Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Mühendislik Fakültesi - Harita Mühendisliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde Mühendislik Fakültesi 1993 yılında kurulmasının ardından, Harita Mühendisliği Bölümü’ne kurucu öğretim üyesinin 1995 yılında atanması ile bölüm fiiliyata geçmiş ve altyapı çalışmalarına başlanmıştır.
Örgün Öğretim 1997-1998 Eğitim – Öğretim Yılında, II. Öğretim ise 2006- 2007 Eğitim – Öğretim Yılında Eğitim vermeye başlamıştır.
Bölüm ilk lisans mezunlarını, Örgün Öğretimde 2000-2001 yılında, II. Öğretimde ise 2009-2010 yılında vermiştir. Bu zamana kadar, Örgün Öğretimden 385, II. Öğretimden 93 olmak üzere toplam 478 öğrenci mezun olmuştur.
Halen bölümde, 312 Örgün Öğretim, 290 II. Öğretim olmak üzere toplam 602 öğrenci eğitim görmektedir.
Bölümde halen görev yapmakta olan;
1 Prof. Dr.
1 Doç. Dr.
5 Yrd. Doç. Dr.
5 Arş. Gör.
bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Harita Mühendisi

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

1- Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak,
2- ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavından yeterli puan almış olmak, yabancı uyruklu öğrenciler için YÖS sınavından yeterli puan almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili derslerden muaf sayılırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl (8 yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri ile meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler Lisans derecesi alırlar. İlk 2 yılın programlarını tamamlamak kaydıyla, eğitim- öğretimini sürdürmeyen öğrencilere istemeleri halinde Ön Lisans derecesi verilebilir.

Program Profili

Birçok mühendislik projelerinin harita ve harita bilgilerini oluşturan ve yerine uygulayan harita mühendisliğinin kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri başta olmak üzere bütün bayındırlık projelerinde kritik görevleri vardır. Özellikle son yıllarda öne çıkan Coğrafi Bilgi Sistemleri, Küresel Konum Belirlemeleri, Uzaktan Algılama gibi bilgi teknolojileri harita mühendisliğinin görev alanlarını oluşturmaktadır. Bölüm, her devirde çağdaş teknolojileri kullanarak kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu arazi ve endüstri ölçmeleri, değerlendirme ve konum belirleme, bilgi sistemi kurma ve sorgulama, konum bilgilerini yerine uygulama, taşınmaz mal mülkiyeti ile ilgili hukuki ve teknik bilgileri değerlendirme gibi konularda uzman teknik elemanların yetiştirilmesini hedeflemiştir. Bu amaçlara uygun eğitim-öğretim müfredatı oluşturularak gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Harita Mühendisleri, harita ve harita bilgilerini üreten ve kullanan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışmalarında istihdam edilmektedirler. Özel sektör olarak Harita Mühendisliği bürolarında; kamu sektöründe ise başta Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan Tapu ve Kadastro, İller Bankası, Karayolları, Afet İşleri, Mesken, Arsa Ofisi, TOKİ, Demiryolları gibi genel müdürlüklere bağlı teşkilatlarda; Harita Genel Komutanlığında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlına bağlı kuruluşlardan MTA, TEK, DSİ TPAO gibi genel müdürlüklere bağlı birimlerde; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda ve özellikle Belediyelerde istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın ve yarıyıl içi çalışmalarının % 40 ve yarıyıl sonu sınavının % 60 katkısı vardır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden mutlak notla değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrencinin yılsonu geçme notunun en az 60 olması gerekmektedir. Nihai notlar harfli nota çevrilir. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, başarısız oldukları o yarıyıla ait ders/derslerden bütünleme sınavına girebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (Toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, Bitirme Çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajını tamamlayarak hazırladığı Staj Raporundan geçer not alan öğrenciler HARİTA MÜHENDİSLİĞİ Bölümünden lisans mezunu olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Kurupelit Atakum/SAMSUN.

