Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Ziraat Fakültesi - Tarla Bitkileri Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Tarla Bitkileri Bölümü, 1976 yılında kurulan OMÜ Ziraat Fakültesinin Eğitim-Öğretime başlayan ilk ve tek bölümüdür.
Başlangıçta Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı adı altında eğitim ve öğretim yapan Bölüömüz bünyesinde “Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller”, “Endüstri Bitkileri”, Çayır Mera ve Yem Bitkileri” adı altında üç Anabilim Dalı bulunmaktadır. Bölümde halen 11 öğretim üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Tarla Bitkileri Bölümünde; Tahıllar, Baklagiller, Endüstri Bitkileri, Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri Yetiştirme ve Islahı konularında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürebilen, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği, doğal kaynakları koruyan ve tarla bitkileri ile ilgili temel bilgilerle donatılmış Ziraat mühendisleri, Ziraat Yüksek Mühendisleri ve geleceğin akademisyenlerini yetiştirmek üzere lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir. Ayrıca, bölge ve yurt genelindeki tarla tarımının problemlerine yönelik çözümler üretmek için projeler yapılmakta ve yürütülmektedir.

Kazanılan Derece

Ziraat Mühendisi: Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve stajda başarılı olan mezunlar Tarla Bitkileri alanında Lisans Diploması alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa kabul ve kayıt için lise diplomasına sahip olmak ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre programa yerleştirilmiş olmak şartı aranmaktadır (LYS sınavı hakkında daha fazla bilgi için www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz). Programa Ondokuz Mayıs Üniversitesinin yapmış olduğu Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (OMÜ-YÖS) belirlenen kontenjan çerçevesinde yabancı öğrencileri de kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan Meslek Yüksek Okulu mezunları da lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu Meslek Yüksek Okulundan aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır. Bununla birlikte, yabancı dil muafiyeti için yapılan sınavda yeterli puan öğrenciler müfredattaki bu derslerden muaf olabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde göre öğrencilerin 5(i) dersleri dışında en az 120 (240 ECTS) kredilik (bitirme tezi ve staj dahil) dersi almaları ve başarılı olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Lisans eğitimi boyunca edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklerle dayalı olarak tarım sektöründe tarla bitkileri problemlerine çözümler üretebilecek, bu çözümleri iş hayatında kullanabilecek ve ilgili kesimlere iletebilecek ve değişen şartlar karşısında da kendini geliştirebilecek mezunlar yetiştirmektir. Tüm faaliyetlerinde sürekli olarak bilimsel standartları ve objektifliği gözeten, kamu ve özel sektördeki karar vericiler ve mezunlarıyla sürekli irtibat kuran ve tarım sektörün karşılaştığı önemli güncel ekonomik problemleri takip ederek kendini yenileyen bir eğitim programı olmaktır.
Lisans programı Ziraat Mühendisliği temelini oluşturacak biyoloji, fizyoloji, ekoloji, toprak, yetiştirme teknikleri, tarla deneme teknikleri; Tahıllar-Baklagiller, Endüstri bitkileri, Çayır Mera Yem bitkileri gruplarında yer alan Tarla bitkilerinin yetiştirme tekniği, üretimi ve ıslahına yönelik derslerden oluşmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tarla Bitkileri Programı mezunları hem kamu hem de özel sektörde istihdam edilirler. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, kamu ve özel sektör bankaları, tarıma dayalı sanayi işletmeleri, tarımsal kooperatifler, tarım ve tarıma dayalı sektörde kontrol ve sertifika kuruluşları özellikle tohumculuk sektörü ve sivil toplum örgütleri bu kuruluşlardan önemlileri olarak sıralanabilir. Mezunlar, gelecek vadeden ulusal ve uluslararası tarımsal projelerde araştırıcı, yetiştirici ve danışman olarak yer alabilir ve bu projelere liderlik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini tamamlayan ve yeterli ALES veya GRE puanı, lisans not ortalaması ve yabancı dil puanı olan öğrenciler, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her bir ders bilgi paketinde ders değerlendirme ve not verme açıklanmıştır. Notlar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen bağıl değerlendirme sistemine göre değerlendirilmektedir.Mezuniyet Koşulları

Ögrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan toplam 240 AKTS kredi dersi birimini başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Erkut PEKŞEN, Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 0.362.3121919/1365
Kurupelit/Samsun

Bölüm Olanakları

Bölüm İmkanları: Projeksiyon sistemli Seminer Salonu ve Kütüphane, 16 çalışma ofisi, Bitki Analiz, Tohumluk, Biyoteknoloji-Doku Kültürü Laboratuarları, NIR çalışma odası, bir uygulama laboratuarı ve tarla deneme alanları mevcuttur.

