Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Mühendislik Fakültesi - Çevre Mühendisliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

1980 yılında Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılmıştır. 1993 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesine geçmiştir. Bölüm, 1992 yılında ikinci öğretim programına başlamış olup halen birinci ve ikinci öğretim olarak eğitimine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

OMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünü 4 yılda başarıyla bitiren öğrencilerimiz, Çevre Mühendisi unvanı almaktadırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

OMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü her yıl ÖSYM tarafından uygulanan yükseköğretime geçiş sınavı (YGS) ile öğrenci almaktadır. Ayrıca üniversiteler arasındaki uygulamanın bir gereği olarak Yatay ve Dikey Geçiş yapma imkanı olabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eş değer derslerden muaf tutulur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Çevre Mühendisliği Bölümü derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler Çevre Mühendisi olarak çalışabilecek yeterli bir seviyede bilgiye ulaşırlar.
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenime başlamış olan bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan , her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Katoloğunda mevcuttur.
Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler, bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.

Program Profili

Çevre Mühendisliği Bölümünde, temel işlemler, çevre kimyası, içme suyu ve kullanılmış su arıtımı, mikrobiyoloji, hava kirliliği kontrolü konularında temel laboratuvar eğitimi vermekle birlikte, ölçme bilgisi, bilgisayar destekli çizim, istatistik ve olasılık, mühendislik mekaniği, mukavemet gibi temel mühendislik dersleri de verilmektedir. Çevre mühendisinin çalışma ortamında karşılaşacağı su ve atıksu, katı atık, hava ve toprak kirliliği problemleriyle ilgili dersler de verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çevre Mühendisliği Bölümünü bitiren öğrencilerimiz Belediyelerde, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi çeşitli kamu kuruluşlarında, endüstriyel tesislerde, çevre teknolojileri ve hizmetleri üreten özel kuruluşlarda, çevre korunmasında gönüllü kuruluşlarda Çevre Mühendisi olarak çalışabilmektedir.
Bölümün anabilim dalından mezun olanlar, akademik kariyerlerine devam edebilme imkanına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisi olmaları koşuluyla kendi alanlarında ya da ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Çevre Mühendisliği Bölümünde, her eğitim öğretim döneminde 1 ara sınav 1 yarıyıl sonu sınavı ve 1 bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Ayrıca sınavlar haricinde Çevre Mühendisi istihdam edilen kurumlarda veya özel kuruluşlarda staj yapılmaktadır.
Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız. OMÜ Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre sınav değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO'su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yüksel ARDALI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 55139 Atakum/SAMSUN

