Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Mühendislik Fakültesi - Harita Mühendisliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Harita Mühendisliği Bölümü, 1993 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde 5 Anabilim dalı ile (Jeodezi ABD, Ölçme Tekniği ABD, Fotogrametri ABD, Kartoğrafya ABD, Kamu Ölçmeleri ABD) kurulmuş, 6 Ekim 1995 tarihinde Jeodezi ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattn BEKTAŞ'ın Bölüm Başkanlığına atanması ile faaliyete geçmiştir. 1997-1998 Öğretim yılında fiilen eğitim-öğretime başlanmış, ilk lisans mezunlarını 2000-2001 eğitim-öğretim yılında vermiştir. 2006-2007 öğretim yılı itibariyle de II. öğretime başlanmış ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılında II. Öğretim ilk mezunlarını vermiştir. 2015-2016 öğretim yılı itibarı ile ise II. Öğretim kaldırılmıştır.

1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında ise Karadeniz Teknik Üniversitesi ile ORTAK DOKTORA EĞİTİMİ başlamıştır. 01.02.2017 tarihli YÖK yürütme kurulu kararı ile öğretim üyesi sayısı yeterliliğinin sağlanması nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programı açılmıştır.

2018-2019 eğitim-öğretim Güz yarıyılı itibarı ile Lisans öğrenci sayısı 412’dir. 91’i Türk, 7'si Yabancı, toplam 98 Aktif YÜKSEK LİSANS ve 17’si Türk, 2’si Yabancı, toplam 19 Aktif DOKTORA öğrencisi bulunmaktadır. İlk mezunlarını vermeye başladığı andan 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı sonu itibarı ile bugüne kadar Genel Toplamda 9’u yabancı 1279 LİSANS, 40 YÜKSEK LİSANS ve 2 DOKTORA öğrencisi mezun edilmiştir.
Bölümde halen görev yapmakta olan;
2 Prof. Dr.
4 Doç. Dr.
3 Dr.Öğr. Üyesi
6 Arş. Gör.
bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Harita Mühendisi

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

1- Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak,
2- ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavından yeterli puan almış olmak, yabancı uyruklu öğrenciler için YÖS sınavından yeterli puan almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili derslerden muaf sayılırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl (8 yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri ile meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler Lisans derecesi alırlar. İlk 2 yılın programlarını tamamlamak kaydıyla, eğitim- öğretimini sürdürmeyen öğrencilere istemeleri halinde Ön Lisans derecesi verilebilir.

Program Profili

Birçok mühendislik projelerinin harita ve harita bilgilerini oluşturan ve yerine uygulayan harita mühendisliğinin kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri başta olmak üzere bütün bayındırlık projelerinde kritik görevleri vardır. Özellikle son yıllarda öne çıkan Coğrafi Bilgi Sistemleri, Küresel Konum Belirlemeleri, Uzaktan Algılama gibi bilgi teknolojileri harita mühendisliğinin görev alanlarını oluşturmaktadır. Bölüm, her devirde çağdaş teknolojileri kullanarak kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu arazi ve endüstri ölçmeleri, değerlendirme ve konum belirleme, bilgi sistemi kurma ve sorgulama, konum bilgilerini yerine uygulama, taşınmaz mal mülkiyeti ile ilgili hukuki ve teknik bilgileri değerlendirme gibi konularda uzman teknik elemanların yetiştirilmesini hedeflemiştir. Bu amaçlara uygun eğitim-öğretim müfredatı oluşturularak gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Harita Mühendisleri, harita ve harita bilgilerini üreten ve kullanan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışmalarında istihdam edilmektedirler. Özel sektör olarak Harita Mühendisliği bürolarında; kamu sektöründe ise başta Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan Tapu ve Kadastro, İller Bankası, Karayolları, Afet İşleri, Mesken, Arsa Ofisi, TOKİ, Demiryolları gibi genel müdürlüklere bağlı teşkilatlarda; Harita Genel Komutanlığında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlına bağlı kuruluşlardan MTA, TEK, DSİ TPAO gibi genel müdürlüklere bağlı birimlerde; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda ve özellikle Belediyelerde istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın ve yarıyıl içi çalışmalarının % 40 ve yarıyıl sonu sınavının % 60 katkısı vardır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden mutlak notla değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrencinin yılsonu geçme notunun en az 60 olması gerekmektedir. Nihai notlar harfli nota çevrilir. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, başarısız oldukları o yarıyıla ait ders/derslerden bütünleme sınavına girebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (Toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, Bitirme Çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajını tamamlayarak hazırladığı Staj Raporundan geçer not alan öğrenciler HARİTA MÜHENDİSLİĞİ Bölümünden lisans mezunu olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Kurupelit Atakum/SAMSUN.

