Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Ziraat Fakültesi - Tarım Makinaları Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 1991 yılında kurulmuş olup 1999 yılında lisans öğrenimine başlanmıştır. Bölümde 1 profesör, 2 doçent, 2 yardımcı doçent ve 5 araştırma görevlisi, toplamda 10 akademisyen görev yapmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve stajda başarılı olan mezunlar, Tarım Makinaları alanında lisans diploması alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

programa kabul ve kayıt için lise diplomalarına sahip olmak ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre programa yerleştirilmiş olmak şartı aranmaktadır. (LYS hakkında daha fazla bilgi için www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz). Programa OMÜ yaptığı Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (OMÜ-YÖS) belirlenen kontenjan çerçevesinde yabancı öğrencileri de kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu Meslek Yüksekokulundan aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır. bununla birlikte, yabancı dil muafiyeti için yapılan sınavda yeterli puan alan öğrenciler müfredattaki bu derslerden muaf olabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

OMÜ Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre öğrencilerin 5(i) dersleri dışında ez az 120 (240 AKTS) kredilik (bitirme tezi ve staj dahil) dersi almaları ve başarılı olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Bölüm mezunları; Ziraat Mühendislerinin çalışabildiği tüm alanlarda çalışabilmelerinin yanı sıra, bölüm müfredatında yer alan Tarımsal Elektrifikasyon, Doğal Enerji Kaynakları, Sera Tekniği, Tarım Traktörleri, Termik motorlar, Ergonomi, Toprak İşleme Mekanizasyonu, Ekim, Dikim Gübreleme Mekanizasyonu, Tarımsal Savaş Mekanizasyonu, Hasat ve Harman Mekanizasyonu, Hasat Sonrası İşlemler Mekanizasyonu, Tarım Makinaları İşletmeciliği ve Planlama, Hayvansal Üretim Mekanizasyonu, Tarımda Bilgisayar Uygulamaları gibi uzmanlık konularında da görev yapabilme bilgi ve becerisine sahip olabilmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı Araştırma Enstitülerinde mühendis olarak çalışabilecekleri gibi, kamu ve özel sektörün tarım, gıda, çevre ile ilgili dallarında ziraat mühendisi olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları koşuluyla kendi alanlarında yüksek lisans programlarına başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim üyeleri yarıyıl süresince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları da ara sınav yerine sayabilir. b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye F2 notu verilir. c) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavına girebilmek için öğrencinin zamanında ders kaydını yaptırmış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması şartları aranır. Bütünleme sınavına, yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girer. Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciye F2 notu verilir. ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen lisansüstü öğrenciler, giremedikleri dönem sonu sınav hakkını o dersin açıldığı ilk sınav döneminde kullanırlar. Bu derslerin başarı notunun hesaplanmasında mazeretli olduğu dönemin arasınav puanları esas alınır. Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen lisansüstü öğrenciler, giremedikleri arasınav hakkını aynı dönem içinde kullanırlar. Mazeret sınavlarına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez. Ders Değerlendirme Esasları (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık kuramsal ders saatinin tamamı ile laboratuvar, atölye veya alan çalışması gibi uygulamalı saatlerin yarısının toplamıdır. (2) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. (3) bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50,başarı puanının en az 60 olması zorunludur. (4) Ders başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü Not Dönüşüm Tablosu esas alınır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan toplam 240 AKTS kredi dersi birimini başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2.0 veya üzerinde olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Mehmet Arif BEYHAN (Bölüm Başkanı); OMÜ Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, 55139 Atakum-Samsun; TEL: +90 (362) 321 19 19 FAX: +90 (362) 457 60 34

Bölüm Olanakları

1. Tarım Makinaları Atölyesi,
2. Ölçme Cihazları Laboratuarı,
3. Mekanik Ölçme Labotuvarı,
4. Su Çıkartma Makinaları Laboratuarı,
5. Malzeme Laboratuarı,
6. Enerji Teknolojileri Laboratuarı,
7. Makina Elemanları ve Mekanizma Laboratuarı,
Program Çıktıları

