Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

1992 Yılında OMÜ Mühendislik Fakültesinde Bünyesinde açılan bölümümüz, eğitim-öğretim hayatına 40 öğrenci ile 2009-2010 Eğitim-öğretim döneminde başlamış ve ilk mezunlarını 2012-2013 eğitim öğretim döneminde vermiştir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Endüstri mühendisliği Lisans derecesi (Bachelor of Industrial Engineering) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü,Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Üniversitemizde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak

Program Profili

Endüstri Mühendisliği programı üretim ve hizmet sektöründe verimliliği sağlayacak bütünleşik sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve kurulması ile ilgilenir. Program, sadece operasyonel ve organizasyonel beklentilere cevap vermekle kalmayıp organizasyonlarda değişime liderlik etme ve yönlendirme becerisi de olan endüstri mühendisleri yetiştirir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Endüstri Mühendisliği, tüm mühendislik dalları içinde çalışma alanı en geniş olan mühendislik disiplinidir. Endüstri mühendisleri fabrikalardan hastanelere, havayolu ya da sigorta şirketlerinden bankalara, çeşitli devlet kurumlarından turistik tesislere kadar çok farklı kuruluşta çalışabilirler. Endüstri mühendislerinin çalıştığı alanlardan bazıları Üretim Planlama ve Çizelgeleme, Stok Kontrol, Kalite Kontrol ve Yönetimi, Karar Destek Sistemleri Tasarımı, Üretim Bilişim Sistemleri, Performans ve Verimlilik Analizleri, Süreç Analizi ve İyileştirme, İş Etüdü, Proje Yönetimi, Lojistik Yönetimi, İnsan Kaynakları, Bakım Planlama ve Kontrol, Yatırım Analizi şeklinde sıralanabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Sermin Elevli
OMU Endüstri Mühendisliği Bölümü, Samsun
Tel: +90(362)312 1919-1058/1564
sermin.elevli@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bilgisayarlı 6Sigma Laboratuvarı
Ergonomi Laoratuvarı
CAD/CAM Laboratuvarı

