Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 1982 yılında kurulmuştur. Zootekni Bölümüne kayıt yaptıran öğrenciler, ilk 2 yarıyılda temel dersleri alırlar. 3 ve 6. yarıyıllarda Ziraat Fakültesinde ilgili bölümlerden alınan dersler yanında Zootekni Bölümünde bazı temel dersler alınır. 7. ve 8. yarıyıllarda ağırlıklı olarak Bölüm Uzmanlığı Derslerini alarak 4 yıllık eğitim sonunda mezun olmaktadırlar. Zootekni Bölümü, Lisans programı yanında Fen Bilimleri Enstitüsü Kapsamında Lisans Üstü programına da sahiptir.
Zootekni Bölümünün çalışma alanlarını Hayvan yetiştirme ve ıslahı, Yemler ve Hayvan Besleme ile Biyometri ve Genetik Anabilim dalları altında yürütmektedir. Bölümde araştırma ve eğitim faaliyetlerinde tavuk, hindi, bıldırcın, keklik vb kanatlı hayvanlar, sığır, koyun, keçi ve arı gibi hayvan türleri kullanılmaktadır.
Bölümde sığır, koyun, keçi, arıcılık, kanatlı üretimi ve beslenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülebildiği laboratuarlar ile uygulama birimleri bulunmaktadır. Öğrencilerimizin Yetiştirme, Yemler ve hayvan besleme, Üreme biyolojisi, Genetik ve mikrobiyoloji laboratuarlarında uygulamalı eğitim alma şansına sahiptir. Bölümümüzde ayrıca süt sığırcılığı, koyunculuk, keçicilik, arıcılık, et ve yumurta tavukçuluğu, hindi, bıldırcın, keklik vb. kanatlıların üretim alanlarında araştırma ve uygulama faaliyetleri yürütülmektedir.

Kazanılan Derece

Ziraat Mühendisi, Zootekni Bölümü

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans programına başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte Fakülte Dekanlığına yapılır. Lisans programına başvurabilmek için adayların bir lise diplomasına ve ÖSYM Sınav Başarı belgesine sahip olmaları gerekir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Öğrenci kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre ilgili birim tarafından yürütülür. Öğrenciler, her yarıyıl veya ders yılı başında akademik takvimde belirlenen süre içerisinde o yarıyılda veya yılda alacakları derslere kaydolmak/kaydını yenilemek zorundadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Herhangi bir ön şart olmamakla birlikte Tarım Meslek Liseleri, Hayvan Sağlık Meslek Liseleri ve Laboratuar Meslek Liselerinden mezun olanlar, Çiftklik Hayvanlarını sevenler ve bunlardan korkmayanlar Zootekni Programından daha fazla yararlanmakta ve daha iyi yetişmektedirler. Ayrıca alanı ile ilgili önlisan bölümlerinden dikey geçiş veya başka ziraat fakültelerinin zootekni bölümlerinden yatay geçiş ile öğrenci kabul etmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Zootekni Bölümü Lisans programına kayıt yaptıracak öğrencilerin liselerde öğretilen konularda yeterli olmaları beklenmektedir. Lisans programına kayıt yaptıracak öğrenciler "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine" tabidirler. Öğrenim süresi boyunca 240 AKTS krediyi başarılı olarak tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Program Profili

Zootekni Bölümü Lisans Programı 8 yarıyılı kapsayan 4 yıllık süreyi kapsamaktadır. Bu süre içerisinde toplam 127 kredilik ders alması ve stajların (2. ve 3. yılda) yapılması gerekmektedir. Programda Temel dersler ile Diğer Bölümlerden alınan derslerden sonra ağırlıklı olarak Bölüm Programı uygulanmaktadır. Zootekni Bölümü, Hayvansal üretimin yetiştirme teknikleri, genetik, ıslah, besleme, kayıt altına alma ve sevk-idare işlemlerinin öğretildiği bir alandır. Bölümde üzerinde çalışmalar da yapılabilen türler Büyükbaş Hayvanlar (Sığır ve Manda), Küçükbaş Hayvanlar (Koyun ve Keçi), Kanatlı Hayvanlar (Et ve Yumurta tavukları, Hindi, Kaz, Ördek, Bıldırcın, Sülün, Keklik), Arı gibi türlerdir. Bu türlerde ıslah-bakım-besleme-yönetim gibi işlemler kaliteli hayvansal ürünler üretiminin güvencesi olarak ele alınmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Zootekni Bölümü Lisans Programını tamamlayan öğrenciler Ziraat Mühendisi Zooteknist olarak mesleklerini sürdürmektedir. Tarımsal Üretimin ana kollarından birisi olan Hayvansal Üretim ile ilgili alanlarda, Yem Sektöründe, Gıda Sektöründe, Sanayide ve Kamuda çalışma imkanı bulabilmektedirler. Özellikle bir sektör halini alan Tavukçuluğun tüm birimlerinde, giderek büyük entansif işletmelerin ön plana çıktığı Sığırcılık işletmelerinde ve diğer alanlarda kolayca iş bulabilmektedirler. Ayrıca, Ziraat Mühendisi ünvanı ile mezun olanlara Yasal olarak sağlanan tüm haklardan yararlanmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Zootekni Bölümü Lisans Programını tamamlayan öğrenciler, Zootekni Yüksek Lisans Programına ve diğer yüksek lisans programlarına devam edebilirler. Veteriner Fakültelerinde Lisans Üstü çalışmalara katılım mümkündür.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler aldıkları derslerde dönem içi ve dönem sonu değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. Ders başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü Not Dönüşüm Tablosu esas alınır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

