Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi - Hukuk Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Fakültemiz 29.12.2008 tarih ve 2008/14492 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 2809 sayılı Kanun’un ek 30 uncu maddesine göre Karadeniz’in en büyük şehri olan Samsun’da kuruldu. 9 Temmuz 2009 tarihinde toplanan YÖK Genel Kurulu kararı ile fakültenin kurucu dekanlığına Prof. Dr. M. Hakan HAKERİ ve akabinde, 25 Ağustos 2011 tarih ve 2011/39 sayılı Başkanlık kararı ile Prof. Dr. Mustafa TİFTİK atandı.
Fakültemiz için, Çarşambalı hayırsever Mustafa Kemal Güneşdoğdu tarafından, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bina yapılarak Fakültemize devredilmiştir. Binamız 800 öğrenci kapasiteli 3 amfi, 1 Konferans salonu, 2 derslik, 1 seminer salonu, 1 duruşma salonu, 1 kütüphane, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 internet merkezi ve 48 öğretim elemanı ofisinden oluşmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan mezunlar, Hukuk Fakültesi Diploması alarak "Hukukçu" lisans derecesi alırlar

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarından TM-2 puan türünde yeterli puanı alan öğrenciler Hukuk Fakültesine girmeye hak kazanırlar. Ayrıca Adalet Meslek Yüksek Okulu ön lisans programından mezun olan öğrenciler de yine ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavlarında yeterli puanı alarak Fakültemize 2. sınıftan itibaren lisans tamamlamak üzere kayıt olabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Herhangi bir Ortaöğretim programından mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS sınavlarının TM-2 puan türünde başarılı oldukları takdirde Hukuk Fakültesine kayıt yaptırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fakültemiz yıllık ders programı uygulamaktadır. Programdan mezun olmak için öğrencilerimizin 4 yıllık lisans öğretim programında öngörülen dersleri 4.00 üzerinden 2.00/100 üzerinden 60 puan alarak başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencinin alması gereken toplam ders kredisi ulusal kredi bazında 190, AKTS bazında ise 240 kredidir.

Program Profili

Fakültemizde kamu hukuku ve özel hukuk bölümleri bulunmaktadır. Kamu hukuku bölümü Anayasa Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Milletlerarası Hukuk, İdare Hukuku, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Hukuk Tarihi ve Mali Hukuk olmak üzere sekiz anabilim dalından oluşmaktadır. Özel hukuk bölümü ise, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Hukuk Fakültesinden mezun olan öğrenciler; Avukatlık, Hakimlik, Savcılık, Noterlik, Hukuk Danışmanlığı yapabilir. Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, Mülki İdare, Sermaye Piyaası Kurulu, Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, İMKB, Bankalar, Özel Şirketler, Dış Ticaret Üzerine Çalışan Şirketler, Uluslararası Kuruluşlar da görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, Yükseköğrenim mevzuatı ve Üniversitemizin ilgili mevzuatının gerektirdiği koşulları sağlamaları halinde Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yıllık program uygulayan Fakültemizde, her yıl için; bir ara sınav, bir yıl sonu sınavı ve birde bütünleme sınavı yapılır. Geçme Notu 4.00 üzerinden 2.00/100 üzerinden 60 puandır.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için öğrencilerimizin 4 yıllık lisans öğretim programında öngörülen dersleri 4.00 üzerinden 2.00/100 üzerinden 60 puan alarak başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencinin alması gereken toplam ders kredisi ulusal kredi bazında 190, AKTS bazında ise 240 kredidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü Yeşilırmak Mah. Yeni Samsun Cad. No:122 55500 Çarşamba/SAMSUN

