Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Mühendislik Fakültesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesine bağlı olarak 1993-1994 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Programın amacı, öğrencilere hem lisans hem de lisansüstü düzeyde yüksek kalitede bir eğitim vermek, araştırma çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek ve bu arada endüstri ile de işbirliği içinde olarak onlara teknik alanda yardım sağlamaktır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İnşaat Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

OMÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü her yıl ÖSYM tarafından uygulanan yükseköğretime geçiş sınavı (YGS) ile öğrenci almaktadır. Ayrıca üniversiteler arasındaki uygulamanın bir gereği olarak Yatay ve Dikey Geçiş yapma imkanı olabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eş değer derslerden muaf tutulur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İnşaat mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için (İnşaat Mühendisi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, b) 100.0 üzerinden en az 60.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 60 günlük zorunlu staj dönemini en az iki farklı yerde tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçer not almak, d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak

Program Profili

İnşaat Mühendisliği Bölümü, insanların günlük yaşantısında direk ve dolaylı olarak kullandığı her türlü yapının yapımı ve işletimi üzerine eğitim öğretim veren bir bölümdür. İnşaat Mühendisliği, temeli matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından yapı, mekanik, hidrolik, ulaştırma, geoteknik gibi başlıca mühendislik bilimlerinde derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir. Bölümün ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojiyi tabip eden, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış mühendisler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İnşaat mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. Bu nedenle İnşat Mühendisliği eğitimini alıp mezun olan öğrenciler meslek hayatlarında çok geniş bir yelpazede çalışma olanaklarına sahip olmaktadırlar. İnşaat Mühendisleri her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konularında mesleklerini icra edebilmektedirler. Bu kapsamda gerek kamu kuruluşlarında ve gerekse özel şirketlerde görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İnşaat Mühendisliği Bölümünde, her eğitim öğretim döneminde 1 ara sınav 1 yarıyıl sonu sınavı ve 1 bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Ayrıca sınavlar haricinde İnşaat Mühendisi istihdam edilen kurumlarda veya özel kuruluşlarda staj yapılmaktadır. Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız. OMÜ Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre sınav değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 100.00 üzerinden en az 60.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 30 iş günü mesleki stajını tamamlayan öğrencilere İnşaat Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Zeki KARACA (Bölüm Başkanı)
İletişim Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Samsun / TÜRKİYE
Telefon: 0362 312 1919-1072
Faks: -
E-Posta: zekikrc@omu.edu.tr
Web Adres : http://ins.muhendislik.omu.edu.tr/tr

