Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Mühendislik Fakültesi - Çevre Mühendisliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

1980 yılında Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılmıştır. 1993 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesine geçmiştir. Bölüm, 1992 yılında ikinci öğretim programına başlamış olup, 2017 yılına kadar I. ve II. öğretimi birlikte yürütmüştür. 2017 yılından itibaren sadece birinci öğretimi sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

OMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünü 4 yılda başarıyla bitiren öğrencilerimiz, Çevre Mühendisi unvanı almaktadırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

LİSANS

Kabul ve Kayıt Koşulları

OMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü her yıl ÖSYM tarafından uygulanan yükseköğretime geçiş sınavı (YGS) ile öğrenci almaktadır. Ayrıca üniversiteler arasındaki uygulamanın bir gereği olarak Yatay ve Dikey Geçiş yapma imkanı olabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eş değer derslerden muaf tutulur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Çevre Mühendisliği Bölümü derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler Çevre Mühendisi olarak çalışabilecek yeterli bir seviyede bilgiye ulaşırlar.
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenime başlamış olan bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan , her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Katoloğunda mevcuttur.
Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler, bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.

Program Profili

Çevre Mühendisliği Bölümünde, temel işlemler, çevre kimyası, içme suyu ve kullanılmış su arıtımı, mikrobiyoloji, hava kirliliği kontrolü konularında temel laboratuvar eğitimi vermekle birlikte, ölçme bilgisi, bilgisayar destekli çizim, istatistik ve olasılık, mühendislik mekaniği, mukavemet gibi temel mühendislik dersleri de verilmektedir. Çevre mühendisinin çalışma ortamında karşılaşacağı su ve atıksu, katı atık, hava ve toprak kirliliği problemleriyle ilgili dersler de verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çevre Mühendisliği Bölümünü bitiren öğrencilerimiz Belediyelerde, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi çeşitli kamu kuruluşlarında, endüstriyel tesislerde, çevre teknolojileri ve hizmetleri üreten özel kuruluşlarda, çevre korunmasında gönüllü kuruluşlarda Çevre Mühendisi olarak çalışabilmektedir.
Bölümün anabilim dalından mezun olanlar, akademik kariyerlerine devam edebilme imkanına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisi olmaları koşuluyla kendi alanlarında ya da ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Çevre Mühendisliği Bölümünde, her eğitim öğretim döneminde 1 ara sınav 1 yarıyıl sonu sınavı ve 1 bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Ayrıca sınavlar haricinde Çevre Mühendisi istihdam edilen kurumlarda veya özel kuruluşlarda staj yapılmaktadır.
Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız. OMÜ Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre sınav değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO'su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülfem BAKANOndokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 55139 Atakum/SAMSUN Tel: 03623121919