 1. Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 2. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
 3. Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
 4. Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
 5. Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
 6. Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
 7. Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
 8. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
 9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
 10. Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
 11. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini değerlendirme ve bilgi üretme yöntemleri bilgisine sahiptir.
 • Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, tasarım, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri tanır.
 • Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Gıda, yenilenebilir enerji/ biyo enerji, hammadde üretimi ve/veya işleme süreçleri hakkında bilgi sahibidir.
 • Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
 • Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
 • Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
 • Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
 • Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
 • Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
 • Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
 • Elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
 • Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 • Disiplinler arası çalışma yapar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Sorgular ve araştırır.
 • Bilgiye ulaşır, analitik düşünür ve tasarım yapar.
 • Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekler, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak tarım, orman ve su ürünleri alanlarında plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
 • Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 1.0 2.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I 927001 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TBFİZ107Fizik I 927006 3 0 0 0.0 3.0
TBKİM107Genel Kimya 927006 2 0 0 4.0 2.0
TBMAT107Matematik I 927006 3 0 0 4.0 3.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 1.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
ZMT101Teknik Resim 927001 1 2 0 4.0 2.0
ZMT103Mühendislik Bilimine Giriş 927001 2 0 0 4.0 2.0
ZMT109Tarım Tarihi ve Deontolojisi I 927001 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 21 2 0 22.0 22.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 1.0 2.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II 927001 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TBBİO112Biyoloji 927006 3 0 0 4.0 3.0
TBFİZ108Fizik II 927006 3 0 0 0.0 3.0
TBMAT108Matematik II 927006 3 0 0 4.0 3.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 1.0 2.0
TMB102Ölçme Tekniği 927001 1 2 0 5.0 2.0
TMB104Biyolojik Malzemenin Teknik Özelliklerine Giriş 927001 2 0 0 3.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
ZMT102İstatistik 927001 3 0 0 0.0 3.0
Toplam 23 2 0 22.0 24.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
TEB201Tarım Ekonomisi 927001 3 0 0 4.0 3.0
TYS201Kültürteknik 927001 2 2 0 4.0 3.0
ZMT201Gıda Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0 3.0
ZMT205Akışkanlar Mekaniği 927001 2 0 0 4.0 2.0
ZMT209Mühendislik Mekaniği 927001 3 0 0 5.0 3.0
ZMT211Makina Tasarımında Bilgisayar Destekli Çizim 927001 1 2 0 5.0 2.0
ZTB201Zootekni 927001 2 2 0 4.0 3.0
Toplam 16 6 0 26.0 19.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BBB202Bahçe Bitkileri 927001 2 2 0 4.0 3.0
BKB202Bitki Koruma 927001 2 2 0 4.0 3.0
TBB202Tarla Bitkileri 927001 2 2 0 4.0 3.0
TBT202Tarımsal Biyoteknoloji 927001 2 2 0 4.0 3.0
TOP202Toprak Bilgisi 927001 2 2 0 4.0 3.0
ZMT212Mühendislik Termodinamiği 927001 3 0 0 3.0 3.0
ZMT214Staj-I 927001 0 0 0 4.0 0.0
ZMT216Makine Dinamiği 927001 2 0 0 3.0 2.0
Toplam 15 10 0 30.0 20.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
TMB301Makina Elemanları 927001 3 0 0 4.0 3.0
TMB303Tarımsal Kuvvet Makinaları 927001 2 2 0 4.0 3.0
TMB305Makina Malzeme Bilgisi 927001 2 0 0 4.0 2.0
TMB307Taşıma ve İletim Tekniği 927001 2 0 0 4.0 2.0
TMB311Ergonomi 927001 2 0 0 4.0 2.0
TMBSEÇ-5Seçmeli - 5 927003 2 0 0 10.0 2.0
Toplam 13 2 0 30.0 14.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
TMB302İçsel Tarım Mekanizasyonu 927001 2 2 0 4.0 3.0
TMB304Mekanizma Tekniği 927001 2 0 0 4.0 2.0
TMB306Makina Teknik Resmi 927001 1 2 0 4.0 2.0
TMB312Hassas Tarım Teknolojileri 927001 2 0 0 4.0 2.0
TMBSEÇ-6Seçmeli - 6 927003 2 0 0 6.0 2.0
ZMT316Staj II 927001 0 0 0 8.0 0.0
Toplam 9 4 0 30.0 11.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
TMB401Bitki Koruma Makinaları 927001 2 2 0 7.0 3.0
TMB403Tarım Makinaları I 927001 2 2 0 7.0 3.0
TMB405Mühendislik Tasarım Yöntemleri 927001 3 0 0 7.0 3.0
TMBSEÇ-7Seçmeli - 7 927003 2 2 0 6.0 3.0
TMBSOS-ISosyal Seçmeli - I 927003 3 0 0 3.0 3.0
Toplam 12 6 0 30.0 15.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
TMB402Hasat ve Harman Makinaları 927001 2 2 0 6.0 3.0
TMB404Tarım Makinaları Tasarımı 927001 2 2 0 7.0 3.0
TMB406Tarım Makinaları İşletme Tekniği 927001 2 0 0 6.0 2.0
TMBSEÇ-8Seçmeli - 8 927003 2 2 0 6.0 3.0
TMBSOS-IISosyal Seçmeli - II 927003 3 0 0 3.0 3.0
ZMT402Tarımda Girişimcilik 927001 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 13 6 0 28.0 16.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
TMBSEÇ-5 / Seçmeli - 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TMB309 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 927001 2 0 0 5.0
TMB313 İklimlendirme Tekniği 927001 2 0 0 5.0
TMBSEÇ-6 / Seçmeli - 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TMB308 Kalite Kontrol ve Güvence Sistemleri 927001 2 0 0 3.0
TMB310 İş Güvenliği 927001 2 0 0 3.0
TMB314 Otomatik Kontrol Sistemleri 927001 2 0 0 3.0
TMBSEÇ-7 / Seçmeli - 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TMB407 Tarımsal Elektrifikasyon 927001 2 2 0 6.0
TMB409 Hasat Sonu Teknolojisi 927001 2 2 0 6.0
TMB411 Tarım Makinaları İmalat Yöntemleri 927001 2 2 0 6.0
TMBSOS-I / Sosyal Seçmeli - I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SKD501 Yüzme 927006 2 2 0 3.0
SKD505 Medya ve İletişim 927006 3 0 0 3.0
SKD507 İnsan İlişkileri ve İletişim 927006 3 0 0 3.0
SKD511 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi 927006 2 2 0 3.0
SKD515 Yönetim ve Organizasyon 927006 3 0 0 3.0
SKD521 Girişimcilik 927006 2 2 0 0.0
TMBSEÇ-8 / Seçmeli - 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TMB408 Bahçe Tarımı Mekanizasyonu 927001 2 2 0 6.0
TMB410 Endüstriyel Pnomatik ve Hidrolik 927001 2 2 0 6.0
TMB412 Sulama Makinaları 927001 2 2 0 6.0
TMBSOS-II / Sosyal Seçmeli - II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SKD502 Yüzme 927006 2 2 0 3.0
SKD506 Medya ve İletişim 927006 3 0 0 3.0
SKD508 İnsan İlişkileri ve İletişim 927006 3 0 0 3.0
SKD512 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi 927001 2 2 0 3.0
SKD516 Yönetim ve Organizasyon 927006 3 0 0 3.0
SKD522 Girişimcilk 927001 2 2 0 0.0