Tel: 03623121919

Bölüm Olanakları

Çevre Mühendisliği Bölümü fiziksel ve laboratuvar özellikleri ve araştırma imkanları ile çevre mühendislerini eğitmek amaçlı çevre mühendisliği ile ilgili teknik ve bilimsel yeterliliğe sahiptir. Bölümümüzde verilen derslerin anlatımı sırasında teknolojik imkanlar kullanılmaktadır. Ayrıca, sahip olduğu kütüphane ile de öğrencilere hizmet vermektedir. Öğrenciler organize edilen teknik ziyaretler ve konferanslar ile çevre mühendisliği alanında kendilerini geliştirmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen ve mühendislik bilimlerini uygulayabilme.
 2. Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayabilme.
 3. Proje tasarlama, yapma ve istenilen sonuca ulaşmak için gerekli verileri yorumlayabilme.
 4. Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme.
 5. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözebilme.
 6. Sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme.
 7. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme.
 8. Meslekte profesyonellik ve etik sorumluluk bilinci oluşturabilme.
 9. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları öngörebilme.
 10. Mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme
 11. Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.
 12. Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme.
 13. Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu farklı disiplinlerle değerlendirebilme.
 14. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını ortaya koyabilme.
 15. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesinde açıklayabilme.
 16. Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
 17. Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
 18. Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
 19. Kendi işini kurabilme
 20. Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verebilme.
 21. Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
 22. Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma meydana getirebilme.
 23. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri savunabilme ve bu konuda karşılaşılan sorunları çözebilme.
 24. Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirebilme.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
 • Matematik, fen ve mühendislik bilimlerini uygulayabilme.
 • Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayabilme.
 • Proje tasarlama, yapma ve istenilen sonuca ulaşmak için gerekli verileri yorumlayabilme.
 • Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme.
 • Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözebilme.
 • Sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme.
 • Meslekte profesyonellik ve etik sorumluluk bilinci oluşturabilme.
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları öngörebilme.
 • Mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme
 • Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 • Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 • Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 • Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 • Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu farklı disiplinlerle değerlendirebilme.
 • Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 • Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını ortaya koyabilme.
 • Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma meydana getirebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesinde açıklayabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 • Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
 • Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
 • Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
 • Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirebilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
 • Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verebilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri savunabilme ve bu konuda karşılaşılan sorunları çözebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ÇMB109Çevre Mühendisliğine Giriş 927001 2 0 0 3.0 2.0
ÇMB111Temel Bilgisayar Bilimleri 927001 2 2 0 0.0 3.0
ÇMB113Çevre Ekolojisi 927001 2 0 0 0.0 2.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I 927001 2 0 0 2.0 2.0
TBFİZ103Fizik I 927006 3 0 0 4.0 3.0
TBKİM103Genel Kimya I 927006 3 0 0 4.0 3.0
TBMAT103Matematik I 927006 4 0 0 5.0 4.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 2 0 20.0 21.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ÇMB102İstatistik ve Olasılık 927001 2 0 0 0.0 2.0
ÇMB112Teknik Resim ve Bilgisayar Uygulamaları 927001 2 2 0 0.0 3.0
ÇMB114Topoğrafya 927001 2 0 0 5.0 2.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II 927001 2 0 0 2.0 2.0
TBFİZ104Fizik II 927006 3 0 0 4.0 3.0
TBMAT104Matematik II 927006 4 0 0 5.0 4.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 17 2 0 18.0 18.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ÇMB201Akışkanlar Mekaniği 927001 3 0 0 4.0 3.0
ÇMB203Mühendislik Hidrolojisi 927001 2 0 0 3.0 2.0
ÇMB207Çevre Kimyası I 927001 3 0 0 5.0 3.0
ÇMB209Mühendislik Matematiği 927001 4 0 0 0.0 4.0
ÇMB211Çevre Kimyası I Lab. 927001 1 0 2 0.0 2.0
ÇMB213Statik ve Mukavemet 927001 4 0 0 5.0 4.0
ÇMB-TSD-1,2Teknik Seçmeli - 1 927003 2 0 0 0.0 2.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 1.0 2.0
Toplam 21 0 2 18.0 22.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ÇMB200Staj-I 927001 0 0 0 1.0 0.0
ÇMB202Malzeme Bilgisi 927001 2 0 0 3.0 2.0
ÇMB204Hidrolik 927001 3 0 0 4.0 3.0
ÇMB208Çevre Kimyası II 927001 3 0 0 5.0 3.0
ÇMB210Çevre Kimyası II Lab. 927001 1 0 2 0.0 2.0
ÇMB212Çevre Mikrobiyolojisi 927001 2 0 2 5.0 3.0
ÇMB214Su Kalitesi Kontrolü 927001 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB216Zemin Mekaniği 927001 2 0 0 4.0 2.0
ÇMB-TSD-3,4Teknik Seçmeli - 2 927003 2 0 0 0.0 2.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 1.0 2.0
Toplam 19 0 4 25.0 21.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 1.0 2.0
ÇMB301İçme Suyu Arıtımı 927001 3 0 0 5.0 3.0
ÇMB305Su Temini ve Uzaklaştırma Esasları I 927001 3 0 0 5.0 3.0
ÇMB309Çevre Mühendisliğinde Modelleme 927001 3 0 0 5.0 3.0
ÇMB311Çevre Mühendisliğnde Temel İşlemler I 927001 3 0 0 5.0 3.0
ÇMB313Temel İşlemler ve Prosesler Lab. I 927001 1 0 2 2.0 2.0
ÇMB315Katı Atık Yönetimi 927001 3 0 0 3.0 3.0
ÇMB-TSD-5,6Teknik Seçmeli - 3 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 20 0 2 26.0 21.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 1.0 2.0
ÇMB300Staj-II 927001 0 0 0 1.0 0.0
ÇMB302İçme Suyu Arıtma Tesis Tasarımı 927001 1 2 0 3.0 2.0
ÇMB304Su Temini Proje 927001 1 2 0 3.0 2.0
ÇMB306Su Temini ve Uzaklaştırma Esasları II 927001 3 0 0 4.0 3.0
ÇMB308Kullanılmış Su Arıtımı 927001 3 0 0 4.0 3.0
ÇMB310Deniz Kirliliği ve Kontrolü 927001 3 0 0 4.0 3.0
ÇMB312Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 927001 3 0 0 4.0 3.0
ÇMB314Temel İşlemler ve Prosesler Lab II 927001 1 0 2 2.0 2.0
ÇMB-TSD-7,8Teknik Seçmeli - 4 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 19 4 2 26.0 22.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ÇMB401Hava Kirliliği 927001 2 0 0 0.0 2.0
ÇMB403Toprak Kirliliği ve Kontrolü 927001 2 0 0 3.0 2.0
ÇMB405Kullanılmış Su Arıtma Tesis Tasarımı 927001 1 2 0 5.0 2.0
ÇMB407Atık Su Uzaklaştırma Proje 927001 1 2 0 5.0 2.0
ÇMB409Tehlikeli Atık Yönetimi 927001 2 0 0 0.0 2.0
ÇMB433Bitirme Projesi I 927001 0 4 0 5.0 2.0
ÇMB-TSD-9,10,11Teknik Seçmeli - 5 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 10 8 0 18.0 14.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ÇMB400Hava Kirliliği Kontrolü 927001 2 0 0 5.0 2.0
ÇMB402Mühendislik Ekonomisi 927001 2 0 0 0.0 2.0
ÇMB406Çevresel Etki Değerlendirme (Çed) 927001 2 0 0 4.0 2.0
