Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Ziraat Fakültesi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 1984 yılında Kültürteknik Bölümü olarak kurulmuştur, 1992 yılında ilk öğrencileri alınmış ve İlk mezunlarını 1996 yılında Ziraat Mühendisi olarak vermiştir.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve stajda başarılı olan mezunlar, Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında Lisans Diploması alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa kabul ve kayıt için lise diplomasına sahip olmak ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre programa yerleştirilmiş olmak şartı aranmaktadır (LYS hakkında daha fazla bilgi için www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz). Programa Ondokuz Mayıs Üniversitesinin yapmış olduğu Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı ile (OMÜ-YÖS) belirlenen kontenjan çerçevesinde yabancı öğrenciler de kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan MEslek Yüksek Okulu mezunları da lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu Meslek Yüksek Okulundan aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır. Bununla birlikte, yabancı dil muafiyeti için yapılan sınavda yeterli puan alan öğrenciler müfredattaki bu derslerden muaf olabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre öğrencilerin 5 (i) dersleri dışında en az 120 (240 ECTS) kredilik (bitirme tezi ve staj dahil) dersi almaları ve başarılı olmaları gerekmektedir. Bir dersin başarılması için, dönem içi değerlendirme (%40) ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarının (%60) ortalamasının en az 60 (CC) olması gerekir.

Program Profili

Lisans eğitimi boyunca edindiği bilgi, beceri ve yeterliliklerle, tarımsal yapılar ve sulama alanında var olan sorunların çözümüne etkin katkı sağlayabilecek, değişen şartlar karşısında kendini geliştirebilecek mezunlar yetiştirmektir. tüm faaliyetlerinde sürekli olarak bilimsel standartları ve objektifliği gözeten bir eğitim programı olmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Lisans Programını tamamlayan öğrenciler Ziraat Mühendisi olarak Tarım, Gıda, Çevre ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının birçok bölümünde, tarım alanında mühendislik hizmeti veren bir çok özel kuruluşta planlayıcı, uygulayıcı ve danışman olarak çalışabilmektedir. Bununla birlikte son yıllarda daha da önem kazanan su ve bununla ilgili toplulaştırma, kırsal yerleşmeler ve arazi tesviyesi yapan kurumlarda ısrarla aranan eleman haline gelmeleri söz konusudur. Eski adıyla köy hizmetleri ve devlet su işleri veya onlarla ilişkili bölümlerde meslek içi eğitim almadan bu konularda söz sahibi olmaları açısından önemlidir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini tamamlayan ve yeterli ALES veya GRE puanı, lisans not ortalaması ve yabancı dil puanı olan öğrenciler, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her bir ders bilgi paketinde ders değerlendirme ve not verme açıklanmıştır. Notlar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen bağıl değerlendirme sistemine göre değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan 240 AKTS kredi dersi birimini başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Yusuf DEMİR. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 55139, Atakum, Samsun/Türkiye, Tel. +90.362.3121919/1272, Faks: +90.362.4576034, E-mail: yusufd@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümde 1 adet Hidrolik ve Sulama Laboratuvarı 1 adet Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk Laboratuvarı 1 adet Ölçme laboratuvarı 1 Adet Bilgisayar Destekli Çizim Laboratuvarı ile Uzaktan Algılama ve CBS labaratuvarı bulunmaktadır. Bunu dışında öğrencilere teknik anlamda bilgi ve görgülerini artıracak yakın çevredeki baraj ve göletler tanıtılmaktadır. Ayrıca Tarla denemeleri yapmak üzere Bafra da ortak kullanımda 500 dekarlık deneme alanı da mevcuttur.