Asgari 240 AKTS kredi saat dersi 100'lük sistemde en az 60 alarak başarı ile tamamlayan ve stajlarını tamamlayan öğrenciler Zootekni Bölümünden Ziraat Mühendisi Ünvanı ile Lisans derecesi almaya hak kazanacaklardır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Musa SARICA
İletişim Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 55139, Samsun/T ürkiye,
Fax:+903624576034
Tel:+903121919/1157

Bölüm Olanakları

Bölümde Sığır, Koyun, Keçi, Et ve Yumurta Tavuğu, Bıldırcın, Keklik ve Bal arası üretimleri yapılmakta, elde edilen ürünler Üniversite Kampüsünde pazarlanmaktadır. Bu alanlarda eğitim ve araştırma altyapısı en güçlü olan birimlerdendir. Üreticilere ve teknik elemanlara bu alanlarda elde edilen deneyimler sunulabilmektedir. Ayrıca yemleme, yönetim ve kayıt değerlendirmede destekler sağlanabilmektedir. Bölümde bulunan Laboratuarlarda yemlerdeki her türlü analizler ve kan analizleri yapılabilmektedir. Biyometri ve Genetik Anabilim Dalında Üretim Organizasyonu yanında araştırmalardan elde edilen verilerin değerledirilmesi ve yorumlanması ile ilgili hizmetler verilmektedir. Seminer Salonu ve Kütüphane hizmetleri bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
 2. Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
 3. Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
 4. Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
 5. Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
 6. Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
 7. Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
 8. Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
 9. Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
 10. Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
 11. Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
 12. Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.
 13. Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini değerlendirme ve bilgi üretme yöntemleri bilgisine sahiptir.
 • Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, tasarım, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri tanır.
 • Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Gıda, yenilenebilir enerji/ biyo enerji, hammadde üretimi ve/veya işleme süreçleri hakkında bilgi sahibidir.
 • Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
 • Elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
 • Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
 • Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
 • Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 • Disiplinler arası çalışma yapar.
 • Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
 • Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Sorgular ve araştırır.
 • Bilgiye ulaşır, analitik düşünür ve tasarım yapar.
 • Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır.
 • Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekler, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
 • Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
 • Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak tarım, orman ve su ürünleri alanlarında plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
 • Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
 • Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 1.0 2.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I 927001 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 3.0 0.0
TBBİO107Botanik-I 927006 2 2 0 4.0 3.0
TBBİO109Zooloji-I 927006 3 0 0 0.0 3.0
TBFİZ107Fizik I 927006 3 0 0 0.0 3.0
TBKİM107Genel Kimya 927006 2 0 0 4.0 2.0
TBMAT107Matematik I 927006 3 0 0 4.0 3.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 1.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
ZMT109Tarım Tarihi ve Deontolojisi I 927001 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 23 2 0 21.0 24.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 1.0 2.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II 927001 2 0 0 2.0 2.0
KİM106Organik Kimya 927001 2 0 0 4.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TBBİO110Zooloji-II 927006 2 0 0 4.0 2.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 1.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
ZMT102İstatistik 927001 3 0 0 0.0 3.0
ZMT104Meteoroloji 927001 2 0 0 5.0 2.0
ZMT108Genel Mikrobiyoloji 927001 1 2 0 5.0 2.0
ZTB102Türkiye Hayvancılığı 927001 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 2 0 26.0 21.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
