Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Ziraat Fakültesi - Bitki Koruma Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 1984 yılında kurulmuş, 1992–1993 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almış ve 1996 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Bitki Koruma Bölümü, Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere 2 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bu anabilim dallarından Entomoloji; Nematoloji, Akaroloji ve Genel Entomoloji; Fitopatoloji ise; Mikoloji, Herboloji, Viroloji ve Bakteriyoloji olmak üzere farklı alt bilim dallarının çalışma konularını kapsamaktadır. Bitki koruma bölümünde halen 12 Öğretim Üyesi ve 7 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bitki Koruma Programının amacı, kültür bitkilerinde ürün kayıplarına neden olan zararlı, hastalık ve yabancı otların; teşhisleri, biyolojileri, zarar şekillerinin belirlenmesi, kültür bitkilerinin bu etmenlerden korunması ve mücadele yöntemleri ile kentsel zararlılar hakkında bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Ziraat Mühendisi, Bitki Koruma

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans programına başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte Fakülte Dekanlığına yapılır. Lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına ve ÖSYM Sınav Başarı belgesine sahip olmaları gerekir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Öğrenci kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre ilgili birim tarafından yürütülür. Öğrenciler, her yarıyıl veya ders yılı başında akademik takvimde belirlenen süre içerisinde o yarıyılda veya yılda alacakları derslere kaydolmak/kaydını yenilemek zorundadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ticaret ve Meslek Liseleri ile normal lise mezunları ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri halinde doğrudan lisans programımıza kayıt yaptırabilirler. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her yıl, meslek yüksekokulu ve açıköğretim önlisans mezunları ile o yıl son sınıfta olup staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirenle lisans programlarına dikey geçiş için başvurabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bitki Koruma Lisans programına kayıt yaptıracak öğrencilerin liselerde öğretilen konularda yeterli olmaları beklenmektedir. Bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ı, toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Program Profili

Bitki Koruma Lisans Programı 8 yarıyılı kapsayan 4 yıllık süreyi kapsamaktadır. Bu süre içerisinde toplam 127 kredilik ders alması ve stajların (2. ve 3. yılda) yapılması gerekmektedir.Lisans programında tarımı yapılan kültür bitkilerinde sorun oluşturan, zararlı böcekler, (biyotik ve abiyotik hastalıklar) parazitik ve parazitik olmayan hastalıklar ile yabancı otların tanı, teşhis, biyolojileri ve bunlarla mücadele yöntemleri hakkında temel bilgiler verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tarım Bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğü- Bitki Koruma Şube Müdürlüğü (İç karantina dahil), Karantina Müdürlüğü (Dış karantina- İhraç ve ithal edilen ürünler), Araştırma Enstitüleri-Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri , Narenciye Araştırma Enstitüsü, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Ziraat Fakülteleri- Bitki Koruma Bölümleri, Zirai ilaç firmaları (Bayer, Hektaş, Dow Elenco, BASF, Altın Tarım, Koruma Tarım, Cansa, Sygenta gibi), Tohum üretim şirketleri, Böcek üretim şirketleri-Biyolojik mücadele, İlaçlama şirketleri- çevre sağlığı ilaçlaması, Tarımsal danışmanlık şirketleri, Özel çiftlikler ve seralarda iş olanağı ve İlaç bayi açmak gibi alanlarda çalışma imkanları bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bitki Koruma Lisans Programını tamamlayan öğrenciler, Bitki Koruma Yüksek Lisans Programına ve diğer yüksek lisans programlarına devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler aldıkları derslerde dönem içi ve dönem sonu değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin % 40’ı ve yarıyıl sınav puanının da % 60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. Ders başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü Not Dönüşüm Tablosu esas alınır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

Asgari 131 kredi saat dersi(240 AKTS Kredisi) 100'lük sistemde en az 60 alarak başarı ile tamamlayan ve stajlarını tamamlayan öğrenciler Bitki Koruma Alanında Lisans derecesi almaya hak kazanacaklardır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Celal TUNCER, Bölüm Başkanı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 55139, Samsun/Türkiye, Fax:+903624576034 Tel:+903121919/1077

