Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi - Hukuk Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Fakültemiz 29.12.2008 tarih ve 2008/14492 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 2809 sayılı Kanun’un ek 30 uncu maddesine göre Karadeniz’in en büyük şehri olan Samsun’da kuruldu. 9 Temmuz 2009 tarihinde toplanan YÖK Genel Kurulu kararı ile fakültenin kurucu dekanlığına Prof. Dr. M. Hakan HAKERİ ve akabinde, 25 Ağustos 2011 tarih ve 2011/39 sayılı Başkanlık kararı ile Prof. Dr. Mustafa TİFTİK atandı.
Fakültemiz için, Çarşambalı hayırsever Mustafa Kemal Güneşdoğdu tarafından, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bina yapılarak Fakültemize devredilmiştir. Binamız 800 öğrenci kapasiteli 3 amfi, 1 Konferans salonu, 2 derslik, 1 seminer salonu, 1 duruşma salonu, 1 kütüphane, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 internet merkezi ve 48 öğretim elemanı ofisinden oluşmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan mezunlar, Hukuk Fakültesi Diploması alarak "Hukukçu" lisans derecesi alırlar

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarından TM-2 puan türünde yeterli puanı alan öğrenciler Hukuk Fakültesine girmeye hak kazanırlar. Ayrıca Adalet Meslek Yüksek Okulu ön lisans programından mezun olan öğrenciler de yine ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavlarında yeterli puanı alarak Fakültemize 2. sınıftan itibaren lisans tamamlamak üzere kayıt olabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Herhangi bir Ortaöğretim programından mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS sınavlarının TM-2 puan türünde başarılı oldukları takdirde Hukuk Fakültesine kayıt yaptırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fakültemiz yıllık ders programı uygulamaktadır. Programdan mezun olmak için öğrencilerimizin 4 yıllık lisans öğretim programında öngörülen dersleri 4.00 üzerinden 2.00/100 üzerinden 60 puan alarak başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencinin alması gereken toplam ders kredisi ulusal kredi bazında 190, AKTS bazında ise 240 kredidir.

Program Profili

Fakültemizde kamu hukuku ve özel hukuk bölümleri bulunmaktadır. Kamu hukuku bölümü Anayasa Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Milletlerarası Hukuk, İdare Hukuku, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Hukuk Tarihi ve Mali Hukuk olmak üzere sekiz anabilim dalından oluşmaktadır. Özel hukuk bölümü ise, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Hukuk Fakültesinden mezun olan öğrenciler; Avukatlık, Hakimlik, Savcılık, Noterlik, Hukuk Danışmanlığı yapabilir. Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, Mülki İdare, Sermaye Piyaası Kurulu, Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, İMKB, Bankalar, Özel Şirketler, Dış Ticaret Üzerine Çalışan Şirketler, Uluslararası Kuruluşlar da görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, Yükseköğrenim mevzuatı ve Üniversitemizin ilgili mevzuatının gerektirdiği koşulları sağlamaları halinde Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yıllık program uygulayan Fakültemizde, her yıl için; bir ara sınav, bir yıl sonu sınavı ve birde bütünleme sınavı yapılır. Geçme Notu 4.00 üzerinden 2.00/100 üzerinden 60 puandır.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için öğrencilerimizin 4 yıllık lisans öğretim programında öngörülen dersleri 4.00 üzerinden 2.00/100 üzerinden 60 puan alarak başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencinin alması gereken toplam ders kredisi ulusal kredi bazında 190, AKTS bazında ise 240 kredidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü Yeşilırmak Mah. Yeni Samsun Cad. No:122 55500 Çarşamba/SAMSUN

Bölüm Olanakları

2013 yılı itibariyle akademik kadromuz; 1 profesör, 1 doçent, 7 yardımcı doçent (Bir başkası 40/b ile görevli) olmak üzere toplam 9 öğretim üyesi ve 19 Araştırma görevlisi olmak üzere 29 kişiden oluşmaktadır.
Araştırma görevlisi alımında şimdiye kadar yüksek lisans ve doktora yapmakta olan veya yapmış adaylara öncelik tanıdık, bundan sonra da aynı hususa dikkat etmeye çalışacağız.
Fakültemiz yeni kurulan bir fakülte olmasına rağmen başarı ile gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası kongre, konferans, Sempozyum, Çalıştay, Yasama ve diğer mesleki seminerler; Adalet Akademisi, Anayasa Mahkemisi, Yüksek Yargı Organları, Adliye ve Barolara yapılan teknik geziler vb. çalışmaları ile Fakültemizde kurulu aslına uygun Duruşma Salonunda gerçekleştirilen uygulama dersleri ile öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini artırmalarına katkı sunulmaktadır.
Ayrıca Kampüsümüzün imkanları ölçüsünde; yemek, barınma, sportif ve kültürel faaliyetler de gerçekleştirilmektedir.