Tel : (0 362) 312 19 19 / 1040

Fax: (0 362) 457 60 94

Web : http://mf.omu.edu.tr/harita/

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde CBS Laboratuarı, Ölçme Laboratuarı, Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Laboratuarı ve GPS Laboratuarı mevcut olup, her biri en yeni aletlerle donatılmış bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olma isteği,
 2. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi,
 3. Mühendislik problemlerini belirleme, modelleme ve çözme becerisi,
 4. Proje tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi,
 5. Disiplinler arası çalışmalar için ortak projeler yapabilme,
 6. Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama ve Ülke çıkarlarını gözetme bilinci,
 7. Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi,
 8. Mesleğinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini ve önemini kavrama özelliği,
 9. Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamış ve bu yeteneği kazanmış olma özelliği,
 10. Mesleğine ilişkin uygulamalar için gerekli teknik beceri ve modern alet ve donanımlarını kullanabilme bilgi ve becerisi,
 11. Mesleğine ilişkin yazılımları kullanabilme becerisi kazanırlar.
 12. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi,
 13. Mühendislik problemlerini belirleme, modelleme ve çözme becerisi,
 14. Proje tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi,
 15. Mesleğine ilişkin uygulamalar için gerekli teknik beceri ve modern alet ve donanımlarını kullanabilme bilgi ve becerisi,
 16. Mesleğine ilişkin yazılımları kullanabilme becerisi kazanırlar.
 17. Disiplinler arası çalışmalar için ortak projeler yapabilme,
 18. Proje tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi,
 19. Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama ve Ülke çıkarlarını gözetme bilinci,
 20. Mesleğinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini ve önemini kavrama özelliği,
 21. Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamış ve bu yeteneği kazanmış olma özelliği,
 22. Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olma isteği,

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
 • Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olma isteği,
 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi,
 • Mühendislik problemlerini belirleme, modelleme ve çözme becerisi,
 • Proje tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi,
 • Disiplinler arası çalışmalar için ortak projeler yapabilme,
 • Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama ve Ülke çıkarlarını gözetme bilinci,
 • Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi,
 • Mesleğinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini ve önemini kavrama özelliği,
 • Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamış ve bu yeteneği kazanmış olma özelliği,
 • Mesleğine ilişkin uygulamalar için gerekli teknik beceri ve modern alet ve donanımlarını kullanabilme bilgi ve becerisi,
 • Mesleğine ilişkin yazılımları kullanabilme becerisi kazanırlar.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 • Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 • Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 • Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi,
 • Mühendislik problemlerini belirleme, modelleme ve çözme becerisi,
 • Proje tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi,
 • Mesleğine ilişkin uygulamalar için gerekli teknik beceri ve modern alet ve donanımlarını kullanabilme bilgi ve becerisi,
 • Mesleğine ilişkin yazılımları kullanabilme becerisi kazanırlar.
 • Disiplinler arası çalışmalar için ortak projeler yapabilme,
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 • Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama ve Ülke çıkarlarını gözetme bilinci,
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 • Mesleğinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini ve önemini kavrama özelliği,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 • Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
 • Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamış ve bu yeteneği kazanmış olma özelliği,
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
 • Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olma isteği,