Bölüm Olanakları

Çevre Mühendisliği Bölümü fiziksel ve laboratuvar özellikleri ve araştırma imkanları ile çevre mühendislerini eğitmek amaçlı çevre mühendisliği ile ilgili teknik ve bilimsel yeterliliğe sahiptir. Bölümümüzde verilen derslerin anlatımı sırasında teknolojik imkanlar kullanılmaktadır. Ayrıca, sahip olduğu kütüphane ile de öğrencilere hizmet vermektedir. Öğrenciler organize edilen teknik ziyaretler ve konferanslar ile çevre mühendisliği alanında kendilerini geliştirmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 3. Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
 4. Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6. Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
 7. Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
 9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 10. Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
 11. Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
 • Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 • Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 • Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 • Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
 • Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 • Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 • Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme b
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 • Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
 • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
 • Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
 • Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇMB109Çevre Mühendisliğine Giriş Ortak 2 0 0 2.0 4.0
ÇMB113Çevre Ekolojisi Ortak 2 0 0 2.0 3.0
ÇMB115Mühendislik Hidrolojisi Ortak 2 0 0 2.0 4.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 5.0
TBFİZ113Fizik I Ortak 3 0 2 4.0 6.0
TBKİM103Genel Kimya I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBMAT103Matematik I Ortak 4 0 0 4.0 5.0
YD111Yabancı Dil SDG 4 0 0 4.0 0.0
Toplam 20 0 2 21.0 31.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ112Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ortak 4 0 0 4.0 4.0
ÇMB104İstatistik Ortak 2 0 0 2.0 4.0
ÇMB112Teknik Resim ve Bilgisayar Uygulamaları Ortak 2 2 0 3.0 6.0
TBFİZ114Fizik II Ortak 3 0 2 4.0 0.0
TBMAT104Matematik II Ortak 4 0 0 4.0 5.0
Toplam 15 2 2 17.0 19.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇMB201Akışkanlar Mekaniği Ortak 3 0 0 3.0 5.0
ÇMB209Mühendislik Matematiği Ortak 4 0 0 4.0 6.0
ÇMB237Çevre Kimyası I Ortak 3 0 2 4.0 7.0
ÇMB-TSD-1Teknik Seçmeli - 1 SDG 2 0 0 2.0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TDK211Türk Dili Ortak 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 16 0 2 17.0 22.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇMB202Malzeme Bilgisi Ortak 2 0 0 2.0 3.0
ÇMB204Hidrolik Ortak 3 0 0 3.0 5.0
ÇMB212Çevre Mikrobiyolojisi Ortak 2 0 2 3.0 5.0
ÇMB216Zemin Mekaniği Ortak 2 0 0 2.0 4.0
ÇMB238Çevre Kimyası II Ortak 3 0 2 4.0 7.0
ÇMB-TSD-2Teknik Seçmeli - 2 SDG 2 0 0 2.0 0.0
İSG250İş Sağlığı ve Güvenliği Ortak 4 0 0 4.0 4.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 18 0 4 20.0 28.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇMB315Katı Atık Yönetimi Ortak 3 0 0 3.0 4.0
ÇMB341İçme Suyu Arıtımı Ortak 3 2 0 4.0 6.0
ÇMB343Su Temini ve Uzaklaştırma Esasları I Ortak 3 2 0 4.0 6.0
ÇMB345Çevre Mühendisliğinde Modelleme Ortak 2 2 0 3.0 5.0
ÇMB347Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I Ortak 3 0 2 4.0 7.0
ÇMB-TSD-3Teknik Seçmeli - 3 SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 16 6 2 20.0 28.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇMB310Deniz Kirliliği ve Kontrolü Ortak 3 0 0 3.0 4.0
ÇMB342 Kullanılmış Su Arıtımı Ortak 3 2 0 4.0 6.0
ÇMB344Su Temini ve Uz. Esas II Ortak 3 2 0 4.0 6.0
ÇMB346Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II Ortak 3 0 2 4.0 7.0
ÇMB350Staj Ortak 0 0 0 0.0 0.0
ÇMB-TSD-4Teknik Seçmeli - 4 SDG 2 0 0 2.0 0.0
MUH302Girişimcilik ve Yenilikcilik Ortak 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 16 4 2 19.0 23.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇMB403Toprak Kirliliği ve Kontrolü Ortak 2 0 0 2.0 3.0
ÇMB409Tehlikeli Atık Yönetimi Ortak 2 0 0 2.0 4.0
ÇMB437Hava Kirliliği ve Kontrolü Ortak 4 0 0 4.0 6.0
ÇMB441Seminer Ortak 0 4 0 2.0 0.0
ÇMB-TSD-5,6Teknik Seçmeli - 5-6 SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 10 4 0 12.0 13.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇMB402Mühendislik Ekonomisi Ortak 2 0 0 2.0 4.0
ÇMB406Çevresel Etki Değerlendirme (Çed) Ortak 2 0 0 2.0 4.0
ÇMB440Bitirme Projesi Ortak 0 4 0 2.0 0.0
ÇMB442Çevre Hukuku ve Mesleki Etik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÇMB-TSD-7,8Teknik Seçmeli - 7-8 SDG 2 0 0 2.0 0.0
MUP502Mesleki Uygulama Programı Ortak 10 4 0 12.0 30.0
SAN.SEÇ.ÇEVSanayi Uygulaması (Seçmeli)) SDG 0 8 0 4.0 0.0
Toplam 18 16 0 26.0 38.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD111 / Yabancı Dil