Program Çıktıları

 1. Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
 2. Uygulamaya katkı sağlar.
 3. Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
 4. Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
 5. Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
 6. Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
 7. Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
 8. Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
 9. Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
 10. Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
 11. Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
 12. Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
 13. Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
 14. Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
 15. Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
 16. Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
 17. Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
 18. Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
 19. Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
 20. Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
 21. Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
 • Uygulamaya katkı sağlar.
 • Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
 • Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
 • Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
 • Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
 • Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
 • Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
 • Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
 • Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
 • Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
 • Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
 • Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
 • Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
 • Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATI101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Zorunlu 4 0 0 4.0 0.0
HUK101Hukuk Başlangıcı Zorunlu 4 0 0 4.0 0.0
HUK103Medeni Hukuk Zorunlu 8 0 0 8.0 0.0
HUK105Anayasa Hukuku Zorunlu 8 0 0 8.0 0.0
HUK107Roma Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
HUK109İktisat Zorunlu 4 0 0 4.0 4.0
HUK113Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu 4 0 0 4.0 4.0
HUK-D1Alan Dışı Seçmeli I SDG 4 0 0 4.0 0.0
HUK-S1Alan İçi Seçmeli I SDG 14 0 0 14.0 14.0
TDI101Türk Dili Zorunlu 4 0 0 4.0 0.0
YDI101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 58 0 0 58.0 22.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HUK201Boçlar Hukuku Genel Zorunlu 8 0 0 8.0 11.0
HUK203Ceza Hukuku Genel Zorunlu 8 0 0 8.0 11.0
HUK205İdare Hukuku Zorunlu 6 0 0 6.0 9.0
HUK207Milletlerarası Hukuk Zorunlu 4 0 0 4.0 5.0
HUK209Türk Hukuk Tarihi Zorunlu 4 0 0 4.0 5.0
HUK211Maliye Zorunlu 4 0 0 4.0 4.0
HUK213Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Zorunlu 4 0 0 4.0 5.0
HUK-D2Alan Dışı Seçmeli II SDG 2 0 0 2.0 0.0
HUK-S2Alan İçi Seçmeli II SDG 10 0 0 10.0 10.0
Toplam 50 0 0 50.0 60.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HUK301Borçlar Hukuku Özel Zorunlu 6 0 0 6.0 8.0
HUK303Eşya Hukuku Zorunlu 6 0 0 6.0 7.0
HUK305Ticaret Hukuku (Kara) Zorunlu 8 0 0 8.0 10.0
HUK307Medeni Usul Hukuku Zorunlu 8 0 0 8.0 10.0
HUK309Ceza Hukuku (Özel Hükümler) Zorunlu 6 0 0 6.0 7.0
HUK311Vergi Hukuku Zorunlu 4 0 0 4.0 5.0
HUK313İdari Yargı Hukuku Zorunlu 4 0 0 4.0 5.0
HUK-D3Alan Dışı Seçmeli III SDG 2 0 0 2.0 0.0
HUK-S3Alan İçi Seçmeli III SDG 8 0 0 8.0 8.0
Toplam 52 0 0 52.0 60.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HUK401Miras Hukuku Zorunlu 4 0 0 4.0 5.0
HUK403Milletlerarası Özel Hukuk Zorunlu 6 0 0 6.0 7.0
HUK405Ticaret Hukuku (Deniz ve Sigorta) Zorunlu 6 0 0 6.0 8.0
HUK407İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 8 0 0 8.0 10.0
HUK409İcra İflas Hukuku Zorunlu 6 0 0 6.0 9.0
HUK411Ceza Muhakemesi Hukuku Zorunlu 6 0 0 6.0 8.0
HUK413Genel Kamu Hukuku Zorunlu 4 0 0 4.0 5.0
HUK415İslam Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
HUK-S4Alan İçi Seçmeli IV SDG 6 0 0 6.0 6.0
Toplam 48 0 0 48.0 60.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