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma, bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerinin çözümlerinde beraber kullanabilme,
 2. Mühendislik ve yönetim problemlerini tespit etme, tenımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
 3. Bir sistemi, sistem bileşenlerini analiz etme ve istenenleri yerine getirmek için gerçekçi kısıtlar altında sistemi yeniden tasarlama becerisi; bu doğrultuda güncel tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,
 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan güncel teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini maksimum seviyede kullanma becerisi,
 5. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri derleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,
 6. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alma: Hem bireysel olarak hemde çok disiplinli ekiplerde etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni;baskı altında doğru kararlar verebilme,
 7. Yaşam boyu öğrenmeye inanma; bilim ve teknolojideki gelişemleri izleyerek kendini sürekli yenileme becerisi,
 8. İletişim ve Sosyal Yetkinlik: Sözlü ve yazılı olarak etkin bir şekilde hertürlü bireyle iletişim kurma becerisi;en az bir yabancı dilde yetkin olma,
 9. Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik: Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, -Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli;mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,
 10. Mühendislik problemlerinin çözüm ve uygulamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak,
 11. Öğrenme Yetkinliği: Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
 • Matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma, bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerinin çözümlerinde beraber kullanabilme,
 • Mühendislik ve yönetim problemlerini tespit etme, tenımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
 • Bir sistemi, sistem bileşenlerini analiz etme ve istenenleri yerine getirmek için gerçekçi kısıtlar altında sistemi yeniden tasarlama becerisi; bu doğrultuda güncel tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 • Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 • Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 • Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan güncel teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini maksimum seviyede kullanma becerisi,
 • Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri derleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 • Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alma: Hem bireysel olarak hemde çok disiplinli ekiplerde etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni;baskı altında doğru kararlar verebilme,
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 • Yaşam boyu öğrenmeye inanma; bilim ve teknolojideki gelişemleri izleyerek kendini sürekli yenileme becerisi,
 • Öğrenme Yetkinliği: Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 • Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
 • İletişim ve Sosyal Yetkinlik: Sözlü ve yazılı olarak etkin bir şekilde hertürlü bireyle iletişim kurma becerisi;en az bir yabancı dilde yetkin olma,
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
 • Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik: Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, -Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli;mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
END101Endüstri Mühendisliğine Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
END103Bilgisayara Giriş ve Programlama Zorunlu 2 2 0 3.0 8.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TBFİZ101Fizik I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBKİM101Genel Kimya I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBMAT101Matematik I Ortak 4 0 0 4.0 5.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 2 0 19.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
END102Ölçme Tekniği Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
END104Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Zorunlu 2 2 0 3.0 8.0
END106Genel Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TBFİZ102Fizik II Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBMAT102Matematik II Ortak 4 0 0 4.0 5.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 2 0 19.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
END201Mühendislik Matematiği-I Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
END203İstatistik-I Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
END205Malzeme Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
END207Mühendislik Mekaniği Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
END209Algoritmalar ve Program Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
Toplam 16 2 0 17.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
END202Mühendislik Matematiği-II Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
END204İstatistik-II Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
END206Üretim Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
END208İş Etüdü Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
END210Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
END222Staj-I Zorunlu 0 0 0 0.0 1.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
Toplam 17 0 0 17.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
END301Yöneylem Araştırması-I Zorunlu 3 2 0 4.0 6.0
END303Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
END305Sistem Analizi Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
END307Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
END309Teknik Seçmeli I SDG 3 0 0 3.0 6.0
Toplam 17 2 0 18.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
END302Yöneylem Araştırması-II Zorunlu 3 2 0 4.0 6.0
END304Kalite Kontrol Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
END306Ergonomi Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
END308Benzetim Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
END310Teknik Seçmeli II SDG 3 0 0 3.0 6.0
END333Staj-II Zorunlu 0 0 0 0.0 1.0
Toplam 15 6 0 18.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
END401Üretim Planlaması ve Kontrol Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
END403Güvenilirlik ve Bakım Planlama Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
END405Tesis Tasarımı ve Planlaması Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
END409Mühendislik Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
END450Teknik Seçmeli III SDG 3 0 0 3.0 6.0
END471Endüstri Mühendisliği Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
Toplam 17 2 0 18.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
END404Lojistik Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
END452Bitirme Çalışması Zorunlu 0 4 0 2.0 2.0
END488Girişimcilik ve İnovasyon Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
END500Mesleki Uygulama Programı Zorunlu 0 22 0 18.0 30.0
ENDSEÇ-8Seçmeli 8 (Sanayi Uygulaması - Ts4 -Ts5 - Ts6) SDG 0 18 0 9.0 18.0
Toplam 7 44 0 36.0 60.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
END309 / Teknik Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
END311 Pazarlama (Seçmeli) 3 0 0 3.0 6.0
END315 Veri Tabanı Yönetimi (Seçmeli) 3 0 0 3.0 6.0
END310 / Teknik Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
END312 Üretim Yönetimi (Seçmeli) 3 0 0 3.0 6.0
END314 Verimlilik Yönetimi (Seçmeli) 3 0 0 3.0 6.0
END316 İnsan Kaynakları Yönetimi (Seçmeli) 3 0 0 3.0 6.0
END450 / Teknik Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
END453 Modern Üretim Prosesleri (Seçmeli) 3 0 0 3.0 6.0
END455 Zeki İmalat Sistemleri (Seçmeli) 3 0 0 3.0 6.0
END459 İş Hukuku ve Güvenliği (Seçmeli) 3 0 0 3.0 6.0
ENDSEÇ-8 / Seçmeli 8 (Sanayi Uygulaması - Ts4 -Ts5 - Ts6)
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
END454 Sanayi Uygulaması 0 18 0 9.0 18.0
END462 Proje Yönetimi (Seçmeli-4) 3 0 0 3.0 6.0
END464 Karar Teorisi ve Analizi (Seçmeli-4) 3 0 0 3.0 6.0
END482 Stratejik Planlama (Seçmeli-5) 3 0 0 3.0 6.0
END484 Çizelgeleme (Seçmeli-5) 3 0 0 3.0 6.0
END486 Sezgisel Metotlar (Seçmeli-5) 3 0 0 3.0 6.0
END492 Mrp / Erp Uygulamaları (Seçmeli-6) 3 0 0 3.0 6.0
END494 Hizmet Sistemleri (Seçmeli-6) 3 0 0 3.0 6.0
END496 Yatırım Planlama (Seçmeli-6) 3 0 0 3.0 6.0
END498 Yapay Zeka / Uzmam Sis. (Seçmeli-6) 3 0 0 3.0 6.0