Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Ziraat Fakültesi - Bahçe Bitkileri Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1976 yılında kurulmuş ve Bahçe Bitkileri Bölümü 1982 yılında ilk öğrencilerini alarak lisans eğitim ve öğretimine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve stajda başarılı olan mezunlar, Bahçe Bitkileri alanında Lisans Diploması alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa kabul ve kayıt için lise diplomasına sahip olmak ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre programa yerleştirilmiş olmak şartı aranmaktadır (LYS sınavı hakkında daha fazla bilgi için www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz). Programa, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin yapmış olduğu Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (OMÜ-YÖS) sonucuna göre, belirlenen kontenjan çerçevesinde yabancı öğrenciler de kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilir. Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan Meslek Yüksekokulu mezunları lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu Meslek Yüksekokulundan aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenen intibak yapılır. Bununla birlikte, yabancı dil muafiyeti için yapılan sınavda yeterli puan alan öğrenciler müfredattaki bu derslerden muaf olabilmektedirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre öğrencilerin 5(i) dersleri dışında stajlar dahil en az 240 AKTS kredilik dersi almaları ve başarılı olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Bahçe Bitkileri Lisans Programının misyonu lisans eğitimi boyunca edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklere dayalı olarak tarım sektörünün yetiştiricilik problemlerine çözüm üretebilecek, bu çözümleri iş hayatında kullanabilecek ve ilgili kesimlere iletebilecek ve değişen şartlar karşısında da kendini geliştirebilecek mezunlar yetiştirmektir. Programın vizyonu ise tüm faaliyetlerinde sürekli olarak bilimsel standartları ve objektifliği gözeten, kamu ve özel sektördeki karar vericiler ve mezunlarıyla sürekli irtibat kuran ve tarım sektörün karşılaştığı önemli güncel problemleri takip ederek kendini yenileyen bir eğitim programı olmaktır.

Bahçe Bitkileri Bölümünde asma, değişik meyve ve sebze türleri ile süs bitkilerinin yetiştiriciliği, çoğaltılması, ıslahı, biyoteknolojisi, fizyolojisi ve hasat sonrası fizyolojisi konularında eğitim ve araştırmalar yapılmaktadır. Bölüm öğretim üyeleri değişik sebze, meyve, bağ ve süs bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı, örtüaltında topraksız ve organik yetiştiricilik, bitki fizyolojisi, hasat sonu fizyolojisi, sebze tohumculuğu ve biyoteknoloji konularında uzmanlaşmışlardır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bahçe Bitkileri Bölümü mezunları hem kamu hem de özel sektörde istihdam edilirler. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme ve Etüt Merkezi, kamu ve özel sektör bankaları, tarıma dayalı sanayi işletmeleri, tarımsal kooperatifler, tarım ve tarıma dayalı sektörde kontrol ve sertifika kuruluşları, değerleme şirketleri ve sivil toplum örgütleri bu kuruluşlardan bazıları olarak sıralanabilir. Mezunlar, gelecek vadeden ulusal ve uluslararası kırsal kalkınma projelerinde yer alabilir ve bu projelerde liderlik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini tamamlayan ve yeterli ALES veya GRE puanı, lisans not ortalaması ile yabancı dil puanı olan öğrenciler, kendi alanlarında ulusal veya uluslararası yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda yer alan derslerde değerlendirmenin nasıl yapılacağı ve not verme sistemi ders bilgi paketinde açıklanmıştır. Öğrencilerin ders başarısı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen bağıl değerlendirme sistemine göre değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan toplam 240 AKTS kredi dersi birimini başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 4.0 üzerinden 2.0 veya üzerinde olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 55139 Kurupelit-Atakum/SAMSUN
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ahmet BALKAYA
AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK
Tel: 03623121919