ÇMB408Bitirme Projesi II 927001 0 4 0 7.0 2.0
ÇMB410Çevre Hukuku 927001 2 0 0 2.0 2.0
ÇMB448Girişimcilik ve İnovasyon 927001 4 0 0 0.0 4.0
ÇMB500Mesleki Uygulama Programı 927001 8 24 0 0.0 20.0
ÇMB-TSD-12,13,14Teknik Seçmeli - 6 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 22 28 0 18.0 36.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 2.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
ÇMB-TSD-1,2 / Teknik Seçmeli - 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ÇMB217 Su Tutma Yapıları 927001 2 0 0 2.0
ÇMB219 Sürdürülebilir Yaşam ve Çevre 927001 2 0 0 2.0
ÇMB221 Teknik İngilizce 927001 2 0 0 2.0
ÇMB223 Mühendislik Jeolojisi 927001 2 0 0 3.0
ÇMB225 Çevre Koruma Alanları 927001 2 0 0 0.0
ÇMB227 Yeşil Tasarım ve Mühendislik 927001 2 0 0 2.0
ÇMB229 Çevresel Toksikoloji 927001 2 0 0 2.0
ÇMB231 Radyoaktif Kirlilik 927001 2 0 0 2.0
ÇMB-TSD-3,4 / Teknik Seçmeli - 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ÇMB220 Çevresel Analiz Teknikleri 927001 2 0 0 2.0
ÇMB222 Biyoteknoloji 927001 2 0 0 2.0
ÇMB224 Çevre Sağlığı 927001 2 0 0 0.0
ÇMB226 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 927001 2 0 0 0.0
ÇMB228 Toplam Kalite Yönetimi 927001 2 0 0 2.0
ÇMB230 Gürültü Kontrolü 927001 2 0 0 2.0
ÇMB232 Çevre Mühendisliğinde Veri Analizi 927001 2 0 0 2.0
ÇMB234 Mühendislik Etiği 927001 2 0 0 2.0
ÇMB236 Endüstriyel Ekoloji 927001 2 0 0 2.0
ÇMB-TSD-5,6 / Teknik Seçmeli - 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ÇMB317 Endüstriyel Atık Yönetimi 927001 2 0 0 2.0
ÇMB319 Havza Yönetimi 927001 2 0 0 2.0
ÇMB321 Şehircilik ve Çevre Sorunları 927001 2 0 0 2.0
ÇMB323 Fizikokimyasal Arıtım 927001 2 0 0 2.0
ÇMB325 Biyogaz Üretim Teknolojisi 927001 2 0 0 2.0
ÇMB327 Kirletici Taşınımı 927001 2 0 0 2.0
ÇMB329 Çevresel Nanoteknoloji 927001 2 0 0 2.0
ÇMB331 İklim Bilgisi ve Atmosfer Kimyası 927001 2 0 0 2.0
ÇMB335 Yaşam Döngüsü ve İzleme 927001 2 0 0 2.0
ÇMB-TSD-7,8 / Teknik Seçmeli - 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ÇMB316 Bilgisayar Destekli Mühendislik Tasarımı 927001 2 0 0 2.0
ÇMB318 Yeraltı Suyu Kirliliği 927001 2 0 0 2.0
ÇMB320 Temiz Üretim Teknolojileri 927001 2 0 0 2.0
ÇMB322 Çevre Yönetim Sistemleri 927001 2 0 0 3.0
ÇMB324 Şantiye Yönetimi 927001 2 0 0 2.0
ÇMB326 Kentsel Drenaj Sistemleri 927001 2 0 0 3.0
ÇMB328 Atık Azaltma Teknikleri 927001 2 0 0 2.0
ÇMB330 Doğal Arıtım Yöntemleri 927001 2 0 0 2.0
ÇMB332 Aerobik Prosesler 927001 2 0 0 0.0
ÇMB-TSD-9,10,11 / Teknik Seçmeli - 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ÇMB411 Endüstriyel Atıksu Arıtımı 927001 2 0 0 3.0
ÇMB413 Arıtma Çamur Bertarafı 927001 2 0 0 3.0
ÇMB415 Yakıtlar ve Yanma 927001 2 0 0 0.0
ÇMB417 Geri Kazanma ve Kompostlaştırma 927001 2 0 0 0.0
ÇMB419 Hava Kirliliği ve Ölçüm Yöntemleri 927001 2 0 0 3.0
ÇMB421 Deponi Tasarımı ve İşletimi 927001 2 0 0 2.0
ÇMB423 Arıtma Tesisi Hidroliği 927001 2 0 0 3.0
ÇMB425 Kirlilik Önleme ve Kontrolü 927001 2 0 0 0.0
ÇMB427 Terfi Merkezleri 927001 2 0 0 4.0
ÇMB429 Membran Prosesler ve Uygulama Alanları 927001 2 0 0 3.0
ÇMB431 İş Sağlığı ve Güvenliği 927001 2 0 0 0.0
ÇMB435 İleri Arıtım 927001 2 0 0 3.0
ÇMB-TSD-12,13,14 / Teknik Seçmeli - 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ÇMB412 Anaerobik Arıtım 927001 2 0 0 3.0
ÇMB414 Arıtma Tesisi İşlemi ve Bakımı 927001 2 0 0 3.0
ÇMB416 Derin Deniz Deşarjı 927001 2 0 0 4.0
ÇMB418 Hava Kirliliği Modellemesi 927001 2 0 0 3.0
ÇMB420 İç Ortam Hava Kirliliği 927001 2 0 0 3.0
ÇMB422 Tıbbi Atık Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
ÇMB424 Dezenfeksiyon Teknikleri 927001 2 0 0 2.0
ÇMB426 Sızıntı Suyu Kontrolü 927001 2 0 0 3.0
ÇMB428 Paket Arıtma Tesisleri 927001 2 0 0 2.0
ÇMB430 Çevresel Risk Yönetimi 927001 2 0 0 2.0
ÇMB432 Biyolojik Prosesler 927001 2 0 0 3.0
ÇMB434 Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi 927001 2 0 0 2.0