Bölüm Olanakları

Programda tam zamanlı 11 öğretim üyesi (2 profesör, 3 doçent, 6 yardımcı doçent) bulunmaktadır. Ayrıca bölümde 7 adet araştırma görevlisi görev yapmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümünde, bölüm binasına ek olarak 1 laboratuvar binası bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. İnşaat mühendisliği problemlerinin geniş içeriğini (problemin kaynağını ve mevcut imkânları belirleyebilmek ve alternatif çözüm teknikleri geliştirebilmek) tanımlamak
 2. İnşaat mühendisliği sistemlerinin temel elemanlarını ve sistem bileşenlerini güvenlik, kalite ve ekonomi açısından dizayn edebilmek ve işlem basamaklarını organize edebilmek
 3. İnşaat mühendisliği problemlerinin çalışılmasında ve çözümlenmesinde destek olmak amacıyla genel olarak kullanılan ölçme tekniklerine başvurarak laboratuvar, arazi ve diğer gerekli testleri uygulayabilmek
 4. İnşaat mühendisliği problemlerinin çalışılmasında ve çözümlenmesinde destek olmak amacıyla matematik, fizik ve bilgisayar analizi tekniklerini sistematik, geniş kapsamlı ve dikkatli bir şekilde uygulayabilmek
 5. Çevresel ve sosyal hassasiyeti göz önünde bulundurarak yapıcı ve yaratıcı mühendislik çözümleri geliştirmek için analiz sonuçlarını yorumlayabilmek
 6. Birden çok akademik disiplini ilgilendiren proje çalışma gruplarında etkili bir eleman olarak çalışabilme ve takım çalışmasına uygun davranabilme becerisi kazanmak
 7. Yazılı, sözlü veya grafiksel bir sunum yaparken dinleyicilere teknik sorunları açık bir şekilde belirtebilmek ve doğrulayabilmek
 8. İnşaat mühendisliğinin etik ve profesyonel sorumluluklarının önemini kavrayabilmek, ve etik olarak karar verebilmek için mevcut yönetmenliklerin ve diğer yönlendirici kaynakların bilgisine sahip olabilmek
 9. İnşaat mühendisliği alanında sürekli gelişen dizayn ve uygulamadaki yenilikleri kavrayabilmek, ve şantiyede mevcut son yeniliklerin uygulanmasına paralel hareket edebilmek
 10. Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme
 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi
 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
 13. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri, araçları, bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) seçme ve etkin kullanabilme becerisi kazanır
 14. Bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama ve bu amaçla modern yöntemleri uygulama becerisi kazanır
 15. Mühendislik uygulama problemlerinin çözümüne yönelik kaynak tarama, veri toplama, deney tasarlama, deney yapma, sonuçları analiz etme, yorumlama ve uygulamaya aktarma becerisi kazanır
 16. Disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi; sorumluluk alma özgüveni kazanır
 17. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır
 18. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisi (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) kazanır
 19. Teknolojik ve Endüstriyel üretim süreçlerini yerinde inceleme ve uygulama becerisine sahip olur
 20. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur
 21. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarına ilişkin bilinç kazanır
 22. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur
 23. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri, araçları, bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) seçme ve etkin kullanabilme becerisi kazanır
 24. Evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur
 25. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarına ilişkin bilinç kazanır

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
 • İnşaat mühendisliği problemlerinin geniş içeriğini (problemin kaynağını ve mevcut imkânları belirleyebilmek ve alternatif çözüm teknikleri geliştirebilmek) tanımlamak
 • İnşaat mühendisliği sistemlerinin temel elemanlarını ve sistem bileşenlerini güvenlik, kalite ve ekonomi açısından dizayn edebilmek ve işlem basamaklarını organize edebilmek
 • İnşaat mühendisliği problemlerinin çalışılmasında ve çözümlenmesinde destek olmak amacıyla genel olarak kullanılan ölçme tekniklerine başvurarak laboratuvar, arazi ve diğer gerekli testleri uygulayabilmek
 • İnşaat mühendisliği problemlerinin çalışılmasında ve çözümlenmesinde destek olmak amacıyla matematik, fizik ve bilgisayar analizi tekniklerini sistematik, geniş kapsamlı ve dikkatli bir şekilde uygulayabilmek
 • Çevresel ve sosyal hassasiyeti göz önünde bulundurarak yapıcı ve yaratıcı mühendislik çözümleri geliştirmek için analiz sonuçlarını yorumlayabilmek
 • Birden çok akademik disiplini ilgilendiren proje çalışma gruplarında etkili bir eleman olarak çalışabilme ve takım çalışmasına uygun davranabilme becerisi kazanmak
 • Yazılı, sözlü veya grafiksel bir sunum yaparken dinleyicilere teknik sorunları açık bir şekilde belirtebilmek ve doğrulayabilmek
 • İnşaat mühendisliğinin etik ve profesyonel sorumluluklarının önemini kavrayabilmek, ve etik olarak karar verebilmek için mevcut yönetmenliklerin ve diğer yönlendirici kaynakların bilgisine sahip olabilmek
 • İnşaat mühendisliği alanında sürekli gelişen dizayn ve uygulamadaki yenilikleri kavrayabilmek, ve şantiyede mevcut son yeniliklerin uygulanmasına paralel hareket edebilmek
 • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 • Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 • Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 • Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri, araçları, bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) seçme ve etkin kullanabilme becerisi kazanır
 • Bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama ve bu amaçla modern yöntemleri uygulama becerisi kazanır
 • Mühendislik uygulama problemlerinin çözümüne yönelik kaynak tarama, veri toplama, deney tasarlama, deney yapma, sonuçları analiz etme, yorumlama ve uygulamaya aktarma becerisi kazanır
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 • Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi; sorumluluk alma özgüveni kazanır
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 • Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri, araçları, bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) seçme ve etkin kullanabilme becerisi kazanır
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarına ilişkin bilinç kazanır
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisi (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) kazanır
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarına ilişkin bilinç kazanır
 • Evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur
 • Teknolojik ve Endüstriyel üretim süreçlerini yerinde inceleme ve uygulama becerisine sahip olur