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
HRT101Ölçme Bilgisi I 927001 3 0 0 4.0 3.0
HRT103Jeodezik Hesap 927001 3 0 0 0.0 3.0
HRT105Bilgisayara Giriş 927001 1 2 0 4.0 2.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I 927001 2 0 0 2.0 2.0
TBFİZ103Fizik I 927006 3 0 0 4.0 3.0
TBKİM103Genel Kimya I 927006 3 0 0 4.0 3.0
TBMAT103Matematik I 927006 4 0 0 5.0 4.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 21 2 0 25.0 22.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
HRT102Ölçme Bilgisi II 927001 3 0 0 4.0 3.0
HRT104Bilgisayar Programlama-I 927001 1 2 0 0.0 2.0
HRT106Olasılık ve İstatistik 927001 3 0 0 4.0 3.0
HRT108Harita Mühendisliğine Giriş 927001 2 0 0 4.0 2.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II 927001 2 0 0 2.0 2.0
TBFİZ104Fizik II 927006 3 0 0 4.0 3.0
TBMAT104Matematik II 927006 4 0 0 5.0 4.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 20 2 0 23.0 21.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
HRT201Ölçme Bilgisi-III 927001 3 0 0 6.0 3.0
HRT203Kartografya 927001 3 0 0 6.0 3.0
HRT205Taşınmaz Hukuku 927001 3 0 0 6.0 3.0
HRTSEÇ-3.1Seçmeli 3.1 927003 3 0 0 0.0 3.0
HRTSEÇ-3.2Seçmeli 3.2 927003 3 0 0 0.0 3.0
MAT281Lineer Cebir 927001 3 0 0 5.0 3.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 1.0 2.0
Toplam 20 0 0 24.0 20.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
HRT200Staj-I 927001 0 0 0 0.0 0.0
HRT202Sayısal Çözümleme 927001 3 0 0 4.0 3.0
HRT204Kadastro Bilgisi 927001 3 0 0 4.0 3.0
HRT206Bilgisayar Destekli Haritacılık 927001 2 2 0 4.0 3.0
HRT208Arazi Çalışması 927001 3 2 0 0.0 4.0
HRTSEÇ-4.1Seçmeli 4.1 927003 2 0 0 0.0 2.0
HRTSEÇ-4.2Seçmeli 4.2 927003 2 0 0 0.0 2.0
MAT282Diferansiyel Denklemler 927001 3 0 0 4.0 3.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 1.0 2.0
Toplam 20 4 0 17.0 22.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 1.0 2.0
HRT301Ölçme Bilgisi-IV 927001 2 2 0 5.0 3.0
HRT303Dengeleme Hesabı-I 927001 3 0 0 5.0 3.0
HRT305Jeodezi-I 927001 3 0 0 6.0 3.0
HRT307Fotogrametri-I 927001 3 0 0 5.0 3.0
HRT309Kentsel Alanların Tasarımı ve Düzenlenmesi 927001 2 2 0 5.0 3.0
HRTSEÇ-5.1Seçmeli 5.1 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 17 4 0 27.0 19.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 1.0 2.0
HRT300Staj-II 927001 0 0 0 0.0 0.0
HRT302Uydu Jeodezisi 927001 3 0 0 5.0 3.0
HRT304Dengeleme Hesabı-II 927001 3 0 0 5.0 3.0
HRT306Jeodezi-II 927001 3 0 0 5.0 3.0
HRT308Fotogrametri-II 927001 3 0 0 5.0 3.0
HRT310Veri Tabanı Tasarımı 927001 3 0 0 5.0 3.0
HRTSEÇ-6.1ASeçmeli 6.1A 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 19 0 0 26.0 19.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
HRT401Coğrafi Bilgi Sistemleri 927001 3 0 0 5.0 3.0
HRT403Aplikasyon 927001 2 1 0 5.0 3.0
HRT405Taşınmaz Değerlemesi 927001 3 0 0 4.0 3.0
HRT407Uzaktan Algılama 927001 3 0 0 4.0 3.0
HRT409Seminer 927001 0 2 0 3.0 1.0
HRTSEÇ-7.1Seçmeli 7.1 927003 2 0 0 0.0 2.0
HRTSEÇ-7.2ASeçmeli 7.2A 927003 3 0 0 0.0 3.0
HRTSEÇ-7.3ASeçmeli 7.3A 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 18 3 0 21.0 20.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