Program Çıktıları

 1. Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 2. Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
 3. Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
 4. Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
 5. Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
 6. Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
 7. Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
 8. Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
 9. Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
 10. Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
 11. Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
 12. Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini değerlendirme ve bilgi üretme yöntemleri bilgisine sahiptir.
 • Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, tasarım, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri tanır.
 • Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Gıda, yenilenebilir enerji/ biyo enerji, hammadde üretimi ve/veya işleme süreçleri hakkında bilgi sahibidir.
 • Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
 • Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
 • Elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
 • Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
 • Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 • Disiplinler arası çalışma yapar.
 • Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
 • Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Sorgular ve araştırır.
 • Bilgiye ulaşır, analitik düşünür ve tasarım yapar.
 • Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır.
 • Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekler, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
 • Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak tarım, orman ve su ürünleri alanlarında plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
 • Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
 • Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TBBİO107Botanik-I Ortak 2 2 0 3.0 4.0
TBBİO109Zooloji-I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBFİZ107Fizik I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBKİM107Genel Kimya Ortak 2 0 0 2.0 4.0
TBMAT107Matematik I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
ZMT109Tarım Tarihi ve Deontolojisi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 23 2 0 24.0 28.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TBBİO108Botanik-II Ortak 2 0 0 2.0 4.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
ZMT102İstatistik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ZMT104Meteoroloji Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ZMT106Ekoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 6.0
ZMT112Bitki Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
Toplam 19 0 0 19.0 25.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TBB201Tarla Tarımına Giriş Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
TEB201Tarım Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TMB201Tarım Makinaları Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TYS201Kültürteknik Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
ZMT201Gıda Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ZMT203Araştırma ve Deneme Metotları Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ZTB201Zootekni Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
Toplam 17 8 0 21.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BBB202Bahçe Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
BKB202Bitki Koruma Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TBT202Tarımsal Biyoteknoloji Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TOP202Toprak Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TOP204Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Zorunlu 2 2 0 3.0 3.0
TYS204Sulama ve Drenaj Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
ZMT202Genetik Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ZMT214Staj-I Zorunlu 0 0 0 0.0 4.0
Toplam 13 12 0 19.0 31.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TBB301Buğdaygil Yem Bitkileri Zorunlu 1 2 0 2.0 6.0
TBB303Yağ Bitkileri Zorunlu 1 2 0 2.0 6.0
TBB305Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TBBSEÇ-5Seçmeli - 5 SDG 2 0 0 2.0 8.0
ZMT301Bitki Islahı Zorunlu 2 0 0 2.0 6.0
Toplam 8 4 0 10.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TBB302Nişasta ve Şeker Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
TBB304Baklagil Yem Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
TBB306Yemeklik Baklagiller Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
TBBSEÇ-6Seçmeli - 6 SDG 2 0 0 2.0 6.0
TEB306Tarımsal Yayım ve Haberleşme Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ZMT316Staj II Zorunlu 0 0 0 0.0 8.0
Toplam 10 6 0 13.0 35.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TBB401Serin İklim Tahılları Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TBB403Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
TBB405Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tekniği Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
TBB407Mesleki Uygulama I Zorunlu 0 4 0 2.0 4.0
TBB409Çayır Mera Amenajmanı Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TBBSEÇ-7Seçmeli - 7 SDG 2 0 0 2.0 8.0
TBBSOS-ISosyal Seçmeli - I SDG 3 0 0 3.0 3.0
Toplam 11 10 0 16.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TBB402Sıcak İklim Tahılları Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TBB404Çayır Mera Islahı Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
TBB406Tarla Bitkileri Islahı Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
TBB408Mesleki Uygulama II Zorunlu 0 4 0 2.0 4.0
TBBSEÇ-8Seçmeli - 8 SDG 2 0 0 2.0 8.0
TBBSOS-IISosyal Seçmeli - II SDG 3 0 0 3.0 3.0
ZMT402Tarımda Girişimcilik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 12 10 0 17.0 28.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
TBBSEÇ-5 / Seçmeli - 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TBB307 Münavebe 2 0 0 2.0 4.0
TBB309 Biyolojik Çeşitlilik 2 0 0 2.0 4.0
TBB311 Sürdürülebilir Tarım 2 0 0 2.0 4.0
TBB313 Tarla Bitkileri Fizyolojisi 2 0 0 2.0 4.0
TBBSEÇ-6 / Seçmeli - 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TBB308 Tarla Yabancı Otları 1 2 0 2.0 3.0
TBB310 Tohum Kontrol ve Sertifikasyon 1 2 0 2.0 3.0
TBB312 Tarla Bitkilerinden Ürün Standardizasyonu 2 0 0 2.0 3.0
TBB314 Herbaryum Tekniği 2 0 0 2.0 3.0
TBBSEÇ-7 / Seçmeli - 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TBB411 Tarla Denemeleri 1 2 0 2.0 4.0
TBB413 Doğal Yem Kaynakları 2 0 0 2.0 4.0
TBB415 Hızlı Çoğaltım Teknikleri 2 0 0 2.0 4.0
TBB417 Tarla Bitkilerinde Organik Tarım 2 0 0 2.0 4.0
TBBSOS-I / Sosyal Seçmeli - I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SKD501 Yüzme 2 2 0 3.0 3.0
SKD505 Medya ve İletişim 3 0 0 3.0 3.0
SKD507 İnsan İlişkileri ve İletişim 3 0 0 3.0 3.0
SKD511 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi 2 2 0 3.0 3.0
SKD515 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3.0 3.0
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 2 0 0 2.0 0.0
TBBSEÇ-8 / Seçmeli - 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TBB410 Lif Bitkileri 1 2 0 2.0 4.0
TBB412 Keyif Bitkileri 1 2 0 2.0 4.0
TBB414 Kısıtlı Şartlarda Ürün Yönetimi 2 0 0 2.0 4.0
TBB416 Fitoterapi - Aroma Terapi 2 0 0 2.0 4.0
TBBSOS-II / Sosyal Seçmeli - II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SKD502 Yüzme 2 2 0 3.0 3.0
SKD506 Medya ve İletişim 3 0 0 3.0 3.0
SKD508 İnsan İlişkileri ve İletişim 3 0 0 3.0 3.0
SKD512 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi 2 2 0 3.0 3.0
SKD516 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3.0 3.0
SKD524 Girişimcilik ve Yenilikcilik 2 0 0 2.0 0.0