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
INS101İnşaat Mühendisliğine Giriş Ortak 2 0 0 2.0 2.0
INS103Teknik Çizim Ortak 1 2 0 2.0 3.0
INS105Temel Bilgisayar Ortak 2 2 0 3.0 4.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TBFİZ115Fizik I Ortak 3 0 2 4.0 6.0
TBKİM101Genel Kimya I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBMAT101Matematik I Ortak 4 0 0 4.0 5.0
YD111Yabancı Dil SDG 4 0 0 4.0 0.0
Toplam 19 4 2 22.0 24.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ112Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ortak 4 0 0 4.0 4.0
INS102Bilgisayar Destekli Çizim Ortak 1 2 0 2.0 3.0
INS104Statik Ortak 2 2 0 3.0 5.0
INS106Bilgisayar Programlama Ortak 2 2 0 3.0 4.0
INS108Mühendisler İçin Jeoloji Ortak 2 2 0 3.0 5.0
TBFİZ116Fizik II Ortak 3 0 2 4.0 6.0
TBMAT102Matematik II Ortak 4 0 0 4.0 5.0
Toplam 18 8 2 23.0 32.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
INS203Dinamik Ortak 2 2 0 3.0 5.0
INS205Mukavemet-I Ortak 2 2 0 3.0 6.0
INS207Malzeme Bilimi Ortak 2 2 0 3.0 5.0
INS213Diferansiyel Denklemler Ortak 3 0 0 3.0 4.0
INS229İstatistik Ortak 2 0 0 2.0 3.0
INS-SOS-SEÇSosyal Seçmeli I SDG 3 0 0 3.0 2.0
TDK211Türk Dili Ortak 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 18 6 0 21.0 29.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
INS204Mimarlık Bilgisi Ortak 2 0 0 2.0 4.0
INS206Mukavemet-II Ortak 2 2 0 3.0 6.0
INS208Yapı Malzemeleri Ortak 2 2 0 3.0 6.0
INS210Topografya Ortak 2 2 0 3.0 6.0
INS216Akışkanlar Mekaniği Ortak 2 2 0 3.0 5.0
İSG250İş Sağlığı ve Güvenliği Ortak 4 0 0 4.0 4.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 14 8 0 18.0 31.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
INS301Zemin Mekaniği-I Ortak 2 2 0 3.0 4.0
INS307Betonarme-I Ortak 2 2 0 3.0 4.0
INS311Ulaştırma-I Ortak 2 2 0 3.0 4.0
INS315Yapı Statiği-I Ortak 2 2 0 3.0 0.0
INS317Hidrolik Ortak 2 2 0 3.0 5.0
INS319Çelik Yapılar Ortak 3 2 0 4.0 0.0
Toplam 13 12 0 19.0 17.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
INS302Zemin Mekaniği-II Ortak 2 2 0 3.0 4.0
INS308Betonarme-II Ortak 3 2 0 4.0 6.0
INS312Ulaştırma-II Ortak 2 2 0 3.0 5.0
INS318Hidroloji ve Su Kaynakları Mühendisliği Ortak 2 2 0 3.0 5.0
INS320Staj Ortak 0 0 0 0.0 0.0
INS322Yapı Statiği-II Ortak 2 2 0 3.0 0.0
INS324Girişimcilik ve Yenilikcilik Ortak 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 14 10 0 19.0 20.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