Tel : (0 362) 312 19 19 / 1040

Fax: (0 362) 457 60 94

Web : http://mf.omu.edu.tr/harita/

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde CBS Laboratuarı, Ölçme Laboratuarı, Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Laboratuarı ve GPS Laboratuarı mevcut olup, her biri en yeni aletlerle donatılmış bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Güncel/çağdaş konulara ilişkin karmaşık mühendislik problemleri için veri toplama, işleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme, çözüm için uygun yöntemleri seçme ve uygulama becerisi
 3. Mesleğinin küresel, toplumsal ve çevresel boyutlarda etkisini ve önemini kavrama özelliği, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
 4. Karmaşık mesleki problemlerin çözümü için gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında gereksinimleri karşılayacak ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun şekilde sistem tasarlayabilme ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,
 5. Matematik, fen ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi, bu birikimi kullanarak karmaşık mühendislik problemlerini çözme becerisi
 6. Risk ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgiye sahip olma, Proje tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi, Girişimcilik-yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
 7. Türkçe etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, mesleki rapor hazırlayabilme ve sunum yapabilme, en az bir yabancı dil bilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
 8. Mesleki ve disiplinler arası takım çalışmaları için ortak projeler yapabilme ve mesleki konularda bireysel çalışma yetkinliği ve becerisi
 9. Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamış ve bu yeteneği kazanmış olma özelliği, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi
 10. Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama ve bunlara uygun davranma, mesleki sivil toplum örgütleriyle yakın işbirliği ve ülke çıkarlarını gözetme bilinci, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi edinme becerisi
 11. Mesleğine ilişkin karmaşık problemler için gerekli teknik bilgi ve beceri, modern alet, donanımlar ve yazılımları seçebilme, bilişim teknolojilerini kullanabilme ve program yazabilme bilgi ve becerisi

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
 • Güncel/çağdaş konulara ilişkin karmaşık mühendislik problemleri için veri toplama, işleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 • Karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme, çözüm için uygun yöntemleri seçme ve uygulama becerisi
 • Mesleğinin küresel, toplumsal ve çevresel boyutlarda etkisini ve önemini kavrama özelliği, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
 • Karmaşık mesleki problemlerin çözümü için gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında gereksinimleri karşılayacak ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun şekilde sistem tasarlayabilme ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 • Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 • Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 • Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 • Matematik, fen ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi, bu birikimi kullanarak karmaşık mühendislik problemlerini çözme becerisi
 • Risk ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgiye sahip olma, Proje tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi, Girişimcilik-yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
 • Türkçe etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, mesleki rapor hazırlayabilme ve sunum yapabilme, en az bir yabancı dil bilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 • Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Mesleki ve disiplinler arası takım çalışmaları için ortak projeler yapabilme ve mesleki konularda bireysel çalışma yetkinliği ve becerisi
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 • Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamış ve bu yeteneği kazanmış olma özelliği, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 • Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
 • Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama ve bunlara uygun davranma, mesleki sivil toplum örgütleriyle yakın işbirliği ve ülke çıkarlarını gözetme bilinci, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi edinme becerisi
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
 • Mesleğine ilişkin karmaşık problemler için gerekli teknik bilgi ve beceri, modern alet, donanımlar ve yazılımları seçebilme, bilişim teknolojilerini kullanabilme ve program yazabilme bilgi ve becerisi