Program Çıktıları

 1. Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
 2. Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
 3. Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
 4. Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
 5. Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
 6. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
 7. Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
 8. Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
 9. Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
 10. Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.
 11. Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
 12. Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini değerlendirme ve bilgi üretme yöntemleri bilgisine sahiptir.
 • Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, tasarım, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri tanır.
 • Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Gıda, yenilenebilir enerji/ biyo enerji, hammadde üretimi ve/veya işleme süreçleri hakkında bilgi sahibidir.
 • Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
 • Elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
 • Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 • Disiplinler arası çalışma yapar.
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Sorgular ve araştırır.
 • Bilgiye ulaşır, analitik düşünür ve tasarım yapar.
 • Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır.
 • Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekler, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
 • Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
 • Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak tarım, orman ve su ürünleri alanlarında plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
 • Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
 • Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 3.0
TBFİZ107Fizik I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBKİM107Genel Kimya Ortak 2 0 0 2.0 4.0
TBMAT107Matematik I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
ZMT101Teknik Resim Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
ZMT105Malzeme Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ZMT109Tarım Tarihi ve Deontolojisi I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
Toplam 21 2 0 22.0 31.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TBBİO112Biyoloji Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBFİZ108Fizik II Ortak 3 0 0 3.0 0.0
TBMAT108Matematik II Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TYS102Kültürtekniğe Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
ZMT102İstatistik Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ZMT104Meteoroloji Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 24 0 0 24.0 25.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TEB201Tarım Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TMB201Tarım Makinaları Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TYS203Statik Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TYS205Mühendislik Matematiği Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
ZMT201Gıda Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ZMT205Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ZTB201Zootekni Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
Toplam 17 4 0 19.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BBB202Bahçe Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
BKB202Bitki Koruma Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TBB202Tarla Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TBT202Tarımsal Biyoteknoloji Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TOP202Toprak Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
ZMT204Ölçme Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3.0 3.0
ZMT208Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
ZMT214Staj-I Zorunlu 0 0 0 0.0 4.0
Toplam 13 14 0 20.0 31.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TYS301Hidrolik Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
TYS303Mukavemet Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
TYS305Tarımsal İnşaat Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
TYS307Tarımsal Drenaj Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
TYS309Su Kaynaklarının Planlanlaması Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TYSSEÇ-5Seçmeli - 5 SDG 2 0 0 2.0 6.0
Toplam 11 2 0 12.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TYS302Tarımsal Sulama Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
TYS304Hidroloji Zorunlu 1 2 0 2.0 6.0
TYS306Mühendislik Ölçmesi Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
TYS308Mühendislik Meteorolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
TYS310Kırsal Yerleşim Tekniği Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
TYSSEÇ-6Seçmeli - 6 SDG 4 0 0 4.0 4.0
ZMT316Staj II Zorunlu 0 0 0 0.0 8.0
Toplam 11 6 0 14.0 38.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TYS401Drenaj Sistemlerinin Planlanması Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
TYS403Toprak Su Yapıları Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
TYS405Tarımsal Yapılar Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
TYS407Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
TYS409Kültürteknikte Araştırma ve Değerlendirme I Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
TYSSEÇ-7Seçmeli - 7 SDG 4 0 0 4.0 5.0
TYSSOS-ISosyal Seçmeli - I SDG 3 0 0 3.0 3.0
Toplam 13 10 0 18.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TYS402Arazi Toplulaştırılması Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
TYS404Sera Yapım Tekniği Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
TYS406İçme ve Kullanma Suyu Sağlama Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TYS408Kültürteknikte Araştırma ve Değerlendirme II Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
TYSSEÇ-8Seçmeli - 8 SDG 2 0 0 2.0 8.0
TYSSOS-IISosyal Seçmeli - II SDG 3 0 0 3.0 3.0
ZMT402Tarımda Girişimcilik Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 13 6 0 16.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
TYSSEÇ-5 / Seçmeli - 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TYS311 Toprak Bitki Su İlişkileri 2 0 0 2.0 3.0
TYS313 Kültür Bitkilerinde Sulama 2 0 0 2.0 3.0
TYS315 Mesleki Bilgisayar Uygulamaları 1 2 0 2.0 3.0
TYS317 Uzaktan Algılama ve Cbs 1 2 0 2.0 3.0
TYSSEÇ-6 / Seçmeli - 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TYS312 Zemin Mekaniği 4 0 0 4.0 4.0
TYS314 Gölet ve Barajların Planlanması 4 0 0 4.0 4.0
TYSSEÇ-7 / Seçmeli - 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TYS411 Betonarme 4 0 0 4.0 5.0
TYS413 Çelik Yapılar 4 0 0 4.0 5.0
TYSSOS-I / Sosyal Seçmeli - I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SKD501 Yüzme 2 2 0 3.0 3.0
SKD505 Medya ve İletişim 3 0 0 3.0 3.0
SKD507 İnsan İlişkileri ve İletişim 3 0 0 3.0 3.0
SKD511 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi 2 2 0 3.0 3.0
SKD515 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3.0 3.0
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 2 0 0 2.0 0.0
TYSSEÇ-8 / Seçmeli - 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TYS410 Sulama Sistemlerinin Planlanması 3 2 0 4.0 8.0
TYS412 Bitki Su Tüketimi 2 0 0 2.0 8.0
TYS414 Sulama Sistemlerinde Organizasyon ve Yönetim 2 0 0 2.0 8.0
TYSSOS-II / Sosyal Seçmeli - II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SKD502 Yüzme 2 2 0 3.0 3.0
SKD506 Medya ve İletişim 3 0 0 3.0 3.0
SKD508 İnsan İlişkileri ve İletişim 3 0 0 3.0 3.0
SKD512 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi 2 2 0 3.0 3.0
SKD516 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3.0 3.0
SKD524 Girişimcilik ve Yenilikcilik 2 0 0 2.0 0.0