Bölüm Olanakları

2013 yılı itibariyle akademik kadromuz; 1 profesör, 1 doçent, 7 yardımcı doçent (Bir başkası 40/b ile görevli) olmak üzere toplam 9 öğretim üyesi ve 19 Araştırma görevlisi olmak üzere 29 kişiden oluşmaktadır.
Araştırma görevlisi alımında şimdiye kadar yüksek lisans ve doktora yapmakta olan veya yapmış adaylara öncelik tanıdık, bundan sonra da aynı hususa dikkat etmeye çalışacağız.
Fakültemiz yeni kurulan bir fakülte olmasına rağmen başarı ile gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası kongre, konferans, Sempozyum, Çalıştay, Yasama ve diğer mesleki seminerler; Adalet Akademisi, Anayasa Mahkemisi, Yüksek Yargı Organları, Adliye ve Barolara yapılan teknik geziler vb. çalışmaları ile Fakültemizde kurulu aslına uygun Duruşma Salonunda gerçekleştirilen uygulama dersleri ile öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini artırmalarına katkı sunulmaktadır.
Ayrıca Kampüsümüzün imkanları ölçüsünde; yemek, barınma, sportif ve kültürel faaliyetler de gerçekleştirilmektedir.

Program Çıktıları

 1. Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
 2. Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
 3. Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
 4. Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
 5. Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
 6. Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgisayar kullanma becerisi kazanır ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
 7. Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
 8. Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
 9. Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
 10. Sözlü ve yazılı iletişim becerisi kazanır.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
 • Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
 • Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgisayar kullanma becerisi kazanır ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerisi kazanır.
 • Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATI101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 927001 4 0 0 2.0
HUK101Hukuk Başlangıcı 927001 4 0 0 5.0
HUK103Medeni Hukuk 927001 8 0 0 12.0
HUK105Anayasa Hukuku 927001 8 0 0 12.0
HUK107Roma Hukuku 927001 2 0 0 3.0
HUK109İktisat 927001 4 0 0 4.0
HUK113Siyaset Bilimine Giriş 927001 4 0 0 4.0
HUK-D1Alan Dışı Seçmeli I 927003 4 0 0 0.0
HUK-S1Alan İçi Seçmeli I 927003 14 0 0 14.0
TDI101Türk Dili 927001 4 0 0 2.0
YDI101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0
Toplam 58 0 0 58.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HUK201Boçlar Hukuku Genel 927001 8 0 0 11.0
HUK203Ceza Hukuku Genel 927001 8 0 0 11.0
HUK205İdare Hukuku 927001 6 0 0 9.0
HUK207Milletlerarası Hukuk 927001 4 0 0 5.0
HUK209Türk Hukuk Tarihi 927001 4 0 0 5.0
HUK211Maliye 927001 4 0 0 4.0
HUK213Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 927001 4 0 0 5.0
HUK-D2Alan Dışı Seçmeli II 927003 2 0 0 0.0
HUK-S2Alan İçi Seçmeli II 927003 10 0 0 10.0
Toplam 50 0 0 60.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HUK301Borçlar Hukuku Özel 927001 6 0 0 8.0
HUK303Eşya Hukuku 927001 6 0 0 7.0
HUK305Ticaret Hukuku (Kara) 927001 8 0 0 10.0
HUK307Medeni Usul Hukuku 927001 8 0 0 10.0
HUK309Ceza Hukuku (Özel Hükümler) 927001 6 0 0 7.0
HUK311Vergi Hukuku 927001 4 0 0 5.0
HUK313İdari Yargı Hukuku 927001 4 0 0 5.0
HUK-D3Alan Dışı Seçmeli III 927003 2 0 0 0.0
HUK-S3Alan İçi Seçmeli III 927003 8 0 0 8.0