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HRT103Jeodezik Hesap Ortak 3 0 0 3.0 5.0
HRT111Ölçme Bilgisi-I Ortak 2 1 0 3.0 6.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 6.0
TBFİZ113Fizik I Ortak 3 0 2 4.0 6.0
TBKİM103Genel Kimya I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBMAT103Matematik I Ortak 4 0 0 4.0 5.0
YD111Yabancı Dil SDG 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 19 1 2 21.0 36.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ112Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ortak 4 0 0 4.0 4.0
HRT106Olasılık ve İstatistik Ortak 3 0 0 3.0 4.0
HRT108Harita Mühendisliğine Giriş Ortak 2 0 0 2.0 3.0
HRT110Algoritmalar ve Programlama-I Ortak 1 2 0 2.0 4.0
HRT112Ölçme Bilgisi-II Ortak 2 1 0 3.0 4.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 4.0
TBFİZ114Fizik II Ortak 3 0 2 4.0 6.0
TBMAT104Matematik II Ortak 4 0 0 4.0 5.0
Toplam 19 3 2 22.0 34.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HRT203Kartografya Ortak 3 0 0 3.0 5.0
HRT205Taşınmaz Hukuku Ortak 3 0 0 3.0 4.0
HRT215Yükseklik Ölçmeleri Ortak 2 1 0 3.0 5.0
HRT219Algoritmalar ve Programlama-II Ortak 1 2 0 2.0 4.0
HRT281Lineer Cebir Ortak 3 0 0 3.0 5.0
HRTSEÇ-1Seçmeli Ders 1 SDG 2 0 0 2.0 3.0
TDK211Türk Dili Ortak 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 18 3 0 20.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HRT202Sayısal Çözümleme Ortak 3 0 0 3.0 4.0
HRT204Kadastro Bilgisi Ortak 3 0 0 3.0 4.0
HRT222Bilgisayar Destekli Haritacılık Ortak 1 2 0 2.0 5.0
HRT224Arazi Çalışması Ortak 1 4 0 3.0 5.0
HRT282Diferansiyel Denklemler Ortak 4 0 0 4.0 5.0
HRTSEÇ-2Seçmeli Ders 2 SDG 2 0 0 2.0 3.0
İSG250İş Sağlığı ve Güvenliği Ortak 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 18 6 0 21.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HRT303Dengeleme Hesabı-I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
HRT305Jeodezi-I Ortak 3 0 0 3.0 5.0
HRT307Fotogrametri-I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
HRT309Kentsel Alanların Tasarımı ve Düzenlenmesi Ortak 2 2 0 3.0 5.0
HRT321Jeodezik Ölçmeler Ortak 2 2 0 3.0 5.0
HRT323Mühendislik Mekaniği Ortak 2 0 0 2.0 4.0
HRTSEÇ-3Seçmeli Ders 3 SDG 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 17 4 0 19.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HRT304Dengeleme Hesabı-II Ortak 3 0 0 3.0 5.0
HRT306Jeodezi-II Ortak 3 0 0 3.0 5.0
HRT308Fotogrametri-II Ortak 3 0 0 3.0 5.0
HRT334Uydu Jeodezisi Ortak 2 1 0 3.0 5.0
HRT336Veri Tabanı Tasarımı Ortak 2 1 0 3.0 5.0
HRT350Staj Ortak 0 0 0 0.0 10.0
HRTSEÇ-4Seçmeli Ders 4 SDG 3 0 0 3.0 5.0
Toplam 16 2 0 18.0 40.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HRT401Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortak 3 0 0 3.0 5.0
HRT403Aplikasyon Ortak 2 1 0 3.0 6.0
HRT405Taşınmaz Değerlemesi Ortak 3 0 0 3.0 4.0
HRT407Uzaktan Algılama Ortak 3 0 0 3.0 4.0
HRT409Seminer Ortak 0 2 0 1.0 3.0
HRT441Yol Bilgisi Ortak 1 2 0 2.0 5.0
HRTSEÇ-5Seçmeli Ders 5 SDG 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 14 5 0 17.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HRT402Dijital Fotogrametri Ortak 2 0 0 2.0 5.0
