Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Ziraat Fakültesi - Tarım Ekonomisi Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Tarım Ekonomisi Bölümü, 1991 yılından bu yana Ziraat Fakültesi bünyesinde eğitim vermektedir. Bölüm bünyesinde “Tarımsal İşletmecilik” ile “Tarım Politikası ve Yayım” adı altında iki Anabilim Dalı bulunmaktadır. Her Anabilim dalı kendi alanında eğitim, öğretim ve araştırma birimi niteliğindedir. Tarım Ekonomisi Bölümünde halen 5 öğretim üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 8 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Tarım Ekonomisi Bölümü genel olarak, tarım sektöründeki özel ve kamu kuruluşlarının tarım ekonomisiyle ilgili çalışma alanlarında hizmet verecek Tarım Ekonomisti Ziraat Mühendislerini yetiştirmek, uluslararası, ülke ve bölge düzeyinde tarım ekonomisine ilişkin sorunlara yönelik çalışmalar yapmak, bu konularda Yüksek Lisans yaptırarak ülkemizin gereksinme duyduğu uzman elemanları yetiştirmek amacıyla faaliyette bulunmaktadır. Bölüm öğretiminin genel amacı; tarımsal faaliyetin teknik yönleri ve diğer tarımsal bilim dallarının ortaya koydukları sonuçların ekonomik prensipler uyarınca nerede, ne zaman ve nasıl uygulanabileceğini belirtmektir. Tarım Ekonomisi, ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal problemlere çözüm arayan bir bilim dalıdır. Tarım Ekonomisti; hem tarımın tarla bitkileri, bahçe bitkileri, hayvancılık ve tarım ürünlerini değerlendirme gibi teknik konularını, hem de ekonominin planlama, yönetim, finansman, muhasebe, işletmecilik, pazarlama tarım politikası, tarım hukuku, köy sosyolojisi, tarımsal yayım gibi konularını bilmek durumundadır. Ayrıca Tarım Ekonomistleri, tarım sektörünü geliştirmek, çiftçilerin yaşam düzeyini iyileştirmek ve tüketicileri aşırı fiyat artışından korumak, tarımsal ürünler dış satımını artırmak amacıyla devletin uyguladığı plan ve programlar ile ilgilenmektedir. Günümüzde kamudan ziyade özel sektöre yönelik olarak Ziraat Mühendisleri yetiştirilmelidir. Konuya bu açıdan yaklaşıldığında Ziraat Mühendisliği eğitiminde özellikle girişimcilik, işletmecilik ve yöneticilik vasıflarının öğrencilere kazandırılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu vasıflar ise Tarım Ekonomisi Bölümü tarafından verilen dersler sayesinde kazanılmaktadır. Tarım Ekonomisi Bölümü, teknik konuların yanı sıra sosyal nitelikli konulara da yer verdiğinden öğrencilerini daha fazla düşünmeye, konuşmaya, fikir üretmeye, yaratıcılık ve liderlik vasıflarını geliştirmeye yönelik olarak katılımcılık ilkesi doğrultusunda aktif eğitim sunmaktadır. Kalkınmanın odak noktası olan insanın gelişimine böylesine önem veren Tarım Ekonomisi bölümü öğretim elemanları öğrencilere sadece bilgileri aktarmakla kalmayıp aynı zamanda bilgiye nasıl ulaşacaklarını ve nasıl kullanacaklarını öğretmektedirler.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve stajda başarılı olan mezunlar, Tarım Ekonomisi alanında Lisans Diploması alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa kabul ve kayıt için lise diplomasına sahip olmak ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre programa yerleştirilmiş olmak şartı aranmaktadır (LYS sınavı hakkında daha fazla bilgi için www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz). Programa Ondokuz Mayıs Üniversitesinin yapmış olduğu Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (OMÜ-YÖS) ile belirlenen kontenjan çerçevesinde yabancı öğrenciler de kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan Meslek Yüksek Okulu mezunları da lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu Meslek Yüksek Okulundan aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır. Bununla birlikte, yabancı dil muafiyeti için yapılan sınavda yeterli puan alan öğrenciler müfredattaki bu derslerden muaf olabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre öğrencilerin 5(ı) dersleri dışında en az 120 (240 ECTS) kredilik (bitirme tezi ve staj dahil) dersi almaları ve başarılı olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Tarım ekonomisi programının misyonu lisans eğitimi boyunca edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklere dayalı olarak tarım sektörünün güncel ekonomik problemlerine çözüm üretebilecek, bu çözümleri iş hayatında kullanabilecek ve ilgili kesimlere iletebilecek ve değişen şartlar karşısında da kendini geliştirebilecek mezunlar yetiştirmektir. Programın vizyonu ise tüm faaliyetlerinde sürekli olarak bilimsel standartları ve objektifliği gözeten, kamu ve özel sektördeki karar vericiler ve mezunlarıyla sürekli irtibat kuran ve tarım sektörün karşılaştığı önemli güncel ekonomik problemleri takip ederek kendini yenileyen bir eğitim programı olmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tarım Ekonomisi Programı mezunları hem kamu hem de özel sektörde istihdam edilirler. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalınma Bakanlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme ve Etüt Merkezi, Hazine Müsteşarlığı, kamu ve özel sektör bankaları, tarıma dayalı sanayi işletmeleri, tarımsal kooperatifler, tarım ve tarıma dayalı sektörde kontrol ve sertifika kuruluşları, değerleme şirketleri ve sivil toplum örgütleri bu kuruluşlardan bazıları olarak sıralanabilir. Mezunlar, gelecek vadeden ulusal ve uluslararası kırsal kalkınma projelerinde yer alabilir ve bu projelerde liderlik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini tamamlayan ve yeterli ALES veya GRE puanı, lisans not ortalaması ile yabancı dil puanı olan öğrenciler, kendi alanlarında ulusal veya uluslararası yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda yer alan derslerde değerlendirmenin nasıl yapılacağı ve not verme sistemi ders bilgi paketinde açıklanmıştır. Öğrencilerin ders başarısı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen bağıl değerlendirme sistemine göre değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan toplam 240 AKTS kredi dersi birimini başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2.0 veya üzerinde olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Vedat CEYHAN, Bölüm Başkanı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 55139, Samsun/Türkiye, Fax:+903624576034 Tel:+903121919/1370, E-Posta: vceyhan@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Verilen Hizmetler
-Tarım ve tarıma dayalı sanayi yatırım projelerinin fizibilite raporunun hazırlanması ve değerlendirilmesi
-Tarımsal kıymet takdiri ve bilirkişi raporu hazırlama
-Tarımsal üretim maliyeti araştırmaları
-Kırsal kalkınma projeleri hazırlama
-Tarımsal yayım programları hazırlama
-Pazar ve pazarlama araştırmaları
-Tarım politikası analizleri
-İstatistik konularında danışmanlık

Bölüm İmkanları
-Seminer Salonu-Kütüphane-7 Adet Masaüstü Bilgisayar -1 Adet Diz Üstü Bilgisayar-5 Adet Yazıcı-Projeksiyon, Tepegöz, Scaner, Video Kamera-İnternet -Telefon, Faks

Program Çıktıları

 1. Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
 2. Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
 3. Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
 4. Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
 5. Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
 6. Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
 7. Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.
 8. Ekip çalışması bilincine sahip olur.
 9. Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 10. Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
 11. Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
 12. Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini değerlendirme ve bilgi üretme yöntemleri bilgisine sahiptir.
 • Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, tasarım, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri tanır.
 • Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Gıda, yenilenebilir enerji/ biyo enerji, hammadde üretimi ve/veya işleme süreçleri hakkında bilgi sahibidir.
 • Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
 • Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
 • Elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
 • Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
 • Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
 • Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
 • Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 • Disiplinler arası çalışma yapar.
 • Ekip çalışması bilincine sahip olur.
 • Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Sorgular ve araştırır.
 • Bilgiye ulaşır, analitik düşünür ve tasarım yapar.
 • Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır.
 • Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekler, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
 • Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak tarım, orman ve su ürünleri alanlarında plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
 • Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 1.0 2.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I 927001 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TBBİO107Botanik-I 927006 2 2 0 4.0 3.0
TBBİO109Zooloji-I 927006 3 0 0 4.0 3.0
TBFİZ107Fizik I 927006 3 0 0 4.0 3.0
TBKİM107Genel Kimya 927006 2 0 0 4.0 2.0
TBMAT107Matematik I 927006 3 0 0 4.0 3.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 1.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
