0
İLH349 Hadisleri Anlama ve Yorumlamada Yöntem 927001 2 0 0 0.0
İLH351 Arapça Çeviri Teknikleri 927001 2 0 0 0.0
İLH355 DİN ANTROPOLOJİSİ 927001 2 0 0 0.0
İLH357 KARŞILAŞTIRMALI PEYGAMBERLER TARİHİ 927001 2 0 0 0.0
İLH359 BALKAN DİLLERİ(BOŞNAKÇA,HIRV. VE SLAV.) 927001 2 0 0 0.0
İPF301 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 927001 2 0 0 0.0
İPF303 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 927001 2 0 0 0.0
İPF305 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI 927001 2 2 0 0.0
İLS-5 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İLH331 Dinler Arası İlişkiler 927001 2 0 0 2.0
İLH333 Din Bilim İlişkisi 927001 2 0 0 2.0
İLH335 İlahiyatçılık Meslek Ahlakı 927001 2 0 0 2.0
İLH337 Hz.Peygamber'in Gençlerle İletişimi 927001 2 0 0 2.0
İLH339 Ney Eğitimi 927001 2 0 0 2.0
İLH341 Klasik Ebru Sanatı 927001 2 0 0 2.0
İLH343 Kur'an Tercüme Teknikleri 927001 2 0 0 2.0
İLH345 Klasik Fıkıh Metinleri 927001 2 0 0 2.0
İLH347 Kelam Okulları 927001 2 0 0 2.0
İLH349 Hadisleri Anlama ve Yorumlamada Yöntem 927001 2 0 0 2.0
İLH351 Arapça Çeviri Teknikleri 927001 2 0 0 2.0
İLH353 Balkanların Dini Yapısı 927001 2 0 0 3.0
İLS-6 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İLH332 İslam Eğitim Tarihi 927001 2 0 0 0.0
İLH334 Türkiye'de Din Eğitiminin Sorunları 927001 2 0 0 0.0
İLH336 Şükür ve Kanaat Psikolojisi 927001 2 0 0 0.0
İLH338 Hz.Peygamber'in Savaşları 927001 2 0 0 0.0
İLH340 Epigrafi-Paleografi 927001 2 0 0 0.0
İLH342 Dini Musiki 927001 2 0 0 0.0
İLH344 Hadiste Metin Tenkidi 927001 2 0 0 0.0
İLH346 Kur'an'da Ana Konular 927001 2 0 0 0.0
İLH348 Günümüz Ebru Sanatı 927001 2 0 0 0.0
İLH352 Halk İnançları 927001 2 0 0 0.0
İLH354 İSLAM VE BATI 927001 2 0 0 0.0
İLH356 BALKAN DİLLERİ(BOŞNAKÇA,HIRV. VE LAV.)II 927001 2 0 0 0.0
İLH358 DİNLER ARASI İLİŞKİLER 927001 2 0 0 0.0
İPF302 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 927001 2 0 0 0.0
İPF304 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 927001 2 0 0 0.0
İPF306 SINIF YÖNETİMİ 927001 2 0 0 0.0
İLS-7 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İLH431 Küreselleşme ve Din 927001 2 0 0 0.0
İLH433 Değerler Eğitimi 927001 2 0 0 0.0
İLH435 İslam Bilimlerinde Anlama ve Yorumlama 927001 2 0 0 0.0
İLH437 Yetişkin Din Eğitimi 927001 2 0 0 0.0
İLH439 Din-Sanat İlişkisi 927001 2 0 0 0.0
İLH441 Türk İslam Edebiyatının Kaynakları 927001 2 0 0 0.0
İLH443 İslamiyetin Yayılış Tarihi 927001 2 0 0 3.0
İLH445 Günümüz Kelam Problemleri 927001 2 0 0 0.0
İLH447 Alevilik-Bektaşilik 927001 2 0 0 2.0
İLH451 Tasavvuf Problemleri 927001 2 0 0 0.0
İLH453 İslam ve Batı 927001 2 0 0 0.0
İLH467 Klasik Hadis Metinleri 927001 2 0 0 0.0
İLH469 Balkanlarda Müslüman-Gayri Müslim İlişkileri 927001 2 0 0 3.0
İLH471 İslam Bilim Tarihi 927001 2 0 0 0.0
İLS-8 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İLH432 Ruh Sağlığı ve Din 927001 2 0 0 0.0
İLH434 Yeni Dini Hareketler 927001 2 0 0 0.0
İLH436 Günümüz Felsefe Akımları 927001 2 0 0 0.0
İLH438 Sosyal Değişme ve Din 927001 2 0 0 0.0
İLH440 Din-Felsefe İlişkisi 927001 2 0 0 0.0
İLH442 Günümüz Hadis Problemleri 927001 2 0 0 0.0
İLH444 Hz.Peygamber ve Liderlik 927001 2 0 0 0.0
İLH446 Klasik Tasavvuf Metinleri 927001 2 0 0 0.0
İLH448 Günümüz İslam Dünyasında Dini Akımlar 927001 2 0 0 0.0
İLH450 Günümüz Fıkıh Problemleri 927001 2 0 0 0.0
İLH452 Makamla Kur'an Okuma 927001 2 0 0 0.0
İLH454 BALKANLARIN DİNİ YAPISI 927001 2 0 0 0.0
İLH456 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ 927001 2 0 0 0.0
İPF402 REHBERLİK 927001 2 0 0 0.0
İPF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 927001 2 6 0 0.0