Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Ziraat Fakültesi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 1991 yılında kurulmuştur. Üniversitenin 27.02.1992 tarihli öğrenci alım talebinin YÖK yürütme kurulunun 11.03.1992 tarihli toplantısında kabul edilmesiyle 1992-93 eğitim-öğretim döneminde 30 öğrenci ile ilk öğrencilerini alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
Toprak ve Bitki Besleme Bilim Dallarını içerecek biçimde kurulan bölümde lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim verilmektedir. Ülke topraklarının ve bitkisel üretimin var olan sorunlarına yönelik projeler üretilerek çözümleri üzerinde çalışılmaktadır. Farklı bilim dallarında yetişmiş uzman elemanlar, ulusal ve uluslararası destekli bir çok projeyi başarıyla yürütmektedir. Bölüm, gelişmiş laboratuarları, deneme alanları ve seraları ile bu araştırmaları yürütecek imkanlara sahiptir. * Çalışmalardan elde edilen sonuçlar yayın faaliyetlerinin yanı sıra belirli dönemlerde düzenlenen kongre, sempozyum, çalıştay, seminer ve çiftçi toplantısı gibi etkinlikler ile de ilgili alanda çalışan bilim adamları, kamu veya özel kuruluşlar ve çiftçilere aktarılmaktadır. * Bölüm laboratuarları resmi ve özel kuruluşlarla çiftçilere açık olup, toprak, bitki, su ve gübre analizlerine dayalı toprak verimliliği ve gübreleme önerileri ile danışmanlık hizmetleri yanında, toprak etüt haritalama ve uzaktan algılama ile ilgili hizmetler de verilmektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Toprak Bilimi ve Besleme alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Diplomasına sahip olmak ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sınav sonucuna göre programa yerleştirilmiş olmak. LYS sınavı hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz. Uluslararası öğrenciler için belli bir kota vardır ve müracaat eden uluslararası öğrenciler arasında sıralama yapılarak üniversite tarafından seçilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan Meslek Yüksek Okulu mezunları da lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu meslek yüksek okulundan aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır. Bununla birlikte yabancı dil muafiyeti için yapılan sınavda yeterli puanı alan öğrenciler müfredattaki bu derslerden muaf olabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayısw Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre öğrencilerin 5(i) dersleri dışında en az 120 (240 AKTS) kredilik ( bitirme tezi ve staj dahil ) ders almaları ve başarılı olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Lisans eğitimi boyunca edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklerle dayalı olarak tarım sektörünün toprak bilimi ve verimlilikle ilgili problemlerine çözümler üretebilecek, bu çözümleri iş hayatında kullanabilecek ve ilgili kesimlere iletebilecek ve değişen şartlar karşısında da kendini geliştirebilecek mezunlar yetiştirmektir. Tüm faaliyetlerinde sürekli olarak bilimsel standartları ve objektifliği gözeten, kamu ve özel sektördeki karar vericiler ve mezunlarıyla sürekli irtibat kuran ve tarım sektörün karşılaştığı önemli güncel problemleri takip ederek kendini yenileyen bir eğitim programı olmaktır.Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümünden mezun olan Ziraat Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapabilmektedir. Gerekli sınavları verdikleri takdirde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, DSİ veya Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi değişik kurumlarda mühendis olarak çalışabilecekleri gibi, özel sektörde gübre, ilaç, tohum, organik tarım, toprak-su-gübre laboratuvarlarında ve sertifikasyon gibi konularda çalışabilme imkanına sahiptirler. Ayrıca zirai danışmanlık yapabilme ve gıda kontrolü (fırın pastane vs. denetleme) olarak çalışma haklarına sahip olabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini tamamlayan ve yeterli ALES veya GRE puanı, lisans not ortalaması ve yabancı dil puanı olan öğrenciler, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her bir dersin bilgi paketinde ders değerlendirme ve not verme açıklanmıştır. Notlar, Ondokuz Mmayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmenliğinde belirtilen bağıl değerlendirme sistemine göre değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan toplam 240 AKTS kredilik dersi başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Coşkun GÜLSER Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 55139 Kurupelit/SAMSUN. Telefon: +90.362.3121919--1390. E -Posta: cgulser@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölüm, toplam 6 adet laboratuar ile araştırma ve eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. LABORATUARLAR; # Toprak Fiziği ve Mekaniği Laboratuarı, # Toprak Kimyası Laboratuarı, # Toprak-Su Korunumu ve Erozyon Kontrol Laboratuarı # Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuarı # Toprak Mikrobiyolojisi Laboratuarı # Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Laboratuarı # Öğrenci Uygulama Laboratuarı. DENEME seraları ile araştırma ve eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. DİĞER OLANAKLAR Toprak Bölümü; ortak kullanılkan lisans derslikleri ve 1 adet lisans üstü dersliği 1 adet kütüphane ve bilgisayar odası ile eğitim faaliyetlerini desteklenmektedir.

Program Çıktıları

 1. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
 2. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
 3. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
 4. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
 5. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
 6. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
 7. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
 8. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme
 9. Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini değerlendirme ve bilgi üretme yöntemleri bilgisine sahiptir.
 • Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, tasarım, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri tanır.
 • Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Gıda, yenilenebilir enerji/ biyo enerji, hammadde üretimi ve/veya işleme süreçleri hakkında bilgi sahibidir.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
 • Elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
 • Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 • Disiplinler arası çalışma yapar.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Sorgular ve araştırır.
 • Bilgiye ulaşır, analitik düşünür ve tasarım yapar.
 • Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekler, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak tarım, orman ve su ürünleri alanlarında plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
 • Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 3.0
TBBİO107Botanik-I Ortak 2 2 0 3.0 4.0
TBFİZ107Fizik I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBKİM107Genel Kimya Ortak 2 0 0 2.0 4.0
TBMAT107Matematik I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
ZMT109Tarım Tarihi ve Deontolojisi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 20 2 0 21.0 27.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
KİM106Organik Kimya Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TBMAT108Matematik II Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TOP102Mühendislik Matematiği Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
ZMT102İstatistik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ZMT104Meteoroloji Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ZMT110Uzaktan Algılama Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
Toplam 21 2 0 22.0 28.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TEB201Tarım Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TMB201Tarım Makinaları Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TOP201Analitik Kimya ve İnstrümental Analiz Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
TYS201Kültürteknik Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
ZMT201Gıda Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ZMT203Araştırma ve Deneme Metodları Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ZTB201Zootekni Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
Toplam 16 8 0 20.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BBB202Bahçe Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
BKB202Bitki Koruma Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TBB202Tarla Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
TBT202Tarımsal Biyoteknoloji Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TOP208Toprak Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TOPSEÇ-4Seçmeli - 4 SDG 2 0 0 2.0 4.0
ZMT210Mikrobiyoloji Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
ZMT214Staj-I Zorunlu 0 0 0 0.0 4.0
Toplam 14 10 0 19.0 33.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TOP301Toprak Fiziği Zorunlu 2 2 0 3.0 8.0
TOP303Toprak Kimyası Zorunlu 2 2 0 3.0 7.0
TOP305Bitki Besleme ve Metabolizması Zorunlu 2 2 0 3.0 7.0
TOP307Mesleki Uygulama I Zorunlu 0 4 0 2.0 4.0
TOPSEÇ-5Seçmeli - 5 SDG 2 0 0 2.0 4.0
Toplam 8 10 0 13.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TOP302Bitki Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TOP304Gübreler ve Gübreleme Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TOP306Toprak Biyolojisi Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
TOP308Mesleki Uygulama II Zorunlu 0 4 0 2.0 4.0
TOPSEÇ-6ASeçmeli - 6A SDG 2 0 0 2.0 2.0
TOPSEÇ-6BSeçmeli - 6B SDG 3 0 0 3.0 3.0
ZMT316Staj II Zorunlu 0 0 0 0.0 8.0
Toplam 12 8 0 16.0 31.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TOP401Toprak Oluşumu ve Sınıflandırılması Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
TOP403Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
TOP405Toprak Mekaniği ve Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
TOPSEÇ-7ASeçmeli - 7A SDG 2 0 0 2.0 4.0
TOPSEÇ-7BSeçmeli - 7B SDG 3 0 0 3.0 5.0
TOPSOS-ISosyal Seçmeli - I SDG 3 0 0 3.0 3.0
Toplam 14 6 0 17.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TOP402Toprak Etüt ve Haritalama Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
TOP404Toprak Verimliliği Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TOP406Toprak Bitki Su İlişkileri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TOP408Toprak ve Su Koruma Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
TOPSEÇ-8Seçmeli - 8 SDG 2 0 0 2.0 5.0
TOPSOS-IISosyal Seçmeli - II SDG 3 0 0 3.0 3.0
ZMT402Tarımda Girişimcilik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 17 4 0 19.0 24.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
TOPSEÇ-4 / Seçmeli - 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TOP206 Doğal Kaynakların Kullanılması ve Sürdürülebilirliği 2 0 0 2.0 4.0
TOP210 Su Kalitesi ve Türkiye Suları 2 0 0 2.0 4.0
TOPSEÇ-5 / Seçmeli - 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TOP309 Toprak-Su Kirliliği 2 0 0 2.0 0.0
TOP311 Toprak Yorgunluğu 2 0 0 2.0 4.0
TOPSEÇ-6A / Seçmeli - 6A
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TOP310 Organik Tarımda Toprak Yönetimi 2 0 0 2.0 2.0
TOP312 Topraksız Tarımda Bitki Besleme 2 0 0 2.0 3.0
TOPSEÇ-6B / Seçmeli - 6B
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TOP314 Toprak Amenajmanı 3 0 0 3.0 3.0
TOP316 Toprak Erezyonu ve Verimlilik 3 0 0 3.0 3.0
TOPSEÇ-7A / Seçmeli - 7A
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TOP407 Toprak Kalitesi ve Sağlığı 2 0 0 2.0 4.0
TOP409 Süs Bitkilerinin Gübrelenmesi 2 0 0 2.0 4.0
TOPSEÇ-7B / Seçmeli - 7B
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TOP411 Toprak Islahı ve Düzenleyiciler 3 0 0 3.0 5.0
TOP413 Toprak Sistemlerinde Matematiksel Uygulamalar 2 2 0 3.0 5.0
TOPSOS-I / Sosyal Seçmeli - I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SKD501 Yüzme 2 2 0 3.0 3.0
SKD505 Medya ve İletişim 3 0 0 3.0 3.0
SKD507 İnsan İlişkileri ve İletişim 3 0 0 3.0 3.0
SKD511 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi 2 2 0 3.0 3.0
SKD515 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3.0 3.0
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 2 0 0 2.0 0.0
TOPSEÇ-8 / Seçmeli - 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TOP410 Türkiye Toprakları 2 0 0 2.0 5.0
TOP412 Biyolojik Gübreleme 2 0 0 2.0 5.0
TOPSOS-II / Sosyal Seçmeli - II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SKD502 Yüzme 2 2 0 3.0 3.0
SKD506 Medya ve İletişim 3 0 0 3.0 3.0
SKD508 İnsan İlişkileri ve İletişim 3 0 0 3.0 3.0
SKD512 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi 2 2 0 3.0 3.0
SKD516 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3.0 3.0
SKD524 Girişimcilik ve Yenilikcilik 2 0 0 2.0 0.0