Bölüm Olanakları

ENTOMOLOJİ LABORATUVARI
MİKOLOJİ LABORATUVARI
HERBOLOJİ LABORATUVARI
AKAROLOJİ LABORATUVARI
VİROLOJİ LABORATUVARI
NEMOTOLOJİ LABORATUVARI
BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI
GENEL OLARAK:
2 adet 6 bölmeli cam sera
2 adet iklim odası
1 adet screen house

Program Çıktıları

 1. Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
 2. Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
 3. Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
 4. Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
 5. Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
 6. Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
 7. Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
 8. Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
 9. Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
 10. Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur
 11. Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini değerlendirme ve bilgi üretme yöntemleri bilgisine sahiptir.
 • Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, tasarım, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri tanır.
 • Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Gıda, yenilenebilir enerji/ biyo enerji, hammadde üretimi ve/veya işleme süreçleri hakkında bilgi sahibidir.
 • Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
 • Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
 • Elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
 • Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
 • Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
 • Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 • Disiplinler arası çalışma yapar.
 • Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Sorgular ve araştırır.
 • Bilgiye ulaşır, analitik düşünür ve tasarım yapar.
 • Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır.
 • Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekler, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
 • Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak tarım, orman ve su ürünleri alanlarında plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
 • Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 1.0 2.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I 927001 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TBBİO107Botanik-I 927006 2 2 0 4.0 3.0
TBBİO109Zooloji-I 927006 3 0 0 4.0 3.0
TBFİZ107Fizik I 927006 3 0 0 0.0 3.0
TBKİM107Genel Kimya 927006 2 0 0 4.0 2.0
TBMAT107Matematik I 927006 3 0 0 4.0 3.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 1.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
ZMT109Tarım Tarihi ve Deontolojisi I 927001 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 23 2 0 22.0 24.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 1.0 2.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II 927001 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TBBİO108Botanik-II 927006 2 0 0 4.0 2.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 1.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
ZMT102İstatistik 927001 3 0 0 0.0 3.0
ZMT104Meteoroloji 927001 2 0 0 5.0 2.0
ZMT106Ekoloji 927001 2 0 0 0.0 2.0
ZMT108Genel Mikrobiyoloji 927001 1 2 0 5.0 2.0
Toplam 18 2 0 20.0 19.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BKB201Entomoloji 927001 2 2 0 6.0 3.0
MYD201Mesleki İngilizce 927001 2 0 0 4.0 2.0
TEB201Tarım Ekonomisi 927001 3 0 0 4.0 3.0
TMB201Tarım Makinaları 927001 2 2 0 4.0 3.0
TYS201Kültürteknik 927001 2 2 0 4.0 3.0
ZMT201Gıda Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0 3.0
ZTB201Zootekni 927001 2 2 0 4.0 3.0
Toplam 16 8 0 26.0 20.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BBB202Bahçe Bitkileri 927001 2 2 0 4.0 3.0
BKB204Fitopatoloji 927001 2 2 0 4.0 3.0
TBB202Tarla Bitkileri 927001 2 2 0 4.0 3.0
TBT202Tarımsal Biyoteknoloji 927001 2 2 0 4.0 3.0