Bölüm Olanakları

Fakültenin bölüme ayrılan arazilerinde ve modern seralarında meyvecilik, sebzecilik , bağcılık ve süs bitkileri yetiştiriciliği alanında uygulamalar ve araştırmalar yapılmaktadır. Bölümün 18 adet plastik ve 1 adet ısıtma sistemi buluna cam serası, 2 adet araştırma serası, bir adet soğuk hava deposu bir adet tohum odası ve beş adet laboratuarı bulunmaktadır. Araştırmalar ve öğrenci uygulamaları buralarda yapılmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
 2. Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
 3. Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
 4. Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
 5. Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
 6. Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
 7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini değerlendirme ve bilgi üretme yöntemleri bilgisine sahiptir.
 • Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, tasarım, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri tanır.
 • Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Gıda, yenilenebilir enerji/ biyo enerji, hammadde üretimi ve/veya işleme süreçleri hakkında bilgi sahibidir.
 • Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
 • Elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
 • Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 • Disiplinler arası çalışma yapar.
 • Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Sorgular ve araştırır.
 • Bilgiye ulaşır, analitik düşünür ve tasarım yapar.
 • Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır.
 • Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekler, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak tarım, orman ve su ürünleri alanlarında plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
 • Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TBBİO107Botanik-I Ortak 2 2 0 3.0 4.0
TBBİO109Zooloji-I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBFİZ107Fizik I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBKİM107Genel Kimya Ortak 2 0 0 2.0 4.0
TBMAT107Matematik I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
ZMT109Tarım Tarihi ve Deontolojisi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 23 2 0 24.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TBBİO108Botanik-II Ortak 2 0 0 2.0 4.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
ZMT102İstatistik Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ZMT104Meteoroloji Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ZMT106Ekoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 6.0
ZMT108Genel Mikrobiyoloji Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
Toplam 18 2 0 19.0 29.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BBB201Genel Meyvecilik Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
TEB201Tarım Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TMB201Tarım Makinaları Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TYS201Kültürteknik Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
ZMT201Gıda Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ZMT203Araştırma ve Deneme Metotları Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ZTB201Zootekni Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
Toplam 17 8 0 21.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BBB204Genel Sebzecilik Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
BKB202Bitki Koruma Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TBB202Tarla Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TBT202Tarımsal Biyoteknoloji Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TOP202Toprak Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TYS202Sera Yapım Tekniği Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
ZMT202Genetik Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ZMT214Staj-I Zorunlu 0 0 0 0.0 4.0
Toplam 13 12 0 19.0 31.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BBB301Süs Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3.0 7.0
BBB303Kışlık Sebze Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 0 3.0 7.0
BBB305Genel Bağcılık Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
BBB307Bahçe Bitkileri Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 6.0
BBBSEÇ-5Seçmeli - 5 SDG 2 2 0 3.0 4.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 10 8 0 14.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BBB302Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyveler Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
BBB304Meyve Çoğaltma Teknikleri Zorunlu 1 2 0 2.0 6.0
BBB306Yazlık Sebze Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
BBBSEÇ-6Seçmeli - 6 SDG 3 0 0 3.0 6.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TEB306Tarımsal Yayım ve Haberleşme Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ZMT316Staj II Zorunlu 0 0 0 0.0 8.0
Toplam 10 6 0 13.0 36.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BBB401Ürün Muhafazası ve Pazarlama Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
BBB403Mantar Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
BBB405Sebze Tohumculuğu ve Çoğaltma Tekniği Zorunlu 1 2 0 2.0 6.0
BBB407Bahçe Bitkileri Islahı Zorunlu 2 0 0 2.0 6.0
BBBSEÇ-7Seçmeli - 7 SDG 2 2 0 3.0 4.0
BBBSOS-ISosyal Seçmeli - I SDG 3 0 0 3.0 3.0
Toplam 12 8 0 16.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BBB402Örtüaltı Sebzeciliği Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
BBB404Sert Kabuklu Meyveler Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
BBB406Üzümsü Meyveler Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
BBB408Mesleki Uygulama Zorunlu 0 4 0 2.0 5.0
BBBSEÇ-8Seçmeli 8 SDG 3 0 0 3.0 4.0
BBBSOS-IISosyal Seçmeli - II SDG 3 0 0 3.0 3.0
ZMT402Tarımda Girişimcilik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 13 10 0 18.0 28.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
BBBSEÇ-5 / Seçmeli - 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BBB309 Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım 2 2 0 3.0 4.0
BBB311 Budama Tekniği ve Terbiye 2 2 0 3.0 4.0
BBBSEÇ-6 / Seçmeli - 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BBB308 Kesme Çiçekçilik 2 2 0 3.0 3.0
BBB310 Mesleki İngilizce 3 0 0 3.0 3.0
BBB312 Turunçgil ve Çay Yetiştiriciliği 3 0 0 3.0 3.0
BBB314 Örtüaltı Meyve Yetiştiriciliği 2 2 0 3.0 3.0
BBBSEÇ-7 / Seçmeli - 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BBB409 Subtropik Meyveler 2 2 0 3.0 4.0
BBB411 Örtüaltı Bağ Yetiştiriciliği 2 2 0 3.0 4.0
BBBSOS-I / Sosyal Seçmeli - I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SKD501 Yüzme 2 2 0 3.0 3.0
SKD505 Medya ve İletişim 3 0 0 3.0 3.0
SKD507 İnsan İlişkileri ve İletişim 3 0 0 3.0 3.0
SKD511 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi 2 2 0 3.0 3.0
SKD515 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3.0 3.0
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 2 0 0 2.0 0.0
BBBSEÇ-8 / Seçmeli 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BBB410 Özel Bağcılık 3 0 0 3.0 4.0
BBB412 Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji 3 0 0 3.0 4.0
BBBSOS-II / Sosyal Seçmeli - II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SKD502 Yüzme 2 2 0 3.0 0.0
SKD506 Medya ve İletişim 3 0 0 3.0 3.0
SKD508 İnsan İlişkileri ve İletişim 3 0 0 3.0 3.0
SKD512 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi 2 2 0 3.0 3.0
SKD516 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3.0 3.0
SKD524 Girişimcilik ve Yenilikcilik 2 0 0 2.0 0.0