TEB201Tarım Ekonomisi 927001 3 0 0 4.0 3.0
TMB201Tarım Makinaları 927001 2 2 0 4.0 3.0
TYS201Kültürteknik 927001 2 2 0 4.0 3.0
ZMT201Gıda Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0 3.0
ZMT203Araştırma ve Deneme Metotları 927001 3 0 0 5.0 3.0
ZTB203Hayvan Yetiştirme İlkeleri 927001 1 2 0 5.0 2.0
ZTB205Hayvancılık Organizasyonları 927001 2 0 0 4.0 2.0
Toplam 16 6 0 26.0 19.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BBB202Bahçe Bitkileri 927001 2 2 0 4.0 3.0
BKB202Bitki Koruma 927001 2 2 0 4.0 3.0
TBB202Tarla Bitkileri 927001 2 2 0 4.0 3.0
TBT202Tarımsal Biyoteknoloji 927001 2 2 0 4.0 3.0
TOP202Toprak Bilgisi 927001 2 2 0 4.0 3.0
ZMT202Genetik 927001 2 0 0 3.0 2.0
ZMT214Staj-I 927001 0 0 0 4.0 0.0
ZTB202Hayvan Besleme İlkeleri 927001 1 2 0 3.0 2.0
Toplam 13 12 0 30.0 19.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ZTB301Hayvan Besleme Biyokimyası 927001 1 2 0 8.0 2.0
ZTB303Yemler Bilgisi ve Teknolojisi 927001 1 2 0 8.0 2.0
ZTB305Mesleki Uygulama I 927001 0 4 0 6.0 2.0
ZTBSEÇ-5Seçmeli - 5 927003 3 0 0 8.0 3.0
Toplam 5 8 0 30.0 9.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ZTB302Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması 927001 1 2 0 4.0 2.0
ZTB304Arı Yetiştirme 927001 1 2 0 4.0 2.0
ZTB306Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama 927001 1 2 0 4.0 2.0
ZTB308Mesleki Uygulama II 927001 0 4 0 4.0 2.0
ZTB316Staj II 927001 0 0 0 8.0 0.0
ZTBSEÇ-6Seçmeli - 6 927003 3 0 0 6.0 3.0
Toplam 6 10 0 30.0 11.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ZTB401Küçükbaş Hayvan Yetiştirme 927001 1 2 0 5.0 2.0
ZTB403Büyükbaş Hayvan Yetiştirme 927001 1 2 0 5.0 2.0
ZTB405Kanatlı Hayvan Yetiştirme 927001 1 2 0 5.0 2.0
ZTB407Zooteknide Araştırma ve Değerlendirme 927001 1 2 0 4.0 2.0
ZTBSEÇ-7Seçmeli - 7 927003 3 0 0 8.0 3.0
ZTBSOS-ISosyal Seçmeli - I 927003 3 0 0 3.0 3.0
Toplam 10 8 0 30.0 14.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ZMT402Tarımda Girişimcilik 927001 2 0 0 0.0 2.0
ZTB402Kanatlı Hayvan Besleme 927001 1 2 0 4.0 2.0
ZTB404Hayvan Islahı 927001 1 2 0 5.0 2.0
ZTB406Ruminant Besleme 927001 1 2 0 4.0 2.0
ZTB408Hayvancılıkta Projelendirme ve Proje Sunumu 927001 1 2 0 4.0 2.0
ZTBSEÇ-8Seçmeli - 8 927003 3 0 0 8.0 3.0
ZTBSOS-IISosyal Seçmeli - II 927003 3 0 0 3.0 3.0
Toplam 12 8 0 28.0 16.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 2.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 2.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
ZTBSEÇ-5 / Seçmeli - 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ZTB307 Hayvan Anatomi ve Fizyolojisi 927001 3 0 0 4.0
ZTB309 Hayvan Hastalıkları ve Sağlığı Koruma 927001 3 0 0 4.0
ZTB311 Arı Hastalık ve Zararlıları 927001 3 0 0 4.0
ZTB313 Bilgisayar Destekli Biyoistatistik 927001 3 0 0 4.0
ZTBSEÇ-6 / Seçmeli - 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ZTB310 Hayvan Ekolojisi 927001 3 0 0 3.0
ZTB312 Sektörel Hayvan Besleme Uygulamaları 927001 3 0 0 3.0
ZTB314 Manda Yetiştiriciliği 927001 3 0 0 3.0
ZTB316 Damızlık Sürü ve Kuluçka Yönetimi 927001 3 0 0 3.0
ZTBSEÇ-7 / Seçmeli - 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ZTB409 Organik Hayvancılık 927001 3 0 0 4.0
ZTB411 Hindi Yetiştirme 927001 3 0 0 4.0
ZTB413 Silaj Teknolojisi 927001 3 0 0 4.0
ZTB415 Biyoinformatik 927001 3 0 0 4.0
ZTB417 Besicilik 927001 3 0 0 4.0
ZTBSOS-I / Sosyal Seçmeli - I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SKD501 Yüzme 927006 2 2 0 3.0
SKD505 Medya ve İletişim 927006 3 0 0 3.0
SKD507 İnsan İlişkileri ve İletişim 927006 3 0 0 3.0
SKD511 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi 927006 2 2 0 3.0
SKD515 Yönetim ve Organizasyon 927006 3 0 0 3.0
SKD521 Girişimcilik 927006 2 2 0 0.0
ZTBSEÇ-8 / Seçmeli - 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ZTB410 Yem Değerlendirme ve Analiz Teknikleri 927001 3 0 0 4.0
ZTB412 Süt Sığırlarının Beslenmesi 927001 3 0 0 4.0
ZTB414 Ana Arı Yetiştiriciliği 927001 3 0 0 4.0
ZTB416 Tavşan Yetiştiriciliği 927001 3 0 0 4.0
ZTB418 Rasyon Hazırlama 927001 3 0 0 4.0
ZTBSOS-II / Sosyal Seçmeli - II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SKD502 Yüzme 927006 2 2 0 3.0
SKD506 Medya ve İletişim 927006 3 0 0 3.0
SKD508 İnsan İlişkileri ve İletişim 927006 3 0 0 3.0
SKD512 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi 927001 2 2 0 3.0
SKD516 Yönetim ve Organizasyon 927006 3 0 0 3.0
SKD522 Girişimcilk 927001 2 2 0 0.0