INS465Yapı İşletmesi Ortak 3 0 0 3.0 4.0
INS469Temeller Ortak 2 2 0 3.0 6.0
INSSEÇ-7Teknik Seçmeli 1, 2, 3, 4 SDG 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 8 2 0 9.0 10.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
INS464Mesleki Uygulama Programı Ortak 12 4 0 14.0 0.0
INS466Bitirme Projesi Ortak 0 4 0 2.0 0.0
INSSEÇ-8Teknik Seçmeli 5, 6, 7, 8 SDG 3 0 0 3.0 20.0
Toplam 15 8 0 19.0 20.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD111 / Yabancı Dil
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA111 Almanca 4 0 0 4.0 0.0
YDF111 Fransızca 4 0 0 4.0 0.0
YDİ111 İngilizce 4 0 0 4.0 0.0
INS-SOS-SEÇ / Sosyal Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
INS231 Bulmaca Kültürü ve Türkçe Gelişimine Katkısı (SSD) 3 0 0 3.0 3.0
INS233 Dünyada ve Türkiye'de Önemli Mühendislik Yapıları (SSD) 3 0 0 3.0 0.0
INS235 Yapı Dünyasındaki Yenilikler ve İlginç Tasarımlar (SSD) 3 0 0 3.0 3.0
INS237 Bilim ve Mühendislik Tarihine Giriş (SSD) 3 0 0 3.0 0.0
INS239 Binalarla İlgili Mevzuat (SSD) 3 0 0 3.0 0.0
INS241 Standart ve Kalite (SSD) 3 0 0 3.0 0.0
INS243 İş Hukuku (SSD) 3 0 0 3.0 0.0
INSSEÇ-7 / Teknik Seçmeli 1, 2, 3, 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
INS409 Tüneller (TS 7Y) 3 0 0 3.0 5.0
INS421 Betonarme Yapılar (TS 7Y) 3 0 0 3.0 0.0
INS425 Yapıların Deneysel Davranışı (TS 7Y) 3 0 0 3.0 0.0
INS431 Yapı Dinamiğine Giriş (TS 7Y) 3 0 0 3.0 0.0
INS449 Kıyı ve Liman Yapıları (TS 7Y) 3 0 0 3.0 0.0
INS453 Sayısal Çözümleme Yöntemleri (TS 7Y) 3 0 0 3.0 5.0
INS457 Su Temini Mühendisliği (TS 7Y) 3 0 0 3.0 0.0
INS459 Karayolu Üst Yapıları (TS 7Y) 3 0 0 3.0 5.0
INS461 Dayanma Yapıları (TS 7Y) 3 0 0 3.0 5.0
INS467 Sonlu Elemanlar Metodu (TS_7Y) 3 0 0 3.0 0.0
INSSEÇ-8 / Teknik Seçmeli 5, 6, 7, 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
INS404 Köprüler (TS 8Y) 3 0 0 3.0 5.0
INS408 Mühendislik Ekonomisi (TS 8Y) 3 0 0 3.0 5.0
INS424 Yap. Onarım ve Güçlendirilmesine Giriş (TS 8Y) 3 0 0 3.0 5.0
INS426 Prefabrikasyon Yapılar (TS 8Y) 3 0 0 3.0 5.0
INS432 Deprem Mühendisliğine Giriş (TS 8Y) 3 0 0 3.0 5.0
INS440 Heyelanlar (TS 8Y) 3 0 0 3.0 5.0
INS444 Barajlar (TS 8Y) 3 0 0 3.0 5.0
INS452 Kazıklı Temeller (TS 8Y) 3 0 0 3.0 5.0
INS462 Zemin İncelemesi (TS 8Y) 3 0 0 3.0 5.0
INS470 Bilgisayar Destekli Yapı Analizi (TS_8Y) 3 0 0 3.0 0.0
INS472 Trafik Mühendisliği (TS_8Y) 3 0 0 3.0 0.0
INS474 Sulama ve Drenaj (TS_8Y) 3 0 0 3.0 5.0