Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

1992 Yılında OMÜ Mühendislik Fakültesinde Bünyesinde açılan bölümümüz, eğitim-öğretim hayatına 40 öğrenci ile 2009-2010 Eğitim-öğretim döneminde başlamış ve ilk mezunlarını 2012-2013 eğitim öğretim döneminde vermiştir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Endüstri mühendisliği Lisans derecesi (Bachelor of Industrial Engineering) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü,Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Üniversitemizde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak

Program Profili

Endüstri Mühendisliği programı üretim ve hizmet sektöründe verimliliği sağlayacak bütünleşik sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve kurulması ile ilgilenir. Program, sadece operasyonel ve organizasyonel beklentilere cevap vermekle kalmayıp organizasyonlarda değişime liderlik etme ve yönlendirme becerisi de olan endüstri mühendisleri yetiştirir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Endüstri Mühendisliği, tüm mühendislik dalları içinde çalışma alanı en geniş olan mühendislik disiplinidir. Endüstri mühendisleri fabrikalardan hastanelere, havayolu ya da sigorta şirketlerinden bankalara, çeşitli devlet kurumlarından turistik tesislere kadar çok farklı kuruluşta çalışabilirler. Endüstri mühendislerinin çalıştığı alanlardan bazıları Üretim Planlama ve Çizelgeleme, Stok Kontrol, Kalite Kontrol ve Yönetimi, Karar Destek Sistemleri Tasarımı, Üretim Bilişim Sistemleri, Performans ve Verimlilik Analizleri, Süreç Analizi ve İyileştirme, İş Etüdü, Proje Yönetimi, Lojistik Yönetimi, İnsan Kaynakları, Bakım Planlama ve Kontrol, Yatırım Analizi şeklinde sıralanabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Sermin Elevli
OMU Endüstri Mühendisliği Bölümü, Samsun
Tel: +90(362)312 1919-1058/1564
sermin.elevli@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bilgisayarlı 6Sigma Laboratuvarı
Ergonomi Laoratuvarı
CAD/CAM Laboratuvarı

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 7. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 8. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 9. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
 10. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
 • Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 • Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 • Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 • Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 • Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 • Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
END101Endüstri Mühendisliğine Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
END103Bilgisayara Giriş ve Programlama Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 6.0
TBFİZ115Fizik I Ortak 3 0 2 4.0 6.0
TBKİM101Genel Kimya I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TBMAT101Matematik I Ortak 4 0 0 4.0 5.0
YD111Yabancı Dil SDG 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 18 2 2 20.0 36.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ112Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ortak 4 0 0 4.0 4.0
END104Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
END106Genel Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
END108Pazarlama İlkeleri Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TBFİZ116Fizik II Ortak 3 0 2 4.0 6.0
TBMAT102Matematik II Ortak 4 0 0 4.0 5.0
Toplam 18 2 2 20.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
END201Mühendislik Matematiği-I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
END203İstatistik-I Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
END205Malzeme Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
END207Mühendislik Mekaniği Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
END209Algoritmalar ve Program Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TDK211Türk Dili Ortak 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 18 2 0 19.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
END202Mühendislik Matematiği-II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
END204İstatistik-II Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
END206Üretim Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
END212İş Etüdü Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
END214Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
İSG250İş Sağlığı ve Güvenliği Ortak 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 17 2 0 18.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
END303Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
END305Sistem Analizi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
END307Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
END321Yöneylem Araştırması I Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
END329Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ENDSEÇ-5Teknik Seçmeli 5.1 SDG 3 0 0 3.0 6.0
Toplam 17 2 0 18.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
END304Kalite Kontrol Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
END308Benzetim Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
END322Ergonomi Zorunlu 2 0 1 3.0 4.0
END324Yöneylem Araştırması II Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
END330Proje Yönetimi Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
END335STAJ Zorunlu 0 0 0 0.0 10.0
ENDSEÇ-6Teknik Seçmeli 6.1 SDG 3 0 0 3.0 6.0
Toplam 14 6 1 18.0 40.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
END401Üretim Planlaması ve Kontrol Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
END405Tesis Tasarımı ve Planlaması Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
END411Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
END413Mühendislik Ekonomisi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
END415Endüstri Mühendisliği Tasarımı Zorunlu 0 4 0 2.0 6.0
ENDSEÇ-7Teknik Seçmeli 7.1 SDG 3 0 0 3.0 6.0
Toplam 14 4 0 16.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
END408Kurumsal Kaynak Planlaması Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
END456Bitirme Projesi Zorunlu 0 4 0 2.0 6.0
END502Mesleki Uygulama Programı Zorunlu 0 24 0 14.0 30.0
ENDSEÇ-8Seçmeli 8 (Sanayi Uygulaması - TS8.1 -TS8.2 - TS8.3) SDG 0 18 0 9.0 18.0
Toplam 2 48 0 28.0 60.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD111 / Yabancı Dil
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA111 Almanca 4 0 0 4.0 4.0
YDF111 Fransızca 4 0 0 4.0 4.0
YDİ111 İngilizce 4 0 0 4.0 4.0
ENDSEÇ-5 / Teknik Seçmeli 5.1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
END315 Veri Tabanı Yönetimi (TS 5.1) 3 0 0 3.0 6.0
END317 Endüstri 4.0 (TS 5.1) 3 0 0 3.0 6.0
END319 Yalın Üretim (TS 5.1) 3 0 0 3.0 6.0
ENDSEÇ-6 / Teknik Seçmeli 6.1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
END316 İnsan Kaynakları Yönetimi (TS 6.1) 3 0 0 3.0 6.0
END318 Müşteri İlişkileri Yönetimi (TS 6.1) 3 0 0 3.0 6.0
END320 Hizmet Sistemleri (TS 6.1) 3 0 0 3.0 6.0
ENDSEÇ-7 / Teknik Seçmeli 7.1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
END453 Modern Üretim Prosesleri (TS 7.1) 3 0 0 3.0 6.0
END455 Zeki İmalat Sistemleri (TS 7.1) 3 0 0 3.0 6.0
END461 Güvenilirlik ve Bakım Planlama (TS 71.) 3 0 0 3.0 6.0
ENDSEÇ-8 / Seçmeli 8 (Sanayi Uygulaması - TS8.1 -TS8.2 - TS8.3)
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
END454 Sanayi Uygulaması (TS 8) 0 18 0 9.0 18.0
END464 Karar Teorisi ve Analizi (TS 8.1) 3 0 0 3.0 6.0
END470 Bulanık Mantık (TS 8.1) 3 0 0 3.0 6.0
END472 Veri Madenciliği (TS 8.3) 3 0 0 3.0 6.0
END474 Envanter Yönetimi (TS 8.3) 3 0 0 3.0 6.0
END482 Stratejik Planlama (TS 8.2) 3 0 0 3.0 6.0
END484 Çizelgeleme (TS 8.2) 3 0 0 3.0 6.0
END486 Sezgisel Metotlar (TS 8.2) 3 0 0 3.0 6.0
END498 Yapay Zeka / Uzmam Sis. (TS 8.3) 3 0 0 3.0 6.0