HRT400Girişimcilik ve İnovasyon 927001 4 0 0 0.0 4.0
HRT402Dijital Fotogrametri 927001 2 0 0 0.0 2.0
HRT404Coğrafi Bilgisistemleri Uygulamaları 927001 1 2 0 4.0 2.0
HRT406Bitirme Projesi 927001 0 4 0 3.0 2.0
HRT408Kırsal Alanların Tasarımı ve Düzenlenmesi 927001 2 1 0 4.0 3.0
HRT410Mesleki İngilizce 927001 2 0 0 3.0 2.0
HRT500Mesleki Uygulama Programı 927001 16 7 0 0.0 20.0
HRTSEÇ-8.1ASeçmeli 8.1A 927003 3 0 0 0.0 3.0
HRTSEÇ-8.2Seçmeli 8.2 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 32 14 0 14.0 40.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 2.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 2.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 1.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 1.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
HRTSEÇ-3.1 / Seçmeli 3.1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HRT207 Mühendislik Jeolojisi 927001 3 0 0 3.0
HRT209 Jeodezik Astronomi 927001 3 0 0 3.0
HRTSEÇ-3.2 / Seçmeli 3.2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HRT211 Bilgisayar Programlama-II 927001 3 0 0 3.0
HRT213 Jeodezide Matlab Uygulamaları 927001 3 0 0 3.0
HRTSEÇ-4.1 / Seçmeli 4.1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HRT212 Bölge Şehir Planlama 927001 2 0 0 3.0
HRTSEÇ-4.2 / Seçmeli 4.2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HRT216 Web Programlama 927001 2 0 0 3.0
HRT220 Kentleşme ve Çevre 927001 2 0 0 3.0
HRTSEÇ-5.1 / Seçmeli 5.1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HRT311 Koordinat Sistemleri 927001 2 0 0 3.0
HRT313 Dijital Görüntü İşleme 927001 2 0 0 3.0
HRT315 Görsel Programlama 927001 2 0 0 3.0
HRT317 Orman Kadastrosu 927001 2 0 0 3.0
HRT319 Su Yapılarında Mühendislik Ölçmeleri 927001 2 0 0 3.0
HRTSEÇ-6.1A / Seçmeli 6.1A
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HRT314 Jeodezik Ağların Tasarımı 927001 2 0 0 3.0
HRT316 Kamulaştırma Tekniği 927001 2 0 0 3.0
HRT320 Bilgisayarla Görme 927001 2 0 0 3.0
HRTSEÇ-7.1 / Seçmeli 7.1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HRT411 Bilim Tarihi 927001 2 0 0 3.0
HRT413 Koşullu Ölçüler Dengelemesi 927001 2 0 0 3.0
HRTSEÇ-7.2A / Seçmeli 7.2A
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HRT425 Yol Bilgisi 927001 3 0 0 3.0
HRTSEÇ-7.3A / Seçmeli 7.3A
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HRT415 Radyometri 927001 2 0 0 3.0
HRT419 Kıyı Yönetimi 927001 2 0 0 3.0
HRT421 Altyapı Kadastrosu 927001 2 0 0 3.0
HRT423 Gps Ağları 927001 2 0 0 3.0
HRTSEÇ-8.1A / Seçmeli 8.1A
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HRT412 Mühendislik Ölçmeleri 927001 3 0 0 3.0
HRT414 Jeodezik Verilerin İstatiksel Analizi 927001 3 0 0 3.0
HRT424 Kentsel Dönüşüm (Seç) 927001 3 0 0 3.0
HRTSEÇ-8.2 / Seçmeli 8.2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HRT416 Proje Planlaması 927001 2 0 0 3.0
HRT418 Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimi 927001 2 0 0 3.0
HRT420 Mekansal Bilişim 927001 2 0 0 3.0
HRT422 Uydu Görüntülerinin Analizi 927001 2 0 0 0.0
HRT426 Konumsal Veri Altyapıları 927001 2 0 0 3.0
HRT428 Mühendislik Ekonomisi 927001 2 0 0 0.0