Toplam 52 0 0 60.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HUK401Miras Hukuku 927001 4 0 0 5.0
HUK403Milletlerarası Özel Hukuk 927001 6 0 0 7.0
HUK405Ticaret Hukuku (Deniz ve Sigorta) 927001 6 0 0 8.0
HUK407İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 8 0 0 10.0
HUK409İcra İflas Hukuku 927001 6 0 0 9.0
HUK411Ceza Muhakemesi Hukuku 927001 6 0 0 8.0
HUK413Genel Kamu Hukuku 927001 4 0 0 5.0
HUK415İslam Hukuku 927001 2 0 0 2.0
HUK-S4Alan İçi Seçmeli IV 927003 6 0 0 6.0
Toplam 48 0 0 60.0
HUK-D1 / Alan Dışı Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HUK119 Diksiyon ve Konuşma 927001 2 0 0 2.0
HUK127 Davranış Bilimlerine Giriş 927001 4 0 0 4.0
HUK133 Bilimsel Araştırma Teknikleri 927001 2 0 0 2.0
HUK-S1 / Alan İçi Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ENF105 Temel Bilgisayar ve İnternet Uygulamaları 927001 2 4 0 4.0
HUK115 Klavye Kullanımı 927001 4 0 0 0.0
HUK117 Siyasi Tarih 927001 4 0 0 4.0
HUK121 Mesleki Yabancı Dil-I (İngilizce) 927001 2 0 0 0.0
HUK123 Mesleki Yabancı Dil-I (Almanca) 927001 2 0 0 0.0
HUK125 Mesleki Yabancı Dil-I (Fransızca) 927001 2 0 0 0.0
HUK131 Ceza Hukukunun Temel Esasları 927001 2 0 0 2.0
YDI101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
HUK-D2 / Alan Dışı Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HUK237 Girişimcilik 927001 2 0 0 0.0
HUK-S2 / Alan İçi Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HUK215 Tebligat Hukuku 927001 2 0 0 2.0
HUK217 Anayasa Yargısı 927001 2 0 0 2.0
HUK219 Kitle İletişim Hukuku 927001 2 0 0 2.0
HUK221 Genel Muhasebe 927001 2 0 0 4.0
HUK225 AB Hukukuna Giriş 927001 2 0 0 2.0
HUK227 Kriminoloji 927001 2 0 0 2.0
HUK229 Mesleki Yabancı Dil-II (İnigilizce) 927001 2 0 0 0.0
HUK231 Mesleki Yabancı Dil-II (Almanca) 927001 2 0 0 0.0
HUK233 Mesleki Yabancı Dil-II (Fransızca) 927001 2 0 0 0.0
HUK235 Kamulaştırma Hukuku 927001 2 0 0 2.0
HUK-D3 / Alan Dışı Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HUK321 Toplumsal ve Siyasal Felsefe 927001 2 0 0 2.0
HUK-S3 / Alan İçi Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HUK315 Farazi Duruşma Yarışmalarına Hazırlık 927001 2 0 0 2.0
HUK317 Tıp Hukuku 927001 2 0 0 2.0
HUK319 İnsan Hakları Hukuku 927001 2 0 0 2.0
HUK323 Adli Bilimler 927001 2 0 0 2.0
HUK325 Tüketici Hukuku 927001 2 0 0 2.0
HUK327 Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 927001 2 0 0 0.0
HUK329 Çocuk Hukuku-I 927001 2 0 0 2.0
HUK331 Mesleki Yabancı Dil-III (İngilizce) 927001 2 0 0 0.0
HUK333 Mesleki Yabancı Dil-III (Almanca) 927001 2 0 0 0.0
HUK335 Mesleki Yabancı Dil-III (Fransızca) 927001 2 0 0 0.0
HUK337 Spor Hukuku 927001 2 0 0 0.0
HUK339 Çevre Hukuku 927001 2 0 0 1.9
HUK341 Terör Suçları 927001 2 0 0 2.0
HUK343 İmar Hukuku 927001 2 0 0 0.0
HUK345 Bilişim Suçları 927001 2 2 0 0.0
HUK347 Askeri Ceza Hukuku 927001 2 0 0 0.0
HUK-S4 / Alan İçi Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HUK417 AİHM Yargı Hukuku 927001 2 0 0 2.0
HUK419 Deniz Hukuku 927001 2 0 0 2.0
HUK421 Adli Tıp 927001 2 0 0 2.0
HUK423 Avukatlık ve Noterlik Hukuku 927001 2 0 0 2.0
HUK425 Fikri Hukuk 927001 2 0 0 2.0
HUK427 Banka Hukuku 927001 2 0 0 2.0
HUK429 Hukuki Yazışma Teknikleri ve Kalem Mevzuatı 927001 2 0 0 2.0
HUK431 Mesleki Yabancı Dil-IV (İngilizce) 927001 2 0 0 0.0
HUK433 Mesleki Yabancı Dil-IV (Almanca) 927001 2 0 0 0.0
HUK435 Mesleki Yabancı Dil-IV (Fransızca) 927001 2 0 0 0.0
HUK437 Toprak Hukuku 927001 2 0 0 2.0
HUK439 Çocuk Hukuku-II 927001 2 0 0 2.0
HUK441 İnfaz Hukuku 927001 2 0 0 0.0