HUK-D1 / Alan Dışı Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HUK.133 Bilimsel Araştırma Teknikleri 2 0 0 2.0 2.0
HUK119 Diksiyon ve Konuşma 2 0 0 2.0 2.0
HUK127 Davranış Bilimlerine Giriş 4 0 0 4.0 4.0
HUK-S1 / Alan İçi Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENF105 Temel Bilgisayar ve İnternet Uygulamaları 2 2 0 3.0 0.0
HUK115 Klavye Kullanımı 2 2 0 3.0 0.0
HUK117 Siyasi Tarih 4 0 0 4.0 4.0
HUK121 Mesleki Yabancı Dil-I (İngilizce) 2 0 0 2.0 0.0
HUK123 Mesleki Yabancı Dil-I (Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
HUK125 Mesleki Yabancı Dil-I (Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
HUK131 Ceza Hukukunun Temel Esasları 2 0 0 2.0 2.0
HUK133 Tebligat Hukuku 2 0 0 2.0 0.0
YDI101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
HUK-D2 / Alan Dışı Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HUK.237 Girişimcilik 2 0 0 2.0 0.0
HUK-S2 / Alan İçi Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HUK217 Anayasa Yargısı 2 0 0 2.0 2.0
HUK219 Kitle İletişim Hukuku 2 0 0 2.0 2.0
HUK221 Genel Muhasebe 2 0 0 2.0 4.0
HUK225 AB Hukukuna Giriş 2 0 0 2.0 2.0
HUK227 Kriminoloji 2 0 0 2.0 2.0
HUK229 Mesleki Yabancı Dil-II (İnigilizce) 2 0 0 2.0 0.0
HUK231 Mesleki Yabancı Dil-II (Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
HUK233 Mesleki Yabancı Dil-II (Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
HUK235 Kamulaştırma Hukuku 2 0 0 2.0 2.0
HUK237 Spor Hukuku 2 0 0 2.0 0.0
HUK-D3 / Alan Dışı Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HUK321 Toplumsal ve Siyasal Felsefe 2 0 0 2.0 2.0
HUK-S3 / Alan İçi Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HUK315 Farazi Duruşma Yarışmalarına Hazırlık 2 0 0 2.0 2.0
HUK317 Tıp Hukuku 2 0 0 2.0 2.0
HUK319 İnsan Hakları Hukuku 2 0 0 2.0 2.0
HUK323 Adli Bilimler 2 0 0 2.0 2.0
HUK325 Tüketici Hukuku 2 0 0 2.0 2.0
HUK327 Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 2 0 0 2.0 0.0
HUK329 Çocuk Hukuku-I 2 0 0 2.0 2.0
HUK331 Mesleki Yabancı Dil-III (İngilizce) 2 0 0 2.0 0.0
HUK333 Mesleki Yabancı Dil-III (Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
HUK335 Mesleki Yabancı Dil-III (Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
HUK339 Çevre Hukuku 2 0 0 2.0 2.0
HUK341 Terör Suçları 2 0 0 2.0 2.0
HUK343 İmar Hukuku 2 0 0 2.0 0.0
HUK345 Bilişim Suçları 2 2 0 3.0 0.0
HUK347 Askeri Ceza Hukuku 2 0 0 2.0 0.0
HUK-S4 / Alan İçi Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HUK417 AİHM Yargı Hukuku 2 0 0 2.0 2.0
HUK419 Deniz Hukuku 2 0 0 2.0 2.0
HUK421 Adli Tıp 2 0 0 2.0 2.0
HUK423 Avukatlık ve Noterlik Hukuku 2 0 0 2.0 2.0
HUK425 Fikri Hukuk 2 0 0 2.0 2.0
HUK427 Banka Hukuku 2 0 0 2.0 2.0
HUK429 Hukuki Yazışma Teknikleri ve Kalem Mevzuatı 2 0 0 2.0 2.0
HUK431 Mesleki Yabancı Dil-IV (İngilizce) 2 0 0 2.0 0.0
HUK433 Mesleki Yabancı Dil-IV (Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
HUK435 Mesleki Yabancı Dil-IV (Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
HUK437 Toprak Hukuku 2 0 0 2.0 2.0
HUK439 Çocuk Hukuku-II 2 0 0 2.0 2.0
HUK441 İnfaz Hukuku 2 0 0 2.0 0.0