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA111 Almanca 4 0 0 4.0 0.0
YDF111 Fransızca 4 0 0 4.0 0.0
YDİ111 İngilizce 4 0 0 4.0 0.0
ÇMB-TSD-1 / Teknik Seçmeli - 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ÇMB217 Su Tutma Yapıları (TS 1) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB219 Sürdürülebilir Yasam ve Çevre (TS 1) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB221 Teknik İngilizce (TS 1) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB223 Mühendislik Jeolojisi(TS 1) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB225 Çevre Koruma Alanları(TS 1) 2 0 0 2.0 0.0
ÇMB227 Yeşil Tasarım ve Mühendislik(TS 1) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB229 Çevresel Toksikoloji(TS 1) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB231 Radyoaktif Kirlilik(TS 1) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB233 Temel Bilgisayar Bilimleri(TS 1) 1 2 0 2.0 0.0
ÇMB-TSD-2 / Teknik Seçmeli - 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ÇMB220 Çevresel Analiz Teknikleri (TS 2) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB222 Biyoteknoloji(TS 2) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB224 Çevre Sağlığı(TS 2) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB226 Yenilebilir Enerji Kaynakları(TS 2) 2 0 0 2.0 0.0
ÇMB228 Toplam Kalite Yönetimi (TS 2) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB230 Gürültü Kontrolü (TS 2) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB232 Çevre Mühendisliğinde Veri Analizi(TS 2) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB234 Mühendislik Etiği(TS 2) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB236 Endüstriyel Ekoloji(TS 2) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB240 Su Kalitesi Kontrolü (TS 2) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB-TSD-3 / Teknik Seçmeli - 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ÇMB317 Endüstriyel Atık Yönetimi (TS 3) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB319 Havza Yönetimi (TS 3) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB321 Şehircilik ve Çevre Sorunları (TS 3) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB323 Fizikokimyasal Arıtım (TS 3) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB325 Biyogaz Üretim Teknolojisi (TS 3) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB327 Kirletici Taşınımı (TS 3) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB329 Çevresel Nanoeknoloji(TS 3) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB335 Yaşam Döngüsü ve İzleme (TS 3) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB-TSD-4 / Teknik Seçmeli - 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ÇMB316 Bilgisayar Destekli Mühendislik Tasarımı (TS 4) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB318 Yeraltı Suyu Kirliliği (TS 4) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB320 Temiz Üretim Teknikleri (TS 4) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB322 Çevre Yönetim Sistemleri (TS 4) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB324 Şantiye Yönetimi (TS 4) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB326 Kentsel Drenaj Sistemleri (TS 4) 2 0 0 2.0 3.0
ÇMB328 Atık Azaltma Teknikleri (TS 4) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB330 Doğal Arıtım Yöntem (TS 4) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB332 Aerobik Prosesler (TS 4) 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB-TSD-5,6 / Teknik Seçmeli - 5-6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ÇMB411 Endüstriyel Atıksu Arıtımı (TS 5/6) 2 0 0 2.0 3.0
ÇMB413 Arıtma Çamur Bertarafı (TS 5/6) 2 0 0 2.0 3.0
ÇMB417 Geri Kazanma ve Kompostlaştırma (TS 5/6) 2 0 0 2.0 0.0
ÇMB419 Hava Kirliliği ve Ölçüm Yöntemleri (TS 5/6) 2 0 0 2.0 3.0
ÇMB421 Deponi Tasarımı ve İşletimi (TS 5/6) 2 0 0 2.0 3.0
ÇMB423 Arıtma Tesisi Hidroliği (TS 5/6) 2 0 0 2.0 3.0
ÇMB425 Kirlilik Önleme ve Kontrolü (TS 5/6) 2 0 0 2.0 3.0
ÇMB427 Terfi Merkezleri (TS 5/6) 2 0 0 2.0 3.0
ÇMB429 Membran Prosesler ve Uygulama Alanları (TS 5/6) 2 0 0 2.0 3.0
ÇMB435 İleri Arıtım (TS 5/6) 2 0 0 2.0 3.0
ÇMB-TSD-7,8 / Teknik Seçmeli - 7-8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ÇMB412 Anaerobik Arıtım (TS 7/8) 2 0 0 2.0 3.0
ÇMB414 Arıtma Tesisi İşl. ve Bakımı (TS 7/8) 2 0 0 2.0 3.0
ÇMB416 Derin Deniz Deşarjı (TS 7/8) 2 0 0 2.0 3.0
ÇMB418 Hava Kirliliği Modellenmesi (TS 7/8) 2 0 0 2.0 3.0
ÇMB420 İç Ortam Hava Kirliliği (TS 7/8) 2 0 0 2.0 3.0
ÇMB422 Tıbbi Atık Yönetimi (TS 7/8) 2 0 0 2.0 3.0
ÇMB424 Dezenfeksiyon Teknikleri (TS 7/8) 2 0 0 2.0 3.0
ÇMB426 Sızıntı Suyu Kontrolü (TS 7/8) 2 0 0 2.0 3.0
ÇMB428 Paket Arıtma Tesisleri (TS 7/8) 2 0 0 2.0 3.0
ÇMB430 Çevresel Risk Yönetimi (TS 7/8) 2 0 0 2.0 3.0
ÇMB432 Biyolojik Prosesler (TS 7/8) 2 0 0 2.0 3.0
ÇMB434 Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi (TS 7/8) 2 0 0 2.0 3.0
SAN.SEÇ.ÇEV / Sanayi Uygulaması (Seçmeli))
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ÇMB502 Sanayi Uygulaması (TS 7/8) 0 8 0 4.0 0.0