HRT404Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları Ortak 1 2 0 2.0 6.0
HRT406Bitirme Projesi Ortak 0 4 0 2.0 10.0
HRT408Kırsal Alanların Tasarımı ve Düzenlenmesi Ortak 2 1 0 3.0 6.0
HRT502Mesleki Uygulama Programı (MUP) Ortak 0 24 0 12.0 30.0
HRTSEÇ-6Seçmeli Ders 6 SDG 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 7 31 0 23.0 60.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD111 / Yabancı Dil
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA111 Almanca 4 0 0 4.0 4.0
YDF111 Fransızca 4 0 0 4.0 4.0
YDİ111 İngilizce 4 0 0 4.0 4.0
HRTSEÇ-1 / Seçmeli Ders 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HRT221 Mühendislik Jeolojisi (SD 1) 2 0 0 2.0 3.0
HRT223 Jeodezik Astronomi (SD 1) 2 0 0 2.0 3.0
HRT225 Jeodezide Matlab Kullanımı (SD 1) 2 0 0 2.0 3.0
HRT227 Mesleki Etik (SD 1) 2 0 0 2.0 3.0
HRTSEÇ-2 / Seçmeli Ders 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HRT214 Kalite Yönetimi ve Standartlar (SD 2) 2 0 0 2.0 3.0
HRT216 Web Programlama (SD 2) 2 0 0 2.0 3.0
HRT220 Kentleşme ve Çevre (SD 2) 2 0 0 2.0 3.0
HRT226 Şehir ve Bölge Planlama (SD 2) 2 0 0 2.0 3.0
HRT228 İş ve Vergi Hukuku (SD 2) 2 0 0 2.0 3.0
HRTSEÇ-3 / Seçmeli Ders 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HRT311 Koordinat Sistemleri (SD 3) 2 0 0 2.0 3.0
HRT313 Dijital Görüntü İşleme (SD 3) 2 0 0 2.0 3.0
HRT315 Görsel Programlama (SD 3) 2 0 0 2.0 3.0
HRT317 Orman Kadastrosu (SD 3) 2 0 0 2.0 3.0
HRT319 Su Yapılarında Mühendislik Ölçmeleri (SD 3) 2 0 0 2.0 3.0
HRTSEÇ-4 / Seçmeli Ders 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HRT324 Jeodezik Ağların Tasarımı (SD 4) 3 0 0 3.0 5.0
HRT326 Kamulaştırma Tekniği (SD 4) 3 0 0 3.0 5.0
HRT328 Bilgisayarla Görme (SD 4) 3 0 0 3.0 5.0
HRT330 Girişimcilik ve Yenilikçilik (SD 4) 3 0 0 3.0 5.0
HRT332 Fiziksel Jeodezi (SD 4) 3 0 0 3.0 5.0
HRTSEÇ-5 / Seçmeli Ders 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HRT411 Bilim Tarihi (SD 5) 2 0 0 2.0 3.0
HRT413 Koşullu Ölçüler Dengelemesi (SD 5) 2 0 0 2.0 3.0
HRT415 Radyometri (SD 5) 2 0 0 2.0 3.0
HRT419 Kıyı Yönetimi (SD 5) 2 0 0 2.0 3.0
HRT421 Altyapı Kadastrosu (SD 5) 2 0 0 2.0 3.0
HRT431 GNSS Ağları (SD 5) 2 0 0 2.0 3.0
HRT433 Afet Yönetimi (SD 5) 2 0 0 2.0 3.0
HRT435 Veri Madenciliği (SD 5) 2 0 0 2.0 3.0
HRT437 İnsansız Hava Araçları ve Uygulama Alanları (SD 5) 2 0 0 2.0 3.0
HRT439 Endüstriyel Ölçmeler (SD 5) 2 0 0 2.0 3.0
HRTSEÇ-6 / Seçmeli Ders 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HRT416 Proje Planlaması (SD 6) 2 0 0 2.0 3.0
HRT418 Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimi (SD 6) 2 0 0 2.0 3.0
HRT420 Mekansal Bilişim (SD 6) 2 0 0 2.0 3.0
HRT422 Uydu Görüntülerinin Analizi (SD 6) 2 0 0 2.0 3.0
HRT426 Konumsal Veri Altyapıları (SD 6) 2 0 0 2.0 3.0
HRT428 Mühendislik Ekonomisi (SD 6) 2 0 0 2.0 3.0
HRT432 Jeodezik Verilerin İstatistiksel Analizi (SD 6) 2 0 0 2.0 3.0
HRT434 Kentsel Dönüşüm (SD 6) 2 0 0 2.0 3.0
HRT436 Mesleki İngilizce (SD 6) 2 0 0 2.0 3.0
HRT438 Hidroloji (SD 6) 2 0 0 2.0 3.0
HTR440 Mühendislik Ölçmeleri (SD 6) 2 0 0 2.0 3.0