TMB202Tarımsal Mücadele Makinaları 927001 2 0 0 3.0 2.0
TOP202Toprak Bilgisi 927001 2 2 0 4.0 3.0
ZMT202Genetik 927001 2 0 0 3.0 2.0
ZMT214Staj-I 927001 0 0 0 4.0 0.0
Toplam 14 10 0 30.0 19.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BKB301Mikoloji 927001 1 2 0 6.0 2.0
BKB303Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 927001 1 2 0 5.0 2.0
BKB305Bitki Hastalık ve Yabancı Ot İlaçları 927001 3 0 0 5.0 3.0
BKB307Bitki Zararlılarıyla Mücadele Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0 3.0
BKBSEÇ-5Seçmeli - 5 927003 1 2 0 8.0 2.0
Toplam 9 6 0 30.0 12.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BKB302Nematoloji 927001 1 2 0 4.0 2.0
BKB304Böcek Sistematiği 927001 2 2 0 5.0 3.0
BKB306Virüs ve Viroid Hastalıkları 927001 2 2 0 4.0 3.0
BKBSEÇ-6Seçmeli - 6 927003 2 0 0 9.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
ZMT316Staj II 927001 0 0 0 8.0 0.0
Toplam 7 6 0 30.0 10.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BKB401Genel Bitki Fungal Hastalıkları 927001 2 2 0 5.0 3.0
BKB403Tarla Bitkileri Zararlıları 927001 2 2 0 5.0 3.0
BKB405Depolanmış Ürün Zararlıları 927001 2 0 0 4.0 2.0
BKB407Bitki Kliniği I 927001 0 4 0 5.0 2.0
BKB409Bitki Korumada Araştırma ve Değerlendirme 927001 1 2 0 4.0 2.0
BKBSEÇ-7Seçmeli - 7 927003 2 0 0 4.0 2.0
BKBSOS-ISosyal Seçmeli - I 927003 3 0 0 3.0 3.0
Toplam 12 10 0 30.0 17.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BKB402Yabancı Otlar ve Mücadelesi 927001 2 2 0 4.0 3.0
BKB404Prokaryotik Bitki Hastalıkları 927001 2 2 0 4.0 3.0
BKB406Genel Meyve Zararlıları 927001 2 2 0 5.0 3.0
BKB408Bitki Kliniği II 927001 0 4 0 6.0 2.0
BKBSEÇ-8Seçmeli - 8 927003 2 0 0 8.0 2.0
BKBSOS-IISosyal Seçmeli - II 927003 3 0 0 3.0 3.0
ZMT402Tarımda Girişimcilik 927001 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 13 10 0 30.0 18.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
BKBSEÇ-5 / Seçmeli - 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BKB309 Viroloji 927001 1 2 0 4.0
BKB311 Herboloji 927001 1 2 0 4.0
BKB313 Akaroloji 927001 1 2 0 4.0
BKB315 Park ve Süs Bitkileri Zararlıları 927001 1 2 0 4.0
BKB317 Bakteriyoloji 927001 1 2 0 4.0
BKBSEÇ-6 / Seçmeli - 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BKB308 Böcek Ekolojisi 927001 2 0 0 4.0
BKB310 Bitki Hastalıklarıyla Mücadele Yöntemleri 927001 2 0 0 3.0
BKB312 Bakteri Ekolojisi ve Epidemiyolojisi 927001 1 2 0 3.0
BKB314 Virüs Ekolojisi ve Epidemiyolojisi 927001 1 2 0 3.0
BKB316 Yabancı Ot Sistematiği 927001 1 2 0 3.0
BKB318 Pestisitler ve Biyositler 927001 2 0 0 3.0
BKBSEÇ-7 / Seçmeli - 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BKB411 Kentsel Entomoloji 927001 2 0 0 4.0
BKB413 Endüstri Bitkileri Zararlıları 927001 2 0 0 4.0
BKB415 Park ve Süs Bitkileri Hastalıkları 927001 1 2 0 4.0
BKB417 Endüstri Bitkileri Fungal Hastalıkları 927001 1 2 0 4.0
BKBSOS-I / Sosyal Seçmeli - I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SKD501 Yüzme 927006 2 2 0 3.0
SKD505 Medya ve İletişim 927006 3 0 0 3.0
SKD507 İnsan İlişkileri ve İletişim 927006 3 0 0 3.0
SKD511 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi 927006 2 2 0 3.0
SKD515 Yönetim ve Organizasyon 927006 3 0 0 3.0
SKD521 Girişimcilik 927006 2 2 0 0.0
BKBSEÇ-8 / Seçmeli - 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BKB410 Sebze Zararlıları 927001 1 2 0 0.0
BKB412 Özel Meyve Zararlılar 927001 2 0 0 0.0
BKB414 Depolanmış Ürün Hastalıkları 927001 2 0 0 0.0
BKB416 Organik Tarımda Bitki Koruma 927001 2 0 0 0.0
BKBSOS-II / Sosyal Seçmeli - II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SKD502 Yüzme 927006 2 2 0 3.0
SKD506 Medya ve İletişim 927006 3 0 0 3.0
SKD508 İnsan İlişkileri ve İletişim 927006 3 0 0 3.0
SKD512 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi 927001 2 2 0 3.0
SKD516 Yönetim ve Organizasyon 927006 3 0 0 3.0
SKD522 Girişimcilk 927001 2 2 0 0.0