ZMT109Tarım Tarihi ve Deontolojisi I 927001 2 0 0 4.0 2.0
Toplam 23 2 0 30.0 24.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 1.0 2.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II 927001 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TBMAT108Matematik II 927006 3 0 0 4.0 3.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 1.0 2.0
TEB102Mikro Ekonomi 927001 2 2 0 5.0 3.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
ZMT102İstatistik 927001 3 0 0 4.0 3.0
ZMT104Meteoroloji 927001 2 0 0 5.0 2.0
ZMT106Ekoloji 927001 2 0 0 6.0 2.0
Toplam 20 2 0 30.0 21.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BBB201Genel Meyvecilik 927001 2 2 0 5.0 3.0
TEB201Tarım Ekonomisi 927001 3 0 0 4.0 3.0
TMB201Tarım Makinaları 927001 2 2 0 4.0 3.0
TYS201Kültürteknik 927001 2 2 0 4.0 3.0
ZMT201Gıda Teknolojisi 927001 3 0 0 4.0 3.0
ZMT213Tarım Tarihi ve Deontolojisi 927001 2 0 0 5.0 2.0
ZTB201Zootekni 927001 2 2 0 4.0 3.0
Toplam 16 8 0 30.0 20.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BBB202Bahçe Bitkileri 927001 2 2 0 4.0 3.0
BKB202Bitki Koruma 927001 2 2 0 4.0 3.0
TBB202Tarla Bitkileri 927001 2 2 0 4.0 3.0
TBT202Tarımsal Biyoteknoloji 927001 2 2 0 4.0 3.0
TOP202Toprak Bilgisi 927001 2 2 0 4.0 3.0
ZMT204Ölçme Bilgisi 927001 2 2 0 3.0 3.0
ZMT206Sürdürülebilir Tarım 927001 2 0 0 3.0 2.0
ZMT214Staj-I 927001 0 0 0 4.0 0.0
Toplam 14 12 0 30.0 20.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
TEB301Tarım ve Gıda Politikası I 927001 3 0 0 5.0 3.0
TEB303Makro Ekonomi 927001 3 0 0 5.0 3.0
TEB305Tarımsal Üretim Ekonomisi 927001 3 0 0 5.0 3.0
TEB307Tarımda Üretici Örgütlenmesi 927001 2 0 0 5.0 2.0
TEBSEÇ-5Seçmeli - 5 927003 2 0 0 10.0 2.0
Toplam 13 0 0 30.0 13.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
TEB302Tarım ve Gıda Politikası II 927001 3 0 0 4.0 3.0
TEB304Proje Hazırlama ve Değerlendirme 927001 2 2 0 4.0 3.0
TEB306Tarımsal Yayım ve Haberleşme 927001 2 0 0 3.0 2.0
TEB308Tarımsal Kıymet Takdiri 927001 3 0 0 3.0 3.0
TEBSEÇ-6ASeçmeli - 6A 927003 3 0 0 4.0 3.0
TEBSEÇ-6BSeçmeli - 6B 927003 2 0 0 4.0 2.0
ZMT316Staj II 927001 0 0 0 8.0 0.0
Toplam 15 2 0 30.0 16.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
TEB401Tarım Ekonomisi Matematiği 927001 1 2 0 4.0 2.0
TEB403Tarım Ekonomisi İstatistiği 927001 1 2 0 5.0 2.0
TEB405Mesleki Uygulama I 927001 0 4 0 4.0 2.0
TEB409Tarım Muhasebesi 927001 3 0 0 4.0 3.0
TEBSEÇ-7Seçmeli - 7 927003 3 0 0 10.0 3.0
TEBSOS-ISosyal Seçmeli - I 927003 3 0 0 3.0 3.0
Toplam 11 8 0 30.0 15.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
TEB402Ekonometri 927001 2 2 0 5.0 3.0
TEB404Tarım İşletmeciliği ve Planlama 927001 2 2 0 4.0 3.0
TEB406Mesleki Uygulama II 927001 0 4 0 4.0 2.0
TEB408Tarım Hukuku 927001 2 0 0 4.0 2.0
TEBSEÇ-8Seçmeli - 8 927003 2 0 0 10.0 2.0
TEBSOS-IISosyal Seçmeli - II 927003 3 0 0 3.0 3.0
ZMT402Tarımda Girişimcilik 927001 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 13 8 0 32.0 17.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
TEBSEÇ-5 / Seçmeli - 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TEB309 Tarımsal Pazarlama 927001 2 0 0 5.0
TEB311 Köy Sosyolojisi 927001 2 0 0 5.0
TEB313 Arazi Kullanım Planlanması 927001 2 0 0 5.0
TEBSEÇ-6A / Seçmeli - 6A
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TEB310 Türkiye Ekonomisi 927001 3 0 0 4.0
TEBSEÇ-6B / Seçmeli - 6B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TEB312 Faktör Piyasası 927001 2 0 0 4.0
TEB314 Çevre Ekonomisi 927001 2 0 0 4.0
TEBSEÇ-7 / Seçmeli - 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TEB407 Tarımda Fiyat Analizi 927001 3 0 0 5.0
TEB411 Uluslararası Tarım Ticareti 927001 3 0 0 5.0
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 927001 3 0 0 5.0
TEBSOS-I / Sosyal Seçmeli - I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SKD501 Yüzme 927006 2 2 0 3.0
SKD505 Medya ve İletişim 927006 3 0 0 3.0
SKD507 İnsan İlişkileri ve İletişim 927006 3 0 0 3.0
SKD511 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi 927006 2 2 0 3.0
SKD515 Yönetim ve Organizasyon 927006 3 0 0 3.0
SKD521 Girişimcilik 927006 2 2 0 3.0
TEBSEÇ-8 / Seçmeli - 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TEB410 Türkiye Ab Tarımsal İlişkileri 927001 2 0 0 5.0
TEB412 İşletme Yönetimi 927001 2 0 0 5.0
TEB414 Kırsal Kalkınma 927001 2 0 0 5.0
TEBSOS-II / Sosyal Seçmeli - II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SKD502 Yüzme 927006 2 2 0 3.0
SKD506 Medya ve İletişim 927006 3 0 0 3.0
SKD508 İnsan İlişkileri ve İletişim 927006 3 0 0 3.0
SKD512 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi 927001 2 2 0 3.0
SKD516 Yönetim ve Organizasyon 927006 3 0 0 3.0
SKD522 Girişimcilk 927001 2 2 0 3.0